Menu

konaného dne 23. 6. 2010 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení ve 14:25)

Přítomni:

Omluveni:

12. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.

Hejtman kraje dále uvedl, že ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, bylo 8 členů zastupitelstva našeho kraje (Mgr. Pavel Drobil, Petr Jalowiczor, Pavol Lukša, Ing. Zbyněk Stanjura, Ing. Igor Svoják, Mgr. Dana Váhalová, Ladislav Velebný a PhDr. Jaroslava Wenigerová) zvoleno poslanci Parlamentu České republiky, a popřál těmto nově zvoleným poslancům hodně úspěchů v jejich náročné práci.

Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 23. 6. 2010.

Na základě dnešní schůze rady kraje obdrželi členové na stůl ještě materiál pod číslem č. 77 "Změna v dozorčí radě obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, Mošnov", materiál pod číslem 78 "Návrh personální změny v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s." a materiál pod číslem 79 "Informace o projektech energetických úspor předložených do 11. a 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí". Dále byl na stůl předložen písemný materiál pod č. 76 a stanovisko výboru finančního k materiálům předloženým dnešnímu zasedání.

Dále hejtman kraje navrhl zařadit do návrhu programu pod č. 1 a) "Ústní informace hejtmana kraje o povodňové situaci na území Moravskoslezského kraje a o řešení jejích následků" a pod č. 80 materiál "Návrh na změnu usnesení č. 8/785 ze dne 18. 11. 2009, kterým zastupitelstvo kraje stanovilo priority přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji a definovalo požadavky na zajištění rozpočtového krytí těchto staveb". Písemný podklad k tomuto materiálu bude rozdán v průběhu dopolední části zasedání.

Hejtman kraje doporučil po 1. přestávce, tj. v cca 12:00 projednat materiály pod čísly 44, 67 a 68 z důvodu přítomnosti kandidátů na členy představenstva společností Bílovecká nemocnice, a.s., a Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a kandidátů na členy správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Připomínky k návrhu programu:

Ing. Petr Podstavka – doporučil rozšířit program o bod "Výstavba mostního provizoria v Bašce", a to na závěr dnešního programu,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že minulý týden oslovil klub ODS oficiálním dopisem předsedu krajského výkonného výboru ČSSD s tím, že ho požádal, aby byl dnes podpořen návrh na zařazení nového bodu programu "Návrh na odvolání členů rady kraje zvolených za KSČM a volba nových členů rady kraje",

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana NovotnáRenáta Dračková.

Ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 4. 2010, byli pan Jaroslav ŠtekbauerMgr. et. Mgr. Lukáš Curylo. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1038 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.

Volba ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1039 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.

Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1040 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).

Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 4. 2010 se konalo 5 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 21. 4. 2010 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 5. 2010 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 20. 5. 2010 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 6. 2010 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 6. 2010 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:

Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas dále sdělil, že přibližně po dvou hodinách jednání vyhlásí hodinovou přestávku, tzn. od 11 do 12 hodin. Další přestávka bude pak vyhlášena po dalších dvou hodinách jednání, tj. cca ve 14 hodin.

K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Ústní informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Vinš, zástupce ratingové společnosti Moody´s Investors Service

Ing. Petr Vinš – podal informaci o ratingovém hodnocení Moravskoslezského kraje, které bylo provedeno v tomto roce,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval Ing. Petru Vinšovi za přednesenou zprávu a dotázal se, zda má k němu někdo nějaký dotaz,

Mgr. Pavel Drobil – ocenil, že Moravskoslezský kraj si udržel uvedený rating, a dotázal se, jak se do tohoto ratingu promítl nebo eventuálně do budoucna může promítnout dle jeho názoru dnes už naprosto jasné a evidentní flagrantní porušování zákonů České republiky a nařízení Evropské komise touto radou kraje v případě proplácení zdravotnických poplatků,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že jsou institucí, která řeší finanční hospodaření kraje a jeho schopnost splácet své závazky, takže z hlediska finančního to vyplácení poplatků neporušilo bonitu kraje z toho pohledu, že by nebyl schopen splácet své závazky,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že dle informace Ing. Petra Vinše bylo zadlužení kraje na konci roku 2009 7 % příjmů, a dotázal se, co se do těch příjmů počítá, zda i účelové dotace,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že ano, že je to děláno v celkovém příjmu,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že mu to připadá metodicky velmi špatně, protože jestli jde 9 až 10 miliard na přímé vzdělávací náklady a z toho se nedá použít ani halíř na splácení úvěrů či úroků z úvěrů, tak to nejsou dle jeho názoru vlastní příjmy,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že ten přijímaný 1. úvěr je určen na předfinancování dotačních titulů, tzn. že by se měl jako revolving splatit a navrátit z příjmů dotačních titulů,

