Menu

konaného dne 12. 6. 2014 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:06, ukončení v 11:57)

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

10. zasedání zastupitelstva kraje zahájil 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje. Zároveň omluvil z účasti na dnešním zasedání hejtmana kraje pana Miroslava Nováka, který je na zahraniční služební cestě v Čínské lidové republice, kde je v doprovodu ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc., a kde probíhají jednání týkající se i našeho kraje, a to zejména z hlediska snížení nezaměstnanosti a vstupu strategických investorů do našich průmyslových zón.


JUDr. Josef Babka uvedl, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


2. Organizační záležitosti

Slib člena zastupitelstva kraje

1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka uvedl, že dne 4. 6. 2014 obdržel hejtman kraje od Ing. Davida Sventka, MBA, písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje a člena komise organizační rady kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 5. 6. 2014 stal JUDr. Jiří Mlčoch, člen volební strany ODS, který následně složil slib.

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o usnesení ve znění:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí oznámení Ing. Davida Sventka, MBA, o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  2. bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 5. června 2014 stal JUDr. Jiří Mlčoch
  3. stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje JUDr. Jiřímu Mlčochovi ode dne 12. 6. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a člena komise legislativní rady kraje"

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2014, byli Ing. Jiří CarbolIng. Ctibor Vajda. Ing. Jiří Carbol se z dnešního zasedání písemně omluvil s tím, že zápis přečetl a podepsal a že souhlasil s průběhem zasedání. Ing. Ctibor Vajda sdělil, že zápis přečetl, souhlasil s průběhem zasedání a podepsal ho.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/819 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/820 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


JUDr. Josef Babka sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/821 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2014 se konaly 3 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 24. 4. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 6. 5. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 27. 5. 2014 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


JUDr. Josef Babka – uvedl, že obdržel přihlášku do diskuse od občana kraje Ing. Radima Lauka ke zprávě o činnosti rady kraje, a předal mu slovo,

Ing. Radim Lauko – sdělil, že pečlivě poslouchal informace o činnosti rady kraje a že mu zde scházela informace o tom, zda se rada kraje, příp. náměstci hejtmana kraje, nějakým způsobem zabývali věcmi, které se objevily v tisku okolo "kauzy Dědic", ať už ve spojitosti s panem hejtmanem Miroslavem Novákem, nebo zejména ve spojitosti se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., příp. i s některými dalšími společnostmi, které jsou ve vlastnictví nebo správě kraje,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že Ing. Radim Lauko se vyjadřoval ke zprávě o činnosti rady kraje, nicméně spíše nad její rámec, protože o těch věcech, o kterých on hovořil, zde nebyla žádná řeč, a proto mu doporučil, aby se se svým dotazem přihlásil opětovně až při projednávání bodu "Organizační – různé" ("Diskuse").


Schválení programu

JUDr. Josef Babka sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 12. 6. 2014,

Připomínky k návrhu programu:

Ing. Eva Poštová, CSc. – v návaznosti na odstoupení Ing. Davida Sventka, MBA, z funkce člena zastupitelstva kraje a předsedy výboru kontrolního doporučila za klub ODS zvolit Ing. Andrease Hahna do funkce předsedy tohoto výboru a JUDr. Jiřího Mlčocha do funkce člena uvedeného výboru; dále podala informaci o své rezignaci na funkci členky komise investiční rady kraje a jmenování do funkce členky komise organizační rady kraje,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o doplnění návrhu programu v "úseku 12" o další dva body dle výše uvedeného návrhu Ing. Evy Poštové, CSc. – schváleno (46 pro, 2 proti, 6 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 5,


K projednávaným materiálům:

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Ústní informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Vinš, vedoucí organizační složky Moody´s Investors Service

JUDr. Josef Babka – sdělil, že k tomuto bodu byla na webové stránce kraje zveřejněna ratingová analýza Moravskoslezského kraje, a předal slovo Ing. Petru Vinšovi, vedoucímu organizační složky Moody´s Investors Service,

