Menu

konaného dne 13. 11. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení ve 13:05)

Přítomni:

Omluveni:

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájila členka zastupitelstva kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová. Přivítala všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky. PhDr. Wenigerová dále uvedla, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 64 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvil 1 člen zastupitelstva kraje.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva slib. Ředitelka krajského úřadu JUDr. Eva Kafková přečetla text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva složili slib a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

PhDr. Wenigerová uvedla, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl "Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje", který přečetla s tím, že první dva body již proběhly:

 1. Zahájení, hymna
 2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Volba členů návrhové komise
 6. Schválení způsoby volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 7. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 8. Volba hejtmana kraje
 9. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 10. Volba náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 11. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky hejtmana kraje
 12. Organizační záležitosti
 13. Různé
 14. Závěr

Připomínky k programu:

p. Novák – předložil návrh na doplnění programu – za bod č. 11 vložit 3 nové body, a to:

Ing. Stanjura – doporučil rozdělit bod 10 na dva body – pod bodem č. 10 ponechat volbu náměstků hejtmana kraje a pod bod č. 11 dát volbu členů rady kraje,

PhDr. Wenigerová – zopakovala návrhy Ing. Stanjury a p. Nováka,


PhDr. Wenigerová sdělila, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/2 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

PhDr. Wenigerová – jako předsedající vznesla návrh, aby návrhová komise byla čtyřčlenná,

JUDr. Babka – navrhl, aby návrhová komise pracovala v pětičlenném složení,

PhDr. Wenigerová – dala o návrhu JUDr. Babky na pětičlennou návrhovou komisi hlasovat – schváleno (41 pro, 17 proti, 5 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 7,

Ing. Stanjura – za klub ODS navrhl Mgr. Dagmar Adamovou a Ing. Josefa Jalůvku,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl p. Dalibora Gříška,

Ing. Adamec – za klub ČSSD navrhl Ing. Víta Slováčka,

JUDr. Babka – za klub KSČM navrhl p. Henryka Małysze a p. Dušana Doležela,

PhDr. Wenigerová – dotázala se všech navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou na členy návrhové komise, a po jejich souhlasu dala hlasovat o jednotlivých kandidátech v abecedním pořadí:


K bodu č. 6
Schválení způsoby volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

PhDr. Wenigerová – navrhla, aby volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje byla veřejná, tzn. že se bude hlasovat prostřednictvím hlasovacího zařízení,

p. Novák – doporučil zvýšit počet členů volební komise na 5,

Ing. Stanjura – doporučil za bod 4 doplnit nový bod č. 5 ve znění: "Navržení kandidáti se představí v abecedním pořadí, po představení každého kandidáta následuje rozprava."; ostatní body by pak byly přečíslovány jako body 6 až 9,

PhDr. Wenigerová – dala hlasovat nejprve o uvedeném návrhu Ing. Stanjury na doplnění volebního řádu o nový bod č. 5 (viz výše) – neschváleno (22 pro, 25 proti, 17 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 15,

Mgr. Týle – dotázal se, zda to platí pouze pro dnešek,

Ing. Stanjura – požádal o přestávku pro poradu předsedů politických klubů a poznamenal, že před 4 lety byl takovýto návrh klubu ČSSD všemi podpořen,

PhDr. Wenigerová – vyhlásila přestávku.

(přestávka)

PhDr. Wenigerová – dala hlasovat o návrhu p. Nováka na pětičlennou volební komisi – schváleno (44 pro, 17 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 16.


