koronaweb
Menu

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání

Číslo zasedání: 1

Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

Datum a hodina konání: 5. 11. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin.

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájil v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích) nejstarší člen zastupitelstva Mgr. Zdeněk Karásek. Přivítal všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky.

Mgr. Zdeněk Karásek uvedl, že ustavující zasedání zastupitelstva kraje se výjimečně koná mimo prostory krajského úřadu, důvod je v současné době všem zřejmý, a to snaha dodržet příslušná krizová a mimořádná opatření, což je možné zde, v Clarion Congress Hotel Ostrava, ve kterém už se sešli několikrát. Z pohledu samotného jednání upozornil na několik skutečností, a to, že z tohoto zasedání zastupitelstva kraje je přenášen přímý přenos televizí POLAR na kanálu POLAR 2, proto požádal, aby v této zasedací místnosti přítomní nesledovali přímý přenos, protože by to mohlo narušovat jednání. Dodal, že z jednání bude také pořizován záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje. Dále uvedl, že pro usnadnění průběhu jednání jsou na místech připravena hlasovací zařízení, která jsou nastavená na jména členů zastupitelstva kraje, což umožní náhled na jmenovité hlasování, hlasovat se může přes čísla na klávesnici 1 až 3, a to v pořadí pro, proti a zdržel se. Uvedl rovněž, že průběh a výsledné hlasování uvidí na plátně, zobrazení bude v abecedním pořadí, a že pomocí hlasovacího zařízení se lze také přihlásit do diskuse, a to pod číslem 4. Po přihlášení do diskuse některý z přítomných zaměstnanců krajského úřadu předá mikrofon a po udělení slova je možno hovořit. Mikrofon se po diskusi samozřejmě dezinfikuje.

Mgr. Zdeněk Karásek sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 63 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo tedy může platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvil Mgr. Vlastimil Janiczek.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje slib. Ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza, MBA přečetl text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva kraje složili slib pronesením slova "slibuji", což následně podpisem stvrdili, a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


Mgr. Zdeněk Karásek - navrhl provést zkušební hlasování.

Zkušební hlasování - hlasovalo 41 pro, 13 proti, 1 se zdržel hlasování.

(pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

Mgr. Zdeněk Karásek - uvedl, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl "Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje", s tím, že zahájení a složení slibu již proběhlo a že následují další body programu. Vzhledem k tomu, že k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, dal Mgr. Zdeněk Karásek hlasovat o jeho schválení.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/1 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová.

Za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/2 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).

Mgr. Zdeněk Karásek - vyhlásil krátkou přestávku z důvodu technického problému, poté navrhl opětovné hlasování.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/2 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že od předsedů politických klubů obdržel návrhy kandidátů na předsedu a členy návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje.

Do návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/3 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K bodu č. 6

Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že bude schválen způsob volby hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje - tzn., že se rozhodne o tom, zda volba bude veřejná či tajná,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/4 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že nyní bude volena sedmičlenná volební komise, a uvedl, že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na její členy:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/5 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Mgr. Zdeněk Karásek - požádal členy volební komise, aby zaujali vyhrazená místa za předsednickým stolem.


K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

Mgr. Zdeněk Karásek - sdělil, že při volbě hejtmana kraje se bude postupovat podle schváleného volebního řádu,

Ing. Josef Bělica, MBA - sdělil, že dle bodu 8) schváleného programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje budou členové zastupitelstva kraje nyní volit hejtmana kraje, kdy volby budou probíhat veřejným hlasováním, tzn. prostřednictvím hlasovacího zařízení,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/6 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - sdělil, že na funkci hejtmana kraje byl navržen jediný kandidát, který byl zvolen ve veřejné volbě, a pogratuloval prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc. ke zvolení,

Mgr. Zdeněk Karásek - konstatoval, že hejtmanem kraje byl zvolen prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., kterému poblahopřál ke zvolení a zároveň ho požádal, aby se ujal řízení zasedání zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že než se ujme své povinnosti předsedat tomuto zasedání zastupitelstva kraje, chtěl by říct, že je to již po šesté, co má na krku insignii, kdy ji již měl dvakrát jako děkan, dvakrát jako rektor a nyní podruhé jako hejtman tohoto kraje. Dodal, že tato insignie není jen lesklá, a působí dojmem, že je o moci, pocitu, že je možné něco řídit,


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal předsedu volební komise, aby pokračoval v návrzích na náměstky hejtmana kraje.


