Menu

konaného dne 23. 11. 2006 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 13:04)

Přítomni:

Omluveni:

14. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský poblahopřál těm členům zastupitelstva kraje, kteří uspěli v komunálních volbách, a v jejich práci jim popřál, aby se jim během celého čtyřletého období podařilo naplnit všechny své představy a cíle.

Hejtman kraje sdělil, že tak, jak již informoval na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2006, Ministerstvo vnitra podalo v červnu tohoto roku ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu na zrušení části usnesení zastupitelstva kraje číslo 6/340/1 ze dne 29. 9. 2005, kterým zastupitelstvo souhlasilo se záměrem vložit movitý majetek ve vlastnictví kraje a ve správě příspěvkových organizací kraje – nemocnic, formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností – nemocnic. Uvedl, že dne 1. listopadu obdržel sdělení ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera, že Ministerstvo vnitra vzalo svůj návrh zpět a podalo Krajskému soudu v Ostravě návrh na zastavení řízení. Důvodem pro tento postup je podle sdělení ministra nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2006, kterým soud rozhodl o zrušení některých ustanovení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, která úzce souvisela s § 99a zákona o ochraně veřejného zdraví, právě jehož porušení bylo důvodem pro uplatnění dozorové pravomoci Ministerstva vnitra. Pominuly tak důvody, jež vedly k podání návrhu.

Ing. Tošenovský informoval členy zastupitelstva kraje, že dne 22. září 2006 obdržel od Ing. Jiřího Carbola písemné sdělení, že rezignuje na funkci náměstka hejtmana kraje.

Hejtman kraje dále sdělil, že na základě jednání rady kraje, konaných ve dnech 13. a 21. 1istopadu, byl návrh programu dnešního zasedání doplněn ještě o materiály pod čísly 67 a 68, které byly v písemné formě předloženy na stůl spolu s materiálem číslo 65, který bude předložen s úvodním slovem předkladatele. Dále členové zastupitelstva kraje obdrželi dnes na stůl novou přílohu k materiálu číslo 32, dodatek k materiálu číslo 53 a stanovisko finančního výboru k materiálům, které budou dnes na zasedání projednávány.

Ing. Tošenovský dále uvedl, že byl požádán politickým klubem KDU-ČSL, aby doplnil návrh dnešního programu o bod "Volba náměstka hejtmana kraje a volba dalšího člena rady kraje", a doporučil, aby tento bod byl projednán před bodem číslo 1 navrženého programu. Dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl.

Připomínky k programu:

p. Lukša – jako předkladatel navrhl stažení bodů č. 6 a 8 z návrhu programu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu programu 14. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že body č. 68 jsou staženy z programu – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1183/1 (text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva kraje").


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis ze 14. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 10. 7. 2006, byli JUDr. Josef Babka a pan Miroslav Novák. JUDr. Josef Babka na 13. zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2006 sdělil, že zápis přečetl, souhlasí s průběhem zasedání a nemá k němu připomínky. Pan Miroslav Novák nebyl na 13. zasedání zastupitelstva kraje z důvodu nemoci přítomen. Vzhledem k této skutečnosti podal zprávu o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje až na dnešním zasedání s tím, že zápis přečetl a nemá k němu žádné připomínky. Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 10. 7. 2006, byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1184/1 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1184/2 (text uveden v příloze č. 2).


Ověření zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 9. 2006, byli RSDr. Karel KubošIng. Jiří Vzientek. Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1184/3 (text uveden v příloze č. 2). Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1185/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2006 se konalo 9 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 4. 10. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 10. 10. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 13. 10. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 18. 10. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 1. 11. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 11. 2006 rada kraje:

Na schůzi dne 9. 11. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 13. 11. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 11. 2006 rada kraje mj.:


K materiálu č. 0
a) Volba náměstka hejtmana kraje

Ing. Tošenovský – navrhl, aby volba náměstka hejtmana kraje a dalšího člena rady kraje byla provedena veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího systému,

JUDr. Babka – jako předseda politického klubu KSČM požádal o pětiminutovou přestávku pro poradu klubu,

(přestávka)