Mgr. Dagmar Horváthová – k dotazu Mgr. Pavla Drobila sdělila, že kraj měl finance na výdaje za poplatky ve zdravotnictví a že stejně tak doufá, že kraj bude mít i na knihovnu,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že spíše se zde jedná o spoustu administrativních překážek a závislostí,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že dle jednacího řádu zastupitelstva kraje se mělo o vystoupení Ing. Petra Vinše hlasovat; nicméně klub ODS by to podpořil,

Ing. Jaroslav Palas – k poznámce Ing. Zbyňka Stanjury sdělil, že nebyl porušen jednací řád, protože tento bod včetně jeho předkladatele byl řádně zařazen do programu,

Ing. Petr Vinš – uvedl, že rating Řecka bylo hodnocen na úrovni A2, což je stejný, jako má dneska Moravskoslezský kraj, s tím, že to byl nejnižší rating z těch původních zemí Evropské unie,

Mgr. Ivan Týle – dotázal se, zda se v rámci tohoto hodnocení prověřují také příspěvkové organizace kraje,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že jednotlivě se neprověřují, ale je zohledňováno to, jaký mají tyto příspěvkové organizace dopad na hospodaření kraje,

Mgr. Ivan Týle – uvedl, že pak by nemělo logiku to, že do příjmové stránky zahrnuje ratingová agentura i účelové dotace např. v oblasti školství, které jsou stoprocentním příjmem příspěvkových organizací, a nezahrnuje v podstatě hospodaření těchto příspěvkových organizací do toho ratingu,

Mgr. Pavel Drobil – k věcné poznámce Mgr. Dagmar Horváthové sdělil, že by byl rád, kdyby si kolegové z ČSSD přestali plést volební program ČSSD se zákony této země, resp. jej nenadřazovali,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval za tuto radu,

Ing. Zbyněk Stanjura – vrátil se ke svému dotazu týkajícímu se ratingu pro Řecko v letech 2007 až 2010 a jaký byl výhled a sdělil, že pokud nebude možno na něj odpovědět dnes, tak žádá o odpověď na svůj dotaz dodatečně,

Ing. Petr Vinš – co se týče Řecka uvedl, že do přibližně minulého podzimu byl rating A2 stabilní, potom byl přidělen negativní a pak to bylo sníženo,

Ing. Jaroslav Palas – dotázal se vedoucí odboru financí Ing. Anny Klimšové, zda má k dispozici i obsáhlejší materiál,

Ing. Anna Klimšová – sdělila, že jiný obsáhlejší materiál k dispozici nemá,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval ještě jednou Ing. Petru Vinšovi za jeho informace a za účast na dnešním zasedání.

K materiálu č. 1 a)
Ústní informace hejtmana kraje o povodňové situaci na území Moravskoslezského kraje a o řešení jejích následků

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – podal podrobnou informaci o průběhu povodní v našem kraji,

Mgr. Ivan Týle – připomenul, že zítra to bude přesně jeden rok, co voda pustošila obce na Novojičínsku.

