Menu

Číslo zasedání: 10.

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 15. 12. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Mgr. Radovan Hořínek, Tomáš Miczka, Ing. Pavel Staněk, RNDr. Michal Pobucký, DiS.,

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., Ing. Jan Wolf

Neomluveni:

Mgr. Kateřina Šebestová

10. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo pět členů zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 15. 9. 2022, byli Mgr. Josef Alexander MateraIng. Pavel Staněk,

prof. Vondrák, CSc. – uvedl, že Ing. Pavel Staněk není přítomen, avšak poslal vyjádření, že se zápisem souhlasí a stvrdil ho svým podpisem. Mgr. Josef Alexander Matera sdělil, že zápis přečetl a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/943 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/944 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uved, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/945 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 15. 12. 2022.

JUDr. Ondřej Ručka – navrhl za klub Pirátů stažení bodu č. 7/13Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou v rámci provozního souboru Ostravska z programu jednání zastupitelstva kraje, a to z důvodu, že k tomuto bodu je poskytnut nedostatek informací, jedná se o projednání smlouvy na dopravu s Českými drahami v období 2023-2033 v celkové hodnotě odhadované na 18 mld. Kč v desetiletém horizontu a podklady, které jsou předkládány, jsou hrubě nedostatečné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že o tomto návrhu budou hlasovat, což je samozřejmě právo každého zastupitele a dotázal se, zda má ještě někdo nějakou další připomínku k tomu, co jsme slyšeli a nechal hlasovat o:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 10 pro, 23 proti, 17 se zdrželo (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/946 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 15. 9. 2022 se konalo 6 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/947 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že na chráněné webové stránce kraje byla, jak se už stalo pravidlem, zveřejněna informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že jak již bylo schváleno, nyní se bude projednávat materiál č. 10/8 – "Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026".


K materiálu č. 10/8
Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že představí návrh rozpočtu kraje v této fázi na rok 2023, na což plynule naváže střednědobý výhled rozpočtu, dodal, že rozpočet, který sestavili, je navržen zhruba ve výši 15 mld. Kč a plně reaguje na stávající situaci (dále viz prezentace),

Ing. Marek Vysocký – se zeptal, jak to vypadá s penězi, které uvízly ve Sberbank CZ,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že JUDr. Jiřina Lužová úspěšně vede celou kauzu, domnívá se, že předevčírem schválil soud, že může být přímý prodej České spořitelně, tudíž předpokládají, že se k naší pohledávce, která byla ve výši 350 mil. Kč a dále byla navýšena o úroky, než se vyhlásila likvidace na 370 mil. Kč, očekávají, že z této částky získají 90-95 % a bude to v druhé polovině roku 2023 s tím, že tyto finanční prostředky již zapojili do střednědobého rozpočtu pro využití na výdaje kraje,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že naváže na náměstka hejtmana ve výhledu na rok 2024 ve výši 340 mil. Kč ze Sberbank CZ, v návaznosti na předchozí diskusi dodal, že to bude loterie a uvidíme, jak to dopadne,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že počítají s tím, že z přebytku, co zůstal, tyto věci vypořádají, dodal, že museli udělat skutečně zodpovědný rozpočet, kdy museli šetřit, kde se dalo, protože 0,5 mld. Kč navíc, kterou mají díky energiím, je poměrně velký zásah do rozpočtu a do plánování.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/948 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl krátký komentář k něčemu, co si myslí, že je nesmírně důležité, vždy zde schvalovali rozpočet, na kterém se dlouhá léta ještě i před nimi podílela vedoucí odboru financí Ing. Anna Klimšová, dodal, že rozpočty byly vždy připraveny pečlivě, odpovědně a domnívá se, že vždy byly i transparentní tak, že je dokázali posoudit, vypadá to tak, že paní Ing. Klimšová je opustí, protože má před sebou zasloužený odpočinek a při této příležitosti by jí chtěl za všechny poděkoval za velkou práci a říci, že jim bude chybět.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/949 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Mgr. Alena Grossová – uvedla, že jako členka petičního výboru u "Petice proti omezování spojů ČD na trase Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou" by chtěla doplnit, že získali celkem 1300 podpisů, z toho 1000 podpisů bylo v podstatě během jednoho týdne, kdy současné počasí autobusům moc nesvědčí, proto budou sbírat připomínky dále a uvidí se na jaře.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tomu rozumí, jednají o tom, jak optimalizovat dopravu, což není úplně jednoduché, i v rámci ekologie, což se netýká jenom ČD, které mají velké problémy, již byly i u nás na úřadě, objíždějí i ostatní krajské úřady, protože náklady na elektřinu jsou takové, jaké jsou, dodal, že se to snaží pokud možno zajistit tak, aby netrpěli naši občané, bohužel trakce, autobusová, je v podstatě všechno plyn, který je nesmírně drahý, jsou to věci, které se špatně kompenzují, ale tlačí na to, i Asociace krajů České republiky, aby našli nějaká řešení této situace, závěrem uvedl, že rozumí a poděkoval za připomínku.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/950 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/951 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotace obci Dobroslavice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/952 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení doby realizace projektu Vodní záchranné službě Českého červeného kříže

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/953 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Háj ve Slezsku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/954 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotace obci Metylovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/955 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na prodloužení doby realizace projektu statutárnímu městu Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/956 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Šilheřovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/957 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/958 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Darování vybavení a techniky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/959 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Dodatek ke smlouvě o dotaci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/960 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na uzavření dodatku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/961 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/962 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tento materiál byl projednán na schůzi rady kraje 12. 12. 2022, proto je s úvodním slovem, doplnil, že určitě zaznamenali, že vláda rozhodla dne 30. 11. 2022 o navýšení tabulkových odměn členů zastupitelstva kraje o 10 %; protože toto zastupitelstvo projevilo na ustavujícím zasedání vůli odměňovat práci neuvolněných zastupitelů v maximální možné výši, je nyní předkládán návrh na změnu původně stanovené výše odměn.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/963 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, Ph.D., MBA)