K bodu č. 9
Volba náměstků hejtmana kraje

Ing. Josef Bělica, MBA - sdělil, že podle bodu 9) schváleného programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje budou členové zastupitelstva kraje dále volit náměstky hejtmana kraje podle schváleného volebního řádu,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - požádal členy zastupitelstva kraje, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, kteří budou označeni jako 1. náměstek hejtmana kraje, další jako 2. náměstek hejtmana kraje atd., všichni budou voleni veřejným hlasováním a požádal o kandidáty na 1. náměstka hejtmana kraje,

Mgr. Stanislav Folwarczny - navrhl do funkce 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že by bylo vhodné, kdyby se příslušní kandidáti na náměstky hejtmana kraje představili, kdy u prof. Vondráka se to přešlo, protože je dostatečně známý, ale do funkcí budou kandidovat i další lidé, kteří tolik známí nejsou, a dodal, že má na mysli také nové členy Rady Moravskoslezského kraje,

Ing. Josef Bělica, MBA - sdělil, že se noví kandidáti budou vyzváni, aby se představili poté, co budou souhlasit se svou nominací, a dotázal se navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí, a pokud ano, aby se představil,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že je mu 51 let a je z Klimkovic, jedna žena, jedno dítě a 20 kg dolů za poslední rok, kdy běhá každý den, dále uvedl, proč se dohodli v rámci koaliční smlouvy, že vznikne funkce náměstka pro průmysl a energetiku,

proto inspirace pro funkci náměstka pro průmysl se hledala jinde než v České republice,

Ing. Josef Bělica, MBA - dal hlasovat o zvolení Ing. Jakuba Unucky, MBA, do funkce 1. náměstka hejtmana kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Ing. Jakub Unucka, MBA, byl zvolen 1. náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Ing. Jiří Carbol - navrhl do funkce 2. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla,

Ing. Josef Bělica, MBA - dotázal se navrženého kandidáta, zda se svou kandidaturou souhlasí, a pokud ano, požádal jej, aby se představil,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, žije v Ostravě, má ženu a čtyři děti, jelikož byl zvolen do zastupitelstva kraje již počtvrté, myslí si, že ho kolegové již znají, dodal, že v minulém období byl náměstkem pro kulturu a památkovou péči, přičemž tato kandidatura se opět týká této funkce pro následující období,

Ing. Josef Bělica, MBA - dal hlasovat o zvolení Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla do funkce náměstka hejtmana kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Mgr. et Mgr. Lukáše Curylo byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Ing. Radek Podstawka - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, je ženatý a má 2 studující děti, v minulém volebním období byl předseda výboru pro dopravu a nyní bude v případě zvolení pokračovat jako náměstek hejtmana kraje v tom, co Ing. Unucka začal, chtěl by rovněž shodit 20 kg,

Ing. Josef Bělica, MBA - dal hlasovat o zvolení Ing. Radka Podstawky do funkce náměstka hejtmana kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Ing. Radek Podstawka byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, je mu 50 let, 4 roky působil na pozici náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví, v případě, že bude zvolen, se této pozice velmi rád znovu ujme, protože práce je mnoho, slíbil, že se budou uzavírat smlouvy na rozvoj našeho zdravotnictví a našich nemocnic, dodal, že je v plánu udělat jeden velký generel nemocnic, aby rozvoj, co se týče medicínské, ekonomické a finanční stránky dával smysl a byl to jeden ucelený celek,