K materiálu č. 2
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1041 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 3
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1042 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 4
Přijetí finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1043 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 5
Informace o usnesení Vlády České republiky k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že to je dnes asi potřetí nebo počtvrté, kdy za necelé dva roky projednává zastupitelstvo kraje problematiku Moravskoslezské vědecké knihovny a že se vrací obloukem zpátky,

Ing. Jaroslav Palas – k úvodnímu dotazu Ing. Zbyňka Stanjury, z jakých zdrojů se bude financovat ta část, která jde z vlastních zdrojů, odpověděl, že to bude z vlastních peněz z rozpočtu a zčásti z úvěru,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že se domnívá, že ta čísla se dají interpretovat různě, ale musíme pochopit, že knihovna v podstatě mohla stát, kdyby se v září 2008 nezrušilo výběrové řízení, a že ví, že v té situaci žádná z firem přihlášených do výběrového řízení ji nebyla schopna za 1,5 mld. Kč postavit,

Mgr. Pavel Drobil – požádal, aby si nynější koalice vyjasnila své priority,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že sám zaznamenal, že se tady podepisovaly zakázky ještě v den voleb, a navíc touto novou stavbou knihovny bude ušetřeno minimálně 100 mil. Kč,

Ing. Zbyněk Stanjura – poprosil náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, aby požádal úřad o předání materiálu, který byl předložen vedení kraje dne 27. srpna 2008 a nazýval se "Srovnání nabídkových cen jednotlivých uchazečů", kde předpokládaná cena zakázky včetně parkovacího objektu a včetně DPH byla 1.301 mil. Kč, tzn. že se nejednalo o stále zmiňovanou 1,5 mld. Kč,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – sdělila, že z úst hejtmana kraje slyšela již několikrát, jak velmi zanedbané jsou naše školy, ale že neví, zda tato slova se vztahují k tomu, že kraj před 10 lety převzal 276 škol a školských zařízení, z nichž 98 % bylo v zanedbaném stavu,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že nehodnotí technický stav našich škol jako dobrý a že je přesvědčen, že za uplynulých 8 let se mohlo ve školách udělat daleko více,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl na pravou míru, že není rozpor mezi jeho slovy a slovy hejtmana kraje ve vztahu k prioritám nynější koalice,

Ing. Jaroslav Kala – jako předseda investiční komise rady kraje poděkoval vedoucímu odboru investičního a majetkového a celému investičnímu oddělení za přípravu perfektního komplexního materiálu, který dostanou k dispozici i členové zastupitelstva a ve kterém jsou nastíněny priority, kam by měl kraj jít,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že do diskuse jsou přihlášeni ještě dva členové zastupitelstva kraje,

Mgr. Karel Sibinský – uvedl, že z vlastních zkušeností dobře ví, že stavební zakázky se dnes soutěží o 20 až 30 % pod cenu, takže uvedená zakázka může být nakonec úplně v jiné výši, než o jaké se dnes mluví,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že s Mgr. Karlem Sibinským souhlasí, ale že požadoval, ať se porovnají předpokládané projektové ceny a je vidět, zda se v rámci přípravy zakázky snížila předpokládaná cena objektu,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že pokud se bude chtít sám přihlásit do diskuse, tak se řádně přihlásí, a pokud mluví, tak mluví v rámci řízení zasedání,

K materiálu č. 6
Návrh na změnu využití části finančních prostředků v odvětví školství a návrh rozpočtového opatření

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1045 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 7
Návrh na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Ústřednímu automotoklubu České republiky, občanské sdružení

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1046 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 8
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 obci Dolní Moravice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1047 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 9
Návrh na změnu znění usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1048 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 10
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené na spolufinancování akcí v rámci dotačního programu "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1049 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 11
Poskytnutí účelové investiční dotace Povodí Odry, státní podnik, na podporu výstavby protipovodňových opatření na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1050 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 12
Poskytnutí investiční dotace na dovybavení terénní ekologické učebny

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1051 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 13
Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2009

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že s největší pravděpodobností statutární město Opava jako majitel 2.200 hektarů poničeného lesa požádá o pomoc kraj a možná i vládu při řešení následků povodní v lesích,

Ing. Jaroslav Palas – dodal, že v našem kraji byl dodatečně vyhlášen stav nebezpečí a že rozumí tomu, co říká Ing. Zbyněk Stanjura,

K materiálu č. 14
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2010

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1053 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 15
Žádosti o změny v projektech podpořených v rámci dotačního programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1054 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 16
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1055 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 17
Návrh na poskytnutí účelových dotací určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1056 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 18
Návrh na změnu údajů v příloze č. 1 a č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/972 ze dne 21. 4. 2010

