Menu

konaného dne 21. 12. 2006 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 11:30)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

15. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 2 členové zastupitelstva kraje.

Hejtman kraje dále sdělil, že na základě jednání rady kraje, konaných ve dnech 11. a 14. prosince, byl návrh programu dnešního zasedání doplněn ještě o materiály pod č. 54 až 59. Tyto materiály byly spolu s materiály č. 40, 43 a dodatkem k materiálu č. 3 zaslány vzhledem k jejich obsáhlosti na druhém CD nosiči. Zároveň bylo členům zastupitelstva kraje odesláno i písemné stanovisko finančního výboru k materiálům, které budou dnes projednávány.

Na schůzi rady kraje konané dne 19. prosince byl návrh programu doplněn o materiál pod číslem 60 a na základě dnešního jednání rady kraje ještě o materiál pod číslem 61. Tyto materiály byly předloženy dnes na stůl v písemné formě spolu s novým materiálem č. 52, dodatkem č. 2 k materiálu č. 3, dodatky k materiálům č. 30, 33 a 59 a novým návrhem usnesení k materiálu č. 17.

Dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl. S úvodním slovem předkladatele se navrhují materiály č. 3 a 61.

Předložený návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1272/1 (text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva kraje").


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 23. 11. 2006, byli Ing. Jaroslav Krupka a p. Petr Jakubek. Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1273/1 (text uveden v příloze č. 2). Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu ze 15. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1273/2 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1274/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 23. 11. 2006 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 29. 11. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 12. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 11. 12. 2006 rada kraje:

Na schůzi dne 14. 12. 2006 rada kraje:

Na schůzi dne 19. 12. 2006 rada kraje:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1275/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Informace k zákonu o střetu zájmů, návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – upozornil členy zastupitelstva kraje, aby tomuto novému zákonu věnovali patřičnou pozornost, protože stanovuje některá nová pravidla a povinnosti; z toho vychází i jednací řád,


K materiálu č. 3 + 2 dodatky
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 a rozpočtový výhled na léta 2008 a 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – sdělil, že klub KSČM podrobně projednal návrh rozpočtu kraje na rok 2007 a ocenil jeho zpracování i způsob jeho projednávání,

PaedDr. Nováčková – sdělila, že má výhradu k příloze č. 10 k materiálu č. 3 pod názvem "Přehled požadavků politického klubu ČSSD na rozpočet roku 2007", a uvedla, že to není přehled požadavků klubu, ale žádostí obcí, které byly řádně podány přes podatelnu a se kterými se obce na členy zastupitelstva kraje obrátily,

Ing. Vzientek – uvedl, že má výhrady k výdajům na platy zaměstnanců krajského úřadu, a dotázal se, k jakému zvýšení počtu zaměstnanců vlastně došlo,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že rozpočet byl projednán ve výboru finančním a bylo k němu přijato doporučující stanovisko,

Ing. Tošenovský – souhlasil s názorem JUDr. Babky, že je zapotřebí hledat řešení v rámci rozdělování rozpočtového určení daní pro kraje a obce, které není dle jeho názoru správné,

Mgr. Drobil – uvedl, že výsledná částka je stejná, ale je rozdělena na Agenturu pro regionální rozvoj (neinvestiční částka) a na rozpočet Moravskoslezského kraje (investiční částka),

Ing. Stanjura – sdělil, že nárůst zaměstnanců oproti loňskému roku je způsoben "legislativní smrští" – zhruba 70 % úředníků krajského úřadu vykonává přenesený výkon státní správy a pouze 30 % samosprávný výkon,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení se všemi předloženými dodatky a změnami – schválen (54 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1277/1 (text uveden v příloze č. 2),


K materiálu č. 4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1278/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1279/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Žádosti příjemců dotace z rozpočtu kraje o změnu procentuální spoluúčasti financování projektu a žádost nestátní neziskové organizace o poskytnutí dotace na nákup užitkového automobilu

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1280/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Žádost Národní rady zdravotně postižených ČR o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1281/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Žádost Církevní konzervatoře Opava o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace a změnu nákladového rozpočtu projektu

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1282/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Žádost Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, o změnu účelu použití investiční dotace do investičního fondu

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1283/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Projekt "Centrum resocializace, zdravotní rehabilitace, doplňkové léčby a prevence akutních zdravotních potíží vedoucích k sociální exklusi" – návrh na nepovolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně, povolení úlevy z penále

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1284/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 01122/2006/RER

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1285/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na poskytnutí dotace Destinačnímu managementu Moravsko-Slezskému o.p.s. na období prosinec 2006 – červenec 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1286/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 13. 10. 2006 do 20. 11. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1287/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Vzientek – vznesl dotaz, zda by nebylo dobré změnit systém poskytování dotací, jak už o tom na zasedáních zastupitelstva probíhala diskuse – předkládaný materiál není dle jeho názoru výraznou změnou,