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

PhDr. Wenigerová – požádala předsedy politických klubů o návrhy kandidátů na členy volební komise s tím, že bylo odhlasováno 5 členů této komise,

JUDr. Babka – za klub KSČM navrhl Ing. Ivana Strachoně a Ing. Miroslava Boublíka,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl p. Ladislava Velebného, PaedDr. Hanu NováčkovouBc. Karla Sibinského,

PhDr. Wenigerová – dotázala se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou, a po jejich souhlasu dala hlasovat o všech výše uvedených 5 navržených členech volební komise najednou – schváleno (42 pro, 19 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/4 (pořadové hlasování č. 17),


K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

PhDr. Wenigerová – sdělila, že nyní bude postupováno podle schváleného volebního řádu, a požádala zvoleného předsedu volební komise Bc. Karla Sibinského, aby se ujal samotných voleb,

Bc. Sibinský – uvedl, že byl schválen volební řád pro veřejnou volbu, tzn. že bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl za hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase,

Ing. Stanjura – vrátil se do historie naší republiky a vyjádřil svůj nesouhlas se vzneseným návrhem kandidáta na hejtmana kraje,

Bc. Sibinský – upozornil Ing. Stanjuru, že v této chvíli nebyl dán prostor k diskusi ani k ideologickým debatám, ale mají být vzneseny návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

Ing. Stanjura – odpověděl, že dle jednacího řádu má každý člen zastupitelstva právo sdělit svůj názor,

Mgr. Drobil – ve svém vystoupení vyjádřil rovněž nesouhlas s návrhem kandidáta na hejtmana kraje a složením nově vznikající rady kraje a uvedl, že dle jeho názoru není zapotřebí zvyšovat počet náměstků hejtmana kraje,

Bc. Sibinský – poznamenal, že tento bod se jmenuje "podávání návrhů na kandidáty" a ne "diskuse",

p. Novák – upozornil, že "volební agitka" do tohoto bodu programu nepatří a že ve vystoupení Ing. Stanjury i Mgr. Drobila nezazněl žádný návrh kandidáta na funkci hejtmana kraje,

Bc. Sibinský – jako předseda volební komise sdělil, že by měla nyní pokračovat samotná volba hejtmana kraje, a požádal o racionálnější jednání,

PhDr. Wenigerová – poznamenala, že dle demokratických principů může na ustavujícím zasedání každý člen zastupitelstva kraje vyjádřit svůj vlastní názor, a požádala proto všechny členy zastupitelstva o velkorysost,

Ing. Stanjura – sdělil, že se domnívá, že v tomto bodě postupoval v souladu s jednacím řádem zastupitelstva kraje a že ke každému bodu je možné vést rozpravu,

JUDr. Babka – uvedl, že za klub KSČM na funkci hejtmana kraje podporuje Ing. Palase,

Ing. arch. Janáčková – jako senátorka Parlamentu České republiky uvedla, že na zasedání zastupitelstva kraje může dle schváleného jednacího řádu každý člen zastupitelstva sdělit svůj názor a že každý navržený kandidát by měl být představen a podrobit se otázkám členů zastupitelstva,

Bc. Sibinský – oznámil, že na funkci hejtmana kraje byl navržen jediný kandidát, a to Ing. Jaroslav Palas,

Ing. Palas – uvedl, že pokládá za správné vyhovět návrhu členů opozice na to, aby se navržení kandidáti představili,

Bc. Sibinský – dal hlasovat o zvolení Ing. Palase hejtmanem kraje – schváleno (41 pro, 22 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/5 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2),

PhDr. Wenigerová – vyzvala nově zvoleného hejtmana kraje Ing. Palase, aby se nyní ujal řízení zasedání.


K bodu č. 9
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje

Zvolený hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, kteří mu odevzdali svůj hlas, a znovu ujistil jak opozici, tak koalici, že jednání zastupitelstva se bude vždy řídit zákonem o krajích a platným jednacím řádem,


K bodu č. 10
Volba náměstků hejtmana kraje

Bc. Sibinský – jako předseda volební komise požádal o návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, a to nejprve na funkci 1. náměstka hejtmana kraje,

Ing. Palas – navrhl na tuto funkci p. Miroslava Nováka,

Bc. Sibinský – dotázal se p. Nováka, zda svoji nominaci přijímá,

p. Novák – sdělil, že přijímá, a požádal o prostor pro své představení,

Ing. Jalůvka – dotázal se p. Nováka, zda mu nevadí jít do koalice s komunistickou stranou,