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o výše uvedeném navrženém způsobu volby – schválen (52 pro, 0 proti, 5 se zdrž.),

p. Lukša – za klub KDU-ČSL navrhl na tuto funkci Bc. Petra Adamce,

Ing. Tošenovský – oznámil, že na funkci náměstka hejtmana kraje byl navržen Bc. Petr Adamec, a dotázal se jej, zda souhlasí se svou kandidaturou,

Bc. Adamec – sdělil, že s kandidaturou souhlasí,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o zvolení Bc. Petra Adamce náměstkem hejtmana kraje – schváleno (36 pro, 0 proti, 25 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1186/1 (text uveden v příloze č. 2),

Bc. Adamec – poděkoval všem za projevenou důvěru,

Ing. Tošenovský – doporučil, aby zvolenému náměstkovi hejtmana kraje byly v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřeny úkoly na úsecích sociálních věcí a kultury, a dal o tomto návrhu hlasovat – schváleno (49 pro, 1 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1186/2 (text uveden v příloze č. 2),

b) Volba dalšího člena rady kraje

Ing. Tošenovský – požádal o návrhy na uvolněné místo člena rady kraje,

p. Lukša – navrhl na toto místo Ing. Víta Slováčka,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o zvolení Ing. Víta Slováčka dalším členem rady kraje – schváleno (38 pro, 0 proti, 22 se zdrž.) – přij.usn. č. 14/1187/1 (text uveden v příloze č. 2),

Ing. Slováček – poděkoval členům zastupitelstva kraje za projevenou důvěru,

JUDr. Babka – doporučil, aby zastupitelstvo ještě stanovilo, od které doby bude Bc. Adamec uvolněn pro výkon funkce náměstka hejtmana kraje,

Ing. Tošenovský – sdělil, že dle jeho názoru zvolením náměstka hejtmana začíná jeho funkce, a požádal o vyjádření vedoucího odboru právního a organizačního JUDr. Býmu, Ph.D.,

JUDr. Býma, Ph.D. – uvedl, že zastupitelstvo kraje již na svém ustavujícím zasedání stanovilo počet uvolněných členů zastupitelstva a funkce, pro které jsou uvolňováni, tzn. že stanovilo, že náměstci hejtmana kraje jsou uvolněni pro výkon této funkce,

Ing. Tošenovský – doporučil, že pro větší právní jistotu by bylo rozumné přece jen doplnit usnesení o stanovení dne, od kterého je Bc. Adamec uvolněn pro výkon funkce náměstka hejtmana kraje,


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1188/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiáluč. 2
Návrh rozpočtových opatření v rámci reprodukce majetku kraje a využití úspory ve výdajové části rozpočtu vzniklé u akce reprodukce majetku v odvětví školství

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Váhalová – uvedla, že v tomto materiálu je předkládán návrh na poskytnutí 300 tis. Kč na opravu střechy a fasády Hotelu Praha v Novém Jičíně, který je krajským zařízením a využívá jej Střední škola hotelnictví a gastronomie pro praktickou výuku,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že z hlediska finančních operací tento návrh odpovídá všem pravidlům,

PhDr. Wenigerová – uvedla, že kraj je majitelem 3 hotelů a že žádný z nich není v dobrém technickém stavu a není ziskový natolik, aby si mohl větší opravy financovat sám,

Ing. Tošenovský – doplnil, že každý ředitel příspěvkové organizace kraje má právo nebo skoro povinnost informovat radu kraje o nějakém závažném problému a že rada kraje má vždy snahu tyto situace řešit, a to zejména u školských zařízení,

Bc. Váhalová – dotázala se, zda by alespoň část uvedených úspor nemohla být poskytnuta Dětskému domovu Fulnek,

Ing. Tošenovský – uvedl, že tento návrh by musel být schválen zastupitelstvem kraje,

PhDr. Wenigerová – upozornila, že to jsou investiční prostředky a že Bc. Váhalová hovoří o neinvestičních prostředcích, a sdělila, že se na tuto záležitost ještě podrobně podívá,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s tím, že na dotazy vznesené Bc. Váhalovou odpoví náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová písemně – schváleno (55 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1189/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo č. 00726/2006/KŘ uzavřené se společností STAFI CZ, s. r. o., se sídlem Krnov, Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01, IČ 26867644, vzniklého z důvodu prodlení s předáním díla

