Menu

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje

Zápis ze zasedání

Číslo zasedání: 11

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 13. 3. 2019 od 9:00 do 12:50 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

11. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 49 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili MUDr. Vojtěch Balcárek, Tomáš Hanzel, MVDr. Barbora Jelonková,

Mgr. Simona Horáková, Jana Pohludková, Mgr. Karel SládečekIng. Evžen Tošenovský.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 11. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal všechny, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohli narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. informoval, že dne 14. ledna 2019 rezignovali na svůj mandát pan Miroslav Novák a dne 6. března 2019 pan Petr Zábojník, kteří vykonávali funkci členů zastupitelstva kraje. Dále uvedl, že podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 15. ledna 2019 stal Ing. Michal Brunclík, člen volební strany ČSSD, který složil slib. Další novou členkou zastupitelstva se dnem 7. března 2019 stala Mgr. Simona Horáková, členka volební strany ANO 2011, která nebyla přítomna. Z tohoto důvodu složí slib zastupitelky kraje na dalším jednání zastupitelstva kraje.

Následně požádal ředitele krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyzu, aby zaujal místo za řečnickým pultem a přečetl slib člena zastupitelstva kraje. Také požádal, Ing. Michala Brunclíka, aby se po přečtení slibu dostavil k předsednickému stolu, pronesl slovo "SLIBUJI" a složení slibu stvrdil svým podpisem na připravené listině. Všechny přítomné požádal, aby povstali a po dobu tohoto slavnostního aktu setrvali ve stoje.

Ing. Tomáš Kotyza – přečetl slib,

Ing. Michal Brunclík – pronesl slovo "SLIBUJI" a podepsal se na připravené listině,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poblahopřál Ing. Michalovi Brunclíkovi a popřál mu hodně úspěchů v práci člena zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018 byli Ing Jiří CarbolMgr. Daniel Havlík. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1183 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1184 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1185 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 13. 3. 2019,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že plně podporuje předřazení bodu č. 8/1 za bod č. 2/5, tzn. organizační záležitosti,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal předkladatele o stanovisko,

Mgr. Stanislav Folwarczny – zdůraznil, že se jedná o obecné memorandum, které se týká technické a podnikatelské akademie, že v memorandu závazek není, že je pouze v důvodové zprávě, a v této důvodové zprávě je popsaná dlouhodobá vize do budoucna, která má vazby i na financování z evropské unie i na takzvanou uhelnou platformu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že zmíněná miliarda je předložený projekt Evropské komisi pro financování z uhelné platformy, tzn., zde se předpokládá spolufinancování, nikoli ale v rozsahu jedné miliardy, a zdůraznil, že budoucnost tohoto kraje stojí na kvalitním školství,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že nemusí být přesvědčován o tom, že je třeba podporovat technické vzdělání, neboť to dělal vždy, a to jak praktickými kroky, tak svými politickými kroky, jak na jednání zastupitelstva kraje, tak i na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, kdy tedy z toho nemusí být podezírán,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že také nepředpokládá nic jiného, než že se na základě tohoto memoranda začne o těchto věcech dále diskutovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 23 pro, 22 proti, 9 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1186 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

JUDr. Josef Babka – potvrdil, že předsedové klubů jsou adresáty materiálů rady kraje, ale že smysl podávání informací o činnosti rady kraje je zejména pro občany Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že děkuje za návrh, který bere na vědomí.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1187 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


K materiálu č. 8/1
Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – pracoviště Orlová

MUDr. Martin Gebauer – uvedl, že o tomto materiálu se jedná již po šesté, a že si je vědom, že se jedná o velmi významný materiál, dvakrát se již odsouhlasila důvodová zpráva, která popisuje stav, a již po čtvrté se zde zastupitelstvo schází s tím, že všichni vědí, že tento stav je v MSK neudržitelný,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že jeho zásadní obava z tohoto materiálu je ta, že nedojde k žádné optimalizaci, ale k útlumu zdravotnické péče v MSK, protože lékaři a jiný zdravotnický personál z orlovské nemocnice často vyjadřují svůj názor, že nezůstanou v MSK,

MUDr. Martin Gebauer – dotázal se, zda je Mgr. Volný schopen nést odpovědnost za neustále zadlužování zdravotnické péče v MSK, kde se rok od roku musí dávat daleko víc peněz z rozpočtu kraje do provozu těchto zdravotnických zařízení,