Bc. Sibinský – upozornil, že teď neprobíhá rozprava,

p. Novák – uvedl, že jako skutečný demokrat ctí vládu většiny a že spolu se svými 30 kolegy v klubu ČSSD podepsali dohodu o koaliční spolupráci bez výhrad,

Mgr. Drobil – dotázal se p. Nováka, zda mu nevadí to, že bude v radě kraje sedět se dvěma bývalými vysoce aktivními funkcionáři KSČ – nikoli se členy KSČM,

p. Novák – odpověděl, že se nestydí sedět v radě kraje vedle těchto pánů, stejně tak jako se kolegové z ODS zřejmě nestydí za to, že oni byli počátkem 90. let tou stranou, která mohla komunistickou stranu zakázat,

Bc. Sibinský – dal hlasovat o p. Miroslavu Novákovi jako jediném návrhu kandidáta na funkci 1. náměstka hejtmana kraje – schváleno (41 pro, 20 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/7 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2),

p. Novák – sdělil, že na tuto funkci navrhuje Mgr. Věru Palkovou,

Ing. Stanjura – upozornil, že byl schválen volební řád, ve kterém se nehovoří o 1., 2. či dalším náměstkovi hejtmana kraje, ale je zde uvedeno, že se navrhují všichni náměstci hejtmana kraje, o kterých se pak hlasuje v abecedním pořadí – teprve později se schvaluje pořadí těchto náměstků,

Bc. Sibinský – požádal tedy o další návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje,

p. Novák – za klub ČSSD navrhl ještě doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.,Ing. Jiřího Vzientka s tím, že dohromady tedy podal 3 návrhy,

JUDr. Babka – za klub KSČM navrhl Ing. RSDr. Karla KonečnéhoIng. RSDr. Svatomíra Recmana,

Ing. Jalůvka – poznamenal, že nebylo dosud zdůvodněno, proč se musí zvyšovat počet náměstků na 6,

Bc. Sibinský – sdělil, že nyní se bude hlasovat abecedně o vznesených návrzích kandidátů na funkce náměstků hejtmana kraje, a dotázal se těchto kandidátů, zda přijímají svou nominaci – všichni navržení kandidáti se svou nominací souhlasili,

Ing. arch. Janáčková – jako senátorka Parlamentu České republiky se dotázala hejtmana kraje Ing. Palase, co ho vedlo k tomu, aby navrhl 6 náměstků hejtmana kraje vzhledem k rozpočtu kraje, který není dle jejího názoru takový, aby mohl zahrnovat ještě jedno uvolněné místo,

Ing. Palas – sdělil, že toto vysvětlí až v rozpravě, protože teď probíhá procedura hlasování,

PhDr. Wenigerová – upozornila na to, že dle zákona o krajích musí být na zasedání zastupitelstva kraje vždy uděleno slovo členovi vlády, poslanci či senátorovi, který o toto slovo požádal,

Bc. Sibinský – dal hlasovat dle abecedního pořadí o těchto navržených kandidátech na funkci náměstků hejtmana kraje:

Bc. Sibinský – konstatoval, že do funkce dalších náměstků hejtmana kraje byli zvoleni Ing. RSDr. Karel Konečný, doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Mgr. Věra Palková, Ing. RSDr. Svatomír Recman a Ing. Jiří Vzientek,


K bodu č. 11
Volba dalších členů rady kraje

Bc. Sibinský – požádal o návrhy kandidátů na další členy rady kraje,

p. Novák – navrhl za klub ČSSD p. Tomáš Hanzela, prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a Ing. ana Stoklasu,

RSDr. Kuboš – za klub KSČM navrhl JUDr. Josefa Babku,

Bc. Sibinský – dotázal se navržených kandidátů, zda přijímají svou nominaci, a po jejich souhlasu dal hlasovat v abecedním pořadí:

