Menu

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 9. 11. 2012 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 12:35)

Přítomni:

Omluveni:

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájil v souladu s § 39 zákona o krajích nejstarší člen zastupitelstva MUDr. Ivan Drábek. Přivítal všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky.

MUDr. Ivan Drábek sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 64 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvil 1 člen zastupitelstva kraje.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva slib. Ředitel krajského úřadu PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., přečetl text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva složili slib a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

MUDr. Ivan Drábek uvedl, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl „Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje“, který přečetl s tím, že první dva body již proběhly:

 1. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba členů návrhové komise
 4. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 5. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 6. Volba hejtmana kraje
 7. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 8. Volba náměstků hejtmana kraje
 9. Volba dalších členů rady kraje
 10. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
 11. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů
 12. Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 13. Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
 14. Organizační záležitosti
 15. Různé
 16. Závěr

Vzhledem k tomu, že k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal MUDr. Ivan Drábek o jeho schválení hlasovat – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 1 (toto hlasování bylo později prohlášeno za zmatečné),

Ing. Vít Slováček – jako předseda klubu KDU-ČSL požádal o předávání písemného výsledku hlasování, aby bylo zřejmé, jak kdo hlasoval,

Henryk Małysz – oznámil, že hlasoval pro, ale že se to na panelu s výsledkem hlasování nezobrazilo,

MUDr. Ivan Drábek – prohlásil hlasování o schválení návrhu programu za zmatečné,

Ing. David Sventek, MBA – požádal rovněž o písemné předávání výsledku hlasování a upozornil, že na panelu se pravděpodobně ani nesčítají všechny hlasy, protože přítomných členů zastupitelstva kraje je více než 58, jak je zobrazeno na panelu,

MUDr. Ivan Drábek – dal znovu hlasovat o schválení návrhu programu – schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/1 – pořadové hlasování č. 2 (text uveden v příloze č. 2),

Ing. Vít Slováček – požádal o 15minutovou přestávku, aby se pracovníci, kteří jsou zodpovědní za techniku, pokusili o sladění systému,

MUDr. Ivan Drábek – odpověděl, že o tom, že se na panelu nezobrazují dvě jména, věděli technici již před zasedáním, ale že není jisté, zda se tato chyba podaří v krátké době opravit,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že v tomto případě bere svůj požadavek zpět,

Ing. David Sventek, MBA – upozornil na možnost jednacího řádu, tj. hlasovat rukou v případě, že hlasovací zařízení bude selhávat dále,

MUDr. Ivan Drábek – odpověděl, že tato připomínka bude zvážena v případě, že by hlasovací zařízení dále selhávalo.


MUDr. Ivan Drábek dále sdělil, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Ing. Josef Jalůvka – doporučil vyhlásit přestávku, abychom zvážili, jakým transparentním způsobem budeme dále hlasovat, protože není zřejmé, zda všechna hlasování jsou zaznamenána; na panelu by se mělo projevit, kdo nehlasoval,

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že se to nemusí projevit, protože někdo nemusel hlasovat,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že se domnívá, že by se to na panelu mělo projevit,

MUDr. Ivan Drábek – vyhlásil 10minutovou přestávku.


(přestávka)

MUDr. Ivan Drábek – předal slovo řediteli krajského úřadu PaedDr. Jaroslavu Souralovi, CSc.,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. – omluvil se za problémy, které vznikly při hlasování – na kontrolní tabuli v této době z neznámých důvodů nesvítí jména dvou členů zastupitelstva kraje, ale při hlasování je vše v pořádku, na sjetině tato jména figurují a jejich hlasování je zachyceno,

MUDr. Ivan Drábek – dal pokyn ke cvičnému hlasování, které pak proběhlo v naprostém pořádku – pořadové hlasování č. 4,

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. – sdělil, že se tedy potvrdila jeho hypotéza, a poděkoval za pochopení,