Ing. Tošenovský – uvedl, že je to složitý problém a dosud nebyl vynalezen jiný mechanismus, který by nebyl nákladnější,

p. Lukša – sdělil, že je třeba se podívat na konečný výstup dotací – ty směřují převážně do malých obcí, což je účelem, neboť tyto obce jsou nejvíce postiženy rozpočtovým určením daní,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1288/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Žádost Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1289/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Žádosti příjemců dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2006 o úlevu ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a o úlevu z penalizace

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1290/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17 + nový návrh usnesení
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1291/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Informace o konečné výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2006

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – upozornila na kolonku týkající se státní informační politiky ve vzdělávání, která dotačně v tomto roce pro všechny školy, tzn. pro školy zřizované obcemi, soukromé i krajské školy, znamenala částku necelých 100 mil. Kč,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1292/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že uvedený materiál byl projednán výborem pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1293/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1294/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Projekt LIFE06 NAT/CZ/000121 "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" – návrh na přijetí dotace od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropského Společenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1295/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na prodloužení časové použitelnosti účelových investičních dotací poskytnutých v roce 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1296/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Integrované výjezdové centrum Poruba – dotace do rozpočtu statutárního města Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1297/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na zrušení bodu 2) v usnesení zastupitelstva č. 22/899/2 ze dne 8. 4. 2004 ve věci strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 9 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1298/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje (výsledky výběrových řízení)

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1299/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje pozemků

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1300/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na poskytnutí daru statutárnímu městu Opava a přijetí daru od statutárního města Opava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1301/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí a přijetí darů nemovitostí v k. ú. Kopřivnice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1302/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na vydání souhlasného prohlášení

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1303/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30 + dodatek s doplněným návrhem usnesení
Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Mošnov do vlastnictví společností Behr Ostrava, s. r. o., a Cromodora Wheels, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – podal informaci, že od společnosti Behr Ostrava, s. r. o., byl doručen návrh na nižší částku za m², ale protože v této věci kraj spolupracuje velmi úzce s městem Ostrava a byl dohodnut dlouhodobě takovýto režim financování, doporučil jako předkladatel tohoto materiálu trvat na původní ceně,


K materiálu č. 31
Návrh na přijetí daru nemovitosti v k. ú. Opava-Předměstí a změnu usnesení č. 13/1115/1 ze dne 21. 9. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1305/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na zrušení usnesení č. 11/200/1 ze dne 20. 6. 2002, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1306/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33 + nový návrh usnesení
Návrh prodeje zámku v Hošťálkovech

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – podal informaci o posledních událostech v této záležitosti,

JUDr. Babka – uvedl, že od r. 1920 bylo užívání šlechtických titulů v našem státě zakázáno a nemělo by se používat ani v materiálech krajského zastupitelstva,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že v usnesení není titul uveden a zákaz užívání šlechtických titulů zase není tak striktně dán zákonem,


K materiálu č. 34
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1308/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Majetkové vypořádání stavby včetně součástí a příslušenství:

  1. "Silnice III/4666 – Háj – Hrabyně – rekonstrukce propustu + řešení odvodnění komunikace"

  2. "Silnice III/44342 – rekonstrukce mostu 44342-3 přes řeku Hvozdnici v Dolních Životicích"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1309/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na darování 1 kusu speciálního hasičského kontejneru určeného k ochraně obyvatel a 5 kusů nafukovacích záchranných matrací pro záchranu osob seskokem Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1310/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1311/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce, na rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1312/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39 + dodatek
Návrh "Zásad pro poskytování náhrad za výkon funkce člena zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – zdůvodnil předložení dodatku k materiálu č. 39,


K materiálu č. 40
Zpráva o činnosti finančního výboru za období od 15. 12. 2005 do 16. 11. 2006

Předkladatel materiálu: RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1314/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za období od ledna do listopadu 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Pavol Kubuš, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1315/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Výroční zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období leden – říjen 2006

Předkladatel materiálu: Josef Figura, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1316/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu za rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Bohumil Auinger, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1317/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Zpráva o činnosti výboru zahraničního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období od leden až prosinec 2006

Předkladatel materiálu: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1318/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2006

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1319/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán za období listopad 2005 – říjen 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Josef Jalůvka, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1320/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – sdělil, že výbor pro územní plán projednal uvedený materiál a doporučuje jeho schválení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1321/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Schválení návrhu územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – sdělil, že výbor pro územní plán projednal uvedený materiál a doporučuje jej ke schválení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 2 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1322/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh svěřit nemovitý majetek příspěvkové organizaci kraje, dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 50
Záměr realizace změny organizačního uspořádání nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PaedDr. Nováčková – dotázala se, jaký je definitivní cíl tohoto záměru a zda to již nějaký jiný kraj zkoušel, či zda jsme v tomto první,

Ing. Veverka – uvedl, že je to záměr určité organizační změny, která má nějaké cíle a dopady; mezi obecné cíle našeho krajského zdravotnictví patří poskytování péče občanům našeho kraje, a to samozřejmě tak, aby toto poskytování péče nebylo pro kraj ekonomicky destruktivní,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1333/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje týkajících se úkonů spojených se zabezpečením přechodu poskytování zdravotní péče z nemocnic – příspěvkových organizací na nemocnice – akciové společnosti

