Menu

konaného dne 8. 6. 2006 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:12, ukončení v 11:10)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

11. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský sdělil, že rada kraje na svých schůzích konaných ve dnech 31. května a 5. června 2006 doporučila doplnit návrh programu tohoto zasedání ještě o materiály pod čísly 7077, které byly v písemné formě předloženy členům zastupitelstva kraje na stůl spolu s novým návrhem usnesení k materiálu číslo 45 a novou přílohou číslo 5 k materiálu číslo 3. Dále bylo na stůl předloženo stanovisko výboru finančního k materiálům předkládaným 11. zasedání a na základě dnešního jednání rady kraje ještě dodatek k materiálu číslo 46.

Rada kraje dále stáhla z návrhu programu dnešního zasedání materiál pod číslem 65 týkající se volby členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a navrhuje volbu provést až po nabytí účinnosti zákona č. 138/2006 Sb., tj. po 1. 7. 2006. Z tohoto důvodu hejtman kraje doporučil, aby se v měsíci červenci uskutečnilo zasedání zastupitelstva kraje, na kterém by byla provedena uvedená volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Na dnešním jednání s předsedy politických klubů byl navržen termín konání tohoto zasedání, a to pondělí 10. července 2006 v 10 hodin.

Dále Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen na stůl. S úvodním slovem předkladatele se navrhuje materiál č. 2.

Ing. Tošenovský doporučil, aby materiál pod č. 25 "Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s." byl projednán jako poslední bod před 1. přestávkou, tj. před 11. hodinou, z důvodu, že během této přestávky se bude konat schůze rady v působnosti valné hromady společnosti Letiště Ostrava, a. s. Materiál č. 74 týkající se volby přísedících krajského soudu doporučil projednat ihned po 1. přestávce, tj. cca v 11:15 hodin. U jeho projednávání bude přítomen místopředseda Krajského soudu v Ostravě JUDr. Čestmír Duda.

Připomínky k programu:

Mgr. Drobil – požádal o stažení materiálu č. 63 "Informace o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná, návrh řešení území plánovaného pro průmyslovou zónu Dolní Lutyně" z návrhu programu 11. zasedání a zdůvodnil svůj požadavek s tím, že tento materiál bude předložen zastupitelstvu kraje na zasedání dne 21. 9. 2006,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o tom, že 12. zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 10. července 2006 v 10 hodin – schváleno (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/963/1(text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva kraje"),


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.

Ing. Tošenovský omluvil nepřítomnost náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové ze zdravotních důvodů.


Ověření zápisu:

Ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 4. 5. 2006 byli MUDr. Růžena Šarišskádoc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/965/1 (text uveden v příloze č. 2). Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/965/2 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský dále sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje p. Pavla Lukši.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/966/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 4. 5. 2006 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 4. 5. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 5. 2006 mj.:

Na schůzi dne 22. 5. 2006 mj.:

Na schůzi dne 31. 5. 2006 mj.:

Na schůzi dne 5. 6. 2006 mj.:

Na dnešní schůzi:


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/967/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že finanční výbor doporučil materiál schválit v předloženém znění,

Ing. Tošenovský – poděkoval odboru financí krajského úřadu za zpracování předloženého materiálu, který je výsledkem obrovské práce celého odboru,


K materiálu č. 3 – nová příloha
Návrh na zapojení části přebytku hospodaření za rok 2005 do rozpočtu kraje na rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že mnoho položek bylo zapracováno již v průběhu mnoha jednání zastupitelstva, komisí apod.,

p. Jalowiczor – dotázal se, na základě čeho byly akce zařazeny mezi ty, které dotaci obdrží, příp. mezi ty, které nebudou podpořeny, jaká byla použita kritéria při výběru, příp. zda byla k tomuto účelu zřízena nějaká komise,