MUDr. Ivan Drábek – dal znovu hlasovat o zvolení navržených ověřovatelů zápisu Ing. Andrease Hahna a Ing. Daniela Havlíka – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/2 – pořadové hlasování č. 5 (text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

MUDr. Ivan Drábek – navrhl, aby komise byla pětičlenná, a dal o tomto návrhu hlasovat – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 6,


K bodu č. 6
Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

MUDr. Ivan Drábek – navrhl, aby volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje byla veřejná, tzn. prostřednictvím hlasovacího zařízení,

Ing. David Sventek, MBA – za klub ODS navrhl, aby uvedená volba byla tajná, a zdůvodnil to mj. tím, že by tito lidé takto získali větší podporu pro své zvolení a že tento způsob volby je v personálních otázkách standardní,

MUDr. Ivan Drábek – dal hlasovat o návrhu Ing. Davida Sventka, MBA, aby volba byla tajná – neschválen (10 pro, 20 proti, 32 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 10,


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

MUDr. Ivan Drábek – sdělil, že dle schváleného volebního řádu bude volena pětičlenná volební komise, a uvedl, že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na její členy:


K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

MUDr. Ivan Drábek – požádal členy volební komise, aby se přemístili za předsednický stůl, a předsedu volební komise Ing. Adama Rykalu, aby se ujal voleb,

Ing. Adam Rykala – požádal o návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

Ing. Lenka Fojtíková – za klub ČSSD navrhla na funkci hejtmana kraje p. Miroslava Nováka,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že klub KDU-ČSL bude hlasovat proti návrhům, které vzejdou z řad členů zastupitelstva za ČSSD a KSČM, protože jsou proti takto vznikající koalici,

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že klub ODS se nezúčastní hlasování o volbě hejtmana kraje a náměstků hejtmana kraje,

Ing. Adam Rykala – sdělil, že v tuto chvíli registruje pouze jeden návrh kandidáta na funkci hejtmana kraje, a dotázal se p. Miroslava Nováka, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Miroslav Novák – uvedl, že se svou nominací souhlasí,

Ing. Adam Rykala – předal slovo Ing. Josefu Jalůvkovi,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že členové klubu ODS a jejich zástupci pro povolební vyjednávání se domnívají, že v našem kraji byl prostor pro vytvoření nekomunistické, demokratické koalice a v rámci toho se snažili spolu s KDU-ČSL udělat pro to maximum, kdy neměli vyšší požadavky než partner, který se rýsuje, a to zástupci KSČM; přesto si sociální demokracie vybrala partnera komunistického,

Miroslav Novák – odpověděl, že Haló noviny vůbec nečte a že to byl článek jako z učebnic z doby, kdy chodil na základní a střední školu,

Ing. Adam Rykala– dal hlasovat o zvolení p. Miroslava Nováka hejtmanem kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/6 – pořadové hlasování č. 15 (text uveden v příloze č. 2),

MUDr. Ivan Drábek – poblahopřál rovněž p. Miroslavu Novákovi ke zvolení hejtmanem kraje a předal mu slovo,

Miroslav Novák – poděkoval členům zastupitelstva za jejich hlasy a projevenou důvěru,


K bodu č. 9
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje

Miroslav Novák – navrhl, aby bylo stanoveno 7 uvolněných členů zastupitelstva kraje, tj. hejtman kraje a 6 náměstků hejtmana kraje,

Ing. Vít Slováček – uvedl, že jsme právě vyslechli návrh na vznik nového, i když neuvolněného náměstka hejtmana kraje, který by se měl stát zastupujícím v době nepřítomnosti hejtmana kraje,

Miroslav Novák – dotázal se, zda z toho plyne návrh na jiné usnesení,

Ing. Vít Slováček – odpověděl, že ano, a to nezřizovat další post neuvolněného náměstka hejtmana kraje,

Miroslav Novák – dal hlasovat o tom, že nebude zřízena pozice dalšího, sedmého, neuvolněného náměstka hejtmana kraje – neschváleno (15 pro, 42 proti, 4 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 16,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že počet náměstků, jak se ukázalo v minulém období, je nadbytečný, že by stačilo o jednoho méně – nehledě k té nové funkci, o které by se mělo asi diskutovat ještě samostatně, i když dle hlasování je většina asi srozuměna s tím, že je zapotřebí takovéhoto počtu náměstků,

Miroslav Novák – sdělil, že by se mělo ještě schválit usnesení o uvolnění hejtmana kraje do této funkce, a to od 10. 11. 2012, a dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (52 pro, 7 proti, 2 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 18.


