Menu

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 11. 12. 2014 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:03, ukončení v 11:50)

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

12. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


2. Organizační záležitosti

Slib nového člena zastupitelstva kraje

Hejtman kraje uvedl, že dne 2. 12. 2014 obdržel od Ing. Adama Rykaly písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru pro tělovýchovu a sport a člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se dnem 3. 12. 2014 stal pan Miroslav Polak, člen volební strany ČSSD, který následně složil slib.

Miroslav Novák – dal hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí oznámení Ing. Adama Rykaly o odstoupení z funkcí člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje a člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje
  2. bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 3. 12. 2014 stal p. Miroslav Polak
  3. stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje p. Miroslavu Polakovi ode dne 11. 12. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 za výkon funkce člena zastupitelstva kraje"

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 11. 9. 2014, byli paní Jana PohludkováIng. Vít Slováček. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/990pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2.


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/991 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/992 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 9. 2014 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 11. 9. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 23. 9. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 10. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 10. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 11. 2014 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 25. 11. 2014 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 11. 12. 2014,

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – uvedl, že k materiálu číslo 12/1 "Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje", který předkládá Ing. Lenka Fojtíková, by se chtěl rovněž připojit klub KSČM s tím, že předloží návrh na změnu členství ve výboru kontrolním a ve výboru pro tělovýchovu a sport,

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto doplněném návrhu programu – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/993 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2),


K projednávaným materiálům:

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní,


K materiálu č. 3/2
Podání návrhu na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – uvedl, že k tomuto materiálu byl přizván PhDr. Robert Hruška, kandidát na funkci člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., který je dlouholetým členem managementu této společnosti,


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí
(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a rozpočtového výhledu na léta 2016–2018

Miroslav Novák – uvedl, že se stalo již zvykem a tradicí, že na posledním jednání schvaluje zastupitelstvo kraje návrh rozpočtu na příští rok,

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že návrh rozpočtu kraje pro rok 2015 je tradičně zpracován velmi přehledně, podrobně a podává vyčerpávající informace ve všech souvislostech a návaznostech, a za klub ODS poděkovala celému týmu zpracovatelů pod vedením vedoucí odboru financí krajského úřadu Ing. Anny Klimšové,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že v předloženém materiálu nenašel zmínku o vědecké knihovně, ani o ní nebyla řeč, a dotázal se, jaká je nyní představa a zda se něco děje či došlo k nějaké změně,

Miroslav Novák – odpověděl, že k vědecké knihovně probíhají jednání na širší platformě, a to s Dolní oblastí Vítkovice, se Slezským zemským muzeem a univerzitami, které sídlí v Ostravě, i s dalšími školami, kdy hledáme možnosti, jakým způsobem realizovat aktivity vč. knihovny v Dolní oblasti Vítkovic, která je národní kulturní památkou a kde by ty náklady mohly být financovány z některého z operačních programů; připravuje se studie využitelnosti uvedené lokality,

RSDr. Karel Kuboš – ke stanovisku politického klubu ODS, že nepodpoří schválení návrhu rozpočtu na rok 2015, uvedl, že při jednání výboru finančního zastupitelstva kraje došlo ke vzácné shodě všech politických klubů, takže i zástupce klubu ODS hlasoval pro,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení včetně jeho doplnění o dva výše uvedené body ve vztahu k připomínce občana kraje Mgr. Ivana Sekaniny – schválen (46 pro, 8 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/996 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/997 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/998 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 11. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/999 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 11. 9. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1000 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/14
Návrh výboru pro dopravu zastupitelstva kraje na vyjádření podpory změně zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s cílem řešit problematiku údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

Jaroslav Kala – uvedl, že v předloženém materiálu jde o to, že Ředitelství silnic a dálnic požadovalo po obcích, aby se staraly o zeleň kolem silnic,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1001 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1002 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1003 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8 + dodatek k materiálu
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1004 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Pověření organizací kraje poskytujících sociální a zdravotnické služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1005 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obci Mokré Lazce

