Menu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Ostravě dne 14. září 2005

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční dne dne 29. září 2005
v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

9:00 hod. – zahájení Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání
volba ověřovatelů zápisu ze 6. zasedání
volba návrhové komise
zpráva o činnosti rady kraje

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. * Návrh zásad pro vypracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2005
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Uzavření dodatku ke smlouvě o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondu Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Návratná finanční výpomoc Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2005
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 7. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončených v období od 12. 5. 2005 do 19. 8. 2005
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 8. Odvody do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 9. Účelová neinvestiční dotace v rámci „Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2005“
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 10. Žádosti škol a školských zařízení o úlevu z odvodu a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 11. Návrh na poskytnutí finančních prostředků na zajištění sportovních a předmětových soutěží typu A a B, vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2005/2006 v Moravskoslezském kraji a návrh změny příjemce dotace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 12. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na Zájmový program na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2005/2006
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 13. Žádost města Jablunkov o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 14. Žádosti příjemců dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2005 o uzavření dodatků ke smlouvám a o uznání nákladů vzniklých po termínech uvedených ve smlouvách. Oprava IČ u příjemce dotace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 15. Žádost Občanského sdružení NET o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 16. Návrh na vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje v roce 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 17. Žádost o poskytnutí mimořádných dotací, žádost o dofinancování projektů a změna názvů příjemců, doplnění názvu účelu dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a žádost příjemce dotace o změnu doby realizace projektu
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 18. Změna účelu použití části investiční dotace do investičního fondu schválené příspěvkové organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 19. Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění Mezinárodní konference TRANSPORT 2005
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 20. Rozhodnutí o změně termínu použití dotace poskytnuté obci Oborná na projekt „Stavba 8 ks mostů v obci Oborná“ z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy zaměřených na odstraňování omezujících prvků místních komunikací (DSH_1)
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 21. Financování projektů předkládaných Moravskoslezským krajem do 5. kola výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí dotací na spolufinancování administrace Fondu mikroprojektů evropské iniciativy INTERREG IIIA, Česká republika – Polsko pro euroregiony Praděd, Silesia, Beskydy a Těšínské Slezsko
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na předložení projektů pro INTERREG III A
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh úprav schválených dotací v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu „Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA“ vyhlášeného Moravskoslezským krajem v roce 2005
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na změnu výše krajského spolufinancování projektů neziskových subjektů v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na snížení účelové dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., schválené v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 na Jednotku regenerace brownfields a poskytnutí investiční účelové dotace obcím
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 28. Žádost o spolufinancování projektu „Vyhledávání vhodných firem pro klastr automobilových subdodavatelů v Moravskoslezském kraji, vyhodnocení jeho životaschopnosti a přínosů“ a projektu „Rozvoj Moravskoslezského dřevařského klastru“ v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, opatření 1.4 – Klastry
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 29. Zajištění spolufinancování projektu Moravskoslezského kraje pod názvem „Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií“ z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 30. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení zpracování a předání údajů do Národního onkologického registru pro zdravotnická zařízení – zpracovatele v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 31. Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví a úprava závazných ukazatelů pro rok 2005
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 32. Záměr vkladu movitého majetku nemocnic do základního kapitálu nově vzniklých akciových společností
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 v odvětví zdravotnictví v rámci vyhlášení 2. kola výběrového řízení
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 34. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zhotovení dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 35. Příprava projektu v rámci komunitárního programu LIFE
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 36. Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh využití úspor ve výdajové části rozpočtu vzniklých u akcí reprodukce majetku v odvětví školství a odvětví zdravotnictví v roce 2005 a návrh na změnu účelového určení u akce reprodukce majetku v odvětví sociálních věcí
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 38. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 39. Majetkové vypořádání stavby „Silnice II/449 Valšovský žleb – silnice a most 449-008“ včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 40. Majetkové vypořádání stavby „Silnice II/449 a II/445 Rýmařov-Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40 – II. stavba“ včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 41. Návrh na vyslovení souhlasu budoucího vlastníka se stavbou „Dálnice D 47, stavba 47091.1 Hrušov – Bohumín“, rekonstrukce ul. Žižkovy
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 42. Majetkové vypořádání stavby „Silnice II/445 Vrbno pod Pradědem most 445-029“ včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 43. Majetkové vypořádání stavby „Silnice III/4832 Životice – opěrná zeď“ včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 44. Majetkové vypořádání stavby „Silnice III/4681 Kozlovice most 4681-4 přes řeku Ondřejnici“ včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 45. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí daru, poskytnutí darů a záměrů darů