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 2 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1190/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 21. 8. 2006 do 15. 10. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1191/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Změna účelového určení neinvestiční účelové dotace na vybavení jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Dolní Moravice zásahovými osobními ochrannými prostředky v roce 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1192/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6


K materiálu č. 7
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava – Třebovice a obce Štítina o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1193/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8


K materiálu č. 9
Změna podmínek čerpání neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Letišti Ostrava, a. s., na částečné pokrytí nákladů na zajištění hasičské záchranné služby a na zajištění bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště Ostrava – Mošnov

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1194/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby provozováním letecké linky Ostrava – Vídeň za období roku 2006

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Váhalová – uvedla, že se všeobecně ví, že se neosvědčila linka do Mnichova a stále není efektivní linka do Vídně; neví se však, kdo ponese za všechny tyto ztráty odpovědnost,

Ing. Auinger – jako předseda výboru pro dopravu sdělil, že výbor doporučil schválit předložený návrh usnesení, ale zároveň si vymínil, aby do dalšího jednání výboru byla předložena analýza vývoje ekonomických faktorů letecké linky Ostrava – Vídeň,

p. Jalowiczor – uvedl, že se rovněž domnívá, že navržené finance je zapotřebí využít lépe a smysluplněji, např. na ztrátovost autobusové dopravy, a to buď snížením příspěvku pro obce, nebo snížením jízdného,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že finanční výbor doporučil předložený materiál schválit,

Ing. P. Vícha – domnívá se, že navrhované navýšení finančních prostředků je v rozporu s tvrzením, že linka má zlepšující charakter,

Ing. Stanjura – vyzval své kolegy z dozorčí rady spol. Letiště a.s., aby vždy informovali další členy zastupitelstva kraje ze svých politických klubů o projednávaných záležitostech,

Ing. Tošenovský – sdělil, že dostává velmi podrobné informace o vývoji spol. Letiště a.s.; zavedení nové linky je však vždy velmi komplikované, i když dle jeho názoru tento proces probíhá dokonce lépe, než bylo očekáváno,

Ing. P. Vícha – domnívá se, že kdyby tento proces probíhal lépe, než jsme očekávali, nebudeme muset dnes navyšovat finanční prostředky o 17 mil. Kč – ledaže by byl podceněn původní odhad,

Ing. Auinger – připomenul, že výbor dopravy v žádném případě nechce omezovat rozvoj letiště,

Ing. Stanjura – souhlasil s Ing. Víchou, že všechny informace z jednání dozorčích rad nelze zveřejňovat, zejména co se týče obchodních vztahů apod.,

RSDr. Kuboš – potvrdil, že letiště je v prioritách kraje,

p. Lukša – poznamenal, že pokud chceme, aby letiště v Mošnově bylo dostatečně využíváno, musíme tam dát potřebné finanční prostředky,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1195/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Žádost o dotaci na realizaci projektu "Založení a rozvoj Klastru Hydrogen-CZ"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1196/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na dotaci na spolufinancování zasedání ředitelů zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v Moravskoslezském kraji a na zpracování a tisk informačních materiálů Ski-Info Beskydy a Ski-Info Jeseníky

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – upozornil, že není dobré schvalovat prostředky na akce, které již byly uskutečněny,

Ing. Vzientek – sdělil, že měl připravenou stejnou připomínku jako JUDr. Babka,

Ing. Tošenovský – poznamenal, že Destinační management Moravsko-Slezský vznikl dříve než kraj a že by se měl zaměřit na to, kam směřovat dále,


K materiálu č. 13
Návrh na krajské spolufinancování projektů předkládaných neziskovými subjekty v rámci 8. kola výzvy Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1198/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh kofinancování akcí předložených Moravskoslezským krajem v rámci 4. kola výzvy pro grantové schéma "Jednotný komunikační styl 2006"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1199/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí dotace pro Moravskoslezský automobilový klastr

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1200/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na změnu profinancování grantového schématu Síť sociální integrace 2006 v letech 2007 – 2008 a návrh postupu při zjištění odchylek v rozpočtu akcí schválených ve 3. kole výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Síť sociální integrace 2005 v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1201/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2006 v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1202/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací v oblasti rozvoje venkova

