Menu

Program 3. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskutečnilo dne 21. března 2013 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Návrh změny „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ a „Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 2. Návrh personálních změn v orgánech obchodních společností Sanatoria Jablunkov, a.s., a Bílovecké nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 26. 2. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 4. Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 5. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 6. Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 mil. Kč a uzavření Smlouvy o spolupráci se společností three brothers, spol. s r. o.
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 7. Návrh na poskytnutí dotace Horské službě ČR a neposkytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 8. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 9. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013 v odvětví krizového řízení
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 10. Návrh na poskytnutí individuálních dotací vybraným obcím Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 11. Návrh na vyslovení souhlasu se záměrem přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2014–2015
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 12. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 13. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 14. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 15. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory talentů a sportu a změna usnesení
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 17. Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013“
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 20. Návrh na poskytnutí účelových dotací na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS, s. r. o., a zavázání se k poskytnutí účelové investiční bezúročné půjčky
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 21. Dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 22. Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 23. Dotace Povodí Odry, státní podnik
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 24. Dotace na ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 25. Dotace na podporu ochrany přírody a zemědělství v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 26. Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji, kód programu ŽPZ/03/2013
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 27. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 28. Žádosti příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 29. Informace o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 30. Dotace na Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 31. Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí, kód programu ŽPZ/01/2013
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 34. Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2013
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 36. Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektů v rámci programu Partnerství Comenius Regio
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 37. Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu „Mateřská školka KÚ MSK“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 38. Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 39. Informace o připravovaných projektech na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, změny v usneseních zastupitelstva kraje u projektů LLJO, kolejové napojení a LLJO, ostatní zpevněné plochy, schválení zahájení přípravy projektu LLJO, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika a LLJO, bezpečnostní centrum
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na změnu názvu, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci a zahájení realizace projektů financovatelných z evropských finančních zdrojů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 41. Návrh na schválení zahájení přípravy, kofinancování a profinancování a předložení žádosti o dotaci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 42. Návrh na profinancování, kofinancování a sloučení projektů z oblasti silničního hospodářství
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 43. Změny v projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka – Nová Horka) na CHKO Poodří“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 44. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 45. Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádosti a zahájení realizace projektu „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby“ a pozastavení přípravy projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 46. Návrh na uzavření dodatku se Sdružením obcí Vrbenska v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 47. Návrh na neuzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Opava
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 48. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh na uzavření Dohody o narovnání se společností KMC Group, s. r. o.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 51. Návrh na částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 52. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 53. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 54. Návrh na vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 55. „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ – úprava podmínek dle žádostí příjemců
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 56. Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 57. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská – Turistické značení v MSK v roce 2013
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 58. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 59. Návrh na darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 60. Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2012
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 61. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 62. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 63. Návrhy prodejů nemovitostí v Novém Jičíně
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh na odkoupení pozemku v k. ú Podobora, obec Chotěbuz, od Lesů České republiky s.p.
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 65. Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 66. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 67. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrh na nákup nemovitosti v k. ú. Prostřední Suchá
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 68. Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje, návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje odvětví školství
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 69. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 70. Informace o postupu Nemocnice Nový Jičín a.s. při rekonstrukci objektu staré interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 71. Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2012 (funkční období 2012-2016)
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 72. Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 12. 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 73. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 22. 2. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 11. 2. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 74. Sloučení organizací Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, a Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 75. Sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, a Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 76. Sloučení organizací Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, a Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 77. Sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 78. Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje v oblasti středního školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 79. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 80. Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 81. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2011/2012
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 82. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 83. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené se statutárním městem Opava
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 84. Návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 85. Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 86. Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 87. Změna úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS, s. r. o.
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 88. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 89. 8. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 90. Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti místní Agendy 21
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 91. Zahájení realizace projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 92. Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 93. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh prodeje majetku ve Frýdku‑Místku formou dobrovolné veřejné dražby
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.