Ing. Tomáš Kuča – konstatoval, že je nepochybné, že je třeba šetřit, že je nutné podívat se na hospodaření nemocnic, ale dotázal se, proč zrovna orlovská nemocnice,

Mgr. Lubomír Volný – opět se dotázal MUDr. Gebauera na to, zda, pokud dojde k tomu, že lékaři a další zdravotnický personál nezůstane pracovat v rámci MSK a že nedojde k optimalizaci, ale naopak k útlumu zdravotní péče pro občany MSK, jestli z toho vyvodí osobní politickou odpovědnost a odstoupí se své funkce, potažmo jestli se nad podobným svým osudem nezamyslí celá rada, protože oni jako poslanci za MSK již dnes řeší velké stížnosti na kvalitu zdravotnické péče, včetně situací spojených s úmrtím, velkým utrpením pacientů a obávají se, že pokud další odborníci, kteří dávají jasně najevo, že nehodlají pracovat pod managementem jiné nemocnice, odejdou z tohoto kraje; aby tedy zde zanedlouho neřešili další situace pacientů, kterým se nedostane kvůli této optimalizaci, ve skutečnosti útlumu zdravotnické péče, dobrého zacházení,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že tyto optimalizační kroky a efektivita optimalizace se projeví zhruba za 3 až 4 roky, takže jeho odpověď je, že za 3 až 4 roky z toho vyvodí osobní zodpovědnost,

Marian Bojko – sdělil, že také nerozumí tomu a chce vědět, jaký má důvod stěhovat naprosto funkční a špičkové ortopedické oddělení, které je jedno z nejefektivnějších v republice a kde personální "parta" drží pospolu, do Karviné, kam oni nechtějí, ale chtějí odejít do soukromého a lépe placeného sektoru,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že již v úvodu tohoto zastupitelstva hovořil o ekonomice tohoto zastupitelstva, o finančních zdrojích a prostředcích, které dnešní jednání zastupitelstva buď uvolní, nebo zaváže; jedná se o stovky milionu korun, které budou realizovat v různých odvětvích působení krajské samosprávy; mezi to bezesporu patří zajištění zdravotní péče obyvatelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že JUDr. Babka sám ocenil to, že byl navýšen rozpočet na zdravotnictví o 24%, že to není o tom, že by si neuvědomovali, jak se věci mají, a snaží se je napravit,

Mgr. Lubomír Volný – informoval, že z důvodu obav ze ztráty zdravotnického personálu pro MSK, a také z důvodu toho, že je orlovská nemocnice velmi dobře vybavena a příliš dobře pracující na to, aby se stala obětí optimalizace, budou jako klub hlasovat pouze pro variantu "C",

Ing. Tomáš Kuča – sdělil, že na zasedání města jsou zvyklí, že pokud mají materiál s variantami, tak každá varianta je oceněná, aby věděli, o čem hlasují, přičemž většinou hlasují o finančních prostředcích,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že materiál je velmi podrobný, analytický, a že všechny finanční podklady jsou uvedeny v analytické zprávě,

MUDr. Radek Sušil (senátor) – sdělil, že by chtěl vyjádřit obavy, které má z přicházející optimalizací, a informoval, že je v konfliktu zájmů, neboť je lékař karvinské nemocnice, byl náměstkem pro léčebnou péči v Karviné a zároveň je senátor pro tento obvod,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zdůraznil, že orlovská nemocnice se nezavírá,

MUDr. Radek Sušil (senátor) – upřesnil, že se bude významně měnit struktura poskytované péče, s tím, že se bude vyvádět lůžková péče a zachovávat ambulantní péče,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tím nemyslel nic jiného,

Ing. Tomáš Kuča – omluvil se a uvedl, že nemyslel finance u variant A, B, C, protože analýza je velmi dobře zpracována, ale myslel tím rozdělení u personální unie Havířov – Karviná – Orlová,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je to jednoduché v tom, že dnes ředitel dostane 1,5 platu, tím že je v unii, tzn., zjednodušeně řečeno bude to o půl platu dražší, ale další náklady s tím samozřejmě budou,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že v minulosti byl členem komise Asociace krajů, kde řada kolegů měla na starosti jak sociální oblast, tak zdravotnictví,