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1203/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí dotace obci Vojkovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1204/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje financovaných z evropských finančních zdrojů na programovací období 2007-2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1205/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh přípravy, předložení, profinancování a kofinancování projektu "Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Územní spolupráce Česká republika-Slovenská republika v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1206/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci 3. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1207/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na poskytnutí dotace na zajištění krajské konference pro organizace působící v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1208/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně a žádost o povolení úlevy z odvodu a penále

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1209/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2006

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

p. Antalová – vznesla dotaz, z jakého důvodu je v materiálu uvedeno, že byl projednán ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, když tomu tak nebylo,

PhDr. Wenigerová – požádala o vyjádření vedoucího odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Boudu,

PaedDr. Bouda – sdělil, že je to uvedeno omylem a že materiál ve výboru nebyl projednáván,

PhDr. Wenigerová – sdělila, že materiály tohoto typu se výboru ani nepředkládají, a omluvila se za tuto chybu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1210/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1211/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Uzavření dohod o převodu práv a povinností ze smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatelé materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – vznesl dotaz, proč tento neobsáhlý materiál zpracovávali 4 zaměstnanci krajského úřadu a předkládají jej 2 náměstci hejtmana kraje,

Ing. Tošenovský – uvedl, že předložený materiál není sice obsáhlý svým rozsahem, ale střetávají se zde 2 sféry,

PhDr. Wenigerová – uvedla, že je podepsána i pod jinými materiály ze sociální oblasti, které nespadají do její kompetence, ale bylo to tak domluveno do doby zvolení nového náměstka hejtmana kraje,

Ing. Tošenovský – doplnil, že nyní bylo překlenováno období bez náměstka hejtmana kraje pro oblasti kultury a sociálních věcí a že jeho zastupováním pro oblast kultury byl pověřen p. Lukša a pro oblast sociální PhDr. Wenigerová,


K materiálu č. 28
Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – upozornila, že dnes na stůl byl předložen ještě materiál pod číslem 68, který vlastně koriguje materiál číslo 28,

Ing. Tošenovský – hovořil k novému zákonu o sociální péči a upozornil na problémy, které tento zákon z hlediska prováděcích mechanismů může přinést,

JUDr. Babka – doporučil oba uvedené materiály spojit,

PhDr. Wenigerová – souhlasila s tímto návrhem,

JUDr. Babka – doporučil v návrhu usnesení k materiálu č. 28 v bodě 2) uvést místo slova "neposkytnout" slovo "poskytnout" a místo "Kč 650 tis." uvést "Kč 200 tis.",

Ing. Tošenovský – sdělil, že nejprve se musí odhlasovat spojení obou materiálů,

MUDr. Molendová – jako poslankyně Parlamentu České republiky potvrdila, že zákon o sociálních službách bude určitě velkým problémem pro kraje a pro neziskové organizace,

Mgr. Týle – sdělil, že tento problém je zcela nutné co nejrychleji řešit, aby se naši spoluobčané, kteří jsou v podstatě odkázáni na tyto finanční prostředky, neocitli v hmotné nouzi,

PhDr. Wenigerová – upozornila, že ve spojeném návrhu usnesení k materiálům č. 28 a 68 se musí ještě objevit rozpočtové opatření z materiálu č. 68,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat nejprve o spojení materiálů č. 2868 – schváleno (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1213/1 (text uveden v příloze č. 2),


K materiálu č. 29
Návrh na změnu doby použitelnosti účelového příspěvku na provoz a účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci kraje Centrum psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 00847267

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1214/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Výplata státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – upozornil na název materiálu – jedná se zde o zařízení "pro děti" vyžadující okamžitou pomoc,

PhDr. Wenigerová – sdělila, že v návrhu usnesení je to uvedeno správně,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1215/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na stanovení náhradního termínu předložení závěrečného vyúčtování účelově určené investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Stěbořice, Stěbořice č. p. 28, 747 51 Stěbořice, IČ 00300691, na projekt "Distribuční síť Nový Dvůr"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1216/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32 (nová příloha)
Poskytnutí účelově určených dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem zabezpečení spolufinancování akcí podaných na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – sdělil, že se podařilo na Ministerstvu zemědělství vyjednat další 2 akce, které jsou uvedeny v nové příloze č. 1 (jedná se o obce Vražné a Starý Jičín),