Ing. Petr Vinš – uvedl, že Moravskoslezský kraj zaznamenal po delší době určitý nárůst daňových příjmů, což samozřejmě pozitivně ovlivnilo i jeho celkové hospodaření,

JUDr. Josef Babka – poděkoval Ing. Petru Vinšovi za jeho informaci,


K materiálu č. 3/2
Návrh na prodloužení funkčního období člena dozorčí rady a jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

JUDr. Josef Babka – uvedl, že k tomuto materiálu byl přizván Mgr. Milan Kyselák, kandidát na funkci člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.; který potvrdil účast na dnešním jednání; včera se však písemně omluvil, že se z pracovních důvodů nemůže na jednání zastupitelstva kraje dostavit,


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2013 a návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013

JUDr. Josef Babka – sdělil, že podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je povinností kraje souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření kraje do závěrečného účtu,

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – vzhledem k legislativním změnám se dotázal, jakým způsobem probíhá příprava a projednání účetních závěrek příspěvkových organizací kraje,

JUDr. Josef Babka – požádal náměstky hejtmana kraje, aby následně podali požadovanou informaci za svá odvětví,

RSDr. Karel Kuboš – sdělil, že finanční výbor doporučil navržená usnesení přijmout – jeho členové se mohli opřít o dva nezávislé výsledky kontrol, a to jak kontroly provedené Ministerstvem financí, které nezjistilo žádné nedostatky, tak o ratingovou zprávu, která nám dává informace o stabilním výhledu; rovněž se neobjevila žádná připomínka ze strany občanské veřejnosti,

JUDr. Josef Babka – zopakoval, že v roce 2013 byla zákonem č. 239/2012 Sb. zastupitelstvu kraje nově dána povinnost schválit účetní závěrku a Ministerstvem financí byl postup schvalování účetních závěrek dále upraven vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek; na základě těchto dokumentů projednáváme účetní závěrku letos poprvé,

Mgr. Věra Palková – uvedla, že školství je velmi disciplinovaný rezort, který se dokáže vypořádat i s nižším rozpočtem a dokáže finance efektivně vynakládat,

Ing. Jiří Martinek – sdělil, že účetní závěrky u organizací ve zdravotnictví byly schvalovány radou kraje v květnu a bylo rozhodováno taktéž o rozdělení zisku či ztrát,

Mgr. Daniel Havlík – uvedl, že rovněž v květnu byla schvalována účetní závěrka za Správu silnic Moravskoslezského kraje, p. o.,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že na úseku sociálních věcí bylo hodnoceno 24 organizací a na úseku památkové péče 7 organizací,

Ing. Josef Jalůvka – poděkoval náměstkům hejtmana kraje za jejich odpovědi,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat:


Ing. Vít Slováček – dotázal se, zda bylo přesunuto projednávání bodu 3/3,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že toto zapomněl oznámit a že tento bod byl přesunut vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o bod pod číslem 4/1.


K materiálu č. 3/3
Návrh na zvolení přísedícího Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

JUDr. Josef Babka – uvedl, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě – bylo odpovězeno, že za krajský soud se nikdo nedostaví,


K materiálu č. 4/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2014, doplnění Analýzy rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014–2016

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/826 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

JUDr. Josef Babka – sdělil, že dle na základě požadavku vzneseného na jednání organizační komise rady kraje byla dnes na stůl předložena ještě příloha č. 2 – souhrnná tabulka.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/827 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 20. 5. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/828 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5 + dodatek k materiálu
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – vznesla dotaz k petici pod č. 8 – zda by k ní mohla být podána bližší informace,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že se jedná o předložený dodatek k materiálu a že je to petice rodičů, kteří se ohradili proti záměru přestěhování sídla základní školy do areálu této školy,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o novém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/829 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí/neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014 v odvětví krizového řízení a na uzavření dodatků k dotačním smlouvám