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1057 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1058 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 20
Návrh na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1059 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 21
Návrh na poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1060 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 22
Návrh na poskytnutí dotace městu Příbor

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1061 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 23
Žádost obce Rudná pod Pradědem o nenávratnou finanční výpomoc z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1062 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 24
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – k předloženému návrhu usnesení podal protinávrh, a to na "schvaluje",

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – vysvětlil, proč nebyla doporučena tato žádost, a uvedl, že před malou chvílí schvalovalo zastupitelstvo kraje seznamy projektů, které vysoké školy podaly řádně do dotačního titulu a které byly vyhodnoceny a podpořeny, a sdělil, že je s rektorem uvedené vysoké školy domluven, aby upřesnil, na jaké vědecké a výzkumné aktivity tyto finanční prostředky požaduje, tak jak to učinily v rámci řádného dotačního titulu žádající subjekty,

Mgr. Pavel Drobil – vznesl technickou připomínku, že rada kraje úplně standardně předkládá materiál, ve kterém je seznam nějakých podporovaných akcí, a ve druhém materiálu je tento materiál naprosto negován,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že by byl rád, kdyby tento projekt zastupitelstvo kraje podpořilo, protože se jedná o smysluplný projekt,

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – odpověděl, že standardní přístup, který byl ve všech těchto projektech v tomto volebním období uplatňován, byl takový, že všechny tyto projekty byly projednávány v příslušné komisi; tento projekt v komisi nebyl projednán, a proto doporučuje, aby byl nejprve touto komisí posouzen,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že pokládal za korektní předložit uvedenou žádost orgánům kraje, i když tento projekt nebyl dosud konkretizován,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že v tomto případě si pan náměstek sám protiřečí, když uvedený projekt nepředložil do komise a radě kraje navrhl negativní stanovisko,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o návrhu na odložení materiálu k projednání na příštím jednání zastupitelstva kraje – schválen (34 pro, 0 proti, 16 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1063 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 25
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v rámci krajského kola soutěže "Vesnice roku 2010"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1064 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).

(přestávka)

Znovu k volbě předsedy návrhové komise:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že usnesením č. 12/1040 byla dnes zvolena návrhová komise a že s ohledem na to, že zvolený předseda návrhové komise p. Tomáš Hanzel se z pracovních důvodů z dalšího jednání zastupitelstva kraje omluvil, navrhuje místo něj zvolit za předsedu návrhové komise Ing. Jiřího Vzientka,

K materiálu č. 44
Návrh personálních změn v představenstvu Bílovecké nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že v tomto materiálu se zastupitelstvu kraje předkládá návrh na volbu členů představenstva uvedené akciové společnosti a že z tohoto důvodu byli na dnešní zasedání pozváni také kandidáti na tuto funkci, kterými jsou Ing. Zuzana BartošováIng. Martin Rais,

K materiálu č. 67
Návrh personálních změn v představenstvu společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že v tomto materiálu se zastupitelstvu kraje předkládá návrh na volbu členů představenstva uvedené akciové společnosti a že kandidátkou na tuto funkci je přítomná vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ing. Petra Chovanioková a její 1. zástupce Mgr. Martin Radvan, který byl na dnešní zasedání přizván,

Mgr. Ivan Týle – dotázal se, proč se vzdala členství v představenstvu ředitelka uvedené agentury PaedDr. Pavla Břusková,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že paní ředitelka se písemně vzdala postu generálního ředitele s platností k 1. 7. 2010 a že novým generálním ředitelem a z tohoto důvodu i členem představenstva Agentury pro regionální rozvoj, a.s., bude Ing. Petra Chovanioková,

Mgr. Ivan Týle – vznesl dotaz, zda PaedDr. Pavla Břusková odchází z Agentury pro regionální rozvoj, a.s.,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že pokud ví, tak paní ředitelce skončil mandát, nepožádala o obnovení smlouvy a odchází do privátní sféry,

Mgr. Ivan Týle – dále se dotázal, zda Ing. Petra Chovanioková odchází z krajského úřadu,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že ano,