K materiálu č. 5/1
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer" a poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Jakub Dedek – vznesl dotaz ohledně memoranda, a to, proč je toto memorandum podepsáno jen mezi krajem a Vysokou školou báňskou, našel, že projekt je ve strategickém plánu Ostravy, zároveň jsou v této žádosti o dotaci alokované cizí zdroje právě z Ministerstva průmyslu a obchodu, proč tedy není toto memorandum podepsané i tímto ministerstvem a zároveň městem Ostravou,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – uvedl, že je v povědomí, že plánují přechod na vodíkovou dopravu, ať se to týká autobusů nebo vlaků, zmínilo se zde, kolik stojí vlaky na příštích 10 let a autobusy nebudou stát méně, potřebují mít reálnou technickou oporu v tom, že jejich kroky k nabíjení autobusů a plnění autobusů jsou správné, potřebují mít oporu v tom, jakým způsobem vodík vyrábět, doplnil, že by to mohlo být levnější než nafta a k tomu je opravdu nezbytně nutné mít "výzkumák", který se dostal do stejné situace jako ostatní, kdy měl schválených cca 260 mil. Kč, nicméně realita je o cca 97 mil. Kč vyšší,

Ing. Radek Podstawka – doplnil Ing. Unucku, kdy řekl, že bude jen vodíková doprava, železniční určitě nebude jenom tam, kde nemůžeme jezdit nezávislou elektrickou trakcí,

Ing. Marek Vysocký – požádal o upřesnění, jestli se jedná o půjčku nebo o poskytnutí, jak to vlastně je, protože z toho dokumentu nevyplývá, že by se jednalo o půjčku,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – sdělil, že je tam formulace, že VŠB má za povinnost shánět ty peníze jinde a pokud je sežene, tak se nám ty peníze vrátí, pokud je nesežene, což nepředpokládají, tak by to skutečně byl jakoby dar.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/964 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí individuální dotace subjektu Libor Václavík – LIBROS

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že tento bod nepodpoří, kdy to již řešili na komisi pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje, kde nebyla tato individuální dotace schválena a podpořena, a to zejména z toho důvodu, že již máme Moravskoslezské energetické centrum, je tady několik center, kdy se plánuje Centrum veřejných energetiků, bude spousta dotačních titulů, které se tomuto tématu věnují a neví, proč by měl kraj v individuální dotaci dávat 1 mil. Kč fyzické osobě, která provozuje v areálu firmy, kde fotovoltaika vznikne, úplně jiný předmět podnikání, je tam škola smyku, železářství, prodávají tam kde co a teď tam my z veřejných peněz koupíme fotovoltaiku, na kterou se budou chodit dívat do areálu té firmy, nedává ji to smysl, domnívá se, že je to nesystémové a opravdu není důvod toto financovat z veřejných peněz a obzvláště ne formou individuální dotace z kraje,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – uvedl, že tomu naprosto rozumí, nicméně pokud se budeme chtít podívat, jak vypadá a funguje fotovoltaika tady na kraji, tak budete muset podepsat bezpečnostní školení, projít se nějakým "martyriem" a pak vás možná pustí do šestého patra se na střechu podívat, opravdu plánují využit LIBROS jako demonstrační centrum pro všechny naše ředitele škol, ředitele "důchoďáků", ředitele nemocnic, energetiky a další, kde všude chtějí instalovat fotovoltaiku na střeše, protože opravdu jít se podívat někde do školy na střechu je téměř nereálné, navíc do toho projektu vstupuje i Ostrava, kdy do toho dává cca 2 mil. Kč, dodal, že zde na rozdíl od VŠB do tohoto jde Ostrava s námi, měla by vzniknout řekněme "no name", ať to není ČEZ, innogy, ať je to "no name" instalace, která nikde taková není, na kterou se budou moci chodit dívat nejen zájemci, ale i ti, co budou fotovoltaiku instalovat, to jim připadá jako nejrychlejší, nejefektivnější řešení celé fotovoltaiky, kterou chtějí rozšiřovat,

Jakub Dedek – vyjádřil pochyby o účelu, proč by se někdo chodil dívat na solária, dále, že se dotace dává fyzické osobě, která na to dá 150 tis. Kč a zároveň je tam spolufinancování z cizího zdroje, je tam OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, což je zájmové sdružení, které je napůl s Ostravou a napůl s tím člověkem, zeptal se, zda je nějaký doklad o tom, že oni přislíbili ten 1 mil. Kč, jakým způsobem vznikla dohoda s tím spolkem nebo záměr, že by ta energetická solária stála v tom areálu,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – odpověděl, že ano, je tam OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, kde má 50 % a LIBROS 50 %, funguje to ku prospěchu všech, přítomní kolegové hasiči a policisté by mohli potvrdit, že je to spolek, který se výrazným způsobem podílí na veřejných akcích v Ostravě a řekněme, že novým tématem bude skutečně elektromobilita, jak to funguje od počátku až do konce, a proto do toho jdou, chtějí tam mít tu část, která se týká výroby elektřiny, distribuce a řízení, to, že do toho ty peníze dají, bez toho to neudělají, protože rozpočet je naplánovaný na cca 3 mil. Kč a dávají do toho 2 mil. Kč ze spolku,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že kolega Dedek to řekl za ni a dále to komentovat nebude,

Ing. Marek Vysocký – dodal, že vlastní technické řešení je dnes poměrně známé, ale problém je, že noví zřizovatelé mají hlavní problém se připojit, protože poskytovatelé energické energie se stále více vzpouzí, nechtějí připojovat nové účastníky a to je dnes hlavní problém,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – doplnil, že tam budou přesně demonstrovat, jak to funguje bez připojení k distribuci ČEZ, tzn. komunitním způsobem, jak se to dá využít tam, kde to vzniká, to bude také jeden z edukačních cílů centra.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 43 pro, 8 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/965 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému Vodíkovému klastru, z. s., na realizaci projektu Vodíkové údolí Moravskoslezského kraje

Jakub Dedek – zeptal se na spolek, který vznikl v září nebo v říjnu, kde jsou členové za ODS, v dozorčí radě sedí Ing. Unucka, zároveň tam sedí členka za KDU-ČSL a místopředseda je Ing. Jan Světlík, nechápe, proč to není pod krajem, proč tento úkol, projekt nevykonává kraj, na který žádá peníze, proč to žádá spolek, a proč primárně tento spolek vznikl,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – odpověděl, že Vodíkový klastr, z. s., má tři zakládající členy, což je kraj, VŠB-TOP a Vítkovice Cylinders, a.s., memorandum podepsalo dalších 27 firem, ale proto, aby se to nějakým způsobem rozběhlo, jsou zde tři zakládající členové; nedávno proběhla ustavující členská schůze, která schválila výši příspěvku 60 tis. Kč ročně a těch 27 subjektů bude do spolku postupně vstupovat, důvod, proč spolek potřebuje dotaci, je jednoduchý, všech 13 strategických projektů v rámci Fondu spravedlivé transformace dostalo dotaci 5 mil. Kč, aby se připravila studie proveditelnosti,

