Menu

Program pro zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 3. 2024

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

2/2 – Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

2/3 – Volba členů návrhové komise
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

2/5 – Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, cestovního ruchu, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 – Informace o vyřízení dotazu, připomínek a podnětu vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 7. 12. 2023
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/3 – Dohoda o narovnání s městem Brušperk
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/4 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 2024
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/5 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti bezpečnosti
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/6 – Návrh na poskytnutí a úpravu podmínek dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/7 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/8 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2024“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/9 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2024
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

4/10 – Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačním programu Podpora cykloturistiky
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, Ph.D. MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 – Partnerství pro vodíková údolí a žádosti Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, Ph.D. MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 – Individuální dotace v odvětví kultury a památkové péče a porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/2 – Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 2024
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/3 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2024
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/5 – Návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/6 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024"
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

6/7 – Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek dopravy

7/1 – Převzetí ručitelského závazku z důvodu financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd včetně mostů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou v oblasti Osoblaha
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v zóně č. 50
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/4 – Informace KODIS o činnosti za rok 2023
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/5 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou osobní dopravou linkami městské hromadné dopravy - Horní Bludovice a Šenov
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/7 – Návrh na směnu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd v k.ú. Košatka nad Odrou
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/8 – Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnice III/48411 a ulice Horní ve Sviadnově
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

7/9 – Individuální dotace v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

8/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2024“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

8/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

8/5 – Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

8/6 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje

Materiály týkající se evropských projektů

9/1 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu „Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/2 – Změna financování projektu "Městečko bezpečí"
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/3 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti školství
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/4 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/5 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu zaměřeného na ochranu ovzduší
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/6 – Návrh na přijetí usnesení z oblasti kybernetické bezpečnosti a elektronizace veřejné správy
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/7 – Informace o stavu projektu v rámci programu ERASMUS+
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/8 – Projekty v oblasti sociálních věcí financované z Národního plánu obnovy
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/9 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu rekultivace sportovního areálu
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/10 – Navýšení financování, zahájení přípravy a předložení žádostí o podporu projektů fotovoltaik
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/11 – Návrh na zahájení předčasné realizace projektu zaměřeného na podporu zavádění zeleného vodíku.
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Materiály týkající se regionálního rozvoje

9/12 – Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Bezplatné stravování ve školách
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/13 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/14 – Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/15 – Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/16 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/17 – Návrh na poskytnutí dotace subjektu Jagello 2000
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

9/18 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

9/19 – Návrh na úpravy smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 – Informace o úpravách rozpočtu kraje na rok 2024 a zrušení usnesení o poskytování dotací
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Nakládání s majetkem v odvětví kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Nakládání s majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Nakládání s majetkem v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh směny nemovitých věcí se společností Veolia Energie ČR, a.s
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Majetkoprávní vypořádání projektu Městečko bezpečí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Návrh změny darovací smlouvy se statutárním městem Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek sociální oblasti

11/1 – Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu komunitní práce a prevence kriminality
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu zdravého stárnutí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu činností v oblasti rodinné politiky
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Krajská síť sociálních služeb - Dodatek č. 2
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportovních akcí
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/2 – Individuální dotace a smlouva v oblasti sportu a volného času
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/3 – Smlouva o zajištění účasti sportovní reprezentace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/4 – Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit mládeže
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/5 – Memorandum a závazek finanční podpory pro výstavbu vysokoškolských kolejí
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12/6 – Dodatky zřizovacích listin v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

13. Úsek životního prostředí

13/1 – Zpráva o kvalitě ovzduší na území kraje za rok 2022
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/2 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petřvald
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/3 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami"
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/5 – Individuální dotace v odvětví životního prostředí
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

13/6 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Šilheřovice
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,

14. Úsek územního plánu

14/1 – Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje - návrh na vydání
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,

14/2 – Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje - výběr varianty a vydání
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,

15. Materiály výborů

15/1 – Změny členství ve výboru zastupitelstva kraje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

17. Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva


„Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“ – tento bod bude projednán od 11:00–11:30 hodin.


Celkem materiálů: 91
Návrh programu obsahuje i dodatky schválené radou kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.