Menu

Program 4. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června 2013 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje – ústní informace
  * Předkládá: Ing. Petr Vinš, zástupce společnosti Moody´s Investors Service
 2. Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2012
  Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 3. Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 4. Návrh na opětovné zvolení člena správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 5. Požadavek politického klubu KDU-ČSL na rozšíření počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 6. Návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 7. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 8. Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2012 a návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012
  * Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 9. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 20. 5. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 10. Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 11. Návrh na poskytnutí finanční výpomoci ze Zajišťovacího fondu postiženým záplavami v červnu 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 12. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 13. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Jagello 2000 a na úhradu členského příspěvku pro rok 2013 Asociaci krajů České republiky
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 14. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013 v odvětví krizového řízení
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 15. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení Perseus
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 16. Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 17. Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2013
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Návrh na změnu poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava na úpravu projektové dokumentace
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obcí Horní Bludovice
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obcí Baška
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., peněžitým vkladem včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 2. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava – Mošnov za rok 2011
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na neposkytnutí dotace na zajištění akce „Kateřinský E DEN“
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na neposkytnutí dotace městu Kopřivnice na monitoring starých ekologických zátěží
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 27. Dotace obci Sedlnice na realizaci projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice“
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 28. Dotace subjektu KČT oblast Moravskoslezská na výrobu, distribuci a montáž interaktivních výchovných panelů v Beskydech
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 29. Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na projekt „Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+“
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 30. Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 31. Financování dětí umístěných na žádost kraje v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 32. Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 33. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem dotace obcí Třanovice
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na převod zařízení sociálních služeb Domov Pohoda, příspěvková organizace, a Domov U jezera, příspěvková organizace, z Moravskoslezského kraje na obce
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 37. Poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 38. Vyhlášení programů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociální politiky na rok 2013
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 39. Informace o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Krnov na XII. ročník Krnovských hudebních slavností
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 41. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obci Hrčava na „Pouť Cyrila a Metoděje 2013“
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 42. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 00163/2012/RRC s Ostravskou univerzitou v Ostravě
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 43. Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. čtvrtletí 2013
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 44. Schválení zahájení realizace projektů financovaných z evropských finančních zdrojů a ukončení přípravy projektů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 45. Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 46. Návrh na zahájení realizace projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 47. Zahájení realizace projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 48. Profinancování a kofinancování projektů, zahájení realizace projektu, návrh na změnu názvu projektu, pozastavení přípravy projektů připravovaných k realizaci na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na schválení zahájení realizace projektů z oblasti sociálních věcí
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci a zahájení realizace projektů financovatelných z evropských finančních zdrojů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 51. Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti silniční dopravní infrastruktury, schváleného k zahájení přípravy
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 52. Návrh na zahájení realizace projektu financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 53. Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 54. Návrh na poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 55. Návrh na prominutí odvodů a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 56. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013“ v rámci krajského kola soutěže
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 57. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Řepiště v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 58. Návrh na uzavření trojstranné dohody o postoupení práv a povinností ze smluv v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 59. „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel – zmírnění podmínek dle žádostí příjemců – obec Stará Ves nad Ondřejnicí, město Odry, město Vratimov a obec Dolní Lutyně"
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 60. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 61. Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Horní Lomná
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 62. Návrh na poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 63. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci programu „Podpora přípravy projektové dokumentace 2013“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 65. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klubu českých turistů
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 66. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 67. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 68. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Lázně s chutí Moravy a Slezska“ – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 69. Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 70. Dopis obce Moravskoslezský Kočov ve věci zajištění opravy silnice III/0451
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 71. Návrh na bezúplatné nabytí kanalizační přípojky v Suchdole nad Odrou
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 72. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 73. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 74. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství – návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 75. Návrh na převod nemovitostí do vlastnictví obce Moravice
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 76. Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství – návrh převodu majetku mezi krajem a městem Vítkov
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 77. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh prodeje majetku formou dobrovolné veřejné dražby
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 78. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nákup bytu v Opavě
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 79. Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 80. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví – návrh majetkoprávního vypořádání nemovitostí a staveb v Orlové
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 81. Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Karviné, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 82. Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti školství – návrhy převodů
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 83. Návrh „Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje“
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 84. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 3. 2013 do 13. 5. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 12. 2. 2013 do 28. 5. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 85. Legislativní plán Moravskoslezského kraje
  Předkládá: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje
 86. Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 87. Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 88. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 89. Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 21. 3. 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 90. Návrhy zákonů, kterými se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  * Předkládají: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje, a Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 91. Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 92. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 93. Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou osobní linkovou dopravou v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na autobusové dopravce v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 94. Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 95. Zrušení Zásad pro zřizování zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.