Mgr. Zuzana Klusová – doptala se, proč vodíkové údolí není mezi strategickými projekty,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – doplnil, že čistě formálně to nešlo, tento typ nebyl mezi těmi 13, požádal o doplnění Mgr. Zdeňka Karáska, dodal, že tam bude tematická výzva ve výši cca 1 mld. Kč právě na tento typ projektu,

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že se tady jedná o jiný druh intervence, je to síťové řešení a není to v podstatě strategický projekt ucelený jako např. Černá kostka, je to spíš sada různých opatření, která budou financována na dofinancování toho, co jde financovat z Modernizačního fondu, případně co nejde, aby kraj byl schopný koordinovaně celý záměr vodíkového údolí rozvíjet, čili nemá to charakter technicky‑strategického projektu, ale je to spíše strategické významem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – krátce okomentoval, že byl ten, který ještě jako děkan fakulty elektrotechniky a informatiky zakládal IT klastr, klastr je skutečně sdružení všech, řekněme, hráčů nebo "stakeholderů" v dané oblasti a cílem je propojit právě tu veřejnou sféru s neveřejnou sférou, soukromými investory a celou skupinu dát dohromady tak, aby v podstatě byla i schopna čerpat do budoucna různé zdroje, které k tomuto financování budou k dispozici, dodal, že nebýt IT klastru, tak dnes nejsme v podstatě zdaleka tak silní v našich technologiích, jako jsme, protože ten klastr na sebe začal nabalovat další vstupující firmy, vznikaly nové firmy, a to je cílem i tohoto Vodíkového klastru, tzn., jestliže jsme před 20 lety stáli před tím, jak udělat to, co nazývá "Change coal mining to data mining", nyní stojíme před tím jak "Change coal mining to hydrogen", v podstatě je to něco, co považuje za důležité z pohledu koordinace tohoto postupu a my jako kraj nemůžeme koordinovat firmy, které se tím v podstatě zabývají, my jen můžeme do toho přispívat tím, že budeme pomáhat získávat tyto dotace, ale skutečně jsme pouze jeden z prvků celého síťového propojení všech, kteří na tom pracují, proto klastr a jak se chceme tohoto problému chopit, znamená to, že nejde jen o veřejné instituce, je to záležitost nás všech, co v tomto kraji žijí, včetně průmyslových firem,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že pan hejtman se pochválil za IT klastr, on se musí pochválit, že stál u založení Strojírenského klastru.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/966 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


Bc. Jiří Navrátil, MBA – se zeptal pana zastupitele Dedka, kde je ta členka KDU-ČSL, když předseda dozorčí rady je Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, člen dozorčí rady je JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., což je vedoucí odboru právního a organizačního, a Mgr. Jana Orszulíková, zaměstnankyně krajského úřadu,

Jakub Dedek – konstatoval, že jde možná o omyl, ale našel, že právě toto jméno kandidovalo v Radvanicích za KDU-ČSL, omlouvá se, možná jde jen o shodu jmen,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že tento bod byl oddiskutován, rozprava byla ukončena, můžete to nechat do zákulisí, kde si to vysvětlíte, pokračujeme dál v našem programu.


K materiálu č. 5/4
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – informoval, že tento materiál doplní o dvě věci, společnost OKD, a. s., požádala o zahájení procesu EIA, který umožní dotěžit zhruba dalších 2,5 mil. tun, které jsou ukryté někde v útrobách dolu ČSM, dodal, že stávající EIA sice platí do roku 2026, ale je omezena nějakým objemem uhlí a lokalitou těžby, pravděpodobně to bude vytěženo na konci roku 2023, pokud nedostanou novou EIA, těžba bude ukončena v roce 2023, pokud dostanou novou EIA, bude těžba pokračovat zhruba další 2 roky, pak už tam není co těžit,

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že je ráda, že to analýza potvrdila, a doufá, že už je to opravdu jednou provždy uzavřené, protože lidé ve Starém Městě si opět prožili "hezké" léto plné stresu, zda se náhodou nebude opět pokračovat v těžbě, skutečně je všem jasné, že se 19 mld. Kč nemůže nikdy vrátit, ona sama je nakonec ráda, že analýza vznikla a může se to uzavřít,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že právě o tom to bylo, oni to chtěli, sám se účastnil strategické komise, aby se tyto věci zdůvodnily a věcně zanalyzovaly, domnívá se, že doba není úplně jednoduchá a "dej pánbůh", abychom uhlí ještě někdy v budoucnu nepotřebovali, ale v daný okamžik je to, jak sám řekl i na té komisi, "game over", v podstatě je hra ukončena, bude se dotěžovat uhlí na ČSM nejpozději do roku 2025, to bude znamenat, že teplárny budou muset uhlí a ostatní dovážet, což nebude z hlediska "carbon footprint" vůbec nic příjemného, bude to horší, než kdybychom to tady těžili, ale to není důležité nyní řešit, věci jsou takto dány,

Mgr. Stanislav Folwarczny – se vyjádřil stručně ke Starému Městu, určitě jsou tam lidé, kteří jsou rádi, že se nebude těžit, pak je tam druhá skupina lidí, kteří byli rádi, že je vykoupili,

JUDr. Ondřej Ručka – vyjádřil se k předchozímu bodu, kdy skutečně paní Jana Orszulíková kandidovala v Radvanicích a Bartovicích za KDU-ČSL na dvanáctém místě a pokud je to shoda, je i ve věku, titulu i povolání, to jen pro doplnění.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/967 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Profinancování a kofinancování projektu "Centrum veřejných energetiků" realizovaného organizací Moravskoslezské energetické centrum, p.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/968 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Individuální dotace v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/969 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/970 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Profinancování a kofinancování projektů "Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje…" příspěvkových organizací v odvětví kultury a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekty "Remeslá a priemysel v múzeu" a "Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje…" příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/971 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Zavedení palivového příplatku do smluv na zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/972 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Smlouva o spolupráci na přípravě a následném dopravním řešení souboru staveb obchvatu Otic