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1006 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Miroslav Novák – sdělil, že se jedná o tradiční materiál v záležitosti doplnění technického vybavení především dobrovolným záchranným sborům v našich obcích, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Policii České republiky,


5. Úsek legislativy
(úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy
(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015 v Plzeňském kraji

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1008 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1009 – 12/1017 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2015 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1018 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1019 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ing. Jiří Martinek – uvedl, že se zde jedná o poskytnutí dotace na dekontaminační box se sprchou pro Kliniku infekčního lékařství, který by byl umístěn u vchodu do dvou pokojů a sloužil k tomu, aby se zdravotníci vstupující do těchto pokojů mohli dekontaminovat; jedná se o pokoje s pacienty, kteří přišli do kontaktu s osobou, která má podezření na vysoce nebezpečnou nákazu; v dnešní době jde zejména o ebolu,

Miroslav Novák – dodal, že tento požadavek projednala i bezpečnostní rada kraje v úterý a doporučila navrhovanou dotaci poskytnut,


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství
(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1+ dodatek k materiálu
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1021 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby s Českými drahami, a.s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1022 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP" v Moravskoslezském kraji

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1023 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1024 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1025 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1026 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1027 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1028 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Návrh pozemkových úprav v katastrálním území Děrné

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1029 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1030 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Profinancování a kofinancování projektu "Moravskoslezsko – Čistý region" v rámci komunitárního programu LIFE

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1031 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2013

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1032 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/13
9. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1033 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/14
Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1034 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/15
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1035 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/16
Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji na základě žádostí podaných v roce 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1036 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/17
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1037 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/18
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko -Třinecko", poř. č. 406/2014

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že se jedná o první veřejnou zakázku, kterou budeme takto tendrovat, a poděkoval odboru dopravy krajského úřadu, spol. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, kteří se o tuto zakázku starali,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1038 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014 a poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1039 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1040–12/1044 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1045 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Žádost Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1046 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Matici slezské, místní odbor v Dolní Lomné

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1047 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů
(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I."

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1048 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Silnice II/452 Bruntál-Mezina"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1049 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – IV. čtvrtletí 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1050 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na ukončení přípravy projektu "Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji"

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – dotázala se, zda by mohla získat více informací k tomu, proč to bylo zrušeno,

Martin Sikora – odpověděl, že jsme byli 2× vyzváni řídícím orgánem pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, abychom neustále upravovali podmínky dle jejich požadavku; následně bylo vyhodnoceno, že by to nesplňovalo naše představy tak, aby tento projekt byl realizován efektivně,

Bc. Věra Pražáková – vznesla dotaz, zda se chystá nějaký jiný takový projekt,

Martin Sikora – sdělil, že se v každém případě počítá s tím, že se budou monitorovat možnosti podání takovýchto projektů do nového programovacího období, a určitě budou tyto záležitosti v sociální oblasti využity,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – doplnil, že sociální podnikání má být jednou z priorit Evropské unie na programovací období 2014-2020; tento protokol má být podepsán na přelomu I. čtvrtletí příštího roku a teprve pak budeme vědět, na které projekty z hlediska sociálního podnikání to bude možno použít a jaký tam bude celkový objem finančních prostředků,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1051 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Návrh na zahájení přípravy projektu "Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK", změnu obsahu projektu "Silnice 2015 – 7 staveb" a schválení a změnu profinancování a kofinancování výše uvedených projektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1052 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Změna profinancování a kofinancování projektů z oblasti krizového řízení

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1053 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh na schválení zahájení přípravy projektu "Pořízení vozidel do sociálních zařízení"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1054 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování u projektu "Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1055 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu "Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti", CZ.1.04/2.1.01/E1.00003, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1056 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, školství a dopravy

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1057 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu" financovaného z evropských finančních zdrojů

Diskuse:

Mgr. Radim Miklas – dotázal se, jak se počítá s využitím toho kvanta teplé vody s ohledem na to, že na krajském úřadu se nikdo večer nesprchuje a o víkendu je zavřeno,

Miroslav Novák – předal slovo Ing. Hynkovi Orságovi, vedoucímu odboru evropských projektů krajského úřadu,