K materiálu č. 68
Návrh jmenování správní a dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že zastupitelstvu kraje se v tomto materiálu předkládá návrh na jmenování správní a dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., a že z tohoto důvodu byli na dnešní zasedání pozváni kandidáti na členy správní rady této společnosti, kterými jsou Bc. Vladimír Šiška, Ing. Miroslav ŠkarpaIng. Iveta Skotnicová, Ph.D.,

K materiálu č. 26
Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1069 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí investiční dotace na přípravu projektů regenerace brownfields v roce 2010 pro obec Horní Suchá, statutární město Karviná, město Kopřivnice a obec Starý Jičín

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – dotázal se, čí je majetek areál školy v Heřmanicích u Polomi,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že vzhledem tomu, že je občanem Starého Jičína, ví, že se jedná o majetek obce Starý Jičín, který byl kdysi převeden ze zdravotnických zařízení pro potřebu této obce a je dlouhodobě nevyužívaný,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1070 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – 7. skupina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1071 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 29
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2010"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1072 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 30
Návrh na změnu kofinancování a profinancování projektu "Centra technického vzdělávání na Bruntálsku"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1073 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 31
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1074 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 32
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1075 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 33
Žádost Občanského sdružení Dítě s diabetem o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1076 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 34
Žádost příjemce neinvestiční dotace Občanského sdružení Dítě s diabetem o prominutí povinnosti odvodu a penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1077 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 35
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1078–12/1083 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).

K materiálu č. 36
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1084 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 37
Informace o zrušení příspěvkové organizace kraje Domov Havířov, o stavu pohledávek a závazků přecházejících na Moravskoslezský kraj a poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu Havířov

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1085 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 38 + dodatek

Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2010

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení předložený v dodatku k materiálu byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1086 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 39
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje týkající se poskytnutí dotace v "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010" a na neposkytnutí účelové neinvestiční dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Ostravě – Mariánských Horách

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1087–12/1088 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o obou částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).

K materiálu č. 40
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1089–12/1092 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).

K materiálu č. 41
Návrh na poskytnutí individuálních dotací společnosti Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik, obci Hrádek a obci Sviadnov, občanskému sdružení KLACR o.s. a Regionu Poodří

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – uvedl, že se domnívá, že se tady standardně obchází schválené dotační tituly v případě obnovy venkova,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že byl informován o tom, že byla vznesena žádost Slezskými zemskými dráhami na dofinancování provozu, a dotázal se, zda se touto žádostí již zabývala rada kraje a zda ji podpoří,

Ing. Jiří Vzientek – k dotazu Ing. Josefa Jalůvky sdělil, že tuto žádost dosud neobdržel,

Mgr. Ivan Týle – zeptal se znovu, proč by měl kraj podporovat komerční subjekt v lázních v Karlově Studánce, který má jediný cíl – zviditelnit se na veřejnosti a získat více zákazníků do lázní,

Mgr. Alena Krušinová – k dotazu Ing. Josefa Jalůvky uvedla, že tuto žádost zaslaly Slezské zemské dráhy dne 31. 5. 2010 a že má u sebe kopii této žádosti,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:

K materiálu č. 42
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská – Turistické značení v MSK v roce 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1094 (pořadové hlasování 52 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 43
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko – cykloprůvodce" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1095 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 45
Analýza nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (36 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1096 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 46
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nabytí nemovitostí v k. ú. Rýmařov

Předkladatel materiálů: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1097 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 47
Návrh na nabytí pozemků včetně komunikace v k. ú. Prostřední Suchá

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1098 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 48
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1099 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 49
Návrh na darování zámku v Jindřichově

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že v materiálu je uvedeno, že po převodu bude obec nakládat s majetkem v souladu s veřejným zájmem, a dotázal se, zda existuje nějaká bližší definice, co to je "veřejný zájem", tzn. zda se tam může podnikat, pronajímat apod.,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že uvedený zámek je ve velmi špatném technickém stavu a jeho oprava by byla pro kraj nákladná,