xxxx (občanka MSK) – uvedla, že pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici v Orlové přes 30 let, za tuto dobu bylo několik pokusů o změnu struktury ošetřovatelské péče, ale co je neustále stejné, je kolegialita zaměstnanců,

xxxx (občan MSK) – sdělil, že je v současné době starostou města Orlová, že nemocnice je majetek kraje, že kraj jsou lidé, v jejichž zájmu se mají spravovat věci veřejné, a tedy i tato nemocnice; vůči členům zastupitelstva dále sdělil, že jdou proti jejímu zájmu, hájí se finanční náročností, nedostatkem personálu a jednáním pojišťoven, nicméně pokud budou o péči rozhodovat zdravotní pojišťovny, je něco špatně, neboť v jejich zájmu není pacient, ale vyrovnané finance na jejich účtu,

xxxx (občanka MSK) – uvedla, že chce reagovat na vystoupení MUDr. Gebauera, který sdělil, že optimalizace je jedinou cestou,

xxxx (občan kraje) – informoval, že je člen rady města Orlové a že plně podporuje požadavky zdravotníků a všech odborníků, kteří dodali materiály, které se řešily na radě města Orlová,

xxxx (občan kraje) – k návrhu varianty A, jak byla předložena vedením nemocnice, uvedl, že nebyly konzultovány požadavky ortopedického oddělení a že nebyly konzultovány požadavky na stavbu a složení operačních sálů; operační sály pro ortopedické oddělení mají totiž jinou specifiku, než všeobecné sály, což dále specifikoval,

xxxx (občan kraje) – uvedl, že by rád požádal členy zastupitelstva o zvážení, o dobré posouzení, zda schválit tuto optimalizaci a přesun lůžkové části orlovské nemocnice do Karviné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že v dnešní době není jiná možnost, než řídit nemocnice přes pojišťovny,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 48 pro, 2 proti, 6 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2),

xxxx (není občanka kraje) – konstatovala, že je velmi podivena, že se materiál bude projednávat, jelikož optimalizace má být z ekonomických důvodů; v současné době začala Asociace krajů velmi intenzivně podfinancované české nemocnice řešit; má proběhnout několik jednání na Ministerstvu zdravotnictví a mají se hledat cesty, aby do nemocnic přišli ještě možná v průběhu letošního roku další finance, které nepokrývají nároky z úhradové vyhlášky pro letošní rok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že se s ohledem na svou zkušenost z předchozího týdne za žádného "kuliška nepovažuje" a že si nikdo nehraje na nic extra; pokud se snaží něco vyřešit, tak podle nejlepšího vědomí a svědomí,

Ing. Vít Slováček – požádal o 10 minutovou přestávku na poradu klubu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil 10 minutovou přestávku.


Mgr. Lubomír Volný – upozornil, že dle jeho názoru dojde omezením provozu orlovské nemocnice k přímému ohrožení zdraví a životů občanů MSK a že v případě následků na zdraví či životech občanů MSK v budoucnosti nebude možné mluvit pouze o politické zodpovědnosti,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – s ohledem na variantní řešení části návrhu usnesení navrhl, aby bylo nejprve hlasováno samostatně o bodech 1 až 3, a to společným hlasováním, poté samostatně o bodu 4 a nakonec postupně o variantách bodu 5; v případě, že bude schválena varianta A bodu 5, nebude již o dalších variantách hlasováno; pokud varianta A nebude schválena, bude hlasováno o variantě B obdobně; shrnul, že proběhnou minimálně 3 hlasování:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 34 pro, 5 proti, 19 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 34 pro, 20 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1188 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1189 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1190 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1191 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1192 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1193 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1194 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 44 pro, 7 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1195 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1196 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví krizového řízení na realizaci projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1197 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1198 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1199 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1200 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na pověření společnosti Letiště Ostrava a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1201 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Jan Krkoška – sdělil, že územní řízení na hrubé terénní úpravy stále běží, v tuto chvíli nelze předjímat, kdy bude jeho konec, odpůrčí žaloba OKD, a.s. stále probíhá a u Krajského soudu v Ostravě bylo nařízeno jednání na 26. 2. 2019, ale řízení na tomto jednání nebylo ukončeno,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – vznesl dotaz na pana Krkošku, zda po několika měsících, kdy skončily vyjednávání o výkupech nemovitostí, které ještě na Průmyslové zóně Nad Barborou nebyly vykoupené, tak zda by nestálo za to se o to zase pokusit, a to ve spolupráci se společností Asental Land, s. r. o., a dodal, že se objevily informace, že by se někteří lidé třeba dali vykoupit,