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Vzientek – dotázal se, zda je to první krok ke zrušení akciových společností, či zda je ještě nějaký jiný záměr, a kolik finančních prostředků bylo zapotřebí k tomuto experimentu,

Ing. Veverka – sdělil, že se nedomnívá, že se jedná o experiment,

Ing. Vzientek – vznesl dotaz, co je tedy plánováno do budoucna,

Ing. Veverka – odpověděl, že další budoucnost těch akciových společností se bude muset řešit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1334/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52 – nový materiál
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,

Ing. Veverka – zdůvodnil, proč byl předložen nový materiál,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1335/1–15/1342/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na opětovné zvolení stávající přísedící Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1343/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1217/1 ze dne 23. 11. 2006 ve věci poskytnutí účelově určených dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem zabezpečení spolufinancování akcí podaných na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1344/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1345/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 1. – malé a střední podniky)

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1346/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Změna usnesení zastupitelstva kraje a zrušení příspěvkových organizací kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času zřizovaných krajem

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1347/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více!" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1348/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59 + dodatek vč. nového návrhu usnesení
Výplata státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení postupu výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2007

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1349/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nabytí pozemku v k. ú. Nošovice od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1350/1 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Změna v představenstvu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – poznamenal, že navržení členové představenstva by se mohli zastupitelstvu představit,

p. Lukša – sdělil, že je zde přítomen ředitel společnosti Letiště Ostrava, a. s., Ing. Lubomír Vavroš, a předal mu slovo,

Ing. Vavroš – podal bližší informace k navrženým kandidátům na členy představenstva – Ing. Leoši Liškovi a Ing. Radovanu Kouřilovi,

JUDr. Babka – uvedl, že dle jeho názoru by účast kandidátů na tak významné pozice měla být pravidlem pro jednání zastupitelstva,

p. Lukša – odpověděl, že od příštího zasedání zastupitelstva kraje tomu tak již bude,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1351/1 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že doposud na tomto zasedání neobdržela žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty od členů zastupitelstva kraje.

JUDr. Babka – dotázal se hejtmana kraje, jaký byl důvod stažení materiálu týkajícího se zákonodárné iniciativy našeho kraje z programu Poslanecké sněmovny, a dále se dotázal, zda by mohli být členové zastupitelstva kraje seznámeni s případnými změnami týkajícími se dislokace Policie České republiky v rámci kraje,

Ing. Tošenovský – k prvnímu dotazu uvedl, že o zařazení naší legislativní iniciativy do programu Poslanecké sněmovny se dozvěděl v podstatě až den před tímto jednáním, kdy měl domluveny již určité schůzky,

JUDr. Babka – uvedl, že jeho dotaz se netýká jen problému Vsetínska, ale spíše nařízení ministra vnitra týkajícího se více obcí,

Ing. Tošenovský – požádal tedy JUDr. Babku o přesnou písemnou formulaci jeho dotazu s tím, že na něj pak bude odpovězeno písemně ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie České republiky – jedná se o velmi složitou záležitost.


Různé:

Ing. Kubuš – jako předseda výboru pro národnostní menšiny sdělil, že na úterní schůzce tohoto výboru zazněl názor, že v rámci reorganizace úřadu by neměla být agenda národnostních menšin dávána pod odbor sociálních věcí, ale např. pod odbor školství,

Ing. Tošenovský – sdělil, že tuto agendu zabezpečuje jeden pracovník a že dle jeho názoru není rozhodující, pod kterým odborem je administrativně zařazena, ale je důležité, aby tato agenda byla funkčně zajištěna,

PaedDr. Nováčková – popřála jménem klubu ČSSD všem členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům krajského úřadu pohodové a krásné svátky,

JUDr. Babka – poděkoval za klub KSČM zaměstnancům krajského úřadu za vytváření dobrých podmínek pro práci členů zastupitelstva kraje, svým kolegům poděkoval za spolupráci a všem popřál krásné vánoce a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2007,

Bc. Adamec – za klub KDU-ČSL popřál všem rovněž radostné svátky vánoční a v novém roce hodně zdraví a optimismu v soukromém i pracovním životě.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Mgr. Týle sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení jsou platná.

Jménem návrhové komise poděkoval JUDr. Býmovi, Ph.D., za vytváření podmínek pro práci návrhové komise a všem popřál krásné a klidné vánoce.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval všem za celoroční práci na zasedání, kde byla vždy velmi kulturně vedena veškerá diskuse, a popřál všem za sebe a za ředitelku krajského úřadu krásné svátky, hodně síly a zdraví do nového roku 2007 a pracovníkům úřadu poděkoval rovněž za profesionální přístup.


Přílohy:

Schválený program 15. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 15/1272/1–15/1351/1

Přehled hlasování

Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 29. 12. 2006

Zápis včetně příloh ověřili:
PaedDr. Hana Nováčková
Ing. Miroslav Pulchart

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.