K bodu č. 10
Volba náměstků hejtmana kraje

Miroslav Novák – předal slovo předsedovi volební komise Ing. Adamu Rykalovi,

Ing. Adam Rykala – požádal o návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, a to nejprve na toho náměstka, který bude vykonávat tuto funkci jak neuvolněný; nyní pouze z důvodu pořadí hlasování ho budeme označovat jako 1. náměstka hejtmana kraje, dalšího jako 2. náměstka hejtmana kraje, atd.,

RSDr. Karel Kuboš – za klub KSČM navrhl do funkce 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babku,

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, zda se budou kandidáti představovat a zda na ně pak mohou být kladeny dotazy,

Ing. Adam Rykala – odpověděl, že se vždy dotáže kandidáta, zda souhlasí se svou kandidaturou a zda chce zároveň něco říci; poté ještě bude prostor pro dotazy na jednotlivé kandidáty,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že souhlasí se svou kandidaturou,

Bc. Radim Miklas – sdělil, že po tomto vystoupení JUDr. Josefa Babky nabyl velmi zřetelného dojmu, že se tady musí jednat o naprosto flagrantní střet zájmu – předseda dozorčí rady a.s. Vítkovice, velmi významného hráče na trhu v regionu, a šéf významných projektů se nám tady stává 1. náměstkem hejtmana kraje; tohleto je dle jeho názoru naprostý střet zájmu,

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že nikdo nepochybuje o profesní zdatnosti JUDr. Josefa Babky a že zároveň oceňuje jeho kreativitu, se kterou byla vymyšlena tato varianta neuvolněného radního a posléze 1. náměstka hejtmana kraje, který je zároveň statutárním zástupcem hejtmana kraje,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že je přesvědčen, že jeho funkce se dá skloubit i s výkonem jeho povolání, a jednoznačně odmítl tezi, že jde o střet zájmu, stejně tak jako se do střetu zájmu nedostal v uplynulém období, kdy vykonával pozici člena rady kraje,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení JUDr. Josefa Babky do funkce 1. náměstka hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 7 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/8 – pořadové hlasování č. 19 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Mgr. Věru Palkovou,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Mgr. Věry Palkové, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že souhlasí se svou kandidaturou, a uvedla, že do politiky vstoupila v roce 1994 jako místostarostka města Bohumína, kde působí dodnes,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se Mgr. Věry Palkové rovněž na její názor na článek z Haló novin, který směřuje ke spolupráci s komunistickou stranou,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že také nečte Haló noviny, a ke spolupráci v uplynulém funkčním období uvedla, že koaliční partneři zde předvedli velký kus práce a že nikdy nepocítila, že by se chtěli vracet na Auroru,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Mgr. Věry Palkové náměstkyní hejtmana kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/9 – pořadové hlasování č. 20 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Ing. Jiřího Martinka,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Ing. Jiřího Martinka, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že s kandidaturou souhlasí, a uvedl, že v současné době působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti ekonomického poradenství; je také členem Zastupitelstva a Rady města Havířova, takže přichází z komunální politiky,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, na jakou oblast Ing. Jiří Martinek kandiduje a co říká na uvedený citát z Haló novin,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že ten citát se mu nelíbí, ale ze své zkušenosti z Havířova může říci, že tam dnes funguje koalice ČSSD a KSČM, která jde ku prospěchu, a že si takto představuje i spolupráci v rámci Moravskoslezského kraje,