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/973 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na poskytnutí dotace právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o. na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/974 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Poskytnutí dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2023 na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/975 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2023 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/976 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci úpravy křižovatky silnic II/477, II/478 a ulice Výletní ve Vratimově

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/977 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Memorandum o spolupráci v souvislosti s realizací stavby "Odvedení splaškových vod z lokality Krnov – Ježník"

Jan Krkoška, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/978 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do IDS ODIS

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/979 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Návrh na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

Jakub Dedek – podotknul, že úplně stejně jako u materiálu č. 7/13 je část materiálu začerněná, tím pádem platí argumenty, co řekl JUDr. Ručka na začátku zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/980 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na uzavření dohody o mimosoudním řešení věci duplicitního zápisu vlastnictví pozemku pro duplicitní vlastníky v k. ú. Trojanovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/981 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/982 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Bílá kniha 2023 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/983 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou v rámci provozního souboru Ostravska

Jakub Dedek – konstatoval, že by se rád ještě jednou vrátil k tomu, co už se řeklo, tzn. začerněné materiály a materiály v příloze, které jsou dostupné u vedoucího odboru, toto není vhodný přístup, zvlášť když má zastupitelstvo kraje schvalovat takto významnou smlouvu v celkové výši 17,9 mld. Kč, oznámil, že by se rád dostal k nějakým věcným otázkám, první věc, na kterou by se rád zeptal, je, proč kraj zvolil cestu přímého zadání a ne vysoutěžení přes různé provozní soubory, dle něj by se na tak velký provozní soubor přihlásily jen České dráhy, a. s., ale kdyby se to rozdělilo na několik provozních souborů, může být nějaká konkurence a mohli bychom jít s cenou dokonce i níž,

Ing. Radek Podstawka – sdělil, že celou tuto problematiku řešilo ČVUT Praha, předpokládá, že tuto studii dostal, jde o to, že 1. 1. 2025 bude na hlavní koridorové trati, tzn. trati 320 a 270 instalovaný ETCS zabezpečovací systém, dále bude provedena konverze, kdy přesně nevíme, kdy se bude měnit systém z 3 kV na 25 kV, nevíme, kdy se bude dělat elektrizace směrem na Frýdek‑Místek, pořád se to posouvá, každou poradou s ministerstvem, kdy zde byl ještě jeho předchůdce, se to pořád posouvalo, napřed konverze měla jít od východu, teď jde od západu a udělat na toto nějaké provozní soubory, kdy bychom přesně specifikovali a pak se to nacenilo, nelze, proto se šlo touto cestou, abychom vůbec "ujezdili" Moravskoslezský kraj, protože 1. 1. 2025 ještě měla být platná smlouva s Českými drahami, a. s., kdy jedna úprava drážního vozidla na ETCS stojí asi 25 mil. Kč, dobře vidíme, co nám tady jezdí, dále je to, že naše regionální tratě, kde jezdí 810 a 811, už vůbec nebudou moci zajíždět tato vozidla na hlavní tratě, takže bychom je museli buďto zrušit tak, jako ve Středočeském kraji, kde nezvolili správnou cestu, už dnes se píše petice, že se optimalizoval jeden vlak směrem z Vítkova na Budišov, my jsme specifičtí, železnice je využívána, proto to tak bylo,

Mgr. Zuzana Klusová – vznesla dotaz, proč se na to tak spěchá, je tam o 80 % nárůst ceny, a navíc se mění to, kdo nese ekonomická rizika za výběr jízdného, dosud to byly České dráhy, a. s. a nová smlouva toto riziko přenáší na kraj, i vzhledem k tomu, jak je nyní nestabilní, obtížná situace, je tam spousta nejistoty, je dle nich smysluplnější minimálně rok počkat, nic nás k tomu teď tak akutně netlačí, nepochopili, proč by se to mělo uzavírat teď, když je to v podstatě nevýhodné,

Ing. Radek Podstawka – doplnil, že dle něj je to pro nás hodně výhodné, protože jsme s Českými drahami, a. s. ukončili jejich dosavadní smlouvu, dělá se přímé zadání na 10 let, protože by neviděl jiného dopravce, který by dokázal pořídit vozidla tohoto typu, která tam jsou uvedená, jsou to vlastně bateriovo‑elektrická vozidla, takže vyeliminujeme v Ostravsku všechny dieselové lokomotivy, budou pouze elektrické nebo bateriovo-elektrické, je tam velmi velká pravděpodobnost, že na toto budou vypsané dotace, protože na co jiného než na elektrická vozidla, což ve smlouvě je přímo vypíchnuto a České dráhy, a. s., k tomu tlačíme, aby o ty dotace žádaly mají tam motivaci, takže ono se to může celé zlevnit, ale smlouva, která je tam uvedená, je koncept a my schvalujeme jen finanční závazek na 10 let, přes který nesmí ta smlouva přejít, od toho je dnešní zasedání zastupitelstva kraje, jinak jednání s Českými drahami, a. s. ještě pokračuje, řeší se i obchodní tajemství, protože samozřejmě České dráhy, a.s. nechtějí, aby byla vidět jejich čísla, která tam jsou, jedná se o hromadu tabulek na každou řadu, na každou lokomotivu, jsou tam tak citlivá data, že kdyby se tato data dostala ven, byl by to opravdu problém, proto je to všechno začerněné,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala, že ty vlaky ještě neexistují, a má je vyrábět ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na objednávku Českých drah, a. s., měla za to, že se budou vyrábět prototypy, a kraj se zaváže, že je odkoupí,

Ing. Radek Podstawka – konstatoval, že je to trošku jinak, nevíme, kdo to bude vyrábět, není to ŠKODA TRANSPORTATION a.s., tato společnost bude nyní vyrábět pouze čtyři BEMU, které budou jezdit směrem na Sedlnice, u ostatních nevíme, kdo je bude vyrábět, to si musí České dráhy, a. s. vysoutěžit, k dotazu, jaké vlaky tam přesně budou jezdit, to víme, budou to vlaky s kapacitou 140 lidí, 160 lidí, mají být dvousystémové, mají být bateriové, my jsme přesně nastavili, jaké ty vlaky mají být, kolik tam být míst, kolik má být míst pro invalidy, kolik tam má být míst pro cyklisty atd., oni si budou ty vlaky teprve soutěžit, není to připravené konkrétně na někoho, nevíme, jak to bude, protože těch výrobců je opravdu hodně, Alstom, Siemens atd.,

