Menu

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 25. 6. 2015 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 11:45)

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

15. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 47 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 9 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Hejtman kraje Miroslav Novák sdělil, že dne 12. června 2015 zemřel po těžké nemoci Ing. Josef Jalůvka, který vykonával funkci člena zastupitelstva kraje již od jeho 1. funkčního období, patřil vždy mezi jeho aktivní členy a byl nerozlučně spjat s politikou Moravskoslezského kraje. Jeho památku uctili všichni přítomní minutou ticha.

Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novou členkou zastupitelstva kraje se dnem 13. června 2015 stala MUDr. Hana Heráková, členka volební strany ODS, která se však z účasti na zasedání zastupitelstva z důvodu plánované dovolené omluvila. Slib členky zastupitelstva kraje tedy složí na příštím zasedání zastupitelstva.

Miroslav Novák dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí informaci o úmrtí Ing. Josefa Jalůvky, člena zastupitelstva kraje
  2. bere na vědomí, že úmrtím Ing. Josefa Jalůvky zanikl dnem 12. 6. 2015 jeho mandát člena zastupitelstva kraje a funkce člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje
  3. bere na vědomí, že členkou zastupitelstva kraje se dnem 13. 6. 2015 stala MUDr. Hana Heráková
  4. stanoví neuvolněné člence zastupitelstva kraje MUDr. Haně Herákové ode dne 25. 6. 2015 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1193 ze dne 7. 5. 2015 za výkon funkce členky zastupitelstva kraje a členky výboru sociálního zastupitelstva kraje"

2. Organizační záležitosti

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 7. 5. 2015, byli Ing. Eva Šillerovádoc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1257 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2 – Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 7. 5. 2015 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1258 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1259 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 5. 2015 se konaly 4 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 7. 5. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 19. 5. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 6. 2015 rada kraje, která proběhla jako výjezdní v Třinci, mj.:

Na schůzi dne 15. 6. 2015 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 25. 6. 2015,


K projednávaným materiálům:

3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service EMEA Limited o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Vinš, generální ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Moody´s Investors Service EMEA Limited

Miroslav Novák – předal slovo Ing. Petru Vinšovi,

Ing. Petr Vinš – uvedl, že jako každý rok jsou předkládány i nyní výsledky přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje s tím, že rating byl opět potvrzen,

Miroslav Novák – poděkoval Ing. Petru Vinšovi za úvodní slovo k předloženému materiálu s tím, že věří, že příští rok kraj toto ohodnocení opět obhájí,


K materiálu č. 3/2
Návrh na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Miroslav Novák – uvedl, že k tomuto materiálu byl přizván MUDr. Jan Andrle, kandidát na funkci člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.,


K materiálu č. 3/3
Návrh na zvolení přísedící Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní,


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí
(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2014

Miroslav Novák – sdělil, že tento materiál úzce souvisí se závěrečným účtem, přesto mají tyto materiály různou skladbu, a proto musí být zvlášť rozděleny,


K materiálu č. 4/2
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014

Miroslav Novák – sdělil, že jsme před malou chvílí obdrželi od firmy Moody´s Investors Service EMEA Limited ratingové ohodnocení v kategorii A2, což hovoří o tom, že Moravskoslezský kraj a jeho hospodaření má stabilní výhled,

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že závěrka i závěrečný účet jsou zpracovány v souladu se všemi předepsanými právními normami; závěrečný účet je přezkoumáván Ministerstvem financí s výsledky, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti – to vše je velmi pozitivní a odpovídá tomu i dnes předaný rating,

Miroslav Novák – reagoval na poznámku Ing. Evy Poštové, CSc., k zůstatku na účtu kraje s tím, že oba dobře vědí, že zůstatky na běžných účtech nesouvisí s výsledkem hospodaření, s finančním stavem aktiv a pasiv a že jsou součástí cash flow; tato čísla vždy spolu nemusí korespondovat,

Ing. Eva Poštová, CSc. – reagovala na zrušení výběrové soutěže na tzv. "Černou kostku" v období do roku 2008 – tehdy byly nabídky hodně vysoké a měla proběhnout další soutěž; to, že výběrová soutěž byla tehdy zrušena, neznamená, že ta předminulá rada kraje je odpovědna za to, že se dále v té realizaci plánované výstavby knihovny nepokračovalo,

Miroslav Novák – odpověděl, že po uvedeném zrušení výběrového řízení v roce 2008 sdělilo Ministerstvo kultury, že ani prostředky na vázaném účtu tohoto ministerstva ve výši 490 mil. Kč nejsou,


K materiálu č. 4/3 + dodatek k materiálu
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1266 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh ve věci změny vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1267 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 6. 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1268 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 7. 5. 2015