Mgr. Ivan Týle – poznamenal, že toto je přinejmenším nerozvážnost, když ani kraj nemůže najít finanční zdroje na přebudování tohoto zámku, a že kraj musí počítat s tím, že po tomto aktu bude následovat v co nejkratší době žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci či na provoz uvedeného zámku,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že se starostou obce o tom předání zámku diskutuje minimálně 2 roky a že kraj přislíbil obci určitou pomoc a podporu s tím, že zde musí být jasný záměr – např. že by tam mohl být přesunut obecní úřad, mohla tam být pošta atd.,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že toto bude obrovský problém – dle jeho názoru by bylo pro kraj výhodnější uvedený zámek prodat za nějakou cenu stanovenou na spodní hranici,

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že i toto samozřejmě stojí za úvahu, ale že např. zámek v Hošťálkové, který byl takto prodán, je stále zavřený a chátrá,

K materiálu č. 50
Návrh vzájemných převodů nemovitostí mezi krajem a statutárním městem Frýdek‑Místek a návrhy prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1101 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 51
Návrh na vyjmutí budovy, původně užívané jako školní dílny, nacházející se v areálu bývalého Dolu Hlubina, z hospodaření příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1102 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 52
Návrh přímého prodeje pozemku pod garáží v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1103 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 53
Návrh na nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje na Denisově náměstí v Opavě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1104 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 54
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1105 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 55
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1106 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 56
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy prodeje dražbou

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1107 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 57
Návrhy vzájemných převodů nemovitostí mezi krajem a statutárním městem Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1108 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 58
Návrh prodeje nemovitostí bývalé čistírny odpadních vod v Šenově u Nového Jičína

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1109 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 59
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1110 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 60
Informace o vyřízení dotazu a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 21. 4. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1111 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 31. 3. 2010 do 26. 5. 2010, vč. vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 31. 3. 2010 do 12. 5. 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1112 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 62
Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, který politik je zodpovědný za tuto agendu, protože to nebude mít lehké,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že to bude 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák,

K materiálu č. 63
Obecně závazná vyhláška kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1114 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 64
Návrh dodatku č. 7 a návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1115 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 65
Sloučení příspěvkových organizací kraje v oblasti školství v Ostravě

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – sdělila, že uvedený materiál měl být předložen bez úvodního slova, ale že se z něho stala v posledním období mediální a docela hodně emočně laděná kauza, a proto se rozhodla, že k němu podá podrobnější informaci,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – sdělila, že problém těchto dvou školek už začala řešit minulá koalice a že podstata tohoto problému je z hlediska toho, co uvedla náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková, v pořádku,

Ing. Jitka Hanusová – uvedla, že v uvedeném výboru zastupitelstva kraje bylo toto sloučení velmi dobře vysvětleno vedoucím odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Liborem Lenčem a že nevidí důvod pro odložení tohoto materiálu,

PaedDr. Hana Nováčková – sdělila, že z pozice speciální pedagožky, která této problematice rozumí, věří, že rozhodnutí, které udělal školský výbor, je správné a že provozovat dvě školky je neekonomické,

Mgr. Věra Palková – ujistila znovu přítomné maminky, že není zájmem kraje něco rušit a že školka bude zachována,

Mgr. Alena Krušinová – sdělila, že při optimalizaci mateřských škol v Krnově zažívali podobné problémy a že předložený návrh podpoří,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – uvedl, že on materiál nemůže podpořit vzhledem ke svým osobním negativním zkušenostem s ředitelkou mateřské školky z Liptaňského náměstí,

Bc. Jiří Absolon – sdělil, že v Rychvaldě byly sloučeny tři mateřské školky do jednoho právního subjektu a že to žádný velký problém nepřineslo,

Pavol Lukša – doporučil ukončit diskusi,

Mgr. Dana Váhalová – doporučila vyhlásit přestávku pro poradu politického klubu ČSSD,

Ing. Jaroslav Palas – vyhlásil 20minutovou přestávku,

(přestávka)

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o protinávrhu PaedDr. Jaroslavy Wenigerové na odložení materiálu k novému projednání ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – neschválen (17 pro, 12 proti, 20 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 74,

Monika Staňková – přečetla vzkaz rodičů dětí z mateřské školy U Školky v Ostravě – Porubě s tím, že tato školka má své opodstatnění, a požádala členy zastupitelstva kraje, aby nehlasovali pro navrhované sloučení s mateřskou školou logopedickou na Liptaňském náměstí,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o původním návrhu usnesení – schválen (34 pro, 13 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1116 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 66
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek s chválen (39 pro, 4 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1117–12/1122 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).