Miroslav Novák – uvedl, že Ing. Jiří Martinek je navrhován na funkci náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví,

Mgr. Dagmar Adamová – dotázala se Ing. Jiřího Martinka, zda má nějakou zkušenost z oblasti zdravotnictví a zda v této oblasti v Havířově pracoval,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že v Havířově má na starosti právě zdravotnictví a že si své řízení představuje jako manažerské, tzn. hledání těch nejlepších řešení pro dosažení cílů, které si stanovili v rámci volebního programu, tj. dostupnost zdravotní péče a zachování sítě nemocnic; jeho prioritou určitě bude vyrovnané hospodaření těchto organizací, zvyšování kvality a odbornosti poskytované péče, spolupráce napříč nemocnicemi aj.,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. Jiřího Martinka náměstkem hejtmana kraje – schváleno (46 pro, 7 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/10 – pořadové hlasování č. 22 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl Mgr. Daniela Havlíka, který by měl mít na starosti dopravu a životní prostředí,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Mgr. Daniela Havlíka, zda souhlasí s kandidaturou,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že kandidaturu přijímá, a sdělil, že je uvolněným starostou obce Ludgeřovice již 6 let a že toto uvolnění v případě zvolení do funkce náměstka hejtmana kraje hodlá řešit,

Ing. Josef Jalůvka – přečetl opět citát z Haló Novin a dotázal se Mgr. Daniela Havlíka na jeho názor,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že o tom, zda Lenin byl nebo nebyl geniální, můžeme dnes pouze už jenom polemizovat, a dodal, že Haló noviny nečetl, nečte a ani nebude číst,

Ing. Andreas Hahn – dotázal se Mgr. Daniela Havlíka, jak to vidí s tou dopravou – samozřejmě vnímáme, že pracoval v odvětví životního prostředí, nicméně on ví ze svého pohledu, že Mgr. Daniel Havlík má určitá záporná stanoviska pro rozvoj dopravy v našem regionu,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že tuto otázku od Ing. Andrease Hahna čekal, protože spolu úspěšně „bojují“ ve Sdružení obcí Hlučínska, a že má trošku odlišný názor zejména na přípravu rychlostní komunikace č. I/56 vedoucí z Hlučínska přes Ludgeřovice,

Ing. Andreas Hahn – poděkoval za odpověď a upřesnil, že s Mgr. Danielem Havlíkem ve Sdružení obcí Hlučínska zatím spolu „nebojují“, ale spolupracují – možná tady spolu „bojovat“ budou,

Ing. arch. Liana Janáčková – sdělila, že kraj není složen ze starostů a není jeho cílem „bojování“ starostů mezi sebou, kdo si „urve“ větší kousek pro sebe, pro svoji obec; měli bychom jednat tak, abychom se zařídili podle preferencí, co je důležité pro kraj a ne pro vlastní obec,

Mgr. Daniel Havlík – poděkoval za tuto poznámku a uvedl, že je zde především za Moravskoslezský kraj a že priority jsou dnes skutečně zcela jinde,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Mgr. Daniela Havlíka do funkce náměstka hejtmana kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/11 – pořadové hlasování č. 24 (text uveden v příloze č. 2),

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, zda kandidaturu přijímá,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že kandidaturu přijímá, a uvedl, že v minulém volebním období pracoval ve funkci náměstka hejtmana kraje zodpovědného za úsek sociální politiky, kultury a památkové péče,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. RSDr. Svatomíra Recmana do funkce náměstka hejtmana kraje – schváleno (42 pro, 7 proti, 4 se zdrž) – přij. usn. č. 1/12 – pořadové hlasování č. 26 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – navrhl za klub ČSSD na tuto funkci p. Martina Sikoru, a to pro ekonomický rozvoj a evropské fondy,