Ing. Hynek Orság – odpověděl, že zkoumali veškeré možnosti využití případného přebytku teplé vody, který bude pochopitelně vznikat v horkých dnech, ale ani bazén ani podobné zařízení na krajském úřadu nebude; bude se muset velmi přísně regulovat celý režim v budovách a je zcela zřejmé, že v teplých dnech asi přebytky s vysokou pravděpodobností nespotřebujeme,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1058 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrh na poskytnutí investiční dotace obchodní společnosti taneco a.s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1059 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1060 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Návrh na prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu "Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1061 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Návrh na uzavření Dohod o narovnání v rámci programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1062 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1063 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/17
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Kopřivnice a obci Písek

Ing. Josef Jalůvka – poděkoval za to, že rada kraje podpořila žádost města Kopřivnice, zejména náměstkovi hejtmana kraje p. Martinu Sikorovi za vstřícnost a nalezení zdrojů k dořešení dopravní dostupnosti do průmyslového parku v Kopřivnici, kde je dnes zaměstnáno cca 4,5 tis. lidí, z nichž takřka 50 % dojíždí z Ostravska a z dalších částí kraje,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1064 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/18
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1065 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/19
Úprava podmínek pro již schválené příjemce v dotačních programech – "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" a "Program na přípravu projektové dokumentace 2013"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1066 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/20
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1067 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/21
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1068 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/22
Návrh na uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci Moravskoslezského kraje na investičním veletrhu EXPO REAL 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1069 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/23
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II a návrh rozpočtu Regionálního rozvojového fondu na rok 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1070 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/24
Informace o dalším postupu při doplnění Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpoře klíčových projektů rozvoje kraje

Martin Sikora – sdělil, že tento materiál je předložen na základě podnětu Ing. Josefa Jalůvky vzneseného na minulém zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1071 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, od Lesů České republiky s. p.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1072 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na snížení nejnižšího podání pro prodej okálu ve Vítkově prostřednictvím dobrovolné veřejné dražby

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1073 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 01585/2014/IM ze dne 24. 7. 2014

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1074 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1075 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1076 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh prodeje pozemků v Havířově do vlastnictví bytového družstva Astro

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1077 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku ve Vítkově

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1078 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na přímý prodej bývalého školského areálu v Ostravě-Kunčicích

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1079 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na nabytí pozemku z vlastnictví města Hlučín

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1080 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na zrušení akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje v odvětví školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1081 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na nabytí nemovitých věcí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1082 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. a obci Mošnov

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1083 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu společnosti VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1084 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/14
Přistoupení Moravskoslezského kraje do zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Miroslav Novák – sdělil, že je zde přítomen Mgr. David Karčmář, kandidát na zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, jinak šéf naší nově založené obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o.,

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se Mgr. Davida Karčmáře, jak vidí toto zájmové sdružení a zda by mohl uvést, jak se rozjíždí ta naše nová destinační organizace a zda je už personálně dostatečně vybavena,

Mgr. David Karčmář – k otázce, zda má smysl spolupracovat na Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje, sdělil, že je to jeden z mála celoevropských projektů, který má podporu dokonce i Evropské unie a spojuje několik států, několik významných oblastí od Konstantinopole přes Vatikán a pokračuje dále k severu,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1085 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/15
Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně obce Vendryně

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1086 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/16
Žádost o prominutí odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně subjektu SKI Beskydy, s.r.o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1087 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/17
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1088 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 12/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně politického klubu ČSSD

Miroslav Novák – uvedl, že k tomuto bodu JUDr. Josef Babka, předseda politického klubu KSČM, v úvodu zasedání sdělil, že by chtěl doplnit předložený návrh usnesení,

JUDr. Josef Babka – předložil návrh na odvolání p. Davida Drasticha z funkce člena výboru kontrolního a z funkce člena výboru pro tělovýchovu a sport a návrh na zvolení p. Karla Gavendy členem výboru kontrolního a Ing. Jitky Hanusové členkou výboru pro tělovýchovu a sport,