Jan Krkoška – sdělil, že dnes nebo zítra budou s Asental Land, s. r. o. jednat o tom, jaké bude další pokračování ohledně pozemků, a pak bude zastupitelstvo kraje informovat.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1202 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ivanofrankivskou oblastí (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1203 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o. p. s., na zakoupení laického externího defibrilátoru

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se tento materiál projednával na schůzi rady kraje v pondělí dne 11. 3. 2019, že Horská služba ČR, o.p.s. na Ovčárně požádala o zakoupení tohoto defibrilátoru v ceně 70 tis. Kč tak, aby byl kompatibilní se všemi ostatními přístroji, a doporučil této žádosti vyhovět.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1204 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil jednání bodu č. 5 a zařadil na jednání část, ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje, a to, "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a vyzval zastupitele kraje, aby neopouštěli zasedací místnost, protože poté budou pokračovat v jednání zastupitelstva kraje, a následně udělil slovo xxxx (občanu MSK),

xxxx (občan MSK) – přednesl několik dotazů od občanů, kteří jej oslovili, a obratem požádal o odpovědi na mikrofon a zápis,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že všechny stížnosti paní xxxx byly posouzeny a bylo na ně odpovězeno, nyní se o tuto záležitost zajímají orgány činné v trestném řízení,

Mgr. Stanislav Folwarczny – konstatoval, že ZUŠ v Orlové nebude zrušena, protože je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, funguje a bude fungovat i dále, k majetku, financím a investicím padlo mnoho dotazů, proto požádal písemně o tyto dotazy, na které se následně odpoví písemně.


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1205 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1206 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Žádost příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1207 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1208-11/1210 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1211 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019"

Mgr. Marcela Mrózková Heříková – nahlásila střet zájmů spočívající v tom, že je členkou spolku, který je jedním z příjemců dotace a dodala, že bude hlasovat,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1212 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1213 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1214 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/9
Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů v bodě č. 1 předloženého materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1215 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Ing. Jaroslav Kala – se zeptal, jak to vypadá se SFDI, zda se něco děje a požádal prof. Vondráka, zda nebude něco vědět,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zareagoval na první podnět a sdělil, že se o financování II. a III. tříd velmi intenzivně jedná se zástupci Asociace krajů i s Vládou ČR, protože požadujeme, aby ty přislíbené 4 mld. Kč byly Moravskoslezskému kraji přiděleny,

Ing. Jaroslav Kania – upřesnil, že není v žádném štábu ani komisi, a dodal, že prof. Vondrák sestavil svůj pracovní tým, který se problematikou kůrovce zabývá, a další podrobností sdělí paní Uvírová, která komunikovala s Ministerstvem pro místní rozvoj,

Jarmila Uvírová – odpověděla na dotaz, že byl zřízen prof. Vondrákem kalamitní štáb, který 27. 2. 2019 již zasedal potřetí, byly zde přizvány všechny subjekty, které mají co dočinění s kůrovcem,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že situace je závažná a od 1. 1. funguje na správě komunikací speciální zmocněnec pro "akci kůrovec", který by měl do poloviny tohoto roku sepsat všechny škody, které jsou a které s tímto hrozí, dále dodal, že se budou s tímto materiálem obcházet ministerstva a požadovat peníze, protože ty škody tam jsou.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1216 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1217 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na to, že nějaký šum narušuje jednání zastupitelstva kraje, a požádal dotyčné osoby v předsálí zasedací místnosti o nápravu.


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Šilheřovice na opravu komunikace

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že se jedná o "atyp" v celé Evropě, kdy to nejde jinak spravit než jednou akci.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1218 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Změna stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Mgr. Daniel Havlík – vznesl dotaz, ohledně postavení pana generálního ředitele, který se zároveň stává předsedou představenstva společnosti,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že na červnovém zastupitelstvu kraje bude po zastupitelích kraje chtít závazek podobný, jaký byl do Amsterdamu a do Helsinek,