Ing. Adam Rykala – dotázal se p. Martina Sikora, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Martin Sikora – souhlasil se svou kandidaturou a uvedl, že pochází z města Třince, kde od roku 1998 působí také jako zastupitel města; v současné době se zabývá činností na pozici obchodního manažera pro zajišťování dotací z evropských fondů a s tím spojených veškerých služeb;

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se p. Martina Sikory na datum 7. listopad a jaký je jeho názor na již zmíněnou citaci z Haló novin; dodal, že tyto noviny dostal poprvé v životě do ruky na upozornění,

Martin Sikora – odpověděl, že k tomu již není co říci, protože jeho kolegové už na tento dotaz reagovali v podstatě stejným způsobem, nicméně může Ing. Josefa Jalůvku usvědčit v tom, že v poslední době noviny moc nečte, ale že před třemi lety se byl na Lenina při návštěvě kamaráda v Moskvě podívat a dotazoval se ho, jak to bude s Leninem dále – takže uvidíme, jak to bude,

Ing. Adam Rykala – poznamenal, že je škoda, že Ing. Josef Jalůvka se neptal na tentýž názor Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že se dotazoval jen zástupců ČSSD – u zástupců KSČM předpokládá souhlasné stanovisko s tímto citátem,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení p. Martina Sikory do funkce náměstka hejtmana kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/13 – pořadové hlasování č. 28 (text uveden v příloze č. 2),

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl Ing. Ivana Strachoně,

Ing. Adam Rykala – dotázal se Ing. Ivana Strachoně, zda souhlasí s nominací,

Ing. Ivan Strachoň – odpověděl, že s nominací souhlasí,

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, na jakou funkci je Ing. Ivan Strachoň nominován; taktéž by požadoval, aby i další kandidáti na funkci člena rady kraje při představování uvedli, čím se budou zabývat,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že u Ing. Ivana Strachoně by se jednalo o investice, majetek a cestovní ruch,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení Ing. Ivana Strachoně náměstkem hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 7 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/14 – pořadové hlasování č. 30 (text uveden v příloze č. 2),


K bodu č. 11
Volba dalších členů rady kraje

Hejtman kraje p. Miroslav Novák sdělil, že nyní budeme pokračovat ve volbě dalších 3 neuvolněných členů rady kraje, a předal slovo předsedovi volební komise Ing. Adamu Rykalovi,

Ing. Adam Rykala – požádal o návrhy kandidátů na 1. člena rady kraje,

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl p. Tomáše Hanzela,

Ing. Adam Rykala – dotázal se p. Tomáše Hanzela, zda‑li souhlasí se svou nominací,

Tomáš Hanzel – odpověděl, že s nominací souhlasí, a uvedl, že je již druhé volební období primátorem města Karviné a že v minulém volebním období pracoval v Radě Moravskoslezského kraje,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, jaký je jeho vztah ke komunistické ideologii,

Tomáš Hanzel – odpověděl, že nemá potřebu komentovat tuto otázku,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení p. Tomáše Hanzela neuvolněným členem rady kraje – schváleno (46 pro, 7 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/15 – pořadové hlasování č. 32 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – za klub ČSSD navrhl PhDr. Jaroslava Dvořáka,

Ing. Adam Rykala – dotázal se PhDr. Jaroslava Dvořáka, zda souhlasí se svou nominací,

PhDr. Jaroslav Dvořák – odpověděl, že se svou kandidaturou souhlasí, a uvedl, že je starostou města Nový Jičín, kde má v gesci oblast sociální, zdravotnictví, kulturu, školství, sport, tělovýchovu, bezpečnost a cestovní ruch a samozřejmě investice, dotace a zaměstnanost a ve všech těchto oblastech by chtěl být nápomocen nově zvoleným náměstkům,

Ing. Josef Jalůvka – poděkoval PhDr. Jaroslavu Dvořákovi, který mu nejobsáhleji a docela uspokojivě odpověděl na jeho dotaz, a doporučil, abychom se dívali kolem sebe, jaké jsou současné trendy ve vývoji naší společnosti,