Ing. Lenka Fojtíková – zdůvodnila, proč byl materiál předložen v pozdějším termínu – došlo k tomu až po jednání politického klubu ČSSD těsně před konáním zasedání zastupitelstva kraje,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném o výše uvedené návrhy JUDr. Josefa Babky – schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1089 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2013 – září 2014

Předkladatel materiálu: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1090 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Ing. Andreas Hahn – poděkoval vedoucí odboru kontroly a sdílených služeb krajského úřadu Ing. Ivaně Durczokové a Ing. Martinu Vlčkovi a Bc. Lee Mičulkové za spolupráci, přípravu materiálů a veškerou činnost a servis, které vykonávali pro členy a zasedání výboru kontrolního.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1091 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2013 – srpen 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1092 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2014 do prosince 2014

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1093 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2013 až listopad 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1094 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2013 – říjen 2014

Předkladatel materiálu: MVDr. Barbora Jelonková, předsedkyně výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1095 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období listopad 2013 – říjen 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1096 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2013 až prosinec 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1097 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

Ing. Jaroslav Kala – poděkoval především vedoucímu odboru dopravy krajského úřadu Ing. Ivo Murasovi a jeho týmu, který připravuje zázemí a podklady pro činnost výboru, dále ředitelům spol. Letiště Ostrava, a.s., a p. o. Správa silnic Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě vedoucímu odboru investičního a majetkového krajského úřadu Ing. Milanu Novotnému a popřál všem pěkné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí a dodal, že doufá, že budou spolupracovat i do budoucna.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1098 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2013 – říjen 2014

Předkladatel materiálu: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního

Bc. Monika Havlíčková – poděkovala za velmi vzornou, příkladnou a odbornou spolupráci zaměstnancům odboru sociálních věcí krajského úřadu v čele s vedoucím odboru Mgr. Danielem Rychlikem.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1099 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2014 – listopad 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

Ing. Kateřina Chybidziurová – poděkovala odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury v čele s JUDr. Martou Wroblowskou a rovněž Ing. Jitce Koščákové, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, za výbornou celoroční spolupráci.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1100 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/13
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Adam Rykala, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 12/1101 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/14


13. Ostatní materiály


Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly členy zastupitelstva kraje předloženy žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Diskuse:

  1. Miroslav Novák – sdělil, že na úterním jednání předsedů politických klubů bylo diskutováno na téma cen vodného a stočného a předal slovo Mgr. Jaroslavu Stolaříkovi,

Mgr. Jaroslav Stolařík – uvedl, že členové klubu Nezávislí reagovali na podnět občanů Moravskoslezského kraje, kteří je oslovili, a mají připraven ke schválení návrh usnesení,

Miroslav Novák – uvedl, že toto téma je i předmětem vládního prohlášení a usnesení vlády z letošního roku a že návrh klubu Nezávislí bere jako podporu těmto záměrům, protože nebude jednoduché to prosadit,

"Zastupitelstvo kraje vyzývá Vládu České republiky, aby bezodkladně reagovala na neustálé nepřiměřené zvyšování cen vodného a stočného a přistoupila k systémovému řešení regulace těchto cen a ukládá hejtmanovi kraje zaslat výzvu dle bodu 1) tohoto usnesení předsedovi Vlády České republiky

Zodp.: Miroslav Novák, Termín: 31. 12. 2014"


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise RSDr. Karel Kuboš sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje, byla platně přijata. Došlo pouze k doplnění usnesení k materiálu č. 4/1 o body č. 15) a 16) a k materiálu č. 12/1 o body 4) a 5) a v závěru zasedání bylo přijato jedno nové usnesení.


Závěr:

Miroslav Novák – sdělil, že program dnešního jednání byl vyčerpán, a popřál všem ještě jednou co nejklidnější advent.


Přílohy:

Schválený program 12. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 12/989–12/1102

Přehled hlasování

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 18. 12. 2014

Zápis včetně příloh ověřili:

MVDr. Barbora Jelonková

Petr Becher

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.