Ing. Tošenovský – sdělil, že nebylo vypisováno jakoby nové grantové řízení pro přebytek, protože tento je tvořen do poslední chvíle, ale v úvahu byly brány žádosti o pomoc při nějakém složitém řešení,


K materiálu č. 4
Porušení rozpočtové kázně a návrh rozhodnutí o "Žádosti o prominutí odvodu z důvodu zamezení tvrdosti v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů", společností Koordinátor ODIS, s. r. o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 64613895

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 1 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/970/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., ukončených v období od 21. 3. 2006 do 25. 4. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/971/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Žádost Slezského německého svazu, Horovo nám. 2, 746 01 Opava o úlevu z penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/972/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Účelová neinvestiční dotace v rámci "Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006"

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/973/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Žádost o poskytnutí dotace na mimořádnou událost obci Petrovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/974/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na změnu podmínek uvedených ve Smlouvě ev. č. 1091/2004/RR mezi Moravskoslezským krajem a Tomášem Pazdziorou SUPER PLUS v rámci programu "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/975/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh úpravy schválených dotací v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/976/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Žádost o dotaci pro Moravskoslezský dřevařský klastr

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/977/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na přesun prostředků z Programu podpory C do Programu podpory A a Programu podpory B v grantovém schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/978/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh přípravy, předložení a financování akce "Kraj mnoha barev a příležitostí" v rámci 4. kola výzvy pro grantové schéma "Jednotný komunikační styl 2006"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/979/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrhy na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a na povolení úlevy z penále obcím Mladecko a Velké Heraltice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/980/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na změnu financování grantových schémat Jednotný komunikační styl 2006 v podopatření 4.1.2 a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 v podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/981/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy" ve výši 15 000 tis. Kč pro VŠB TU Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky, se sídlem 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, IČ 61989100

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/982/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti AHRA – Human Resource Agency, s. r. o., na realizaci konference v oblasti celoživotního vzdělávání s názvem "Labyrint vzdělávání"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/983/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí dotací vybraným projektům v rámci 2. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/984/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh financování projektu předkládaného do Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/985/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Poskytnutí dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR na spolufinancování projektu "Technické studie budoucí silnice č. I/56 (R56) Ostrava – Opava"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – uvedl, že v materiálu došlo k záměně u usnesení z jednání výboru pro dopravu (je zde omylem uvedeno usnesení týkající se města Jablunkova) a sdělil, že uvedený výbor předložený materiál schválil,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/986/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Poskytnutí neinvestiční dotace městu Jablunkov na kompenzaci nákladů za odstranění havárie kamionu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/987/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Změna příjemce u dotace účelově určené k financování protialkoholní záchytné stanice

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/988/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Oprava názvu organizace – příjemce dotace v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/989/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh využití úspor ve výdajové části rozpočtu vzniklých u akcí reprodukce majetku v odvětví školství a dopravy a silničního hospodářství v roce 2006 a změna účelového určení finančních prostředků u příspěvkové organizace kraje Domov – penzion pro důchodce Orlová, Kpt. Jaroše 999, Orlová Lutyně schválených v rámci reprodukce majetku kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/990/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25


K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na období roku 2006

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/991/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2006/2007

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/992/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Oprava maximálního podílu dotace na uznatelných nákladech v % u příjemce dotace v "Programu podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů na období roku 2006" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/993/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Prodej akcií společnosti Free Zone Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/994/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/995/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění realizace nezbytných stabilizačních prací v rámci řešení svahové nestability v lokalitě ul. Pod Lomem, Ostrava – Lhotka

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/996/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení studie "Moravskoslezský kraj – využití ložisek a prognózních zdrojů nerudních surovin ve vztahu k ÚP kraje"

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/997/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz stanice na zabezpečování zvláštní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, záchranných programů a komplexní péče o handicapované živočichy – Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – vznesl protinávrh a doporučil uvolnit částku ve výši 700 tis. Kč,

