Menu

Program 7. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 19. prosince 2013 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

1. Zahájení

9:00 hodin – Miroslav Novák, hejtman kraje

2. Organizační záležitosti

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Koncepce požární ochrany Moravskoslezského kraje 2014–2023
Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

3/2 – Návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015–2017
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Poskytnutí dotací Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále na splátky
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje a Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací a peněžité podpory z rozpočtu kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje vč. informace o vyřízených peticích
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/11 – Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/12 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum, poř. č. 250/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/13 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Silnice 2014 – II. etapa, poř. č. 267/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/14 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Silnice 2014 – III. etapa, poř. č. 268/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/15 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Silnice 2014 – IV. etapa, poř. č. 269/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/16 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Silnice 2014 – V. etapa, poř. č. 270/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Výjimka z nejnižšího počtu žáků střední školy organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 v Kraji Vysočina
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2013
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/5 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2013 a 2014 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/6 – Žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/7 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2014 v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Komplexní úklidová služba pro krajské nemocnice, vyhlašované Nemocnicí ve Frýdku‑Místku, příspěvkovou organizací, jako centrálním zadavatelem
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice vyhlašované Nemocnicí ve Frýdku‑Místku, příspěvkovou organizací, jako centrálního zadavatele
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/4 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS, poř. č. 256/2013
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/5 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. – Lékařská technologie II – Ostatní lékařské přístroje, poř. č. 257/2013
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Stavba okružní křižovatky v Hlučíně na silnici č. II/469 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném postupu mezi městem Hlučín, Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – BESIP v Moravskoslezském kraji a organizaci celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně statutárnímu městu Karviná
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Změny smluv o poskytnutí dotace na podporu ochrany přírody a zemědělství v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Návrh na změnu memoranda se statutárním městem Karviná k umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji na území tohoto města
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2012
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/11 – Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/12 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/13 – Návrh personálních změn ve správní radě společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, a informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na zrušení organizace kraje Domov Pohoda, příspěvková organizace, a převod jejího majetku v souvislosti s převodem činností zabezpečovaných touto příspěvkovou organizací na jiného zřizovatele
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na zrušení organizace kraje Domov U jezera, příspěvková organizace, a převod jejího majetku v souvislosti s převodem činností zabezpečovaných touto příspěvkovou organizací na jiného zřizovatele
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení ARBENI – Sdružení podporující střediska Slezské diakonie na Krnovsku a Bruntálsku
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/8 – Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské diakonii
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/9 – Dopis Římskokatolické farnosti Ludgeřovice k projektu Havarijní oprava části střechy sv. Mikuláše Ludgeřovice
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/11 – Koncepce podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 2014 – 2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvě s Mikroregionem Matice Slezská, Mikroregionem Slezská Harta, Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – západ a se Sdružením obcí Hlučínska v rámci krajského dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel – změna procentuálního kofinancování vlastního podílu žadatelů a zmírnění podmínek
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na uzavření Dohod o narovnání v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu From drop out to Inclusion, realizovaného v rámci Partnerství Comenius Regio
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na uzavření trojstranné dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Žádost obcí Mosty u Jablunkova a Písečná o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace obci Jeseník nad Odrou za získání ocenění Vesnice roku 2013 a individuální účelové investiční dotace obci Kyjovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh přípravy, předložení, profinancování a kofinancování projektu Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v Moravskoslezském kraji 2014 v rámci Technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/13 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/14 – Zahájení realizace projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/15 – Návrh na změnu příloh č. 1 a č. 2 k materiálu č. 49 vztahující se k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/459 ze dne 19. 9. 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/16 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o."
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/17 – Návrh na schválení zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/18 – Ukončení přípravy projektu Asistenti prevence kriminality v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/19 – Návrh na profinancování a kofinancování, prodloužení doby profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti sociálních věcí
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/20 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/21 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení realizace, prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti zdravotnictví a krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/22 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/23 – Návrh na prominutí pohledávky organizaci Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/24 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu Mentor – lektor financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/25 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/26 – Návrh na schválení změny obsahu projektu, zahájení přípravy a prodloužení období profinancování a kofinancování k projektům z oblasti silničního hospodářství a prodloužení období profinancování a kofinancování k projektu z oblasti kultury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/27 – Projednání Zprávy o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/28 – Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček a prodloužení termínu výzvy
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/29 – Návrh na zahájení přípravy projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrh na uzavření dohody o narovnání s Cestovní kanceláří BOŠ, s. r. o., a návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti podpory cestovního ruchu
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Bohumíně, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálním – návrhy převodů nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Návrh koupit pozemek v k. ú. Harty, obec Petřvald, a návrh na přijetí daru pozemků v k. ú. Moravská Ostrava a Město Albrechtice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Návrh na uzavření souhlasného prohlášení a smlouvy o právu provést stavbu s městem Fulnek
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nákup pozemků
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/10 – Souhlas s darováním nemovitostí ve vlastnictví Střední odborné školy Třineckých železáren
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

12/1 – Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2012 – září 2013
Předkládá: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

12/2 – Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2013
Předkládá: Ing. David Sventek, MBA, předseda výboru kontrolního

12/3 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2012 – srpen 2013
Předkládá: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

12/4 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2013 do listopadu 2013
Předkládá: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny

12/5 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období leden až listopad 2013
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování

12/6 – Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2012 – říjen 2013
Předkládá: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda výboru zdravotního

12/7 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období prosinec 2012 – říjen 2013
Předkládá: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí

12/8 – Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období leden až prosinec 2013
Předkládá: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního

12/9 – Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2013
Předkládá: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

12/10 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období leden 2013 až říjen 2013
Předkládá: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního

12/11 – Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2012 – listopad 2013
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

12/12 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2013
Předkládá: Ing. Adam Rykala, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 105

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.