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 46. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy záměrů prodeje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 47. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Nákup nemovitostí (depozitáře včetně pozemků) pro Muzeum Novojičínska
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 49. Návrh darovat kolekci 12 portrétů starostů města Opavy
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 50. Zásady převodu a nabytí nemovitostí
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 51. Návrh na úpravu usnesení zastupitelstva kraje č. 24/939/1 v bodu 3) ze dne 10. 6. 2004 (směna nemovitostí).
  Návrh rozhodnutí o směně nemovitostí a záměru směnit nemovitosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě příspěvkových organizací kraje s OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Návrh prodat nemovitosti ve správě Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně společnosti Radioterapie, a. s., Nový Jičín
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 53. Návrh koupit pozemek parc. č. 2211/2 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví Moravskoslezského kraje z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu České republiky a návrh svěřit pozemek do správy Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 54. Žádost Sdružení Kafira o darování přebytečného movitého majetku Moravskoslezského kraje – osobní vozidla
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 55. Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 20 kusů přetlakových protichemických obleků, 20 ks protižárových ochranných obleků, 3 ks měřicího zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování a 1 ks měřicího zařízení pro měření přítomnosti a koncentrace bojových chemických látek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 56. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za první pololetí roku 2005
  Předkládá: Josef Figura, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 57. Návrh na sloučení nemocnic, příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, s účinností od 1. 1. 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 58. Převod činností zabezpečovaných nemocnicemi v právní formě příspěvkových organizací na krajem založené akciové společnosti k 1. 1. 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 59. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 60. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 61. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 62. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 63. Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh na zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem pro rok 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 65. Návrh na zřízení příspěvkové organizace kraje Krajánek – centrum pro lidi s mentálním postižením Město Albrechtice, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 66. Dohoda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Khanh Hoa (Vietnamská socialistická republika)
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 67. Podání návrhu valné hromadě obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, na odvolání a volbu členů představenstva
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 68. Hodnotící zpráva k 2. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Síť sociální integrace 2004 v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 69. Hodnotící zpráva k 2. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Jednotný komunikační styl 2004 v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 70. Návrh na postup při zjištění odchylek v rozpočtu akcí schválených v 1. a 2. kole výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 71. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Na kole celou Moravou a Slezskem“ – soubor cyklomap mezi kraji Moravskoslezským, Olomouckým, Zlínským a Jihomoravským
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 72. Návrh na schválení aktivit, které bude na základě řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ realizovat Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 73. Krajské projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 74. Návrh na vyhlášení 5. kola výzvy k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 75. Územní plán velkého územního celku Beskydy – vyhodnocení změn podmínek v řešeném území
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 76. Sloučení příspěvkových organizací kraje Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Kopřivnice, Sokolovská 406 a Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 77. Změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti středního a vyššího školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 78. Návrh na změnu nesprávného uvedení identifikačních údajů v přílohách č. 1 schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 4/127/1 ze dne 28. 4. 2005 a č. 5/223/1 ze dne 23. 6. 2005
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 79. Návrh „Postupu orgánů kraje při volbě přísedících krajského soudu“
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 80. Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 81. Hodnotící zpráva pro 4. kolo výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 82. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 1/14/1 bod 6) ze dne 1. 12. 2004, týkajícího se svěření úkolů náměstkovi hejtmana kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 83. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 84. Účelová neinvestiční dotace v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2005“
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 85. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 v rámci programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2005/2006“
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 86. Návrhy na změny v představenstvech akciových společností Krnovská nemocnice a.s., Opavská nemocnice a.s. a Bílovecká nemocnice a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 87. Žádost Občanského sdružení – TRIANON o poskytnutí mimořádné dotace na uskutečnění mezinárodní konference
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 88. Mezinárodní partnerství Moravskoslezského kraje v projektu „Lidé – vytvoření nadnárodní sítě pro rozvoj lidského kapitálu“ financovaném v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIB
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Organizační záležitosti
Různé
Závěr

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva kraje jako doklad k poskytnutí pracovního volna podle § 46 odst. 4 zákona čís. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.