Ing. Josef Bělica, MBA - dal hlasovat o zvolení MUDr. Martina Gebauera, MHA, do funkce náměstka hejtmana kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 44 pro, 10 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že MUDr. Martin Gebauer, MHA, byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Jan Krkoška - uvedl, že souhlasí a krátce se představil, je mu 44 let a pochází z Krnova, kde působí na pozici člena rady města, dodal, že má 2 děti, studující dceru a chlapečka, v minulém období měl na starost regionální rozvoj a cestovní ruch a věří, že když bude zvolen, bude v tom zdárně pokračovat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že pan Jan Krkoška byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Ing. Jaroslav Kania - uvedl, že souhlasí a krátce se představil, několik dětí a několik žen, pochází z Opavy, kde bydlí již cca 26 let, v minulém období vykonával funkci náměstka hejtmana kraje pro finance, majetek a investice a pokud bude zvolen, rád se této oblasti opětovně ujme.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Ing. Jaroslav Kania byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - navrhl za klub zastupitelů KDU-ČSL do funkce 7. náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA,

Ing. Josef Bělica, MBA - dotázal se navrženého kandidáta, zda se svou kandidaturou souhlasí, a pokud ano, požádal jej, aby se představil,

Bc. Jiří Navrátil, MBA - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, již potřetí byl zvolen do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, v minulém volebním období vykonával funkci náměstka hejtmana kraje pro oblast sociální, sdělil, že Moravskoslezský kraj je v poskytování sociální péče na špici v rámci celé České republiky, na špici je i v poskytování náhradní rodinné péče, jsme jeden z nejlepších krajů kterému se daří prostřednictvím kampaně Dejme dětem rodinu nacházet nové rodiny pro děti, které neměly to štěstí vyrůstat ve své biologické rodině. Dodal, že pandemie nám ukázala, že sociální služby jsou velmi důležité a že oproti zdravotnictví je třeba se starat i o naše seniory, a v této práci by byl velice rád, kdyby dostal důvěru.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Bc. Jiří Navrátil, MBA, byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

Ing. Jakub Unucka, MBA - navrhl za klub ODS do funkce 8. náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho,

Ing. Josef Bělica, MBA - dotázal se navrženého kandidáta, zda se svou kandidaturou souhlasí, a pokud ano, požádal jej, aby se představil,

Mgr. Stanislav Folwarczny - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, je povoláním pedagog, učil, byl ředitelem, místostarostou a jeho srdeční záležitostí je pochopitelně školství a sport, této problematice se věnoval jako náměstek hejtmana kraje čtyři roky a pokud dostane důvěru, chtěl by v tom pokračovat. dodal, že by chtěl být skutečně silným a důležitým hlasem školství a sportu v Moravskoslezském kraji.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/7 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Mgr. Stanislav Folwarczny byl zvolen náměstkem hejtmana kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení.


K bodu č. 10
Volba dalších členů rady kraje

Ing. Josef Bělica, MBA - sdělil, že podle § 57 odst. 2 zákona o krajích má rada kraje 11 členů, přičemž volbou hejtmana kraje a náměstků hejtmana kraje bylo zvoleno 9 členů rady kraje, bude nyní následovat volba dalších 2 členů rady kraje, a to opět veřejným hlasováním,

Ing. Jakub Unucka, MBA - navrhl za klub ODS do funkce 1. členky rady kraje MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, MBA,

Ing. Josef Bělica, MBA - dotázal se navržené kandidátky, zda se svou kandidaturou souhlasí, a pokud ano, požádal jej, aby se představila,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA - odpověděla, že souhlasí a krátce se představila, má 44 let, je vdaná a má 2 školou povinné děti, je lékařkou v oboru chirurgie - intenzivní medicína, pracuje již 10 let na pozici vedoucí lékařky popáleninového centra, v současné době by jí mělo připadnout téma životního prostředí, což, jak se domnívá, se zdravotnictvím docela souvisí. Slíbila, že pokud dostane důvěru, udělá z tohoto kraje zdravý kraj.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/8 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, byla zvolena členkou rady kraje, poblahopřál jí k tomuto zvolení,