PhDr. Jaroslav Dvořák – uvedl, že je nadšen, že Ing. Josef Jalůvka čte jeho „Slovo starosty“ v Novojičínském zpravodaji, a sdělil, že bude spolupracovat se všemi a bude ctít názor a spolupráci všech novojičínských zastupitelů, ale že v první řadě budou samozřejmě pracovat pro Moravskoslezský kraj,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – doplnil pana starostu s tím, že kraj je zřizovatelem dvou domovů pro seniory, které působí v Novém Jičíně; v této chvíli jsou vedena intenzivní jednání o možném převodu těchto domovů na město Nový Jičín a pokud by se dohodli, tak samozřejmě by ten převod byl bezúplatný,

PhDr. Jaroslav Dvořák – poznamenal, že i tím mířil do Novojičínského zpravodaje,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení PhDr. Jaroslava Dvořáka do funkce člena rady kraje – schváleno (47 pro, 7 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/16 – pořadové hlasování č. 33 (text uveden v příloze č. 2),

JUDr. Josef Babka – za klub KSČM navrhl RSDr. Karla Kuboše,

Ing. Adam Rykala – dotázal se RSDr. Karla Kuboše, zda souhlasí se svou kandidaturou,

RSDr. Karel Kuboš – odpověděl, že se svou kandidaturou souhlasí,

Ing. Adam Rykala – dal hlasovat o zvolení RSDr. Karla Kuboše členem rady kraje – schváleno (41 pro, 6 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/17 – pořadové hlasování č. 34 (text uveden v příloze č. 2),

Miroslav Novák – rovněž poblahopřál všem zvoleným náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje k jejich zvolení, poděkoval předsedovi volební komise a celé volební komisi za její práci a požádal zvolené členy rady kraje, aby se přemístili za předsednický stůl.


K bodu č. 12
Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky

Miroslav Novák – uvedl, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určí náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti,

Zastupitelstvo kraje

 1. svěřuje hejtmanovi kraje Miroslavu Novákovi úkoly na úsecích:
  • bezpečnosti a krizového řízení
  • integrovaného záchranného systému
  • zahraničních vztahů
  • financí
 2. svěřuje 1. náměstkovi hejtmana kraje JUDr. Josefu Babkovi úkoly na úseku:
  • legislativy
 3. svěřuje náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věře Palkové úkoly na úsecích:
  • školství a mládeže
  • sportu a tělovýchovy
 4. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jiřímu Martinkovi úkoly na úseku:
  • zdravotnictví
 5. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi úkoly na úsecích:
  • dopravy
  • silničního hospodářství
  • životního prostředí a zemědělství
 6. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíru Recmanovi úkoly na úsecích:
  • sociálních věcí
  • kultury
  • památkové péče
 7. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Martinu Sikorovi úkoly na úsecích:
  • regionálního rozvoje
  • evropských fondů a operačních programů
 8. svěřuje náměstkovi hejtmana kraje Ing. Ivanu Strachoňovi úkoly na úsecích:
  • investic a majetku
  • územního plánování
  • cestovního ruchu

Zastupitelstvo kraje

 1. určuje, že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka
 2. stanoví, že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:
  1. Mgr. Věra Palková
  2. Ing. Jiří Martinek
  3. Mgr. Daniel Havlík
  4. Ing. RSDr. Svatomír Recman
  5. Martin Sikora
  6. Ing. Ivan Strachoň
 3. dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schválen (42 pro, 6 proti, 4 se zdrž.) – přij usn. č. 1/19 – pořadové hlasování č. 36 (text uveden v příloze č. 2).