JUDr. Ondrej Ručka – dotázal se, zda je možno dostat ujištění, že tato technologie dvousystémová, bateriová, již nyní existuje, a že se to nebude třeba adaptovat, jako nějaký jiný stávající model, abychom přišli s ověřeným řešením pro vlaky, pro náš kraj,

Ing. Radek Podstawka – dodal, že nerozumí otázce "adaptovat model",

JUDr. Ondrej Ručka – doplnil, že pokud to správně chápe, potřebujeme dvousystémové řešení, které navíc je bateriové, tyto technologie existují, ale většinou jsou jednosystémové, bateriové a podobně, dle něj je dvousystémové řešení baterií poměrně novátorské, dodal, že nebyl schopný dohledat, že by toto měl někdo ve standardní nabídce, není však drážní expert, pouhý uživatel Googlu, chtěl by se ujistit, zda poptáváme technologii, která je již nyní někde zavedena,

Ing. Radek Podstawka – dodal, že neví, zda technologie je nyní někde zavedena, samozřejmě ví, že existuje, protože to má vystudované, ale on sám nejedná s těmi výrobci, ví, že existuje, ale je jedno, kdo to vyrobí, vyrobitelné to je stoprocentně, doplnil, že dnes máme 3kV, má přijít konverze na 25 kV, dejte mi datum, kdy to bude, a my objednáme jednosystémové na 3kV, necháme je dojezdit a pak řekneme, že objednáme 25 kV střídavé na další, to nikdo neví, proto my chceme ty dvousystémové, ať máme jistotu, že budeme tady pořád jezdit, a dále ta smlouva hovoří o tom, že po 10 letech, protože smlouva je na 10 let, se bude normálně tendrovat, tam už nelze po 10 letech, po roce 2033 dělat přímé zadání, a České dráhy, a. s. musí předat vozidla dalšímu dopravci, který tady vyhraje, my nevíme, kdo to vyhraje, může se přihlásit kdokoliv, České dráhy, a. s. ve své podstatě dnes zčásti vozidla zafinancují , pak se to přesune na dalšího, ale vozidla už budou, chce, aby byla jistota, že vozidla tady v Moravskoslezském kraji zůstanou, aby i po 10 letech tady zase nevznikla nějaká situace, která je teď zrovna díky konverzi, díky ECT, díky tomu všemu, vozidla určitě jsou, je to běžná konstrukční věc,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že ÚOHS říká, že minimální doba tendru na nové vlaky je 24 měsíců, a toto je odpověď na otázku, proč s tím tak spěcháme, času je velmi málo, ÚOHS nepovolí Českým drahám, a. s. žádný tendr kratší než 24 měsíců.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 47 pro, 8 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/984 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/985 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Poskytnutí zdravotnického materiálu Českému červenému kříži

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/986 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/987 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Pověření společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

MUDr. Martin Gebauer, MHA – konstatoval, že se jedná se o poskytnutí závazku veřejné služby společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., z toho důvodu, že byla vyhlášena výzva č. 31, kde podle Evropské komise si na ty peníze může sáhnout pouze společnost, která má tento titul, to znamená obecný zájem, obdobnou žádost jsme jim schvalovali už před rokem a půl v březnu 2021, nicméně oni si nesáhli na ty peníze, nedosáhli na ně tzn., že to usnesení skončilo, nyní mají velkou šanci si na ty peníze sáhnout a určitě je zájmem rady kraje a zájmem celého zastupitelstva kraje podporovat lepší a dostupnější péči, následné péče, z důvodu, aby si mohli zažádat o peníze z výzvy č. 31, schvalujeme tuto výzvu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/988 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na zahájení přípravy žádosti o dotaci projektu Restaurování kulturního dědictví MSK, zrušení zahájení přípravy projektu Digitalizace kulturního dědictví MSK II

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/989 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na zajištění udržitelnosti projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/990 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/991 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na ukončení přípravy projektu "Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje"

Ing. Pavel Kořízek – dotázal se, jak bude pokračovat nebo v jaké je situaci regionální datové a analytické centrum, což je strategický cíl číslo 2.1 ze strategie rozvoje chytrého regionu, jestli to bude pokračovat nebo zda bude tento cíl ve strategickém projektu dynamickým dopravním dispečinkem končit,

Jan Krkoška, MBA – dodal, že tento projekt bude realizovat Koordinátor ODIS, s.r.o. jako svůj projekt, my to tedy rušíme a jde to na tuto společnost,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že se ukázalo jako naprosto nereálné mít tento projekt tak komplexní, to nejde ani zadat, ani vysoutěžit, rozdělí se to tedy na jednotlivé věci, Koordinátor ODIS, s.r.o. bude řešit jednu polovinu, druhu polovinu bude řešit Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, projekt jako cíl zůstává, změní se strategie, jak ho dosáhnout.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/992 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu česko-slovenské spolupráce

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/993 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na zahájení přípravy projektu silniční infrastruktury v rámci programu Interreg Česko-Polsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/994 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy mezinárodního projektu v rámci programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/995 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Uzavření dodatku ke Smlouvě o partnerství a poskytnutí dotace č. 03067/2021/EP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/996 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení projektu "Smart akcelerátor MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/997 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na profinancování a kofinancování projektů předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost plus

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/998 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/999 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Individuální dotace na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1000 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1001 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji a změny podmínek dotací v dotačních programech v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1002 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí individuální dotace a změny individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1003 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1004 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Ostravskou univerzitou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1005 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Informace o stavu realizace projektů financovaných z evropských a dalších externích zdrojů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1006 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na zmírnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1007 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na změnu financování projektu "Energeticky úsporná opatření – Mendelova SŠ"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1008 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti eGovernmentu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1009 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dodatků k úvěrovým smlouvám u individuálních úvěrů poskytnutých z Fondu finančních zdrojů JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1010 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek – uvedl, že přítomné opět seznámí s tím, jak se postupně program připravoval, kdy v současné době program startuje, věří, že informace přivítají (dále viz prezentace),