Ing. Kateřina Chybidziurová - navrhla za klub ČSSD do funkce 2. člena rady kraje Ing. Petra Kajnara,

Ing. Josef Bělica, MBA - dotázal se navrženého kandidáta, zda se svou kandidaturou souhlasí, a pokud ano, požádal jej, aby se představil,

Ing. Petr Kajnar - odpověděl, že souhlasí a krátce se představil, má 64 let, 4 děti, z toho 2 ještě školou povinné, byl 12 let na radnici jako uvolněný, 4 roky z toho byl náměstek a 8 roků byl primátor, řídil Ostravu jako centrum kraje s přesahem do kraje, tzn., že věnoval velkou pozornost tomu, aby metropole plnila úlohu, která jí sluší, je to vidět například na zóně Mošnov, která je mimo Ostravu, nebo na medicíně, dodal, že problémů je v kraji obrovská řada a v pozici, v které by byl, by chtěl přispět k jeho rozvoji. Poděkoval předem za důvěru, kterou dostane.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 7 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/8 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).

Ing. Josef Bělica, MBA - prohlásil, že Ing. Petr Kajnar byl zvolen členem rady kraje, poblahopřál mu k tomuto zvolení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval volební komisi za odvedenou práci a poblahopřál zvoleným náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje,


K bodu č. 11

Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo kraje může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určí náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti; současně zákon o krajích nebrání tomu, aby zastupitelstvo kraje svěřilo některé úkoly rovněž ostatním členům rady kraje,

1. svěřuje

hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

úkoly na úsecích:

2. svěřuje

1. náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

úkoly na úsecích:

3. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

úkoly na úseku:

4. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Radkovi Podstawkovi

úkoly na úseku:

5. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi, MHA

úkoly na úseku:

6. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

úkoly na úseku:

7. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

úkoly na úsecích:

8. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA

úkoly na úseku:

9. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

úkoly na úseku:

10. svěřuje

člence rady kraje MUDr. Zdence Němečkové Crkvenjaš, MBA

úkoly na úseku:

11. svěřuje

členovi rady kraje Ing. Petru Kainarovi

úkoly na úseku:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 48 pro, 0 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/9 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dále přečetl návrh usnesení týkající se určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky hejtmana kraje:

Zastupitelstvo kraje

 1. určuje,
  že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje Ing. Jakub Unucka, MBA
 2. stanoví,
  že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1. tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:
 1. Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
 2. Ing. Radek Podstawka
 3. MUDr. Martin Gebauer, MHA
 4. Jan Krkoška
 5. Ing. Jaroslav Kania
 6. Bc. Jiří Navrátil, MBA
 7. Mgr. Stanislav Folwarczny

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/10 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 12
Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že podle § 35 zákona o krajích má zastupitelstvo kraje pravomoc stanovit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, a od kterého dne; s ohledem na svěřené úseky všem členům rady kraje a vzhledem k úkolům, které nás v tomto volebním období čekají, navrhl, aby byly funkce všech členů rady, tj. hejtmana kraje, osmi náměstků hejtmana kraje a dvou členů rady kraje, stanoveny jako uvolněné, a to ode dne 6. 11. 2020,