Mgr. Daniel Havlík – dodal, že se ptal záměrně, protože linka Ostrava-Bergamo se schvalovala v podstatě na minulém zastupitelstvu kraje s poměrně vysokou alokací 7,5 mil. Kč právě na to, abychom tuto linku udrželi, a ta se pohybovala kolem 80-85 % vytíženosti, proto ho překvapilo, že nakonec byla Ryanairem označena za nejhorší,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že to bylo rozhodnutí Ryanair a my s tím nemůžeme nic dělat.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1219 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486–14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že je přesvědčen, že tento bod nevydrží do konce našeho volebního období, že ho budeme moc už vyřadit letos v zimě, nebo příští rok na jaře,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že přelávkování a hluk je známa věc, a doufá, že se ji podařilo vyřešit,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že řešení nároků je v plné kompetenci ŘSD a sdělil, že do této doby bylo odloženo jakékoliv jednání ohledně nároků věcných břemen to té doby, než se podá to stavební povolení, ve kterém bude lávka a protihlukové stěny, protože to s tím souvisí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že nepředpokládá, že se to bude hradit z veřejných prostředků.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1220 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 12/1221 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1222 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh budoucího převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání části stavby stávající silnice II/461 včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1223 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou I/45 Nové Heřmínovy – Zátor, I. etapa – úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1224 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 3. Provozní soubor

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1225 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS, s. r. o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1226 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx (občan MSK), kterému udělil slovo,

xxxx (občan MSK) – tlumočil dotazy cestujících, ohledně ostravské MHD, kterých se dotýkají podmínky a stav rozvoje integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji.

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že vládní slevy byly zavedeny k září 2018 a Ostrava se k těmto slevám připojí k 1. 7. 2019, kdy budou sjednocené slevy (vládní a ostravské), a to co se týká podmínky, že senioři musí chodit s občanským průkazem a prokazovat se někde, sdělil, že KODIS je z 50 % vlastněn Ostravou a 50 % MSK a toto byla podmínka Ostravy, kdy se v této věci musí obrátit na ostravské zastupitelstvo, a doplnil, že již několikrát požadovali, aby tato podmínka byla zrušena,

Ing. Aleš Stejskal – sdělil, že návrh týkající slev je připraven ke schválení od 1. 7. 2019, kde by se měli sjednotit slevy aby byly v souladu se slevami vládními, které platí v příměstské dopravě, ale aby se sjednotila i věková hranice nejen v Ostravě, tato stejná věc je i rozjednána s městy která provozují MHD v Moravskoslezském kraji a jsou zapojeny v KODIS tj. Orlová, Karviná a oslovili i Bruntál, zatím se negativně vyjádřilo město Třinec, ale to bylo v době kdy bylo DPH 15 Kč, teď se DPH u jízdného snížilo, tak jsou ty podmínky pro objednatele zlepší a dodal, že k 1. 7. 2019 je příslib Ostravy,

Ing. Jakub Unucka, MBA – uvedl, proč jsou dvě aplikace, a to, že Ostrava si svou aplikaci vysoutěžila ve veřejné soutěži, a Moravskoslezský kraj počká, až bude tato aplikace Ostravě fungovat a pak se doobjedná u stejné firmy jen doplněk, aby tam fungovaly i krajské zastávky, dodal, že reálně to budou dvě aplikace, ale ve skutečnosti to bude jedna s doplňkem, proto se nebude platit nic navíc,

xxxx (občan MSK) – vznesl další doplňující dotazy ohledně kuponu pro seniory a "apek", aby bylo možné nakupovat i dlouhodobé jízdenky, aby bylo možné ji také spustit v počítači,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1227 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na schválení finančních závazků k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1228 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 43 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1229 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že Výbor finanční na svém posledním zasedání tuto problematiku projednával a v usnesení č. FV1187 se usnesl doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle přeloženého materiálu č. 7/1.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 45 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1230 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že i tento bod projednal Výbor finanční na svém posledním zasedání a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit tento návrh usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 46 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1231 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1232 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace" z rozpočtu kraje v letech 2019-2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1233 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1234 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrhy převodů pozemků v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1235 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. a obci Jablunkov s městem Jablunkov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1236 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh daru pozemků v k. ú. Pržno obci Pržno

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1237 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – nabytí pozemků v k. ú. Svinov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1238 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh převodu práva hospodaření s majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1239-11/1244 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy na vypořádání stavebních objektů – Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1245 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh prodeje části železniční vlečky v k. ú. Skotnice do vlastnictví společnosti ČEPRO, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1246 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov – multimodální cargo