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/830 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou", poř. č. 116/2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/831 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny", poř. č. 114/2014

Diskuse:

Mgr. Radim Miklas – dotázal se, co je to "prvosledové vozidlo",

Ing. Eva Poštová, CSc. – vznesla připomínku ke smlouvě v materiálech č. 4/8 a 4/9 uvedené ve variantě – domnívá se, že diskuse o plátci či neplátci DPH je v tomto případě nadbytečná – je zcela nelogické, abychom uvažovali, že ten, kdo bude dodávat takovou techniku za 66 mil. Kč je neplátcem DPH,

JUDr. Josef Babka – požádal o vysvětlení zástupce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D.,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – sdělil, že "prvosledové vozidlo" je multifunkční vozidlo, kterým je prováděno cca 95 % zásahů; je vybaveno vyprošťovacím zařízením a dalšími technickými prostředky,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/832 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Nákup hasičské výškové techniky", poř. č. 112/2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/833 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).

JUDr. Josef Babka – v souvislosti s projednáváním předchozích materiálů poděkoval za práci hasičům a příslušníkům Policie České republiky a záchranné služby za řešení včerejší mimořádně těžké situace na Odersku, která nastala při velké havárii autobusu.


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí dotací a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

JUDr. Josef Babka – v zastoupení hejtmana kraje uvedl, že pokud se podaří realizovat program v částce 100 mil. Kč na hasičské záchranné vozy, nebo zejména na cisterny, prostřednictvím Regionálního operačního programu a ještě se projednává i otázka spolufinancování z kapitoly Ministerstva financí, pak bychom mohli v daleko míře uspokojovat potřeby našich jednotek dobrovolných hasičů,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/834 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek legislativy

(úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)

K materiálu č. 5/1
Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 2. aktualizace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/835 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/836–10/838 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/839 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Sloučení organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/840 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – dotázala se, že v materiálu je v rozpočtových opatřeních uvedeno, že to bude hrazeno z položky "Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje",

JUDr. Josef Babka – poznamenal, že příslušný odbor si to bude pamatovat – je zapotřebí, aby to bylo uvedeno vždy odpočtovým způsobem; netřeba o tom hlasovat,


K materiálu č. 6/5
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/842 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Žádost organizace Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/843 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/844 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/845 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 1. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava – Mošnov za rok 2013

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/846 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS, s. r. o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/847 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí dotace obci Mořkov na úpravy křižovatky silnice II/483 s místními komunikacemi

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/848 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na pořádání konference ODPADY 21

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/849 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/850 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Úhrada nákladů městu Krnov a statutárnímu městu Karviná na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/851 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/852 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Návrh zástupce kraje do dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s.

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, jak funguje tato společnost, nebo jakou další náplň bude mít, protože jsou různé takové šumy kolem toho, že se nic neděje a že to bylo jen formálně vytvořeno,

JUDr. Josef Babka – požádal o odpověď náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že uvedená společnost skutečně nevykonává prakticky žádnou činnost, byly minimalizovány veškeré náklady a v podstatě čekáme, co se bude dít s koncepcí odpadového hospodářství v České republice,

Mgr. Radim Miklas – uvedl, že bychom tím pádem neměli dávat ani dotaci uvedenou v bodě č. 8/6 na konferenci "ODPADY 21",

Ing. Josef Jalůvka – poznamenal, že pokud teď nevíme, kam s odpady, tak už je skoro pozdě, protože hrozí zákaz skládkování – domnívá se, že bychom se tomu měli velmi intenzivně věnovat, protože obce čekají, jak se rozhodne kraj,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že právě na konferenci "ODPADY 21" bude dán všem zájemcům široký prostor pro debatu i odborného charakteru,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že uvedená konference nemá v podstatě se spol. KIC Odpady, a. s., nic společného,

JUDr. Josef Babka – poznamenal, že zákon o odpadech je právě od včerejšího dne v programu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,


9. Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/854 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/855 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Koncepce rozvoje veřejných a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014–2020

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že povinností kraje je zajistit výkon regionální funkce knihoven a týká se to zejména knihoven veřejných, kterých máme v našem kraji 414, a současně do toho zapadá i Krajská vědecká knihovna,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, jaký bude vlastně osud knihovny v Ostravě, jak probíhají úvahy v tomto směru, zda tedy bude nová knihovna, či nebude,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že hejtman kraje Miroslav Novák a náměstek hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman jednali v minulém období s ministrem kultury Mgr. Danielem Hermanem, kterému byl i zaslán dopis,


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci projektu "Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/857 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na změnu názvu projektu "Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/858 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci projektu "Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji"

Diskuse:

Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že tento materiál projednávali v politickém klubu KDU-ČSL a že s tou myšlenkou souhlasili, ale zarazilo je, že u avizované zakázky za 7,5 mil. Kč není vůbec uvedeno, k čemu ten projekt bude, jaký bude výsledek, kdo ho bude zpracovávat a zda byl projednán ve výboru nebo v komisi,

Martin Sikora – poděkoval za tuto připomínku a odpověděl, že dnes již není pravdou to, že se jedná o zakázku za 7,5 mil. Kč, ale že po jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí obdrželi doporučení, aby byl uvedený projekt zredukován; nakonec se jedná o výši 2,5 mil. Kč s tím, že se sleduje začlenění znevýhodněných a sociálně slabších skupin zpátky do společnosti v rámci rozvíjejícího se sociálního podnikání, které bude významně podporováno i v novém programovacím období,

Ing. Josef Jalůvka – poznamenal, že se přiklání k tomu, že sociální podnikání je cestou, jak vyřešit mnohé problémy v městech a regionu,

JUDr. Josef Babka – požádal vedoucí odborů, aby materiály takovéhoto charakteru předkládali příslušným výborům zastupitelstva kraje a komisím rady kraje, pokud to bude z časových důvodů možné,

Bc. Věra Pražáková – upozornila na to, že v materiálu se hovoří o 7,5 mil. Kč a že zde bylo nyní řečeno, že se jedná o 2,5 mil. Kč,

JUDr. Josef Babka – předal slovo náměstkovi hejtmana kraje Martinu Sikorovi,

Martin Sikora – sdělil, že uvedená částka by měla být upravena z původních 7,5 mil. Kč na 2,5 mil. Kč,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s výše uvedenou úpravou – schválen (47 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/859 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Informace o projektu "Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II", předloženém do Operačního programu Životní prostředí a návrh na ukončení přípravy projektu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/860 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu "Mentor – lektor" financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/861 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/862 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel – zmírnění podmínek

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/863 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014"

Martin Sikora – jako předkladatel materiálu sdělil, že v rámci uvedeného dotačního titulu, kde bylo v letošním roce alokováno něco přes 13 mil. Kč, bylo rozděleno cca 10 mil. Kč a že zbývající alokace bude rozdělena v průběhu letošního roku; pravděpodobná další výzva bude vyhlášena v měsíci září t. r.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/864 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – dotázala se, zda existují nějaká pravidla sledování, zda opakovaně dochází k porušení jednotlivých subjektů a co je kritériem pro různou procentní výši prominutí,

JUDr. Josef Babka – předal slovo náměstku hejtmana kraje p. Martinu Sikorovi,

Martin Sikora – uvedl, že se jedná o čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a že oni mají schválené sazebníky jak pro odvody, tak pro penále, a my je ctíme a snažíme se jim vyjít maximálně vstříc,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za vysvětlení,

JUDr. Josef Babka – připomenul obecnou platnost, že je taková dohoda, že pokud se nejedná o nějaké závažnější porušení, tak u penále se jedná o 100 % a u té jistiny maximálně o 80 %.


