koronaweb
Menu

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 1

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 10. 11. 2016 od 9:05 do 11:30 hod.

Přítomni:

K bodu č. 1
Zahájení, hymna

1. (ustavující) zasedání zastupitelstva kraje zahájil v souladu s § 39 zákona o krajích nejstarší člen zastupitelstva RSDr. Karel Kuboš. Přivítal všechny přítomné, poté zazněla státní hymna České republiky.

RSDr. Karel Kuboš sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje jsou dnes přítomni všichni členové zastupitelstva kraje a že zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.


K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje na začátku ustavujícího zasedání zastupitelstva slib. Ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza přečetl text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva složili slib a zároveň převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


K bodu č. 3
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

RSDr. Karel Kuboš uvedl, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl "Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje", který přečetl s tím, že první dva body již proběhly:

 1. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba členů návrhové komise
 4. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 5. Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje
 6. Volba hejtmana kraje
 7. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
 8. Volba náměstků hejtmana kraje
 9. Volba dalších členů rady kraje
 10. Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky
 11. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů
 12. Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 13. Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
 14. Organizační záležitosti
 15. Různé
 16. Závěr

Vzhledem k tomu, že k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal RSDr. Karel Kuboš o jeho schválení hlasovat - schválen (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přijato usnesení č. 1/1 - pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 - dále jen "příloha č. 2"). Předtím proběhlo jedno zkušební hlasování pod pořadovým hlasováním č. 1.


RSDr. Karel Kuboš dále sdělil, že zápis z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana NovotnáBc. Kateřina Vašková, DiS.


K bodu č. 4
Volba ověřovatelů zápisu

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že za ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:


K bodu č. 5
Volba členů návrhové komise

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že návrhová komise bude šestičlenná a že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na její členy:


K bodu č. 6
Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

RSDr. Karel Kuboš - navrhl, aby volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje byla veřejná, tzn. prostřednictvím hlasovacího zařízení,

Ing. Jiří Martinek - předložil protinávrh, aby o volbě hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a členů rady kraje bylo hlasováno tím nejdemokratičtějším způsobem, a to tajnou volbou, a požádal kandidáty, kteří budou navrženi na tyto funkce, aby se v krátkosti profesně představili,

RSDr. Karel Kuboš - dal hlasovat:


K bodu č. 7
Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že dle schváleného volebního řádu bude volena šestičlenná volební komise, a uvedl, že od předsedů politických klubů obdržel tyto návrhy kandidátů na její členy:


K bodu č. 8
Volba hejtmana kraje

RSDr. Karel Kuboš - požádal členy volební komise, aby se přemístili za předsednický stůl, a sdělil, že při volbě hejtmana kraje budeme postupovat podle schváleného volebního řádu,

Bc. Josef Bělica - požádal členy zastupitelstva kraje o návrhy kandidátů na funkci hejtmana kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se svou kandidaturou souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho, aby se krátce představil,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že v daný okamžik je rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a že celý svůj život věnoval vědě, výzkumu, výchově a vzdělávání mladých lidí,

Miroslav Novák - sdělil stanovisko politického klubu ČSSD s tím, že plně respektují výsledek voleb, ale že nejsou ztotožněni s celým personálním obsazením budoucí rady kraje, zejména pokud se jména kryjí s těmi jmény, která vzešla ze sdělovacích prostředků,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmanem kraje - schváleno (36 pro, 1 proti, 28 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/6 - pořadové hlasování č. 11 (text uveden v příloze č. 2),

RSDr. Karel Kuboš - poblahopřál rovněž prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc., ke zvolení hejtmanem kraje a požádal ho, aby se nyní ujal řízení zasedání (poté mu ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza předal insignie (závěsný řetěz),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že v jeho životě se takovýto řetěz objevil několikrát - dvakrát ho obdržel jako děkan fakulty a dvakrát coby rektor univerzity,


K bodu č. 9
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl, aby bylo stanoveno 9 uvolněných členů zastupitelstva kraje, tj. hejtman kraje a 8 náměstků hejtmana kraje,


K bodu č. 10
Volba náměstků hejtmana kraje

Bc. Josef Bělica - požádal členy zastupitelstva kraje o návrhy kandidátů na funkci náměstků hejtmana kraje, kterých bude celkem 8 a které budeme označovat jako 1. náměstka hejtmana kraje, další návrh jako 2. náměstka hejtmana kraje atd.,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - za 1. náměstka hejtmana kraje navrhl Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla,