K materiálům č. 67 a 68

K materiálu č. 69
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1123 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 70
Dofinancování akcí "Rekonstrukce jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko" a "Rekonstrukce vnitřních instalací a dispoziční úpravy, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1124 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 71
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obcím postižených povodní v měsíci květnu 2010 na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Petr Jalowiczor – dotázal se, zda tento seznam bude moci být v průběhu dalších dnů ještě doplněn o případy, kde byly např. sesuvy půdy, které v podstatě ještě stále jakýmsi způsobem pracují, a bude nutné v průběhu cca 3 týdnů udělat tam nějaké geologické posouzení,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že v tuto chvíli se jedná o prvotních nákladech, které vznikly bezprostředně po povodních, a že samozřejmě se dalšími nepředvídanými věcmi budou zabývat,

K materiálu č. 72
Informace o odstranění havarijního stavu u oplocení areálu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1126 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 73
Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2010 společnosti Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s., v režimu "Českého přechodného rámce"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1127 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 74
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Studénka na zajištění oprav místních komunikací poškozených v důsledku jejich nadměrného zatížení dopravou v souvislosti s havárií mostu

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – dotázal se, ve vlastnictví koho je uvedený most,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že tento most je ve vlastnictví kraje,

K materiálu č. 75
Návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. 01368/2009/RRC uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a občanským sdružením KLACR o.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že dle jeho názoru je tento materiál úžasným návrhem pro všechny neziskové organizace, jak se dopracovat k evropským projektům,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že se zde jedná o organizaci, která sdružuje subjekty z oblasti cestovního ruchu, a ty aktivity, které vytváří, mají za úkol podporovat právě rozvoj cestovního ruchu; jedná se o aktivity, které kraj jako veřejný subjekt vykonávat nemůže – je to definováno i v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že v minulém roce kraj podpořil v podstatě všechny klastry, které na území našeho kraje působí,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že toto vůbec nekritizoval a že si naopak myslí, že podpořit organizace nebo občanská sdružení, které jsou všeobecně prospěšné, aby mohly podávat žádosti, není problémem, ale že popsal celou tu situaci, čeho všeho je klastr příjemcem a co platí kraj,

Pavol Lukša – vznesl dotaz, zda p. Petr Kolčárek je ten, co bude zpracovávat i těch 150 mil. Kč na Jablunkovsku,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že p. Petr Kolčárek je členem rady klastru a zároveň je představitelem turistické oblasti Těšínské Slezsko,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrh usnesení – schválen (37 pro, 3 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1129 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 76
Souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. pololetí 2010

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ladislav Velebný – vzhledem k tomu, že se v předloženém materiálu dělají úpravy v rámci výzev a přesuny peněz v rámci rozpočtu a že komunikace "Rýmařov – Ondřejov – Valšovský žleb" je tam uvedena, dotázal se, do jakého termínu by to mělo být přesunuto,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – předal slovo vedoucímu odboru evropských projektů Ing. Hynku Orságovi,

Ing. Hynek Orság – uvedl, že předpokládá, že se tato akce bude realizovat v průběhu příštího roku,

Ladislav Velebný – dotázal se, jak silný je ten předpoklad, protože se jedná o velice důležitou spojnici směrem na Olomouc a velkou zásluhou tohoto zastupitelstva se dostalo do rozpočtu kraje 205 mil. Kč; tato suma se nemusí dostat do návrhu rozpočtu na příští rok a v tomto případě by se tato akce neuskutečnila,

