Menu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

předseda:

členové:

Úkoly výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 1. Plní úkoly stanovené v § 78 odst. 6 zákona o krajích, a to:
  1. v návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje,
  2. předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
  3. vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
  4. projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
  5. plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.
 2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy zastupitelstvu týkající se oblasti výchovy, vzdělávání (vč. počátečního a celoživotního) a rekvalifikací.
 3. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti výchovy, vzdělávání (vč. počátečního a celoživotního) a rekvalifikací, návrh na systém jejich hodnocení, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 4. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti výchovy a vzdělávání a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy prostřednictvím rady zastupitelstvu.
 5. Ve vazbě na poptávku zaměstnavatelů pojednává s úřady práce uplatnění absolventů škol a nezaměstnaných obyvatel kraje na trhu práce.
 6. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byl zřízen a předseda a členové zvoleni usnesením zastupitelstva kraje č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020. Změna ve složení výboru proběhla usnesením č. 8/835 ze dne 16. 6. 2022 a č. 14/1582 ze dne 7. 12. 2023.
Úkoly výboru byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.