Mgr. Zuzana Klusová – poděkovala za informace, které nerozporují, spíše se pořád na to dívají úplně jinýma očima, pro ně je naprosto nepřiměřená pozornost věnována strategickým projektům, nesouhlasí s navýšením o 10 %, naopak by byli pro, aby peníze, které se nevyčerpají na projekty, které neuspějí, z těch strategických, aby se přelily do tematických výzev a stejně tak i komunikace jim připadá zaměřená špatným způsobem a ne k primárním beneficientům, což mají být veřejnost, malé, střední podniky, neziskovky, všechny ty komunikační aktivity jsou pro 90 % těchto lidí naprosto nedostupné,

Jan Krkoška, MBA – odpovídal na podněty, ohledně vizí, kdy se vyhlašuje nebo ne, nezáleží na nich, ale na tom, kdo výzvu vyhlašuje, buď Evropská unie nebo samozřejmě jednotlivá ministerstva, co se týká toho, jestli to bylo tlumočeno a diskutováno s veřejností, podotkl, že mají jasný harmonogram, podle kterého dělají tuto osvětu a kampaň, již to tady zaznělo, pan hejtman objíždí školy, komunikují se všemi starosty, udělaly se workshopy napříč celým krajem, jak online, tak fyzicky, byla zvlášť konference pro starosty zde v Ostravě, co se týká podniků, malých a středních, s nimi sekomunikuje na bázi Tripartity apod., kde jsou zástupci těchto firem, dodal, že naším záměrem je, aby tyto informace byly v terénu, aby ti lidé pracovali,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – uvedl, že Angličané jako majitelé značky velmi intenzivně s nimi spolupracují, zpracovávají svou vlastní studii proveditelnosti a aby to ekonomicky vyšlo, bude to muset být skutečně blíže Karviné, Angličané "se zamilovali" do pohledu na Darkovskou věž, nyní přichází do úvahy Lipiny, na tuto lokalitu je napasovaná studie proveditelnosti, aby se tam mohl vejít EDEN, celé se to výrazně zmenšilo, takto je to nyní koncipováno, studii dostali minulý týden, opravdu to ještě celé nečetl, v případě zájmu mohou poskytnout další informace,

Mgr. Zuzana Klusová – doplnila, že oni již schvalovali nějakých 100 mil. Kč pro Karvinou na výkup pozemků v původní lokalitě, které byly i ohodnocené, zda může požádat o informaci, jak s tímto bude naloženo, protože se ptala, co když to tam nebude, bylo jí řečeno, že se ta transakce neuskuteční, jak to nyní proběhne,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – odpověděl, že ano, Karviná intenzivně připravovala nákup pozemků pro EDEN od Asentalu na Barboře, v tuto chvíli to vypadá, že Karviná koupí pozemky od OKD, a. s., na Lipinách, jinak to nejde udělat a pokud zastupitelé budou souhlasit se změnou smlouvy mezi krajem a Karvinou, tak bychom tu dotaci přesměrovali na Lipiny, dodal, že bohužel nejde pozemek od OKD, a.s. bezúplatně převést na rozdíl od DIMAO, OKD, a.s. je akciová společnost a neexistuje žádná varianta, jak to převést bezúplatně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – reagoval, že na rozdíl od Pirátů si Evropská komise myslí, že to děláme jako jedni z nejlepších v Evropě, on sám to oceňuje, pro něj vždy byly důležité výsledky a nikoliv řeči kolem,

Mgr. Zuzana Klusová – doplnila, že byly zveřejněny informace ohledně hodnocení Evropského účetního dvora a tam to tak pozitivně nevypadalo, neví, zda na to mají všechny instituce stejný názor,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že možná je to tím, že se nebaví s účetními,

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že komunikace probíhá intenzivně, o tom není sporu, to se již řeklo několikrát, nabízel informace i všem zde, protože se kolem nich tvoří různé sítě lidí, kteří by o to mohli mít zájem, proto pokud přijde nějaký podnět, mají dát vědět a oni budou schopni přijet a informovat, pokud to samozřejmě nebude čistě individuální věc, dále by chtěl apelovat na příkladu, který uvedla, že oslovuje, řekněme, ty či ony neziskovky a že ony neví nic, tak spíš než přijít na zastupitelstvo a říct, víte, ten a ten o tom nic neví, protože ono je to komplikované, tak spíše je informovat, je tu zájem, abyste sami o tom věděli, dát jim takový první vstup, jak se k tomu mají postavit, jak to mají získat, spíše, než z toho dělat politikum, zkusme zde udělat "zorchestrovaný" region, který tu příležitost pořádně využije, jestliže budeme prezentovat od počátku, že je to špatně, je to špatně zaměřeno, přestože tom prošlo demokratickým procesem, přestože je to otevřené a všechny vyzývají pojďte do toho, protože potřebujeme mít vysokou absorpci, zkusme přístup změnit a být aktivní v kooperaci směrem ke komunikaci k těm, kteří o tom mají vědět,

JUDr. Ondřej Ručka – podotkl, že paní kolegyně Mgr. Klusová subjekty oslovila, jestli o tom nevěděli, tak jim samozřejmě dala tu informaci k dispozici čili je fakticky oslovila s tím, že to využít můžou, domnívá se, že je to z její strany dobrá práce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že dobrá práce by to byla, kdyby někdo z nich zareagoval, doplnil, že na rovinu to není o tom, že budou chodit a klepat na všechny dveře a říkat, buďte tak hodní a připojte se do Fondu spravedlivé transformace, je to o tom, jak je kdo aktivní a jak se k tomu hlásí, "Do not ask what your country can do for you, ask yourself what you can do for your country", je to o tom, že tady má pořád někdo pocit, že se má za nimi chodit, ale tady nemáte jen 7 spolků, jsou jich tu stovky, je zde cca 400 firem, jsou zde stovky škol, musí se sami hlásit a my se to snažíme prezentovat na workshopech, jak zde již zaznělo, zeptal se, proč se ty spolky neozvou, proč nepřijdou s návrhem projektu, bude jedině rád, stále se snaží a vyzývají k tomu, aby se věci připravily, dodal, že je to úplně jednoduché "Just do it",

