Menu

Program 8. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

1. Zahájení

9:00 hodin – Miroslav Novák, hejtman kraje

2. Organizační záležitosti

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

3/2 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014 v odvětví krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje vč. informace o vyřízených peticích
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Informace o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 19. 12. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 1. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2013 a návrh na změnu příslušných zásad
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení II, poř. č. 35/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/11 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum, poř. č. 250/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/12 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC – výběr zhotovitele stavby, poř. č. 20/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/13 – Žádost politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o změnu členství v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a ve výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/14 – Návrh na volbu předsedy výboru zdravotního zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu příspěvkovým organizacím kraje v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Návrh dohody o splátkách v rámci Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu podniku mezi Moravskoslezským krajem a společností Nemocnice Nový Jičín a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Návrh na poskytnutí peněžité účelové investiční bezúročné zápůjčky z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh dodatku č. 10 a návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období roku 2014 a další období
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – Dotace na podporu ochrany přírody v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Příspěvky na hospodaření v lesích za rok 2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/11 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/12 – Návrh na zajištění financování akce Provozování železniční dráhy v souvislosti s provozováním regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Návrh na změnu přílohy č. 1 k materiálu č. 10/15 vztahující se k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/595 ze dne 19. 12. 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu Silnice 2014 – VI. etapa
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na zahájení přípravy projektů odborů zdravotnictví a sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování žádosti o dotaci projektu Napříč krajem s mládeží
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny Nad Barborou
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrh prodeje skladů v Novém Jičíně
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku ve prospěch kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh na změnu usnesení č. 4/351 ze dne 20. 6. 2013 týkajícího se nákupu nemovitostí v obci Stonava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na poskytnutí daru pozemků obci Bílá
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Karlovice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 59

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.