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1247 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1248 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1249 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1250 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1251 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení manažerského informačního systému a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1252 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Marian Bojko – vznesl dotaz na MUDr. Gebauera ohledně dotace 17 mil. Kč na magnetickou rezonanci, na pořízení nového přístroje, protože se v důvodové zprávě dočetl, že nejbližší spádová oblast je Třinec, Nový Jičín, Opava možná Krnov, zajímal se, z jakého důvodu se tato žádost o dotaci zamítla,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že nejbližší magnetická rezonance je v Havířově, v Ostravě a další dostupnost je tam zajištěna, dodal, že je přesvědčen o tom, že by měl Moravskoslezský kraj vynakládat své finanční prostředky do svých zařízení ne do soukromých.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1253 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Poskytnutí návratné finanční výpomoci obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s.

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že tento materiál byl projednán před dvěma dny a vyjádřil se společně k materiálu č. 8/88/9,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1254 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že informace k tomuto bodu již zazněly u předešlého materiálu č. 8/8.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1255 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1256 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1257 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1258 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1259 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (60 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 11/1260-11/1319 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1320 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1321 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1322 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání

JUDr. Josef Babka – sdělil, že nepostřehl, z jakého důvodu se měnil program zasedání zastupitelstva kraje, zda Mgr. Folwarczny chce odejít, protože se chtěl u toho technického vzdělávání ještě na něco zeptat, a dodal, že si to s Mgr. Folwarcznym vyřídí sám.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 43 pro, 1 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1323 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1324 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III"

Marian Bojko – zeptal se, jakým způsobem se budou hledat ty děti, které jsou ohroženy chudobou,

Jan Krkoška – uvedl, že začne druhou otázkou, a to, že tento projekt hradí stát, z různých systémů tzn. je zde 100 % platba,

Marian Bojko – doplnil, že s těmi řediteli hovořil a ti mu sdělili, že když se na tyto lidi obracejí a volají jim, tak ty lidí se stydí přiznat svou životní situaci a nechtějí tyto obědy, dodal, že to je zkušenost z pondělního jednání na MAPu, a zeptal se, kdo nakonec bude ty obědy dostávat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že když ty obědy nechtějí, tak se nebudou vydávat a tyto peníze stát ušetří, protože tyto peníze nejdou přes rozpočet Moravskoslezského kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1325 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Bc. Eva Tořová - nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1326 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na změnu usnesení a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1327 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1328 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dodatku v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1329 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1330 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" – 4. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1331 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že jak již v úvodu zastupitelstva kraje o tomto materiálu hovořil, chtěl by některé věci upřesnit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že nejsou a nikdy za existence této podpory zde rektoři VŠ nebyli,

JUDr. Josef Babka – doporučil, aby ti, kteří žádají finance z veřejných prostředků kraje, byli přizvání na zastupitelstvo kraje, a záleží na nich, zda přijdou, nebo nepřijdou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že připomínku ohledně zástupců VŠ bere za hodnou nápravy, ale nikdy tomu tak nebylo,

Ing. Jaroslav Kania – informoval, proč byly žádosti tak rychle vyřízeny má svou podstatu v tom, že se 13. 12. 2018 schválili rozpočet, součástí rozpočtu byla akce (list akce 11.40), kde byly vyčleněny finanční prostředky na podporu vzdělávání VŠ,

JUDr. Josef Babka – dodal, že kdyby to byla pravda, tak bychom se nemuseli bavit o bodu 8 rozpočtovém opatření, uvedl, že "3 × 6 = 18" to je 18 mil. Kč, a přesto se neinvestiční transfery mění na investiční, což není úplně tak, že VŠ věděly o plném investování tak, jak je dnes předloženo, jinak by se nepředkládala rozpočtová opatření v tomto duchu, to je jedna věc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – souhlasil s kritikou a s tím, že od toho tady ty komise jsou a řekl, že se to napraví, a důvod zde byl takový, aby se mohly tyto finanční prostředky co nejrychleji čerpat,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1332 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Ing. Radek Podstawka – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1333 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1334 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1335 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech – změna doby časové použitelnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1336 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na vyčlenění, profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1337 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1338 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Uzavření dodatků s partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1339 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s.