Ing. Kučík – doplnil, že tento materiál byl projednán ve výboru pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení, jehož součástí bude nová příloha č. 1 – schváleno (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1217/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1218/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, statutárnímu městu Havířov

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1219/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005 náhradnímu žadateli č. 1

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1220/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje partnerům projektu "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" a zapojení zálohové platby od Ministerstva životního prostředí na realizaci tohoto projektu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1221/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že materiál byl projednán ve výboru pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem stejně tak jako materiál č. 35, který již zastupitelstvo kraje schválilo,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1222/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací právnické osobě Lesy České republiky, státní podnik, na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – uvedl, že tento materiál byl projednán ve výboru pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1223/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na využití úspory vzniklé na akci "Projekt Hodnocení hospodářské a klinické úspěšnosti nemocnic"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1224/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Zpráva o činnosti výboru sociálního za 2. pololetí 2005 a za 1. pololetí 2006

Předkladatel materiálu: Mgr. Ivan Týle, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1225/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1226/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1227/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na přijetí pozemku v k. ú. Nový Jičín – město darem od města Nový Jičín

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1228/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1007/1 bod 1) ze dne 8. 6. 2006 k přímému prodeji části pozemku parc. č. st. 151 v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1229/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje pozemků

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1230/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1231/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Informace o realizaci usnesení zastupitelstva kraje o bezúplatném převodu nemovitého majetku z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR v k. ú. Český Těšín, Chotěbuz, Zpupná Lhota a Lichnov u Bruntálu

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1232/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Žádost Střední školy technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, o vyslovení souhlasu zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, svěřeného do správy Střední školy technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1233/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Žádost Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace, o vyslovení souhlasu zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, svěřeného do správy Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1234/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh rozpočtového opatření na akce reprodukce majetku v roce 2006 a zařazení nové akce "Rekonstrukce ohřevu TUV na domově mládeže – havarijní stav" příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje


K materiálu č. 51
Nakládání s majetkem kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – sdělila, že na schůzi rady kraje probíhala diskuse ve věci převádění majetku statutárnímu městu Havířov a nyní obci Pstruží, a uvedla, že v rámci dohody mezi všemi obcemi a městy byl příslušný majetek převeden městu Havířov,

Ing. Tošenovský – domnívá se, že to je věcí dalších pracovních jednání, která budou probíhat,


K materiálu č. 52
Informace o rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci náměstka hejtmana kraje, návrh na stanovení výše měsíční odměny

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1237/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53 (+ dodatek)
Přenesení činností lékařské služby první pomoci v okrese Nový Jičín do Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace – pilotní projekt

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

RSDr. Ing. Konečný – sdělil, že uvedený projekt schválený radou kraje vnímá jako pokračování tendence v omezování lékařských služeb 1. pomoci a jejich nahrazování rychlou záchrannou službou, rychlou lékařskou péčí, popř. pohotovostními nemocnicemi,

Ing. Slováček – sdělil, že výbor zdravotní projednal tento materiál a doporučuje jej ke schválení,

RSDr. Kuboš – jako občan města Kopřivnice vyjádřil názor, že uvedený pilotní projekt mu v případě lékařské služby 1. pomoci žádná pozitiva nepřinese,

Ing. Veverka – objasnil blíže, v čem spočívá předkládaný pilotní projekt,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (40 pro, 5 proti, 13 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1238/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Převod činnosti dětského centra v Českém Těšíně, provozovaného dosud při Nemocnici s poliklinikou Karviná‑Ráj, příspěvková organizace, na Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Veverka – sdělil, že by chtěl jen upozornit na problém, který se nyní podařilo vyřešit, jak je uvedeno v předloženém materiálu,

Ing. Slováček – sdělil, že také tento materiál byl projednán ve výboru zdravotním a doporučen ke schválení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1239/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 56
Změna v představenstvu obchodní společnosti Třinecká nemocnice, a.s., se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 26866102

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1242/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1243/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 59
Zrušení příspěvkové organizace kraje v souvislosti se změnou zřizovatelské působnosti střediska volného času

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1246/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství, změny názvů příspěvkových organizací kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 61
Sloučení příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zájmového vzdělávání

