Menu

V Ostravě 4. listopadu 2009

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve středu dne 18. listopadu 2009 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 2. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 3. Přijetí závazku na dofinancování případného chybějícího podílu národního spolufinancování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 4. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce Československou obchodní bankou, a. s.
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Návrh na změnu využití části finančních prostředků v odvětví školství a návrh rozpočtového opatření
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 6. Změna časové použitelnosti poskytnuté dotace a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Bukovec
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 7. Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 obci Dětřichov nad Bystřicí v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2009"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 8. Žádost příjemce veřejné finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje o povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 9. Informace o změně podílu kofinancování projektů v oblasti silničního hospodářství v rámci 8. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 10. Rozhodnutí o uzavření smlouvy "Zmluva o poskytnutí finančného príspevku" k projektu "Rekonstrukce úseku silnice Bílá – Klokočov – Turzovka"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 11. Návrh na snížení rozpočtovaných příjmů a výdajů v roce 2009 v projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 12. Návrh na zahájení přípravy projektu "Spaces for learning" v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 13. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Archeopark Chotěbuz – 2. část"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 14. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 15. Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, II. etapa"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 16. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 17. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Fakultní nemocnici Ostrava
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci Bílá a městům Šenov a Nový Jičín a neposkytnutí příspěvku obci Bolatice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 19. Návrh na prodloužení termínu realizace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené s obcí Nižní Lhoty
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 20. Návrh na prodloužení termínu realizace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené se statutárním městem Havířov
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh na prodloužení termínů realizace a uzavření dodatků k dotačním smlouvám uzavřeným s občanským sdružením KLACR o.s.
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou elektrotechniky a informatiky
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Pustá Polom
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 24. Žádost o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na stavbu budovy "Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek‑Místek"
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti úpravy lyžařských běžeckých tras
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi krajem a obcí Stěbořice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 28. Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Řeka, obec Řeka
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 29. Návrh na nabytí pozemku v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná, potřebného pro realizaci Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 30. Návrh koupě pozemků v průmyslové zóně Nošovice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 31. Návrh na uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva týkající se pozemku v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 32. Návrh prodeje pozemku včetně komunikace v k. ú. Bílčice, obec Bílčice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 33. 33. Návrh bezúplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 34. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na zrušení usnesení a návrh na poskytnutí daru majetku Domova Havířov
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 35. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy přímých prodejů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 36. Návrh na majetkové vypořádání stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 37. Návrh na poskytnutí daru nemovitého a movitého majetku městu Fulnek a návrh dodatku zřizovací listiny organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 38. Návrh pozemkových úprav v katastrálním území Velké Albrechtice
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 40. Nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání stavby silnice II. třídy do vlastnictví kraje koupí
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 41. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 24. 9. 2009 do 2. 11. 2009, vč. vyřízení petic za období od 17. 9. 2009 do 2. 11. 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 43. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 44. Personální změny v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 45. Projekt LIFE08 INF/CZ/000443 "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko" – změna usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1743 ze dne 22. 11. 2007
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 46. Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 47. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku obcím
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 48. "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – návrh na poskytnutí dotací
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.