Bc. Josef Bělica - dotázal se navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - odpověděl, že ano,

Bc. Josef Bělica - požádal ho, aby se krátce představil,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - uvedl, že je mu 42 let a že v zastupitelstvu kraje pracuje od roku 2008, profesně se věnoval oblasti kultury a školství, a to i v pozici vedoucího odboru kultury, školství, mládeže a sportu a v posledních letech se věnuje sociální oblasti,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla do funkce 1. náměstka hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/8 - pořadové hlasování č. 14 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl Ing. Jakuba Unucku, MBA,

Bc. Josef Bělica - dotázal se Ing. Jakuba Unucky, MBA, zda kandidaturu přijímá,

Ing. Jakub Unucka, MBA - odpověděl, že ano,

Bc. Josef Bělica - požádal ho, aby se krátce představil,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl, že je mu 47 let, původem je Ostravák, posledních 13 let bydlí v Klimkovicích, v profesním životě se zabývá automatickou identifikací, je ředitelem firmy, která před pár lety získala inovačního Oskara kraje, ve veřejném životě vykonává 6 let místostarostu města Klimkovic a vede občanské sdružení "Čisté Klimkovice",

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení Ing. Jakuba Unucky, MBA, náměstkem hejtmana kraje - schváleno (37 pro, 0 proti, 28 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/9 - pořadové hlasování č. 16 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl Ing. Jaroslava Kaniu,

Bc. Josef Bělica - dotázal se Ing. Jaroslava Kanii, zda kandidaturu přijímá,

Ing. Jaroslav Kania - odpověděl, že ano,

Bc. Josef Bělica - požádal ho, aby se krátce představil,

Ing. Jaroslav Kania - uvedl, že se narodil v roce 1959 v Ostravě, potom pobýval léta v Bruntále, v roce 1992 skončil v Opavě, kde od téhož roku vykonává funkci kvestora Slezské univerzity v Opavě,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení Ing. Jaroslava Kanii náměstkem hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/10 - pořadové hlasování č. 18 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl MUDr. Martina Gebauera,

Bc. Josef Bělica - dotázal se MUDr. Martina Gebauera, zda souhlasí se svou kandidaturou,

MUDr. Martin Gebauer - odpověděl, že souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho, aby se představil,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že je mu 46 let, je ženatý a má 2 děti, 22 let pracuje jako lékař a poslední dva roky jako zastupitel města Karviné,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení MUDr. Martina Gebauera do funkce náměstka hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/11 - pořadové hlasování č. 20 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl pana Jana Krkošku,

Bc. Josef Bělica - dotázal se pana Jana Krkošky, zda se svou kandidaturou souhlasí,

Jan Krkoška - odpověděl, že souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho o krátké představení,

Jan Krkoška - uvedl, že je mu 40 let a pochází z Krnova, kde působí na pozici místostarosty města Krnova, a dodal, že má dvě děti,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení pana Jana Krkošky do funkce náměstka hejtmana kraje - schváleno (37 pro, 0 proti, 28 se zdrž) - přij. usn. č. 1/12 - pořadové hlasování č. 22 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl paní Jarmilu Uvírovou,

Bc. Josef Bělica - dotázal se paní Jarmily Uvírové, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Jarmila Uvírová - odpověděla, že se svou kandidaturou souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ji o krátké představení,

Jarmila Uvírová - sdělila, že se narodila v Opavě a celý svůj dospělý život žije v Ostravě, je vdaná, má dvě děti a dvě vnoučata, 5 let pracovala jako obchodní ředitelka ve velké akciové firmě a 20 let podniká v oboru strojírenství a stavebnictví; v průběhu podnikání se intenzivně zabývala dopady na životní prostředí,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení paní Jarmily Uvírové do funkce náměstkyně hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/13 - pořadové hlasování č. 24 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl Mgr. Stanislava Folwarczneho,

JUDr. Josef Babka - sdělil, že nechce zpochybňovat právo hejtmana kraje na to, že navrhuje jednotlivé náměstky, ale alespoň z tisku vyplynulo, že tato rada má být koaliční, a proto by ho zajímalo, proč jednotlivé návrhy nenavrhují politické strany,