Ing. Jalůvka – požádal, zda by se nyní mohli zvolení členové rady kraje představit, protože kromě JUDr. Babky nikoho z nich nezná,

Bc. Sibinský – sdělil, že rada kraje byla zvolena, a předal proto slovo hejtmanovi kraje Ing. Palasovi,

Ing. Palas – poblahopřál všem náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje k jejich zvolení,


K bodu č. 12
Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky hejtmana kraje

Ing. Palas – sdělil, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určit náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti,


K bodu č. 13
Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů

Ing. Palas – sdělil, že návrh programu dnešního zasedání byl doplněn o 3 nové body,

p. Novák – doporučil samostatně hlasovat o předsedovi výboru finančního a samostatně o dalších členech výboru, a to en bloc,

Ing. Palas – požádal o návrhy kandidátů na předsedu výboru finančního,

JUDr. Babka – navrhl na funkci předsedy výboru finančního RSDr. Karla Kuboše,

Ing. Palas – dotázal se RSDr. Karla Kuboše, zda souhlasí se svou kandidaturou,

JUDr. Babka – uvedl, že Ing. Karel Vymětal a RSDr. Jiří Boháč nejsou členy zastupitelstva kraje, ale že se svou kandidaturou souhlasí,

p. Lukša – sdělil, že Ing. Václav Pomikálek se z dnešního zasedání omluvil a že se svou kandidaturou rovněž souhlasí,

Ing. Palas – dal hlasovat o všech dalších navržených kandidátech na členy výboru finančního najednou – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 1/19 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K bodu č. 14
Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva kraje a volbu jeho členů

Ing. Palas – doporučil, aby počet členů výboru kontrolního byl 11,


K bodu č. 15
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Ing. Palas – sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje volí zastupitelstvo kraje členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko z řad svých členů,


K bodu č. 16
Organizační záležitosti

 1. Hejtman kraje Ing. Palas sdělil, že podá radě kraje návrh, aby příští zasedání zastupitelstva kraje bylo svoláno na čtvrtek dne 18. prosince 2008 v 9:00 hodin.
 2. Dále podal členům zastupitelstva kraje informaci o způsobu pořízení jejich fotografií na průkaz člena zastupitelstva kraje.
 3. Požádal členy zastupitelstva, aby si po ukončení zasedání převzali notebooky, které jim budou zapůjčeny po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje.

K bodu č. 17
Různé

Ing. Palas – poděkoval za odvedenou práci bývalé radě kraje a hejtmanovi kraje Ing. Tošenovskému za to, že 8 let vedl tento kraj, a ujistil všechny, že nová rada kraje naváže na jejich práci a že bude vykonávat vše v zájmu občanů Moravskoslezského kraje,

Mgr. Týle – uvedl, že to, co se stalo dnes, bylo poměrně bezprecedentní a i poměrně svévolné – za uplynulých 8 let se totiž nikdy nestalo, aby nebyl dán prostor k rozpravě,

Ing. Kala – požádal, aby na příštím zasedání byly předloženy termíny konání zasedání zastupitelstva kraje na celý příští rok,

p. Novák – reagoval na vystoupení Mgr. Týle a poznamenal, že když sociální demokracie v minulosti dvakrát prohrála volby, tuto prohru dle jeho názoru unesla daleko lépe, než dnes Občanská demokratická strana,

Mgr. Palková – poděkovala Bc. Sibinskému za to, že se své role předsedy volební komise zhostil velmi dobře a že celou situaci ustál,

Mgr. Drobil – reagoval na slova p. Nováka a poznamenal, že jsou hodnoty jako svoboda, důstojnost či lidský život, které nejdou podkročit,

Ing. Stanjura – ohradil se proti sdělení p. Nováka, že nazval dnešní zasedání "kabaretem",

Ing. Palas – vrátil se ke koaličním jednáním, která vedli sociální demokraté se členy ODS, a uvedl, že pro něho bylo dojemné, jak byli tito připraveni zrušit poplatky ve zdravotnictví a jít do koalice s ČSSD,

