Menu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Ostravě 8. prosince 2005

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční dne 22. prosince 2005
v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

9:00 hod. – zahájení Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání
volba ověřovatelů zápisu z 8. zasedání
volba návrhové komise
zpráva o činnosti rady kraje

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. Sloučení příspěvkových organizací kraje Domu dětí a mládeže Juventus, Karviná – Nové Město, U Bažantnice 1794 a Stanice mladých přírodovědců, Karviná – Ráj, Kubiszova 23
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 3. Podpora rozvoje regionálního letiště Ostrava – Mošnov
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 4. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2005
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. * Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a rozpočtový výhled na léta 2007 a 2008
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 7. Odvod za porušení rozpočtové kázně, který je výsledkem veřejnosprávní kontroly příjemce finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončené v období od 15. 10. 2005 do 20. 11. 2005
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 8. Žádost občanského sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, Palackého 607, 735 06 Karviná-Nové Město o schválení změny rozpočtu projektu „Kroužky a kluby v Romském kulturním a společenském centru v Karviné“ spolufinancovaného z dotace Moravskoslezského kraje v roce 2005
  Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 9. Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků určených na realizaci investiční akce a prodloužení časové použitelnosti účelové investiční dotace pro Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 10. Návrh na prodloužení časové použitelnosti finančních prostředků u dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 11. Návrh na poskytnutí dotace na údržbu lyžařské běžecké trasy Mosty u Jablunkova horní stanice sjezdovky – chata Gírová – Bařiny pro Technické služby – Mosty u Jablunkova, s. r. o.
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 12. Návrh na změnu formy financování aktivit, které bude na základě řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ realizovat Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 13. Návrh na stanovení náhradního termínu předložení závěrečného vyúčtování účelově určené investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Klimkovice, Lidická čp. 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051, na projekt „Centrální část města Klimkovice – rekonstrukce kanalizace“
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 14. Návrh na prodloužení termínu použití investiční účelové dotace na rekonstrukci ulice Rybářské v Opavě – silnice III/4641 km 0,0 – 1,130
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 15. Informace o konečné výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2005
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a.s.
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 17. Návrh na zařazení akce reprodukce majetku na rok 2005 v odvětví školství a prodloužení časové použitelnosti účelových investičních dotací
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 18. Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 19. Žádost občanského sdružení NET o možnost sjednání splátkového kalendáře na povinnost odvodu neoprávněně použitých prostředků za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 20. Žádosti škol o povolení úlevy od povinnosti uhradit penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Návrh na navýšení dotace Charitě Frýdek‑Místek pro Ústav sociální péče pro psychicky nemocné – „Oáza pokoje“
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 22. Darování movitého majetku městu Bruntál
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 23. Návrh rozhodnutí o směně nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 24. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na poskytnutí daru městu Jablunkov a návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 25. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 26. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 6/355/1 bod 8)
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 27. Návrh na poskytnutí daru 1 kusu nafukovacího stanu, 56 kusů mobilních radiostanic GM 360, 35 kusů přenosných radiostanic GP 340 a 1 kusu speciálního hasičského kontejneru určeného k přepravě technických prostředků k ochraně obyvatel včetně těchto technických prostředků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 28. Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou „Silnice č. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 29. Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce, na rok 2006
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 30. Informativní zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za rok 2005
  Předkládá: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru pro životní prostředí
 31. Souhrnná zpráva o činnosti výboru zahraničního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2005
  Předkládá: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru zahraničního
 32. Zpráva o činnosti výboru pro územní plán za období únor 2005 – říjen 2005
  Předkládá: Ing. Josef Jalůvka, předseda výboru pro územní plán
 33. Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období od ledna do listopadu 2005
  Předkládá: Ing. Pavol Kubuš, předseda výboru pro národnostní menšiny
 34. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva kraje za období od 16. 12. 2004 do 16. 11. 2005
  Předkládá: RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., předseda výboru finančního
 35. Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2005
  Předkládá: Miroslav Novák, předseda výboru kontrolního
 36. Zpráva o činnosti výboru pro dopravu zastupitelstva kraje za rok 2005
  Předkládá: Ing. Bohumil Auinger, předseda výboru pro dopravu
 37. Zpráva o činnosti Výboru regionálního rozvoje Regionu soudržnosti Moravskoslezsko za rok 2005
  Předkládá: Ing. Jaroslav Krupka, předseda Výboru regionálního rozvoje
 38. Strategické materiály Moravskoslezského kraje pro oblast prevence sociálně patologických jevů a protidrogové politiky
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 39. Informace o změnách provedených v grantových schématech s finanční alokací roku 2005 realizovaných Moravskoslezským krajem v rámci opatření 3.2 a podopatřeních 4.1.2 a 4.2.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na vyhlášení 6. kola výzvy k předkládání projektů grantových schémat do Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 41. Informace o aktuálním stavu přípravy Regionálního operačního programu pro programovací období Evropské unie 2007-2013
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 42. Krajské projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a jiných evropských zdrojů
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 43. Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ vyhlášeného Moravskoslezským krajem v roce 2005
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 44. Průběh aktualizace Programu rozvoje kraje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 45. Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko – zpracovaný dokument
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 46. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 47. Program podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 48. Rozvoj aktivit výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 49. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, příspěvková organizace, Tichá 295, 742 74 Tichá, IČ 48804851
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 50. Změna v představenstvu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 51. Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě
  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Účelová neinvestiční dotace v rámci „Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2005“
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 53. Změna podmínek čerpání neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Letišti Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, na částečné pokrytí nákladů na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby a bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště
  Předkládá: Ing. Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 54. Návrh „Dohody o poskytnutí kompenzací v souvislosti s ukončením nájemních vztahů“ se Zemědělským družstvem vlastníků Nošovice
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 55. Návrh „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ k nemovitostem s p. **********
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 56. * Změna v představenstvu obchodní společnosti Třinecká nemocnice, a.s., se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 26866102
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 57. * Návrh na změnu termínu začátku poskytování zdravotní péče nemocnicemi, akciovými společnostmi z původního data 1. 1. 2006 na datum 1. 7. 2006 a návrh na změnu všech usnesení týkajících se úkonů spojených se zabezpečením plynulého přechodu poskytování zdravotní péče z nemocnic – příspěvkových organizací na nemocnice – akciové společnosti
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 58. * Návrh úpravy schválené dotace v rámci programu Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v sezóně 2005/2006
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 59. * Strategická průmyslová zóna Nošovice – II. etapa
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Organizační záležitosti
Různé
Závěr

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva kraje jako doklad k poskytnutí pracovního volna podle § 46 odst. zákona čís. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.