JUDr. Josef Babka - konstatoval, že jak říkal prof. Vondrák, že má již pošesté řetěz na krku v různých funkcích. je on zde jediný, který pošesté zasedá v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (od roku 2000) a byl hrdý na to, že vedení Moravskoslezského kraje se vždy obešlo bez kompletní uvolněné rady kraje; předeslal, že ví, že v jiných krajích měli uvolněné i další funkce v některých výborech, případně i v komisích, přesto byl hrdý na to, že jsme to zvládali v tomto rozsahu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření MUDr. Němečkovou a poté i Ing. Kajnara, abyse vyjádřili k tomuto tématu,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA - připustila, že obě tyto funkce jsou náročné, uvedla, že v takovém rozsahu, v jakém pracuje nyní, včetně fakulty a jiných funkcí, by se to zvládnout nedalo,

Ing. Petr Kajnar - požádal JUDr. Babku, aby ještě jednou řekl, k čemu se má vyjádřit,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že MUDr. Němečkové se zeptal, zda zůstává ve Fakultní nemocnici Ostrava a na lékařské fakultě a Ing. Kajnara se chtěl zeptat, zda je pravdou, co ví, tedy aby se vyjádřil k tomu, zda není nikde jinde zapojen, jen v domácnosti v péči o své nezletilé děti,

Ing. Petr Kajnar - sdělil, že vykovával konzultační činnost, kterou zruší, a dodal, že ho jeho žena, praktická lékařka, vede na výplatní pásce s několika tisíci za to, že jí udržuje IT systémy, toho se možná nevzdá anebo ano a bude to dělat zadarmo,

Mgr. Zuzana Klusová - sdělila, že za zastupitelský klub Pirátů chce říci, že budou hlasovat proti; sice chápou, že náš kraj čeká nelehké období podobně jako jiné kraje, na druhou stranu nás však pravděpodobně čeká i výpadek příjmů, z tohoto důvodu nemohou podpořit navyšování uvolněných členů rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za toto stanovisko a zahájil hlasování.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 47 pro, 8 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/11 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 13
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl zřídit podle zákona o krajích pro funkční období 2020 - 2024 tyto výbory zastupitelstva kraje:

 1. finanční
 2. kontrolní
 3. pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 4. pro národnostní menšiny
 5. pro územní plánování a strategický rozvoj
 6. zdravotní a preventivní péče
 7. pro životní prostředí
 8. pro zahraniční a přeshraniční spolupráci
 9. pro dopravu
 10. sociální
 11. pro kulturu a památky
 12. pro tělovýchovu a sport

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nyní přistoupí k volbě předsedy a členů jednotlivých výborů zastupitelstva kraje, dodal, že se bude nejprve hlasovat samostatně o volbě předsedy výboru, následně o volbě členů výboru,


 1. výbor finanční

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru finančního: za předsedu výboru finančního byl navržen Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


 1. výbor kontrolní

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru kontrolního byl navržen Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


 1. výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byl navržen doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


4. Výbor pro národnostní menšiny

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro národnostní menšiny byl navržen Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byly doručeny návrhy Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z. s., Kongresu Poláků v České republice a Polského kulturně‑osvětového svazu v České republice z.s., které obsahuj celkem šest kandidátů na členy výboru pro národnostní menšiny, jedná se o následující kandidáty:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


5. Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro územní plánování a strategický rozvoj byl navržen MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


6. Výbor zdravotní a preventivní péče

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru zdravotní a preventivní péče byl navržen MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


7. Výbor pro životní prostředí

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedkyni výboru pro životní prostředí byla navržena Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


8. Výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci byl navržen RNDr. Michal Pobucký, DiS., člen zastupitelstva kraje (ČSSD).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


9. Výbor pro dopravu

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro dopravu byl navržen Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


10. Výbor sociální

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru sociálního byl navržen Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


11. Výbor pro kulturu a památky

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedkyni výboru pro kulturu a památky byla navržena Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


12. Výbor pro tělovýchovu a sport

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že za předsedu výboru pro tělovýchovu a sport byl navržen Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/12 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 14
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje zastupitelstvo kraje volí členy výboru regionální rady z řad svých členů; zákon stanoví, že výbor má 15 členů,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/13 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 15
Návrh na stanovení měsíční odměny a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že členové zastupitelstva kraje obdrželi e‑mailem materiál k tomuto bodu, jehož součástí je také návrh usnesení, a doplnil, že materiál je přístupný veřejnosti v tištěné podobě přímo zde v zasedacím sále.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1/14 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 16
Různé

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal členy návrhové komise, aby následovali vedoucího odboru právního a organizačního JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., do předsálí jednacího sálu k přípravě zprávy návrhové komise.