Bc. Josef Bělica - dotázal se Mgr. Stanislava Folwarczneho, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Mgr. Stanislav Folwarczny - odpověděl, že s kandidaturou souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho o krátké představení,

Mgr. Stanislav Folwarczny - uvedl, že se narodil v roce 1962, je členem ODS, povoláním je učitel, působil jako učitel a následně jako ředitel základní školy a posledních 10 let působí jako místostarosta města Českého Těšína,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení Mgr. Stanislava Folwarczneho náměstkem hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 28 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/14 - pořadové hlasování č. 26 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že v souladu s dohodou koaličních stran navrhuje pana Jiřího Navrátila,

Bc. Josef Bělica - dotázal se pana Jiřího Navrátila, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Jiří Navrátil - odpověděl, že s kandidaturou souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho o krátké představení,

Jiří Navrátil - uvedl, že se narodil v roce 1977, vyrostl v Kopřivnici a nyní bydlí v Mořkově, v krajském zastupitelstvu je druhé volební období a od roku 2010 je místostarostou obce Mořkov; členem KDU-ČSL je již 20 let,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení pana Jiřího Navrátila náměstkem hejtmana kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/15 - pořadové hlasování č. 28 (text uveden v příloze č. 2),


K bodu č. 11
Volba dalších členů rady kraje

Bc. Josef Bělica - požádal o návrhy kandidátů na členy rady kraje, které nyní z důvodu pořadí budeme označovat jako 1. člena rady kraje a další návrh jako 2. člena rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - na funkci 1. člena rady kraje navrhl Ing. Víta Slováčka,

Bc. Josef Bělica - dotázal se Ing. Víta Slováčka, zda souhlasí se svou nominací,

Ing. Vít Slováček - odpověděl, že s nominací souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ho o krátké představení,

Ing. Vít Slováček - uvedl, že je mu 55 let, od roku 1999 působí ve vedení města Českého Těšína, v současné době jako starosta, od roku 2004 je členem zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení Ing. Víta Slováčka členem rady kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/16 - pořadové hlasování č. 30 (text uveden v příloze č. 2),

JUDr. Josef Babka - sdělil, že jsme u volby členů rady kraje a že uvedený občan kraje se hlásí do diskuse - alespoň to tak z jeho výkřiku pochopil, a požádal o vyhodnocení, zda tedy tento občan může vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dotázal se uvedeného občana, zda chce k tomuto bodu vystoupit - dotyčný odpověděl, že vystoupí až v "Diskusi",

Bc. Josef Bělica - požádal o návrhy na 2. člena rady kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl paní Radomíru Vlčkovou,

Bc. Josef Bělica - dotázal se paní Radomíry Vlčkové, zda souhlasí se svou nominací,

Radomíra Vlčková - odpověděla, že se svou kandidaturou souhlasí,

Bc. Josef Bělica - požádal ji o krátké představení,

Radomíra Vlčková - uvedla, že se narodila v roce 1959, je vdaná, má 2 děti a bydlí v Ostravě, svůj profesní život věnovala kultuře, gastronomii a cestovního ruchu, pohybovala se ve vyšších manažerských pozicích a v dnešní době podniká v oblasti gastronomie a cestovního ruchu,

Bc. Josef Bělica - dal hlasovat o zvolení paní Radomíry Vlčkové do funkce členky rady kraje - schváleno (36 pro, 0 proti, 29 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/16 - pořadové hlasování č. 31 (text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - rovněž poblahopřál všem zvoleným náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje k jejich zvolení, poděkoval předsedovi volební komise a celé volební komisi za jejich práci a požádal zvolené členy rady kraje, aby se přemístili za předsednický stůl.


K bodu č. 12
Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že zákon o krajích stanoví v § 64, že zastupitelstvo může svěřit náměstkům hejtmana kraje některé úkoly a dále určí náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti,

Zastupitelstvo kraje

 1. svěřuje

  hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

  úkoly na úsecích:

  • strategického rozvoje kraje
  • zahraničních vztahů
  • bezpečnosti
 2. svěřuje

  1. náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

  úkoly na úseku:

  • kultury a památkové péče
 3. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

  úkoly na úsecích:

  • chytrého regionu
  • dopravy a silničního hospodářství
 4. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

  úkoly na úsecích:

  • financí
  • investic a majetku
 5. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

  úkoly na úseku:

  • zdravotnictví
 6. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

  úkoly na úsecích:

  • regionálního rozvoje a turistického ruchu
  • evropských fondů a operačních programů
 7. svěřuje

  náměstkyni hejtmana kraje Jarmile Uvírové

  úkoly na úseku:

  • životního prostředí a zemědělství
 8. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

  úkoly na úseku:

  • školství a sportu
 9. svěřuje

  náměstkovi hejtmana kraje Jiřímu Navrátilovi

  úkoly na úseku:

  • sociální oblasti

JUDr. Josef Babka - dotázal se, který náměstek má na starosti úsek územního plánu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že náměstek hejtmana kraje pan Jan Krkoška,

Zastupitelstvo kraje

 1. určuje, že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
 2. stanoví, že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1. tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:
  1. Ing. Jakub Unucka, MBA
  2. Ing. Jaroslav Kania
  3. MUDr. Martin Gebauer
  4. Jan Krkoška
  5. Jarmila Uvírová
  6. Mgr. Stanislav Folwarczny
  7. Jiří Navrátil

K bodu č. 13
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - navrhl zřídit podle zákona o krajích pro funkční období 2016–2020 tyto výbory zastupitelstva kraje:

 1. finanční
 2. kontrolní
 3. pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 4. pro národnostní menšiny
 5. pro územní plánování a strategický rozvoj
 6. zdravotní a preventivní péče
 7. pro životní prostředí a zemědělství
 8. pro zahraniční a přeshraniční spolupráci
 9. pro dopravu
 10. sociální
 11. pro kulturu a památky
 12. pro tělovýchovu a sport

Miroslav Novák - poblahopřál hejtmanovi kraje a všem členům rady kraje k jejich zvolení a uvedl, že má za to, že k vítězství patří i určitá velkorysost a v uplynulém volebním období bylo dobrým zvykem, že každý z opozičních klubů získal předsedu některého z výborů či komisí; mrzí ho proto, že tato dobrá tradice kromě předsedy výboru kontrolního nebyla nedodržena, což může být ale ještě napraveno, protože členové komisí rady kraje se budou volit později,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že tady hovoří za koaliční dohodu a že koalice se takto shodla.

 1. výbor finanční

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru finančního:

  • za předsedu výboru finančního byl navržen Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (63 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 36 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru finančního byli navrženi:
   • Pavel Juříček (navržen ANO 2011)
   • Martin Okenica (navržen ANO 2011)
   • Ing. Marcela Ryšková (navržena ANO 2011)
   • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. (navržena ANO 2011)
   • Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (navržena KDU-ČSL)
   • Ing. Jan Stejskal (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Jaromír Krejčok (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. David Sventek, MBA (navržen ODS)
   • Martin Rozprým (navržen ODS)
   • Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 37 (text uveden v příloze č. 2),
 2. výbor kontrolní

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru kontrolního:

  • za předsedu výboru byl navržen Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 38 (text uveden v příloze č. 2),
  • sdělil, že za členy výboru kontrolního byli navrženi:
   • Ing. Radim Bednarčík (navržen ANO 2011)
   • Vladimír Kolek (navržen ANO 2011)
   • Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Ing. Antonín Polický (navržen ANO 2011)
   • Ing. Vladimír Schreier (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Radim Petr (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Petr Kozák (navržen KDU-ČSL)
   • Josef Vícha (navržen KDU-ČSL)
   • JUDr. Eva Kafková (navržena ODS)
   • JUDr. Václav Dobrozemský (navržen ODS)
   • Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Pavel Zapletal (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 39 (text uveden v příloze č. 2),
 3. výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

  • za předsedu výboru byl navržen PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (64 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 40 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byli navrženi:
   • Mgr. Simona Horáková (navržena ANO 2011)
   • Mgr. Zdeněk Karásek (navržen ANO 2011)
   • doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (navržena ANO 2011)
   • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Marcel Jedelský (navržen KDU-ČSL)
   • Mgr. Pavel Stuchlý (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Bohuslav Niemiec (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Ivo Kantor (navržen ODS)
   • PhDr. Jaroslava Wenigerová (navržena ODS)
   • Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (navržena KSČM)
   • Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 41 (text uveden v příloze č. 2),
 4. výbor pro národnostní menšiny

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro národnostní menšiny:

  • za předsedkyni výboru byla navržena Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (navržena KDU-ČSL),
  • dal o jejím zvolení hlasovat - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 42 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro národnostní menšiny byli navrženi:
   • Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Jiří Malášek (navržen ANO 2011)
   • Bc. Marcela Siemińska (navržena ANO 2011)
   • Milan Starostka (navržen ANO 2011)
   • Jolana Zahraj (navržena ANO 2011)
   • Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Mgr. Andrzej Szyja (navržen KDU-ČSL)
   • Mgr. Jan Branný (navržen ODS)
   • Mgr. Tomasz Pustówka (navržen ODS)
   • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Mgr. Pavel Kawulok (navržen ČSSD)
   • Takis Mesochoridis (navržen KSČM)
   • Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 43 (text uveden v příloze č. 2),
  • sdělil, že zastupitelstvu kraje byly doručeny také návrhy Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z. s., a Kongresu Poláků v České republice, které obsahují kromě návrhu na zřízení výboru pro národnostní menšiny také návrhy těchto tří kandidátů na členy výboru za uvedené spolky:
   • Tan Trinh (Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy)
   • Tomasz Pustówka (Kongres Poláků v České republice)
   • Dariusz Branny (Kongres Poláků v České republice)
  • uvedl, že pan Tomasz Pustówka již byl zvolen členem výboru pro národnostní menšiny a že žádný z politických klubů pana Tana Trinha a pana Dariusze Branneho za členy výboru nenavrhl - nebude proto o jejich členství hlasováno.
 5. výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro územní plánování a strategický rozvoj:

  • za předsedu výboru byl navržen Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 44 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro územní plánování a strategický rozvoj byli navrženi:
   • Ing. Miroslav Binar (navržen ANO 2011)
   • Lenka Brzyszkowská (navržena ANO 2011)
   • Ing. Tomáš Martinek (navržen ANO 2011)
   • Ing. Pavla Müllerová (navržena ANO 2011)
   • Ing. Jiří Strýček (navržen ANO 2011)
   • Ivana Váňová (navržena KDU-ČSL)
   • Ing. František Vrchovecký (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Rudolf Zahradník (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Milan Kolder (navržen ODS)
   • Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (navržen ODS)
   • Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 45 (text uveden v příloze č. 2),
 6. výbor zdravotní a preventivní péče

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru zdravotní a preventivní péče:

  • za předsedu výboru byl navržen Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 46 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru zdravotní a preventivní péče byli navrženi:
   • Bc. Andrea Babišová (navržena ANO 2011)
   • Ing. Pavel Rydrych (navržen ANO 2011)
   • Jan Krkoška, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • MUDr. Richard Lenert, Ph.D. (navržen ANO 2011)
   • MUDr. Ivo Raška (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Miroslava Sachová (navržena ANO 2011)
   • Libor Koval (navržen KDU-ČSL)
   • MUDr. Ivan Drábek (navržen KDU-ČSL)
   • MUDr. Pavel Čermák, Ph.D. (navržen ODS)
   • Eva Pastušková (navržena ODS)
   • Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • MUDr. Petra Mičková (navržena SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 47 (text uveden v příloze č. 2),
  • sdělil, že zastupitelstvu kraje byl doručen také návrh Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje na zvolení jejich zástupkyně paní Marie Návratové členkou výboru zdravotní a preventivní péče,
  • dodal, že tento návrh dostali k dispozici všichni předsedové politických klubů a žádný z politických klubů paní Marii Návratovou za členku výboru nenavrhl - nebude proto o jejím členství hlasováno.
 7. výbor pro životní prostředí a zemědělství

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro životní prostředí a zemědělství:

  • za předsedu výboru byl navržen Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 48 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro životní prostředí a zemědělství byli navrženi:
   • Libor Kocinec (navržen ANO 2011)
   • Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Ing. Otto Roháč, MBA, Ph.D. (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Kateřina Šebestová (navržena ANO 2011)
   • RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • RNDr. František Staněk, Ph.D. (navržen KDU-ČSL)
   • Mgr. Jiří Novotný (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Leopold Benda (navržen ODS)
   • RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. (navržen ODS)
   • Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Ing. et Ing. David Dudzik (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 49 (text uveden v příloze č. 2),
 8. výbor pro hraniční a přeshraniční spolupráci

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro hraniční a přeshraniční spolupráci:

  • za předsedu výboru byl navržen Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (navržen ODS),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 50 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro hraniční a přeshraniční spolupráci byli navrženi:
   • Mgr. Zdeněk Karásek (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Petr Kuś (navržen ANO 2011)
   • Ing. Tomáš Kolarik (navržen ANO 2011)
   • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Ing. Petr Škrobánek (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Vladislav Szkandera (navržen KDU-ČSL)
   • Marcel Sikora (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Ondřej Brdíčko (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (navržen ODS)
   • Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 51 (text uveden v příloze č. 2),
 9. výbor pro dopravu

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro dopravu:

  • za předsedu výboru byl navržen Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 52 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro dopravu byli navrženi:
   • Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Dalibor Janošek (navržen ANO 2011)
   • Ing. Pavel Juříček, Ph.D. (navržen ANO 2011)
   • Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Milan Semera (navržen ANO 2011)
   • Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Eduard Dvorský (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Patrik Schramm (navržen ODS)
   • Josef Šrámek (navržen ODS)
   • Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje (navržena KSČM)
   • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 53 (text uveden v příloze č. 2),
  • dodal, že zastupitelstvu kraje byl doručen také návrh Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje na zvolení jejich zástupce pana Milana Fabiána členem výboru pro dopravu,
  • uvedl, že tento návrh dostali k dispozici všichni předsedové politických klubů a žádný z politických klubů pana Milana Fabiána za člena výboru nenavrhl - nebude proto o jeho členství hlasováno.
 10. výbor sociální

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru sociálního:

  • za předsedkyni výboru byla navržena Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (navržena ODS),
  • dal o jejím zvolení hlasovat - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 54 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru sociálního byli navrženi:
   • Bc. Jana Hellerová (navržena ANO 2011)
   • PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Ing. Zdeněk Chlubna (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Alena Pataky (navržena ANO 2011)
   • Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Mgr. Marie Monsportová (navržena KDU-ČSL)
   • Bc. Věra Pražáková (navržena KDU-ČSL)
   • Ing. Michal Jedlička (navržen KDU-ČSL)
   • Mgr. Xenie Šustalová (navržena ODS)
   • MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (navržen KSČM)
   • Ing. Jan Panáček (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 55 (text uveden v příloze č. 2),
  • uvedl, že zastupitelstvu kraje byl doručen také návrh Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje na zvolení jejich zástupkyně paní Ludmily Holubové členkou výboru sociálního,
  • dodal, že tento návrh dostali k dispozici všichni předsedové politických klubů a žádný z politických klubů paní Ludmilu Holubovou za členku výboru nenavrhl - nebude proto o jejím členství hlasováno.
 11. výbor pro kulturu a památky

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro kulturu a památky:

  • za předsedkyni výboru byla navržena Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011),
  • dal o jejím zvolení hlasovat - schváleno (63 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 56 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro kulturu a památky byli navrženi:
   • Iveta Kočí Palkovská (navržena ANO 2011)
   • Bc. Nikola Kramárová (navržena ANO 2011)
   • Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011)
   • Antonín Šimčík (navržen ANO 2011)
   • Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (navržena ANO 2011)
   • Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (navržen KDU-ČSL)
   • Jan Pánik (navržen ODS)
   • Mgr. Josef Vojvodík (navržen ODS)
   • Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (navržena ČSSD)
   • Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje (navržena KSČM)
   • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (65 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 57 (text uveden v příloze č. 2),
  • uvedl, že zastupitelstvu kraje byl doručen také návrh Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje na zvolení jejich zástupkyně paní Anny Pinterové členkou výboru pro kulturu a památky,
  • dodal, že tento návrh dostali k dispozici všichni předsedové politických klubů a žádný z politických klubů paní Annu Pinterovou za členku výboru nenavrhl - nebude proto o jejím členství hlasováno.
 12. výbor pro tělovýchovu a sport

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že obdržel tyto návrhy na členy výboru pro tělovýchovu a sport:

  • za předsedu výboru byl navržen Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (navržen ANO 2011),
  • dal o jeho zvolení hlasovat - schváleno (64 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 58 (text uveden v příloze č. 2),
  • za členy výboru pro tělovýchovu a sport byli navrženi:
   • Bc. Martin Bednář (navržen ANO 2011)
   • Matouš Hába (navržen ANO 2011)
   • Ing. Michal Kokošek (navržen ANO 2011)
   • Mgr. Radek Krnáč (navržen ANO 2011)
   • Lukáš Oprchalský (navržen ANO 2011)
   • Václav Pomikálek (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Karel Šujan (navržen KDU-ČSL)
   • Jiří Vlček (navržen KDU-ČSL)
   • Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. (navržen ODS)
   • Jakub Janda (navržen ODS)
   • Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje (navržen ČSSD)
   • Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje (navržena KSČM)
   • Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje (navržen SPD a SPO)
  • dal hlasovat o zvolení navržených členů tohoto výboru najednou - schváleno (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) - přij. usn. č. 1/20 - pořadové hlasování č. 59 (text uveden v příloze č. 2),
  • sdělil, že zastupitelstvu kraje byl doručen také návrh Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje na zvolení jejich zástupce pana Pavla Gluce členem výboru pro tělovýchovu a sport,
  • dodal, že tento návrh dostali k dispozici všichni předsedové politických klubů a žádný z politických klubů pana Pavla Gluce za člena výboru nenavrhl - nebude proto o jeho členství hlasováno.
  • poblahopřál všem zvoleným předsedům a členům výborů zastupitelstva kraje.

K bodu č. 14
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že podle zákona o podpoře regionálního rozvoje zastupitelstvo kraje volí členy výboru regionální rady z řad svých členů; zákon stanoví, že výbor má 15 členů,


K bodu č. 15
Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na stůl byl členům zastupitelstva kraje předložen návrh usnesení ke stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude tato odměna poskytována,


K bodu č. 16
Organizační záležitosti

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., podal členům zastupitelstva kraje tyto informace:

 1. uvedl, že navrhne radě kraje, aby stanovila příští termín konání zastupitelstva kraje na čtvrtek dne 22. prosince 2016,
 2. podal informaci k fotografování členů zastupitelstva pro pořízení identifikační karty člena zastupitelstva a k předávání notebooků zapůjčených členům zastupitelstva kraje po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje,
 3. sdělil, že dne 21. listopadu 2016 od 13 hodin se bude v budově krajského úřadu konat seminář k problematice zákona o krajích pod vedením odborníka na danou problematiku JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D., a že pozvánka na tento seminář bude zaslána v nejbližších dnech.

K bodu č. 17
Diskuse (různé)

JUDr. Josef Babka - poblahopřál jménem klubu KSČM všem zvoleným členům rady kraje a členům výborů zastupitelstva kraje k jejich zvolení a vyslovil přesvědčení, že jejich spolupráce bude po 4 roky úspěšná a ku prospěchu kraje,

Ing. Jiří Martinek - taktéž poblahopřál hejtmanovi kraje a všem zvoleným náměstkům hejtmana kraje a členům rady kraje k jejich zvolení a uvedl, že věří, že budou pracovat ku prospěchu našeho kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do diskuse se přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora, a dal o jeho vystoupení hlasovat - schváleno (52 pro, 5 proti, 6 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 62,

Mgr. Radek Přepiora - poblahopřál všem zvoleným členům zastupitelstva kraje a uvedl, že věří, že budou ve svých funkcích velice vstřícně reagovat na podněty občanů kraje a budou pomáhat lidem řešit jejich problémy, se kterými se na ně budou obracet,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se tím budeme určitě zabývat a že pan Přepiora dostane písemné vyrozumění,

Josef Niedoba - uvedl, že seznámí členy zastupitelstva kraje se svými pocity a s tím, jaké "martyrium" musel postoupit, než se stal členem hnutí ANO,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že do diskuse se přihlásil ještě občan kraje pan Dušan Lederer, a dal o jeho vystoupení hlasovat - schváleno (46 pro, 0 proti, 9 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 64,

Dušan Lederer - popřál zvoleným členům rady kraje a členům zastupitelstva kraje hodně úspěchů a šťastných rozhodnutí, aby se ten náš kraj posunul za ty čtyři roky zase o kus dál,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že venkov zcela určitě nebude opomíjen a že bude součástí našeho regionálního rozvoje jakožto důležitá část rozvoje celého regionu.


Zpráva návrhové komise

Předsedkyně návrhové komise paní Květa Kubíčková uvedla, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům, které dnes byly projednány, byla platně přijata a že v průběhu jednání neobdržela návrhová komise žádné návrhy na změnu usnesení ani nové návrhy, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.


K bodu č. 18
Závěr

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., poděkoval za to, že dnešní diskuse byla vedena věcně,


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu


V Ostravě dne 18. 11. 2016


Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.