Miroslav Novák – oznámil, že po dvou hodinách jednání by dle jednacího řádu měla být přestávka, a navrhl pokračovat v jednání bez přestávky,


K bodu č. 13
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů

Miroslav Novák – navrhl zřídit podle zákona o krajích pro funkční období 2012–2016 tyto výbory zastupitelstva kraje:

K bodu č. 14
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Miroslav Novák – sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje zastupitelstvo kraje volí členy výboru regionální rady z řad svých členů; zákon stanoví, že výbor má 15 členů,


K bodu č. 15
Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Miroslav Novák – sdělil, že na stůl byl členům zastupitelstva kraje předložen návrh usnesení ke stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude tato odměna poskytována,


K bodu č. 16
Organizační záležitosti

Hejtman kraje Miroslav Novák podal členům zastupitelstva kraje tyto informace:

 1. uvedl, že navrhne radě kraje, aby stanovila příští termín konání zastupitelstva kraje na čtvrtek dne 20. prosince 2012,
 2. sdělil, že fotografování členů zastupitelstva na průkaz člena zastupitelstva je zajištěno v kanceláři č. A202,
 3. uvedl, že předávání notebooků zapůjčených členům zastupitelstva kraje krajským úřadem je připraveno v kanceláři č. A218,

Ing. Andreas Hahn – navrhl z časových důvodů stanovit ještě jeden další termín pro fotografování,

Miroslav Novák – odpověděl, že o náhradních termínech budou členové zastupitelstva kraje informováni.


K bodu č. 17
Různé

Ing. David Sventek, MBA – za členy politického klubu ODS poblahopřál všem 65 zvoleným členům zastupitelstva kraje a vyjádřil také jejich ochotu spolupracovat v dalších čtyřech letech nejenom v roli opozice, ale i jako součást uskupení kraje, které se chce podílet proaktivně, konstruktivně na důležitých tématech, které jsou před naším Moravskoslezským krajem,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že mnoho lidí v kraji i mimo kraj vůbec nevnímá, co ten kraj dělá, co se děje, nemá informace, a podal proto dva náměty, které by měly přispět k větší transparentnosti jednání zastupitelstva kraje a přiblížení informací našim občanům:

Miroslav Novák – sdělil, že se těmito body budeme určitě zabývat; pokud se týká těch přímých přenosů, bude to prošetřeno,

Ing. Vít Slováček – pogratuloval všem zvoleným členům zastupitelstva kraje i všem, kteří byli dnes zvoleni do jednotlivých pozicí, a uvedl, že to období nebude moc jednoduché,

Ing. David Sventek, MBA – požádal, aby do příštího zasedání byla podána informace, jakým způsobem hodlá nové vedení Moravskoslezského kraje řešit otázku zadávání veřejných zakázek – zda‑li bude pokračovat externími firmami, nebo zda‑li se vrátí k modelu vlastního oddělení veřejných zakázek na kraji,

Ing. arch. Liana Janáčková – uvedla, že jsou nováčky v tomto auditoriu, ale že věří, že pět Nezávislých bude konstruktivní opozicí, že se nebudou politicky vyhraňovat ani vůči levé ani pravé straně, ale že budou spolupracovat a jakýkoli konstruktivní návrh ve prospěch našeho kraje budou akceptovat,


Zpráva návrhové komise

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Věra Palková uvedla, že návrhová komise konstatuje, že k jednotlivým bodům, které dnes byly projednány, byla přijata platná usnesení a nedošlo k žádným změnám proti předkládaným návrhům. V průběhu jednání neobdržela návrhová komise žádné náměty; teprve v závěru zasedání zaregistrovala tři ústní náměty, a to od Ing. Josefa Jalůvky, Ing. Víta Slováčka a od Ing. Davida Sventka, MBA (uvedené náměty jsou zaznamenány v předcházejícím bodu „Různé“).


K bodu č. 18
Závěr

Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje projednalo všechny body schváleného programu, poděkoval všem za konstruktivní přístup k dnešnímu jednání, popřál pěkný zbytek dne a uvedl, že se těší na setkání na příštím zasedání zastupitelstva kraje, které by se s největší pravděpodobností mělo konat dne 20. prosince 2012.

Přílohy:

Schválený program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 1/1–1/22

Přehled hlasování

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 19. 11. 2012

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Andreas Hahn
Mgr. Daniel Havlík

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.