K materiálu č. 10/10
Návrh na uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci Moravskoslezského kraje na investičních veletrzích EXPO REAL 2014 a MIPIM 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/866 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/867 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj

Martin Sikora – sdělil, že se jedná o strategický dokument požadovaný Evropskou komisí s tím, že bychom mohli čerpat finanční prostředky z nových operačních programů, zejména do oblasti výzkumu, vývoje a inovací – uvidíme, jak budou rozděleny prioritní osy, ale v každém případě operační program "Výzkum, vývoj, vzdělávání" a "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" by nám mohly umožnit tyto aktivity financovat v rámci vyčleněného balíku peněz pro Moravskoslezský kraj, tzn. prostřednictvím tzv. regionální obálky,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/868 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Informace o realizaci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, navýšení nezpůsobilých výdajů projektu

Martin Sikora – vysvětlil, co vlastně způsobilo navýšení prozatím nezpůsobilých výdajů – když odečte DPH na nějakých 61 mil. Kč s tím, že jedna polovina tvoří částku zhruba ve výši 26,5 mil. Kč, která se týká neuznatelných výdajů z hlediska stavebních objektů, tzn. z hlediska investic, které tam probíhají, a ta druhá část je 32 mil. Kč za zpracování projektové dokumentace a vůbec tendru, který byl s touto zakázkou spojen,

Jiří Navrátil – sdělil, že bylo řečeno, že je možnost financování těchto stavebních objektů ve výši 85 %, z materiálu se však dovídáme, že pokud nebudou podány včas, bude financování od 1. 7. 2014 u stavebních objektů pouze ve výši 25 % způsobilých výdajů,

Martin Sikora – odpověděl, že od 1. 7. dochází ke změně a tato dotační výše už nemůže 85 %, ale 25 %, ale to se týká pouze objektu těch parkovacích ploch,

Ing. Hynek Orság – požádal všechny o shovívavost, co se týká upřesnění,

Martin Sikora – navrhl, že do příštího jednání zastupitelstva kraje, které bude 11. 9. 2014, připraví komplexní informativní materiál.

Návrh usnesení byl schválen (38 pro, 0 proti, 14 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/869 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Návrh na realizaci investičních akcí "Rekonstrukce sociálních zařízení budovy ARO v areálu nemocnice v Novém Jičíně" a "Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/870 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v k. ú. Kateřinky u Opavy, v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Hlučín, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/871–10/877 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/3
Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/878 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/879 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/880 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Průmyslová zóna Nošovice – návrh na předání nemovitého majetku SSMSK – II. etapa

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/881 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se stavbou "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/882 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Gastronomie a folklor Moravy a Slezska" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/883 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí dotací a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví cestovního ruchu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/884–10/887 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/888 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/889 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji" – 2. a 3. dotační titul

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/890 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Návrh na přijetí daru pozemků v k. ú. Třinec pro potřeby umístění a výstavby "Integrovaného výjezdového centra Třinec"

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že obsahem tohoto materiálu je záměr nabýt pozemky od České republiky,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/891 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 12/1
Změny členství ve výboru kontrolním zastupitelstva kraje a stanovení měsíční odměny (ústní informace)

Předkladatel materiálu: Ing. Eva Poštová, CSc., předsedkyně politického klubu ODS

JUDr. Josef Babka – na základě požadavku Ing. Evy Poštové, CSc., sděleného v úvodu zasedání při schvalování návrhu programu, dal hlasovat o bodu 1) předloženého návrhu usnesení ve znění:

"Zastupitelstvo kraje

1. volí

a) Ing. Andrease Hahna předsedou výboru kontrolního zastupitelstva kraje

b) JUDr. Jiřího Mlčocha členem výboru kontrolního zastupitelstva kraje"

"Zastupitelstvo kraje

2. stanoví

neuvolněným členům zastupitelstva kraje ode dne 12. 6. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014, a to:

  1. Ing. Andreasi Hahnovi za výkon funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  2. JUDr. Jiřímu Mlčochovi za výkon funkce člena výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  3. Ing. Evě Poštové, CSc., za výkon funkce členky komise organizační rady kraje"

K materiálu č. 12/2
Návrhy usnesení politického klubu ODS

JUDr. Josef Babka – přečetl návrh usnesení klubu ODS, který mu byl předán předsedkyní politického klubu ODS Ing. Evou Poštovou, CSc.:

"Zastupitelstvo kraje

  1. ukládá kontrolnímu výboru prověření veřejné zakázky Správy silnic Moravskoslezského kraje ve věci rekonstrukce mostu v obci Nový Jičín – Žilina z roku 2010
  2. vyzývá radu kraje, která plní roli valné hromady Letiště Ostrava, a. s., k prověření zakázky Výběr dodavatele staveb energetických zařízení z roku 2011
  3. žádá hejtmana kraje, pana Miroslava Nováka, o podání písemného vysvětlení v otázce jeho osobní angažovanosti v kauze "Dědic", a to do 11. 7. 2014",

Ing. Tomáš Böhm – sdělil, že co se týká výběrového řízení na most Životice u Nového Jičína – tento mostní objekt byl ničivou pohromou v polovině roku 2009 značně poškozen a na základě toho bylo v lednu 2010 vypsáno výběrové řízení otevřenou formou, na základě kterého byla vybrána nejlepší nabídka s cenou 23 798 781 Kč bez DPH, předpokládaná cena celé veřejné zakázky byla 28.013.254 Kč bez DPH; realizace této zakázky byla v pátém měsíci 2010 a ukončení v srpnu 2010; výběrové řízení vyhrála firma ODS – Dopravní stavby Ostrava; tato veřejná zakázka nebyla nikdy šetřena Policií České republiky a nebyla jí ani předána,

Ing. Pavel Schneider – podal informaci o průběhu výběrového řízení na realizaci energetiky na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě; když se rozhodovalo o modernizaci této energetiky, tak to projednávala dozorčí rada společnosti a následně také valná hromada, kde bylo rozhodnuto o realizaci této zakázky s tím, že výběrové řízení bude vypsáno po nabytí stavebního povolení,

Ing. Andreas Hahn – uvedl, že nechce zpochybnit slova ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., nicméně má před sebou dokument, kde je v usnesení Policie České republiky uvedeno, že zmiňovaná zakázka je policií šetřena,

JUDr. Josef Babka – poznamenal, že většina členů zastupitelstva neví, z čeho Ing. Andreas Hahn čerpá tyto informace,

Ing. Andreas Hahn – sdělil, že neví, zda uvedené materiály jsou oficiální, ale že předpokládá, že pokud tyto kolovaly a byly údajně veřejně předávány nebo prezentovány na Zastupitelstvu města Ostravy a které jsou pod hlavičkou Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování expozitury Ostrava ze dne 24. března 2014, a to formou usnesení, tak si tento spis asi nikdo nevymyslel a nezfalšoval, a proto politický klub ODS požádal kontrolní výbor o prověření,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že jsme zde slyšeli vyjádření ředitelů dvou organizací, které ani on nebude zpochybňovat,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že dle sdělení Ing. Andrease Hahna je tato záležitost šetřena a není vyšetřena a nebylo podáno žádné obvinění a že se tedy zítra zeptá ministra vnitra, jak mohou vyšetřovací materiály kolovat mezi občany,

Ing. Eva Poštová, CSc. – uvedla, že také nechce zpochybňovat slova ředitele Ing. Tomáše Böhma, ale že materiál, který tady cituje Ing. Andreas Hahn, byl skutečně k dispozici na zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o bodu č. 1) předloženého návrhu usnesení (viz výše) – schválen (47 pro, 4 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/893 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2),

Mgr. Radim Miklas – dotázal se, zda vůbec bude mít dozorčí rada z čeho prověřovat, když materiály jsou v této chvíli na Policii České republiky,