Jan Krkoška – sdělil, že se jedná o dodatek smlouvy, na základě které je financována společnost MSIC, a. s., a tímto dodatkem se rozšiřuje činnost, které bude MSIC, a. s., pro Moravskoslezský kraj vykonávat,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1340 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 3. výzvy "kotlíkových" dotací

Jan Krkoška – sdělil, že Moravskoslezský kraj připravuje 3 výzvu u kotlíkových dotací, je zde 500 mil. Kč, a jako v minulosti se navrhuje přispět každému z krajského rozpočtu částkou 7.500 Kč,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1341 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027

Jan Krkoška – informoval, že v novém programovém období Evropské unie se očekává podpora tzv. uhelných regionů, mezi které samozřejmě patří Moravskoslezský kraj, Ústecký a Karlovarský kraj, proto se navrhuje mezi těmito třemi kraji uzavřít memorandum o spolupráci a o společném postupu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1342 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Spolupráce s Opolským vojvodstvím

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1343 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1344 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto bodu podal elektronickou přihlášku do diskuse občan kraje xxxx (občan kraje), kterému udělil slovo,

xxxx (občan kraje) – sdělil, že důvodová zpráva k situační zprávě o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017 bohužel neuvádí důležitá zjištění, ke kterým dospěl na konci ledna 2019 NKÚ, který podrobně osvětlil celorepublikové plýtvání s veřejnými prostředky na zcela nebo z valné části nefunkční opatření v oblasti pokusů o zlepšování životního prostředí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude odpovězeno písemně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1345 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1346 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Dotace pobočnému spolku Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1347 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2019/2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1348 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1349 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1350 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1351 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2019-2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1352 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1353 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1354 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1355 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1356 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1357 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1358 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1359 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1360 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmů,

Jiří Navrátil, MBA – konstatoval, že Moravskoslezský kraj obdržel žádosti za 2,1 mld. Kč, kdy Moravskoslezskému kraji bylo směrným číslem přiřčeno 1,8 mld. Kč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – potvrdil, že Asociace krajů jedná intenzivně s Vládou ČR, o tom, aby se tento stav napravil.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1361 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Dohody o narovnání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1362 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1363 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1364 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 11/1365 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné materiály.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval o tom, že v rámci přijatých usnesení na 10. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva. Jedná se o usnesení číslo 10/1096 bod 1/b, které se týká příspěvkové organizace Sagapo se sídlem v Bruntále a ve kterém byla provedena formální změna týkající se katastrálního území, na kterém se nacházejí nemovité věci předané této organizaci k hospodaření, a to na "vše v katastrálním území – Bruntál – město, obec Bruntál."


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová – informovala, že nebyly doručeny žádné dotazy členů zastupitelstva kraje.


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyzval Mgr. et Mgr. Curyla k prezentaci na téma knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že by chtěl informovat o projektu "Černá kostka" o tom, co se událo za poslední rok,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že to co odprezentoval Mgr. et Mgr. Curylo je míra informovanosti k dnešnímu dni, vč. snímků, která je všem dobře známá,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – poděkoval za dotaz, ohledně částky 50 mil. Kč, která udivila i nás, a proto byla vypracována analýza těchto nákladů v průběhu listopadu minulého roku a renomovaná společnost nám vypočetla, že kdyby byl úplně nový projekt a byla by tam dělaná projektová dokumentace, stavební povolení a celé řízení, tak by se částka pohybovala mezi 112 až 137 mil. Kč v současných cenách,

JUDr. Josef Babka – požádal o specifikaci nákladů projekčních prací, která byla zde zmíněna, aby ji měli všichni zastupitelé kraje k dispozici, jak zmínil Mgr. et Mgr. Curylo 112 a 137 mil. Kč, a pokud známe celou činnost projektových prací, že nepoužijeme Uniku anebo jinou projektovou dokumentaci, a vzal by 10 % což je pro JUDr. Babku nepředstavitelné, tak bychom byly na 1,370 mld. Kč za vlastní stavbu, a to je 200 mil. Kč nad rozpočtové náklady,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – vrátil se k usnesení zastupitelstva kraje ze dne 14. 3. 2018, kdy byly rozpočtované náklady v tehdejších cenách na knihovnu v částce 1,35 mld. Kč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že tato věc bude mít svůj vývoj, o kterém budou zastupitele kraje informování.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal Radomíru Vlčkovou, předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu, nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Přílohy:
Zapsaly: odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 25. 3. 2019

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.