Ing. Stanjura – ohradil se, že to je lež,

Ing. Palas – sdělil, že to lež není, a dodal, že ČSSD vycházela při vytváření koalice z vůle voličů – bylo evidentní a zjevné, že voliči nechtěli, aby ČSSD uzavřela koaliční smlouvu s ODS,

p. Podstavka – uvedl, že dle jeho názoru nebylo dobrým řešením, že se kandidáti na funkce členů rady kraje nepředstavili a že nebylo možné se jich ani zeptat, jak si svou roli v novém krajském zastupitelstvu vůbec představují,

PaedDr. Nováčková – připomenula, že v minulosti nebyla jako představitelka ČSSD nikdy přizvána k povolebním jednáním s ODS,

Ing. Jalůvka – zopakoval svůj dotaz, proč bylo zřízeno místo nového náměstka, když to stojí několik miliónů korun, a co vlastně tento náměstek bude dělat,

Ing. Palas – odpověděl, že prioritou této koalice je to, aby se čerpaly fondy Evropské unie a nikoli pouze fondy, které se čerpají prostřednictvím kraje, ale také finanční prostředky, které se čerpají prostřednictvím centrálních ministerstev – tzn., že tento náměstek bude mít pouze tuto agendu s tím, aby se jí mohl plně věnovat,

p. Novák – vrátil se k volebnímu řádu, který byl dnes předložen, a uvedl, že se jedná o stejný volební řád, který byl předložen před 4 lety – tehdy sociální demokracie navrhovala, aby se navrhovaní kandidáti představili, ale bez diskuse,

Ing. Stanjura – ke sdělení PaedDr. Nováčkové uvedl, že po volbách v roce 2004 nebylo jednáno s ČSSD, protože ODS upřednostňovala koalici s KDU-ČSL,

Ing. Palas – uvedl, že všem potencionálním koaličním partnerům sdělili svou programovou prioritu, tj. zrušení poplatků v krajských nemocnicích a zastavení privatizace krajských nemocnic,

Mgr. Drobil – sdělil, že nikdo z ODS nesouhlasil se zrušením poplatků, ale že ČSSD přislíbila, že předloží konkrétní návrhy,

doc. Ing. Lebiedzik, Ph.D. – jako nově zvolený náměstek hejtmana kraje se krátce představil – uvedl, že působí na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné ve funkci proděkana a že na tuto funkci bude vzhledem ke svému dnešnímu zvolení náměstkem hejtmana rezignovat,

p. Lukša – vrátil se do roku 2004 a poznamenal, že v den voleb byla také přizvána KDU-ČSL ke koaličním jednáním, avšak bez vítěze voleb,

p. Podstavka – poděkoval doc. Ing. Lebiedzikovi, Ph.D., za to, že se představil, a dotázal se ho, zda mu nevadí koalice s KSČM,

PhDr. Wenigerová – reagovala na slova své následnice Mgr. Palkové a uvedla, že ze své funkce odchází s pocitem hrdosti za vykonanou práci a že pro ni je prioritní, aby školství fungovalo a v centru pozornosti bylo vždy to dítě,

doc. Ing. Lebiedzik, Ph.D. – k dotazu p. Podstavky se odvolal na odpověď, kterou tady už podal p. Novák,

p. Novák – poděkoval PhDr. Wenigerové za její slova.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise p. Doležel uvedl, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.

Návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


K bodu č. 18
Závěr

Hejtman kraje Ing. Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za aktivní účast v jednání a uvedl, že je přesvědčen, že další jednání budou spíše pracovní než emotivní a že jak opozice, tak koalice přiloží stejným dílem ruku k dílu.


Přílohy:

 1. Schválený program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje
 2. Usnesení č. 1/1–1/21
 3. Přehled hlasování
 4. Prezenční listiny

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 21. 11. 2008

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Andreas Hahn
Ing. Jiří Vzientek

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.