Ing. Hynek Orság – odpověděl, že v návrhu rozpočtu už tato akce pochopitelně je – je to samozřejmě jedna z priorit tohoto návrhu rozpočtu, takže v příštím roce by opravdu neměl být problém s pokrytím finančních prostředků na její realizaci,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že chtěl vznést stejný dotaz a že by chtěl, aby tato akce byla nějakým způsobem v rozpočtu specifikována a zakotvena, protože tato komunikace už se "kotvila" asi pět let a stále se nerealizuje, a přitom se jedná o přístupovou komunikaci v rámci rozvoje turistiky v Jeseníkách,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1130 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 77
Změna v dozorčí radě obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že dne 7. 6. 2010 rezignoval na funkci člena dozorčí rady společnosti Letiště Ostrava, a. s., pan Mgr. Pavel Drobil a že v souladu s ustanovením zákona o krajích navrhuje zástupce kraje v dozorčí radě zastupitelstvo kraje,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že chtěl za klub ODS říci totéž,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním jména Ing. Davida Maňase – schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1131 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 78
Návrh personální změny v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že oznámením ze dne 21. 6. 2010 rezignovala na funkci člena dozorčí rady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., paní PhDr. Jaroslava Wenigerová a že v souladu s ustanovením zákona o krajích navrhuje zástupce kraje v dozorčí radě zastupitelstvo kraje,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že klub ODS navrhuje Ing. Tadeáše Cicheho,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním jména Ing. Tadeáše Cicheho – schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1132 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 79
Informace o projektech energetických úspor předložených do 11. a 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1133 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 80
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 8/785 ze dne 18. 11. 2009, kterým zastupitelstvo kraje stanovilo priority přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji a definovalo požadavky na zajištění rozpočtového krytí těchto staveb

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1134 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 81
Výstavba mostního provizoria v Bašce

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Podstavka, člen zastupitelstva kraje

Diskuse:

Ing. Petr Podstavka – požádal, aby bylo přiděleno slovo přítomnému starostovi obce Baška Ing. Břetislavu Jaskovi,

Ing. Jaroslav Palas – dal o tomto návrhu hlasovat – schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 89,

Ing. Břetislav Jasek – jako starosta obce Baška přečetl "Sdělení ve věci realizace mostního provizoria přes řeku Ostravici v důsledku havárie mostu dne 23. 5. 2010",

Ing. Petr Podstavka – připomenul, že se vlastně jedná o realizaci toho nového mostu až za 1,5 roku a pro občany obce Baška je velmi složité objíždění úseku v délce cca 11–12 km,

Mgr. Dagmar Horváthová – požádala hejtmana kraje, aby se k této záležitosti vyjádřil z pohledu rady kraje a kraje,

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že se starostou obce Baška již o této záležitosti hovořil telefonicky, nicméně rada kraje musí vždy přistoupit k racionálnímu řešení a s ohledem na finanční možnosti kraje,

Ing. Petr Podstavka – uvedl, že nebyly asi vzaty všechny věci v úvahu a to, že došlo k přešetření ceny provizorního mostu a k jejímu snížení na 12 mil. Kč z původních 19,5 mil. Kč, takže bez cca 3 mil. Kč za provizorní můstek pro pěší, který by byl součástí tohoto mostu, a bez 750 tis. Kč za dopravu by nyní činila investice kraje cca 8 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, které obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl – neschválen (15 pro, 4 proti, 21 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 89.

Diskuse:

Dušan Doležel – sdělil, že dne 4. května letošního roku proběhlo v Domě kultury v Karviné veřejné projednání ohledně výstavby Krajského integrovaného centra, které trvalo cca 8 hodin a ve kterém vyzdvihl nezastupitelnou úlohu 1. náměstka hejtmana kraje Miroslava Nováka,

Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání obdržela 1 písemný dotaz od členky zastupitelstva kraje Mgr. Dany Váhalové týkající se hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov v Novém Jičíně. Na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Vzientek sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. Dodal, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Dodal, že usnesení k materiálu č. 81 nebylo přijato.

Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za korektní přístup a solidní jednání, dále poděkoval hostům a zaměstnancům krajského úřadu a popřál všem hezkou dovolenou.

Přílohy:

  1. Schválený program 12. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 12/1037–12/1134
  3. Přehled hlasování
  4. Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná

Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 29. 6. 2010

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Josef Jalůvka
Vladimír Jedlička

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.