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., podal členům zastupitelstva kraje tyto informace:

 1. uvedl, že navrhne radě kraje, aby příští zasedání zastupitelstva kraje bylo svoláno na čtvrtek 17. prosince 2020 opět na 9:00 hod., místo bude upřesněno podle epidemiologické situace, kdy v daný okamžik situace vypadá spíše tak, že zasedání bude opět zde; pokud se situace zlepší, proběhne zasedání zastupitelstva kraje řádně na krajském úřadu,
 2. požádal ty členy zastupitelstva kraje, kteří se nestihli vyfotit před začátkem zasedání u fotografa, aby po ukončení zasedání vyčkali do doby pořízení své fotografie, která je potřebná zejména na identifikační kartu člena zastupitelstva,
 3. připomněl, že pokud si členové zastupitelstva kraje ještě nevyzvedli notebooky, které jim budou zapůjčeny po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje, je možno si je vyzvednout přímo v budově krajského úřadu k tomu je nutné si předem sjednat schůzku na odboru informatiky.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že součástí jednání zastupitelstva kraje je také bod "Vystoupení zástupců veřejnosti", a to obvykle od 11:00 hod., ale protože byl program jednání dokončen dříve, otevřel tento bod nyní, a dodal, že obdržel dvě přihlášky do diskuse,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že Orlová 30 %, Rychvald 34 %, Petřvald 31 %, Dolní Lutyně 32 %, Doubrava 33 %, Dětmarovice 32 %, přesně takový podíl občanů ze spádového 55tisícového území orlovské nemocnice volil v krajských volbách 2020 politické hnutí ANO,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že když už jsme u politické kultury, tak do té kultury patří i volby, krajské volby, mimo jiné proběhly nejenom v Moravskoslezském kraji, ale dá se říct v celé republice, co se týká ANO 2011, většina šla volit Ing. Babiše, i když na kandidátce nebyl, proto třeba v Moravskoslezském kraji šli volit Ing. Babiše, ale zvolili prof. Vondráka, tak dopadly tyto volby,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že odpoví písemně.


Zpráva návrhové komise

Předseda návrhové komise pan Lukáš Oprchalský uvedl, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům, které dnes byly projednány, byla platně přijata, nicméně návrhová komise navrhuje, aby prof. Vondrák nechal z důvodu právní jistoty hlasovat o volbě členů výboru pro národnostní menšiny, kdy hlasování o volbě neproběhlo, neboť hlasováno bylo o zvýšení počtu členů výboru na 17 a o doplnění Ing. Tan Trinha a paní Haliny Szczotka, na seznam navržených členů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že si je vědom, že v podstatě spojil to usnesení do jednoho, tzn. navržení na 17 členů a současně hlasování o členech, dodal, že nejprve by se mělo hlasovat o navýšení členů na 17 a poté o členech výboru, požádal znovu o hlasování k tomuto bodu, z důvodu právní jistoty,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o navýšení počtu členů výboru pro národnostní menšiny na 17, hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat o zbývajících členech výboru vč. Ing. Tan Trinha a paní Haliny Szcotka, hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že věci se napravily, poděkoval návrhové komisi za tento dodatek a ukončil zasedání zastupitelstva kraje, poděkoval všem za účast, řekl, že doba je komplikována, kdy je hodně nemocných a lidí v karanténě, a doplnil, že věří tomu, že se příště sejdou v plném počtu a ve zdraví.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 16. 11. 2020

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.