Menu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Ostravě 8. února 2006

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční dne 23. února 2006
v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

9:00 hod. – zahájení Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání
volba ověřovatelů zápisu z 9. zasedání
volba návrhové komise
zpráva o činnosti rady kraje

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 4. Příjemce účelové dotace na podporu činnosti Centra individuálních sportů Ostrava
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 5. Žádost Základní školy Bruntál, Jesenická 10, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 6. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 7. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2006"
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hej tmana kraje
 8. Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 9. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 10. Žádost o prominutí smluvní pokuty za neplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 11. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 12. Žádost paní **********, podaná jménem rodičů dětí navštěvujících denní dětské sanatorium v Orlové – Lutyni, o poskytnutí dotace na přístavbu výtahu či plošiny k přepravě imobilních dětí
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 13. Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz protialkoholní záchytné stanice pro rok 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 14. Návrh na předložení žádostí o grantová schémata v rámci alokace 2006 do 6. kola výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 15. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci aktivit, které bude na základě řádu "Služby veřejného ekonomického zájmu" vykonávat Agentura pro regionální rozvoj, a.s., pro potřeby Moravskoslezského kraje v roce 2006
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 16. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem veřejnosprávní kontroly příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončené v období od 21. 11. 2005 do 13. 1. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 17. Návrh "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí dotace na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS, s. r. o.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 19. Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 20. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 21. Nakládání s nemovitým majetkem – návrhy přímého prodeje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 22. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 23. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje k záměru prodeje a k prodeji pozemku parc. č. 293/7 v k. ú. Mikolajice, obec Mikolajice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 24. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje prostřednictvím výběrových řízení
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 25. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování 1 kusu speciálního hasičského kontejneru včetně vybavení určeného k týlovému zabezpečení členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému a 1 kusu měřicího zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 27. Návrh na svěření do správy nemovitosti a návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny Galerie výtvarného umění v Ostravě
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje" a návrh na úpravu "Zásad pro poskytování náhrad za výkon funkce člena zastupitelstva kraje"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 29. Návrhy na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 30. Odstoupení z funkce členky výboru zdravotního
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 31. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Muzea Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvkové organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 32. Zadání změny č. 2 územního plánu velkého územního celku Beskydy
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 33. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 34. Výroční zpráva pro SROP za region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k 31. 12. 2005 a Výroční zpráva Národního programu Phare 2003, část II za NUTS II Moravskoslezsko k 14. 10. 2005
  Předkládá: Ing. Jaroslav Krupka, předseda Výboru regionálního rozvoje
 35. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 36. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 37. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 38. Žádost statutárního města Ostrava, prostřednictvím dopisu náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, o převod zřizovatelské funkce k Dětskému domovu pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na Moravskoslezský kraj
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 39. Změna v představenstvu obchodní společnosti Novojičínská nemocnice, a.s., se sídlem K nemocnici 775/76, 741 11 Nový Jičín, IČ 26867613
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na sloučení příspěvkových organizací kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, a Školní zahradnictví, Ostrava – Nová Ves, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 41. Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu příspěvkovým organizacím kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 42. Hodnotící zpráva pro páté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 43. Vyhodnocení plnění věcného a časového harmonogramu tvorby celokrajského integrovaného dopravního systému za rok 2005 s návrhem obsahové náplně na rok 2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 44. Informace o aktuálním stavu přípravy Regionálního operačního programu pro programovací období Evropské unie 2007-2013
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 45. Návrh na krajské spolufinancování projektů předkládaných neziskovými subjekty v rámci 5. kola výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 46. Návrh na změny v přílohách č. 1 k usnesením zastupitelstva kraje č. 5/304/1 ze dne 23. 6. 2005 a č. 7/682/1 ze dne 24. 11. 2005 u grantových schémat Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 47. Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Strategická průmyslová zóna Nošovice – návrh na uzavření
  "Smlouvy o zajištění budoucích nároků na náhradu škody"
  "Smlouvy o budoucí kupní smlouvě"
  s obchodní společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ 45357366
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 49. Strategická průmyslová zóna Nošovice – návrh na uzavření "Smlouvy o zániku zástavního práva" se společností STRODEN MANAGMENT LIMITED
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 50. Strategická průmyslová zóna Nošovice – další etapa
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 51. Zpráva o činnosti výboru zdravotního za 2. pololetí roku 2005
  Předkládá: Ing. Vít Slováček, předseda výboru
 52. Návrh na úpravu závazného ukazatele účelová investiční dotace do investičního fondu na rok 2006 příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 53. Zajištění bezpečnosti v oblasti bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 54. Hodnotící zpráva k 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 1. – drobné podniky)
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Organizační záležitosti
Různé
Závěr

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.