Menu

konaného dne 10. 7. 2006 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 10:00, ukončení v 10:30)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

12. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 46 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 7 členů zastupitelstva kraje. Ing. Tošenovský dále upozornil členy zastupitelstva kraje na nejjistější způsoby omluvy v případě jejich nepřítomnosti na zasedání, a to e mailem odboru právnímu a organizačnímu krajského úřadu nebo sekretariátu hejtmana kraje.

Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen na stůl.

Připomínky k programu:

Ing. Tošenovský dal hlasovat o předloženém návrhu programu 12. zasedání zastupitelstva kraje – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1055/1 (text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva kraje").


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu:

Ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 8. 6. 2006, byli pan Jan JanásekRSDr. Ing. Karel Konečný. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1056/1 (text uveden v příloze č. 2). Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1056/2 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1057/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 6. 2006 se konalo 5 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 8. 6. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 6. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 27. 6. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 6. 2006 rada kraje:

Na dnešní schůzi se rada kraje mj.:


K MATERIÁLU č. 1 + dodatek vč. doplnění návrhu usnesení o bod 7)
Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a návrh finančního zabezpečení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko podle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že uvedený materiál vlastně způsobil svolání dnešního zasedání zastupitelstva kraje, a to z důvodu nabytí platnosti zákona o regionálních radách,

Mgr. Drobil – poděkoval jménem rady kraje Výboru regionálního rozvoje, který pracoval pod vedením člena zastupitelstva kraje Ing. Krupky, odvedl velký kus práce a ukončil svou činnost k 1. 7. 2006,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném o bod 7) uvedený v předloženém dodatku k materiálu – schválen (52 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1058/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 2
Spolufinancování akce "Strategická průmyslová zóna Nošovice" z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že je zapotřebí brát tento materiál jako velmi zásadní, protože vytváří prostředí pro vyjednávání do budoucna a hlavně závazek pro rozpočet kraje na příští rok a následné rozpočty,


K MATERIÁLU č. 3
Návrh financování projektů schválených do Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1060/1 (text uveden v příloze č. 2).


DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání obdržela dotaz od člena zastupitelstva kraje Ing. Eduarda Heczka, týkající se prodeje zdravotních středisek v Havířově.

Na tento dotaz bude odpovězeno písemně.


PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ:

Předseda návrhové komise Ing. Stanjura přednesl rekapitulaci usnesení přijatých na 12. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatovala, že přijatá usnesení jsou platná. Návrhová komise dále projednala návrh na provedení tiskové opravy v textu usnesení zastupitelstva kraje č. 11/993/1 ze dne 8. 6. 2006, kde došlo k chybnému uvedení čísla usnesení "9/899/1 ze dne 4. 5. 2006". Správné číslo tohoto usnesení je "10/899/1 ze dne 4. 5. 2006".


ZÁVĚR:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský ukončil 12. zasedání zastupitelstva kraje a popřál všem krásné prázdniny.


Přílohy:
Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 12/1055/1 – 12/1060/1
Přehled hlasování
Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 11. 7. 2006

Zápis včetně příloh ověřili:
JUDr. Josef Babka
Miroslav Novák

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.