Menu

V Ostravě 22. srpna 2012

Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva kraje, které se uskuteční ve středu dne 5. září 2012 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 8. 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 2. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 3. Návrh na poskytnutí dotací v odvětví krizového řízení
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 4. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 6. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 7. Návrh na poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice a městu Bohumín na výstavbu dopravní infrastruktury
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 8. Informace o vícepracích v rámci investiční akce "Modernizace energetiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava" a změna záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem v letech 2013–2020
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 9. Dotace městu Orlová na zpracování projektové dokumentace akce "Orlová – sesuv Olmovec II"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 10. Společný program na výměnu kotlů – zmocnění rady kraje k rozhodování o dotaci
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 11. Příspěvky na podporu včelařství v roce 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 12. Dotace statutárnímu městu Karviná na projekty na ochranu životního prostředí
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 13. Dotace městysu Spálov
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 14. Dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací obcím Václavovice a Bystřice
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 15. Změna smlouvy o poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Ostravsko na prezentaci regionálních potravin
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 16. Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 17. Profinancování a kofinancování projektu "Snižování ekologické zátěže životního prostředí způsobené skládkováním komunálního odpadu" v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 18. Dotace obci Bernartice nad Odrou
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 19. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02777/2009/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 01972/2011/RRC se společností ELEKTRO – FA. PAVELEK, s. r. o.
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím Střítež, Háj ve Slezsku a Rusín
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00879/2012/RRC uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a obcí Osoblaha
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – 17. skupina
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 s obcí Horní Město
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na změnu způsobu stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a návrh na částečné prominutí odvodu a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s Ostravskou univerzitou v Ostravě
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 29. "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – úprava podmínek dle žádostí příjemce
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 30. Návrh na zahájení realizace projektů z oblasti školství předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 31. Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Modernizace výuky informačních technologií"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů "Transformace Zámku Dolní Životice" a "Transformace Zámku Nová Horka" a zahájení realizace projektu "3. etapa transformace organizace Marianum"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 33. Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu "Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na ukončení přípravy pozastavených projektů a projektů ve stádiu přípravy
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování u projektů předkládaných do Operačního programu Životní prostředí
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 36. Profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci pro oblast podpory 2.4 Marketing regionu
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádosti o dotaci a zahájení realizace projektů v sociální oblasti
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 38. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 39. Nepeněžitý vklad nemovitého majetku do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 40. Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 41. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 42. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Jagello 2000
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 43. Poskytnutí účelové investiční dotace obci Jindřichov
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 44. Žádost Městské knihovny Bruntál a Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 45. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 46. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrhy na nabytí nemovitostí
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 47. Žádost města Bruntál o změnu struktury nákladového rozpočtu v příloze dotační smlouvy v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 48. Návrh darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 49. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 50. Návrhy převodů pozemků v Průmyslové zóně Nošovice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 51. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy na nákup nemovitostí
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 52. Návrh daru části areálu Dolu Hlubina zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 53. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 54. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v Průmyslové zóně Nošovice – výsledky výběrového řízení a souhlas se zřízením předkupního práva
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 55. Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 56. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 57. Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 58. Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2011 – květen 2012
  Předkládá: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního
 59. Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2012
  Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního
 60. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2011 – červen 2012 (školní rok 2011/2012)
  Předkládá: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 61. Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2011 do června 2012
  Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předseda výboru pro národnostní menšiny
 62. Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období listopad 2011 až červen 2012
  Předkládá: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro územní plánování
 63. Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2011 ‑ srpen 2012
  Předkládá: Mgr. Alena Krušinová, předsedkyně výboru zdravotního
 64. Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období listopad 2011 – červenec 2012
  Předkládá: Dušan Doležel, předseda výboru pro životní prostředí
 65. Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období leden až září 2012
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru zahraničního
 66. Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2012
  Předkládá: Ing. Miroslav Boublík, předseda výboru pro dopravu
 67. Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období od prosince 2011 do června 2012
  Předkládá: Mgr. Dana Váhalová, předsedkyně výboru sociálního
 68. Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje v období od prosince 2011 do července 2012
  Předkládá: Mgr. Ing. Iva Tichá, předsedkyně výboru pro kulturu a památky
 69. Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období 11/2011 – 5/2012
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, předseda výboru pro tělovýchovu a sport
 70. Informace o vyřízení dotazů vznesených členem zastupitelstva kraje p. Martinem Sliwkou na 24. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 6. 6. 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 71. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 18. 5. 2012 do 6. 8. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 5. 2012 do 10. 8. 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 72. Návrh dodatku č. 8 a návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 73. Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje v oblasti základního školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 74. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 75. Informace o ukončení činnosti a zrušení organizací Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 76. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 77. Průběžná informace o postupu ve věci pronájmu nemocnice v Novém Jičíně
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 78. Návrh na zahájení zadávacího řízení pod označením "Zhotovení stavby »Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku‑Místku«", poř. č. 219/2012
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 79. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 80. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, a Fontána, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 81. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 82. Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 83. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v letech 2011–2012
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 84. Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 85. Návrh vzájemných převodů nemovitostí mezi krajem a městem Nový Jičín
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 86. Návrh na kofinancování a profinancování a zahájení realizace projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 87. Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti silniční dopravní infrastruktury
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 88. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 89. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 90. Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2012
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 91. Návrh na poskytnutí účelových dotací obcím na výdaje spojené s financováním nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období května a června 2010 v Moravskoslezském kraji z Fondu solidarity EU
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.