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1263/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Změny podmínek v "Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje" pro rok 2007

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1264/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Informace o ukončení činnosti a zrušení příspěvkových organizací kraje v roce 2006, o stavu pohledávek a závazků, které přešly na Moravskoslezský kraj

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – poznamenal, že již schváleným usnesením zastupitelstva kraje z dnešního dne byly změněny názvy některých středisek volného času, a doporučil, aby v usnesení byly již uvedeny jejich správné názvy,

Ing. Tošenovský – poděkoval za upozornění a doporučil, aby se tímto návrhem zabývala návrhová komise a výsledek sdělila v závěru zasedání,


K materiálu č. 64
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1266/1–14/1268/1 (hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Strategická průmyslová zóna Nošovice:
Deklarace porozumění mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Moravskoslezským krajem, Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CZECHINVEST na straně jedné a Ekologickým právním servisem, Beskydčanem – sdružením pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půdou pro život, Dětmi Země – Klubem za udržitelnou dopravu na straně druhé

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. P. Vícha – poznamenal, že Svaz měst a obcí okresu Karviná potvrdil usnesení, že průmyslová zóna Dolní Lutyně v blízkosti dálnice je prioritou,

Ing. Mžik – sdělil, že jeho výtka směřuje nyní k poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, a to ve věci schvalování zákonů,

Ing. Tošenovský – sdělil, že v tomto případě velmi souhlasí s názory Ing. Mžika,

p. Váhalová – dotázala se, jakou máme jistotu, že se nepřihlásí žádná jiná ekologická organizace, která není obsažena v této deklaraci,

Ing. Tošenovský – uvedl, že takovou jistotu nemáme, ale my nemůžeme zákon žádnou deklarací omezit,

p. Váhalová – sdělila, že má obavy, aby to nebyl spouštěč pro další ekologické organizace,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že tento spouštěč je dán zákonem, který schválil Parlament České republiky a který toto umožňuje,

Mgr. Drobil – k připomínce Ing. Víchy ke zrušení příslušného usnesení zastupitelstva kraje týkajícího se Dolní Lutyně uvedl, že se chystá předložit do prosincového zasedání zastupitelstva kraje návrh na změnu tohoto usnesení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (48 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1269/1 (text uveden v příloze č. 2).


Ing. Tošenovský předal řízení zasedání náměstkovi hejtmana kraje p. Lukšovi z důvodu jednání s velvyslancem Jihokorejské republiky a doporučil, aby seminář k návrhu rozpočtu kraje na rok 2007 začal ve 13:30 hodin.


K materiálu č. 66
Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1270/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Návrh na ukončení prodeje nemovitostí areálu ÚSP v Ostravici prostřednictvím realitní kanceláře

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 14/1271/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Žádost Agentury SLUNCE, o. p. s., o poskytnutí dotace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Uvedený materiál byl již projednán současně s materiálem č. 28 a bylo přijato společné usnesení k oběma materiálům pod č. 14/1213/2 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty od členů zastupitelstva kraje.

Dále uvedla, že na ústní dotaz vznesený členkou zastupitelstva kraje Bc. Váhalovou při projednávání materiálu č. 2 odpoví písemně.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Pomikálek sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení s výjimkou materiálů č. 60 a 63. K těmto dvěma bodům návrhová komise posoudila námitku týkající se materiálu č. 60 (tj. změna názvu přísp. org. Středisko volného času FOKUS Nový Jičín) ve vztahu k materiálu č. 63 (rozpočtová opatření), vznesenou členem zastupitelstva kraje RNDr. Ženatým, Ph.D., a konstatuje, že usnesení k těmto materiálům nejsou v rozporu. Změna názvu příspěvkové organizace se provádí s účinností od 1. 1. 2007, zatímco rozpočtové opatření je schváleno ke dni 23. 11. 2006. Všechna přijatá usnesení jsou platná.


Závěr:

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša poděkoval všem za práci na zasedání a sdělil členům zastupitelstva kraje, že ve 13:30 hodin se bude konat seminář k návrhu rozpočtu kraje na rok 2007.


Přílohy:

Schválený program 14. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 14/1183/1 – 14/1271/1

Přehled hlasování

Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 30. 11. 2006

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Jaroslav Krupka
Petr Jakubek

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.