Menu

V Ostravě 7. února 2008

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2008 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. Návrh financování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Uplatnění žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na investiční akci "Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Návrh na úpravu podílu kraje na financování akce reprodukce majetku kraje – "Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace, rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace ústavu"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory, ukončených v období od 24. 11. 2007 do 21. 1. 2008
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací obcím Bohušov, Petrovice a Slezské Rudoltice na odstranění následků po povodni ze září 2007
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 7. Žádost města Nový Jičín o prominutí penále
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 8. Účelové neinvestiční dotace Českému svazu ochránců přírody Základní organizaci Nový Jičín na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy k zajišťování záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů a komplexní péče o handicapované živočichy a na provoz Centra ekologické výchovy
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 9. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava na zabezpečení 5. ročníku mezinárodního festivalu odborných filmů, TV a videoprogramů věnovaný problematice trvale udržitelného rozvoje s názvem "TUR Ostrava 2008"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 10. Návrh "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 11. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 na podporu aktivit v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 12. Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o povolení úlevy z odvodu a penále a návrh změny příjemce dotace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 13. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 14. Profinancování a kofinancování projektu "Územně analytické podklady pro území MSK"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 15. Profinancování a kofinancování projektu "Rehabilitační centrum při dětském oddělení SZZ Krnov"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 16. Návrh na profinancování a kofinancování projektu navrženého k předložení do 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 17. Návrh na profinancování a kofinancování projektu v oblasti krizového řízení v rámci 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 18. Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektů "Kraj mnoha barev a příležitostí II" a "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II" v rámci 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 19. Návrh na profinancování a kofinancování projektů předkládaných do 3. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci "Operačního programu Životní prostředí"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 20. Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a povolení úlevy z penále pro obec Kunín
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a povolení úlevy z penále pro město Hradec nad Moravicí
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 23. Žádost o změnu podmínek finanční pomoci akce zařazené do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro obec Osoblaha a město Frenštát pod Radhoštěm na přípravu projektů regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji pro rok 2008
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 25. Změna výše účelových dotací na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2008
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 26. Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2008
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008"
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2008
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 29. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 30. Návrh přímého prodeje vodovodu a vodojemu Letiště Mošnov společnosti SmVaK Ostrava a.s.
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 31. Návrh na odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Moravská Ostrava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 32. Návrh přímého prodeje nemovitostí bez vyhlášení výběrového řízení v k. ú. Hrabůvka
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 33. Návrh prodeje pozemku v k. ú. Petřvald u Nového Jičína
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 34. Návrh na přijetí darů nemovitostí v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Petřvald u Nového Jičína
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 35. Návrh Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 02030/2006/FIN uzavřené se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Vítkovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 36. Návrh přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 37. Návrh na přijetí daru pozemků od města Frýdlant nad Ostravicí a města Kopřivnice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 38. Návrh na vyjmutí a svěření nemovitého majetku v k. ú. Karviná-město včetně návrhů dodatků zřizovacích listin
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 39. Návrh koupě nemovitostí v k. ú. Zábřeh nad Odrou od společnosti Siemens Engineering a. s.
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 40. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje dražbou
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 41. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 42. Záměr vkladu nemovitého majetku do obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 43. Návrhy na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 44. Návrh na vyslání Ing. Rafaela Kučíka, Ing. Miroslava Pulcharta, Ing. Jiřího Vzientka, Pavla Bačgoně, Ladislava Velebného a Rudolfa Matochy, členů výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje, na zahraniční pracovní cestu do Rakouska – Vídně, v termínu 27.–28. 2. 2008
  Předkládá: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru pro životní prostředí
 45. Zpráva o činnosti výboru zdravotního za rok 2007
  Předkládá: Ing. Vít Slováček, předseda výboru zdravotního
 46. Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 17. 12. 2007 vč. informace o vyřízení petic za období od 28. 6. 2007 do 31. 12. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 47. Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 48. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 49. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 50. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2008
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 51. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Personální změna v představenstvu a v dozorčí radě obchodní společnosti Frýdeckomístecká nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 53. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 54. Zadání pro pořízení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 55. Zapojení Moravskoslezského kraje do krajské úrovně Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra na léta 2009–2011
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 56. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 57. Návrh postupu a podmínek při převodu zařízení sociálních služeb poskytovaných vybranými příspěvkovými organizacemi zřízenými Moravskoslezským krajem z kraje na další zřizovatele
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 58. Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení sdělení předsedy Krajského soudu v Ostravě k volbě přísedících pro rok 2008
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 59. Záměr navýšení základního kapitálu Bílovecké nemocnice, a.s., o movitý majetek pořízený Nemocnicí v Bílovci, příspěvková organizace, v době od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 60. Převod činností zabezpečovaných Sanatoriem Jablunkov – odborným léčebným ústavem tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace, na krajem založenou obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a. s., k datu 1. 5. 2008
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.