Ing. Tošenovský – požádal o vyjádření náměstka hejtmana kraje p. Lukšu,

p. Lukša – doporučil schválit původní návrh usnesení a podal k tomu zdůvodnění,

JUDr. Babka – uvedl, že po sdělení p. Lukši snižuje ve svém návrhu částku na 600 tis. Kč,

p. Lukša – sdělil, že dle jeho názoru je navržená částka pro letošní rok dostatečná,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o návrhu JUDr. Babky na úpravu částky v bodě 2) předloženého návrhu usnesení na 600 tis. Kč – neschválen (21 pro, 16 proti, 14 se zdrž.) – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 11/998/1,


K materiálu č. 34
Dofinancování projektu: Charita Frýdek‑Místek, Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. O. Vícha – požádal o sdělení, jak vypadá výhledově Ústav sociální péče v Jindřichově, kde se konalo nedávno zasedání výboru sociálního a kde bylo zjištěno, že uvedený ústav potřebuje nutně transformaci,

Ing. Carbol – sdělil, že ÚSP Jindřichov opravdu potřebuje transformaci – bude vypracována studie, která posoudí možnost transformace stávajícího ústavu; tímto krokem není nic ohroženo, členům zastupitelstva bude předložen materiál po vypracování studie,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (39 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/999/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1000/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Majetkové vypořádání stavby "Silnice III/4682 Vendryně přeložka silnice" včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1001/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Záměr realizace stavby a návrh na vyslovení souhlasu k majetkovému vypořádání staveb, jejích součástí a pozemků pro stavbu "Komunikace II/479 ul. Českobratrská II. stavba (Ostrava)"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1002/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou "Silnice č. I/57 Hladké Životice – obchvat"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1003/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 9/824/1 bod 2) a č. 10/910/1 bod 3) týkající se prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1004/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh prodeje budovy bez č. p. garáž na pozemku parc. č. 681 v k. ú. Slezská Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1005/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1006/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1007/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh směny pozemků mezi Moravskoslezským krajem a obcí Karlovice v k. ú. Karlovice ve Slezsku

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1008/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Mošnov a k. ú. Sedlnice do vlastnictví statutárního města Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1009/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45 + nový návrh usnesení
Nakládání s majetkem kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1010/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46 + dodatek
Výkup pozemků pod stavbou veřejně přístupné účelové komunikace "A‑70 napojení areálu na R 56 – dopravní propojení silnic č. III/4845 (R/56) se silnicí č. III/48411 veřejně přístupnou účelovou komunikací včetně napojení dřevozpracujícího komplexu závodu pily Mayr-Melnhof a celulózky Biocel Paskov" a svěření stavby a pozemků do správy Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1011/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh poskytnutí daru budovy č. p. 782 na pozemku parc. č. 480/7 v k. ú. Vítkovice včetně přilehlých pozemků statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Vítkovice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1012/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh na darování přebytečného movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu Asociaci romských občanských sdružení Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1013/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na darování zdroje trvalého napájení UPS, typ GALAXY WP, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1014/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině ev. č. ZL/332/2003 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1015/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Pořízení vnitřního vybavení do rekonstruované budovy F krajského úřadu

Předkladatel materiálu: JUDr. Eva Kafková, ředitelka krajského úřadu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1016/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1017/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Převod části činností dětského denního sanatoria v Havířově, dosud provozovaného při Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, na Ústav sociální péče pro mládež Havířov k 1. 7. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1018/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Personální změny v představenstvu obchodní společnosti Třinecká nemocnice, a.s., a Opavská nemocnice, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1019/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na volbu členů dozorčích rad nemocnic – obchodních společností založených Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Stanjura – jménem klubu ODS vznesl pozměňující návrh – v předloženém návrhu usnesení v bodě 1 písm. b) navrhl místo Ing. Bohumila Auingera Ing. Rafaela Kučíka,