JUDr. Josef Babka – poznamenal, že určitě nějaké kopie mají a dále že nepovažuje za vhodné, aby tato věc byla šetřena duplicitně, tzn. orgány činnými v trestním řízení a dozorčí radou,

Ing. Eva Poštová, CSc. – odpověděla, že se domnívá, že to není "nic proti ničemu" a že nevidí důvod, v čem by ta formulace byla nepřesná,

JUDr. Josef Babka – poznamenal, co by asi on osobně odpověděl na slova "osobní angažovanost",

Ing. Eva Poštová, CSc. – doporučila tedy slovo "osobní" z usnesení vypustit,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že vzhledem k tomu, že hejtman kraje slíbil, že se k tomu vyjádří, tak takto formulovaný návrh podporu koalice nemá,

Mgr. Věra Palková – uvedla, že pokud se k tomu hejtman kraje vyjádřit chce, tak k tomu není zapotřebí přijímat usnesení,

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že to bere jako impuls veřejnosti, že se tím chceme zabývat,

Mgr. Radim Miklas – dotázal se, jak by tedy koalice viděla toto usnesení,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že již prezentoval záměr hejtmana kraje tuto záležitost vysvětlit osobními dopisy členům zastupitelstva kraje,

Ing. Andreas Hahn – sdělil, že pokud tedy hejtman kraje toto takto transparentně deklaroval, tak toto usnesení dle jeho názoru není "nic proti ničemu"; je to tedy veřejná věc,

Ing. Eva Poštová, CSc. – dotázala se, v jakém termínu slíbil hejtman kraje Miroslav Novák, že zašle svoje stanovisko,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že termín nezná – s hejtmanem kraje bylo komunikováno z Čínské lidové republiky, ale že mu bude tlumočit průběh dnešního zasedání a že předpokládá, že to bude bezprostředně po jeho návratu,

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že v tomto případě tedy stahuje návrh usnesení.


13. Ostatní materiály

K materiálu č. 13/1
Informace o připravované investici společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov – závazek kraje k opravě silnice č. III/4809

Předkladatelé materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje, a Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Havlík – uvedl, že už i v tisku bylo zachyceno jednání se společností HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., která se zabývá výrobou komponentů pro automobily a která projevila zájem o část průmyslové zóny Mošnov, jež je v majetku statutárního města Ostrava,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 10/894 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly členy zastupitelstva kraje předloženy žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Zpráva návrhové komise:

JUDr. Josef Babka – sdělil, že bylo přijato 70 bodů usnesení a že v průběhu zasedání zastupitelstva nevyužil žádný ze členů zastupitelstva kraje zdůvodnění svého práva vyjádřit se k závěrečnému účtu a účetní závěrce za rok 2013.

Předseda návrhové komise PhDr. Jaroslav Dvořák uvedl, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata.

Dodal, že v souvislosti se vznikem mandátu člena zastupitelstva kraje JUDr. Jiřího Mlčocha bylo schváleno usnesení ve věci stanovení jeho odměny, na návrh politického klubu ODS bylo přijato usnesení ve věci volby předsedy a člena výboru kontrolního a stanovení jejich odměn a na návrh předsedkyně politického klubu ODS bylo hlasováno o dvou návrzích usnesení (viz výše), z nichž jedno bylo a jedno nebylo schváleno, a u usnesení k materiálu č. 10/3 byla v bodě 2) změněna výše částky na 2,5 mil. Kč.


Závěr:

JUDr. Josef Babka – poděkoval všem za aktivní účast a aparátu krajského úřadu za kvalitní přípravu jednotlivých materiálů, popřál všem příjemnou dovolenou a ukončil zasedání.


Přílohy:


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační rajského úřadu

V Ostravě dne 19. 6. 2014

Zápis včetně příloh ověřili:
Jaroslav Marek
Ing. Josef Jalůvka

JUDr. Josef Babka
1. náměstek hejtmana kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.