Mgr. Zuzana Klusová – uvedla, že chtěla najít konkrétní citaci, ale jestli nebude ten rozdíl v tom, že kupříkladu Asental do médií řekl, že byl osloven napřímo hned na začátku, vidí v tom pořád dvojí přístup k tomu, že s některými firmami je komunikováno aktivně a u jiných řeknete, že mají být aktivní samy, citaci má a může ji říci, vyšla v deníku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal, kdo vlastní ty pozemky na Karvinsku, spolky nebo Asental, je to jeden z nejsilnějších hráčů, který v té oblasti existuje, dodal, že oni nemohou cokoli plánovat na pohornické krajině, když nemají souhlas toho, kdo to vlastní, on jim ty pozemky neprodával, taková je realita, nechápe, co jí na tom vadí,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že komunikační strategie funguje tak, že se investují určité peníze a udělá se marketing, pokud by to někdo chtěl dělat, tak to dělat může, workshopy pro pár lidí nejsou ucelená komunikační strategie, spravedlivá transformace má být založena na participaci, požádala o vysvětlení, jakým způsobem byla zajištěna participace veřejnosti na tomto, "všemi 10" není otevřená platforma, nemůže tam přijít kdokoliv, ona sama tam za celou dobu taky nebyla, když byla v zastupitelstvu, dodala, že je potřeba si uvědomit, že komunikovat se starostou neznamená zajistit participaci a informovanost veřejnosti, domnívá se, že se tady utrácí spoustu peněz za různé věci a pokud by chtěli skutečně informovat tak, jak se to sluší a patří u takového balíku peněz, tak by to kraj dokázal výrazně lépe, ale jak již řekla, už se tím dále nebude zaobírat, mají na to jiný pohled, to je v demokracii normální, ale považovala za svou povinnost to říci,

Jakub Dedek – uvedl, že chtěl podotknout, že ještě před volbami v roce 2020 se na profilu Ing. Unucka chlubil, že udělal setkání s velkými firmami, aby je informovali o výzvě, o transformaci, jak bude probíhat, jestli mají velké projekty, to bylo "Ask yourself", u velkých hráčů setkání proběhlo, informováni byli adresně, u těch malých tedy ne,

Ing. Josef Bělica, MBA – poděkoval za to, jakým způsobem projekt pokračuje dopředu, a rád by odpověděl na některé dotazy, kdy možná paní Mgr. Klusová obvolala jenom neziskovky, které prošly analytickým oddělením Pirátů, panem JUDr. Ručkou a jejich filtrací politické čistoty jednotlivých, řekněme, neziskovek, on sám neví, jak moc do hloubky to dělají, už něco v tomto smyslu zaslechli, doporučil by Pirátům, aby se o těch tématech něco naučili než začnou kritizovat tímto dělostřeleckým způsobem, když střílejí mimo,

Jan Krkoška, MBA – uvedl, že naváže na kolegu Ing. Bělicu, tento projekt se připravovalo už před čtyřmi lety, pěti, šesti, od té doby postupně informovali veřejnost v médiích, může to vytáhnout z monitoringu, kde všude psali o tomto projektu a kde se veřejnost může přihlásit pro získání informací,

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že by předem rád podotknul, že mu vlastně lichotí, že ho považuje u Pirátů za tak silného hráče, který má možnost veta, koho mohou nebo nemohou oslovovat jednotliví kolegové, ale tak to skutečně není, nikdy žádné organizace nevetujeme a jestli to dělá někdo z kolegů, pak je rozhodně nevetuje on, proto je jeho informace buďto zcela mylná anebo dokonce otevřeně lživá,

Jakub Dedek – podotkl, že se uvidí výsledek, jak to dopadne, kolik projektů bude reálně čerpat peníze a jak budou úspěšné, budou rádi, když to dopadne dobře a řeknou "OK", měli jste pravdu, a budou rádi, když se nepotvrdí jejich obavy.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1011 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je nyní 11:00 hod. a není žádná přihláška do diskuse, proto mohou pokračovat dál v zasedání.


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1012 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1013 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí dotací v programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1014 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1015 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1016 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na navýšení ročního členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1017 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Návrh na navýšení ročního členského příspěvku Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1018 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Finanční nástroj JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1019 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA – návrh na navýšení členského příspěvku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1020 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/33
Vzdělávání a nácvik proti covidu-navýšení kofinancování a profinancování

Jan Krkoška, MBA – doplnil, že se jedná o projekt "Vzdělávání a nácvik proti covidu", který byl podán do výzvy IROP v květnu 2021 v rámci aktivit REACT-EU, z projektu bylo vybaveno 6 středisek Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje multimediální technikou, vzděláváním záchranářů, také byla pořízena cvičná sanitka, včetně vybavení a simulátorů, kofinancování a profinancování projektu je schváleno ve výši 20 mil. Kč, v současné době je smluvně zajištěn nákup zboží se službou za cca 16,6 mil. Kč, v tuto chvíli soutěžíme poslední část, která byla soutěžena už v minulosti, dostala se k nám s jedinou nabídkou, a to 4,9 mil. Kč, tzn., že je o 1,5 mil. Kč navýšena, proto žádají zastupitelstvo kraje o změnu kofinancování o 1,5 mil. Kč, protože potřebujeme projekt dokončit, tyto prostředky máme k dispozici ve "škatulce", kde je příprava projektů, budou tedy z rozpočtu kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1021 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2023 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1022 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1023 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh daru stavby "SingleTrails Bílá"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1024 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1025 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Výkupy pozemků pro logistický HUB AČR

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1026 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1027 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1028 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že bod č. 10/8Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 byl již projednán.


K materiálu č. 10/9
Návrh uzavřít Smlouvu o smlouvách budoucích k projektu "Městečko bezpečí".

Ing. Jaroslav Kania – konstatoval, že před několika lety statutární město Ostrava společně s krajem a se složkami integrovaného záchranného systému zahájilo přípravu projektu Městečko bezpečí, které má sloužit k edukačním činnostem pro naši mládež, statutární město Ostrava uzavřelo majetkoprávní smlouvy s vlastníkem pozemků, tehdy to byla společnost IKEA Česká republika, s.r.o., nyní to přechází na novou společnost a důležité je to, že Moravskoslezský kraj může na základě připravované výzvy v IROP požádat o nemalou finanční částku na vybudování tohoto Městečka bezpečí; aby to kraj mohl realizovat, musíme doložit poskytovatele dotace, nějaký majetkový vztah k pozemkům, a proto jsme se dohodli s vlastníkem pozemků a se statutárním městem Ostrava, že to uděláme tak, že bude doloženo a poskytovatel dotace s tím souhlasí, že doložíme uzavření smlouvy o smlouvách budoucích, tzn., že v případě, pokud získáme dotaci, budou tyto pozemky následně převedeny na Moravskoslezský kraj, pokud dotaci nezískáme, hodlá statutární město Ostrava tento projekt realizovat bez dotace z IROP.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1029 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Návrh na rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1030 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Aktualizace Krajské sítě – Dodatek č. 9