Ing. Veverka – souhlasil s tímto návrhem, aby člen dozorčí rady v místě nemocnice byl občan města Frýdku‑Místku,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o upraveném návrhu usnesení v bodě 1 písm. b) dle výše uvedeného návrhu Ing. Stanjury – schválen (44 pro, 2 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1020/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu Gymnáziu, Hlučín, příspěvkové organizaci

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

p. Adamec – sdělil, že Rada města Hlučína doporučila žádosti a návrhu vyhovět,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (42 pro, 1 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1021/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství, změny názvů příspěvkových organizací kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 58
Sloučení příspěvkových organizací kraje Dům dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace a SPEKTRUM – Stanice mladých techniků, Havířov-Město, Kudeříkové 14, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1036/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh na jmenování jednatele společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 64613895

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1037/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Územní ochrana v Horní Lomné a plánování v oblasti vod

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1038/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje – informace o záměru založit samostatný subjekt a o udělení souhlasu s výkonem činnosti Moravskoslezské energetické agentuře, o. p. s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1039/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Za Střelnicí č. 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1040/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63


K materiálu č. 64
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2005

Předkladatel materiálu: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1041/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65


K materiálu č. 66
Návrh změn při zajištění kapacit v dětských domovech zřizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1042/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Departmentem Indre (Francouzská republika)

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1043/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Návrh na zrušení Vítkovské nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1044/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69


K materiálu č. 70
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, na přípravu žádosti o podporu z Fondu soudržnosti v souladu se Směrnicí Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti na projekt "Dostavba plošné kanalizace Ostrava – projekt II"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1045/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1046/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Změna účelu poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1047/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Informace o změnách provedených v grantových schématech s finanční alokací roku 2006 realizovaných Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1048/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Uzavření dodatku ke smlouvě o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondů Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1049/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Průmyslová zóna Nošovice – smlouva o budoucí darovací smlouvě

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1050/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Návrh na snížení účelové dotace poskytnuté obci Kozmice z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy: Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_5)

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1051/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o financování akce s evidenčním číslem 01705/2005/RR v rámci grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – uvedl, že dle jeho názoru bylo v tomto případě postupováno dle našich směrnic velmi tvrdě, a proto navrhl dále zachovat financování tohoto grantového programu,

Mgr. Drobil – sdělil, že základním smyslem tohoto materiálu je to, že se někdo z našeho pohledu pokoušel podivnými doklady oklamat tento úřad, a proto doporučil schválit předložený materiál,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (44 pro, 1 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1052/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1053/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 11/1054/1.


Organizační záležitosti

Ing. Tošenovský podal ústní informaci k postupu projednávání skupinové integrace žáků Základní školy v Ostravě – Porubě na Čkalovově ul. Uvedl, že tento materiál, kterým se zastupitelstvo kraje zabývalo na minulém zasedání, byl projednán dne 17. 5. 2006 ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V souladu se závěry tohoto výboru a s přihlédnutím k žádosti městského obvodu Poruba bude uvedený materiál aktualizován a předložen zastupitelstvu kraje k projednání v příštím školním roce.


Dotazy, připomínky a podněty

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša sdělil, že na tomto zasedání neobdržel od členů zastupitelstva kraje žádný dotaz, připomínku nebo podnět.


Přehled přijatých usnesení

Předseda návrhové komise Mgr. Týle přednesl rekapitulaci usnesení přijatých na 11. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatovala, že přijatá usnesení jsou platná.


Závěr

Hejtman kraje Ing. Tošenovský ukončil 11. zasedání zastupitelstva kraje, popřál všem příjemný zbytek dne a uvedl, že příští zasedání se uskuteční dne 10. července 2006.


Přílohy:

Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 11/963/1–11/1054/1

Přehled hlasování

Prezenční listiny

Písemné stanovisko finančního výboru zastupitelstva kraje


Zapsala:

Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 16. 6. 2006

Zápis včetně příloh ověřili:

RSDr. Ing. Karel Konečný
Jan Janásek

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.