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1031 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1032 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále a žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1033 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu k matriálům 5,6 a 7.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1034 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci vybraných dotačních programů na rok 2022

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1035 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2023

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1036 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1037 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1038-10/1043 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1044-10/1046 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti vrcholového sportu v roce 2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1047 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návratná finanční výpomoc v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1048 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1049 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti soutěží

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1050 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Individuální dotace v oblasti sportu a volného času

Jakub Dedek – konstatoval, že tradičně pokud jde o projekt Miss Reneta, jako každý rok, prosí zase o vyčlenění tohoto bodu mimo, aby mohli hlasovat separátně, nemyslí si, že by se z veřejných peněz měly podporovat takové soutěže, mimochodem v přepočtu, když se podporuje sport, tady je to nějakých 12 soutěžících, velká akce, megalomanská, jde na to cca 1 mil. Kč ze všech veřejných peněz, taková částka cca slouží na podporu 500-1000 dětí k jejich pravidelnému sportování,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že nechá hlasovat o návrhu na vyčlenění soutěže Miss Reneta z balíku financování v oblasti sportu a volného času, materiál č. 12/6,

Ing. Josef Bělica, MBA – doplnil, že je toto klasická "pirátská" poznámka, kdy se na tuto soutěž nechají pozvat, pak tam jdou a řeknou, že je to pro 12 dětí, toto je nesmysl, organizuje to střední škola, je to velká akce mezinárodního přesahu, slovensko-polsko-česká, je to opravdu významná akce, doplnil, že zde by mělo být oddělené hlasování, aby to bylo vyjmuto z celého balíku hlasování a hlasovalo se o tomto bodu zvlášť,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 16 pro, 27 proti, 11 se zdrželo (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 3 proti, 4 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1051 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1052 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Smlouva o finanční spoluúčasti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1053 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na změnu členů představenstva subjektu Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1054 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1055 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v oblasti životního prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1056 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
18. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1057 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1058 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2021 až listopad 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1059 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/2
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1060 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/3
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1061 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/4
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1062 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/5
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1063 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/6
Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1064 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/7
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1065 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/8
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání zaměstnanost za rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1066 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/9
Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období prosinec 2021 až listopad 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1067 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/10
Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2022 – listopad 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1068 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/11
Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2021–2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1069 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/12
Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1070 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/13
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období leden 2022 až listopad 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1071 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/14
Návrh rezoluce Zastupitelstva Moravskoslezského kraje k ničení kulturního dědictví lidstva v Náhorním Karabachu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1072 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

K materiálu č. 16/1
Darování přebytečného movitého majetku Moravskoslezského kraje – osobního automobilu České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 10/1073 (pořadové hlasování č. 126 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise, a otevřel bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje".


Jan Krkoška, MBA – sdělil, že v průběhu zasedání neobdržel od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy ani připomínky.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že následuje bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje".


Ing. Josef Bělica, MBA – řekl, že by rád jménem celého zastupitelského Klubu hnutí ANO popřál všem příjemné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a mezi přáteli, rovněž velmi úspěšný nový rok 2023, ať už v pracovním nebo soukromém životě

JUDr. Josef Babka – sdělil, že by poděkoval zejména pracovníkům krajského úřadu pod vedením pana ředitele Ing. Kotyzy, zvláště pak Ing. Klimšové, začínali spolu v roce 2000 na tomto krajském úřadě, on jako funkčně nejstarší člen zastupitelstva kraje, je rád, že jí bylo takto veřejně poděkováno a k tomuto poděkování se připojuje, zdůrazňuje, že vychovala za sebe celou řadu nástupců, rada kraje tedy určitě nebude mít problém stejně kvalitního zaměstnance krajského úřadu do této pozice ustanovit, dále poděkoval kolegyním, kolegům, členům zastupitelstva kraje za spolupráci v uplynulém kalendářním roce, poděkoval složkám integrovaného záchranného systému, zdravotnické záchranné službě, hasičskému záchrannému sboru a policii, popřál krásné svátky a pro příští rok mírové nebe nad námi, hodně štěstí a zdraví,

Mgr. Zuzana Klusová – doplnila, že by také chtěla všem popřát krásné Vánoce, děkuje zaměstnancům kraje, radním, zastupitelům a všem, kteří se podílejí na tom, že to tady nějak funguje a kraj i přes nějaké výtky vzkvétá a vše se zlepšuje, popřála zdraví, štěstí a odhodlání měnit věci ve svém životě i ve svém okolí k lepšímu,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – dodal, že se jménem klubu KDU-ČSL připojuje k přáním, která byla vyslovena a k tomu přeje za KDU-ČSL boží požehnání pro příští rok,

Ing. et. Ing. David Dudzik – sdělil, že se za klub bez politické příslušnosti připojuje s přáním hezkých Vánoc, poděkoval za výtečnou práci všem zaměstnancům kraje,

Ing. Petr Kajnar – poděkoval všem a uvedl, že si váží vysokého výkonu kraje, jak rady kraje, zastupitelstva kraje, tak pracovníků úřadu, dodal, že není jednoduché zvládat všechnu agendu v dnešní složité době, do příštího roku popřál zdravou mysl, zdravé tělo a světový mír,

Ing. Jakub Unucka, MBA – dodal, že za klub ODS a TOP 09 přeje všem hodně klidné Vánoce, ať už bude na stromečku baňka červená, oranžová, žlutá nebo modrá.


Zpráva návrhové komise:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – informovala, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního jednání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – popřál nikoliv klidné Vánoce, ty neexistují, ale krásné Vánoce, poděkoval všem za spolupráci a dodal, že platí jedna věc, jestliže je jiskření, tak vzniká napětí, když je napětí, tak vzniká proud a může se něco dělat, dále poděkoval za spolupráci, dodal, že se těší, že se ve zdraví sejdeme zase v příštím roce


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Jan Krkoška, MBA k materiálu č. 7/7, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/5, 11/6 a 11/7.


Přílohy:
Schválený program 10. zasedání zastupitelstva kraje
Soupis usnesení č. 10/943-10/1073
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 12. 2022

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.