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za přehled v odpovědi na svůj dotaz ve věci rozpočtového opatření na akci "Realizace komunikační strategie" a sdělila, že celkové výdaje na tuto položku byly navýšeny z 9,1 mil. Kč na 13,377 mil. Kč,

Miroslav Novák – požádal Ing. Evu Poštovou, CSc., aby svůj dotaz předložila písemně, že na něj bude odpovězeno,


K materiálu č. 4/7
Informace o výsledku uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Moravskoslezského kraje provedené Ministerstvem vnitra ve dnech 12. a 13. 5. 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1270 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace společnosti České aerolinie a.s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1271 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Přistoupení Moravskoslezského kraje do zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR"

Miroslav Novák – uvedl, že materiál je sice předkládán bez úvodního slova, ale na požadavek předsedy politického klubu KDU-ČSL k němu podá krátkou informaci,


5. Úsek legislativy
(úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy
(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Diskuse:

Mgr. Radim Miklas – poznamenal, že uvedený materiál a i řada dalších nebyly projednány v příslušných výborech zastupitelstva kraje,

Mgr. Věra Palková – na úvod svého vystoupení sdělila, že minulý týden probíhala v Plzni Olympiáda dětí a mládeže, a poděkovala všem, kteří se zasloužili o dobré jméno kraje – naše delegace přivezla bronzový pohár,

Miroslav Novák – poznamenal, že u materiálu pod č. 6/5 bylo dost prostoru na to, aby to příslušný výbor dostal k projednání,

Mgr. Radim Miklas – uvedl, že jeho připomínka se pochopitelně netýkala materiálu pod č. 6/7,

Ing. Vít Slováček – požádal, aby v případě, že zastupitelstvo schválí u materiálu č. 6/1 dotaci na mezinárodní cyklistický Závod Míru, který již proběhl a který určitě měl nějaký rozpočet, odbor financí zkontroloval, jaké náklady byly uplatněny vůči kraji a vyúčtovány, protože dle jeho názoru jestliže je již skoro měsíc po závodu, tak by už měly všechny platby odejít a všechno být zaplaceno,

Miroslav Novák – souhlasil s tímto požadavkem a uvedl, že kontrola bude náležitě provedena,


K materiálu č. 6/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1274–15/1457 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1458 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


Člen zastupitelstva kraje JUDr. Jiří Mlčoch sdělil, že má nefunkční hlasovací zařízení; proběhla pak zkušební hlasování pod pořadovými čísly 21 a 22.


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1459 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Přijetí finančního daru od Českého olympijského výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1460 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1461 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1462 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1463 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1464–15/1473 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 7/3
Žádost obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1474 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství
(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 3 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1475 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Stará Bělá, na rekonstrukci křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1476 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1477 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1478 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádost o výkup pozemků v k. ú. Rychvald za účelem vypořádání stavby silnice III/4724

Mgr. Daniel Havlík – jako předkladatel požádal o stažení tohoto materiálu (hlasování proběhlo až v závěru zasedání u "Zprávy návrhové komise").


K materiálu č. 8/6
Návrh na neposkytnutí dotace na výstavbu vodovodu v obci Životice u Nového Jičína

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 2 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1479 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Investiční dotace subjektu Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, na vybudování expozice pro želvy ostruhaté

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1480 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek‑Místek na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1481 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 – 2)

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1482 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Dotace Povodí Odry, státní podnik, na realizaci projektu na vodním toku Mohelnice

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1483 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1484 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 10 let k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko – Třinecko

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1485 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Armádě spásy v České republice, z. s., z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1486 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na sloučení organizací kraje Domov Duha, příspěvková organizace a Domov Paprsek, příspěvková organizace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1487 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na převod zařízení sociálních služeb Domov Jistoty, příspěvková organizace, z Moravskoslezského kraje na město Bohumín

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1488 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1489–15/1510 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačních programů vyhlášených radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1511 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6 + dodatek k materiálu
Schválení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1512 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury z rozpočtu kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1513 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1514–15/1520 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů
(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. čtvrtletí 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1521 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1522 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Přijetí projektu s názvem "Destinační management Moravskoslezského kraje" v době jeho udržitelnosti

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1523 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1524 (pořadové hlasování č. 52 uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1525 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6 + dodatek k materiálu
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v rámci krajského kola soutěže "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015"

Martin Sikora – zdůvodnil předložení dodatku k tomuto materiálu,

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1526 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Schválení zahájení přípravy neinvestičních projektů pro programové období 2014 2020

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1527 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Služovice a neuzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Karlova Studánka v dotačním programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1528 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1529 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1530 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Martin Sikora – sdělil, že tento materiál je předkládán na základě požadavku politického klubu ODS vzneseného na minulém zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za tento materiál a souhlasila s tím, co zde nyní sdělil náměstek hejtmana kraje Martin Sikora,

Miroslav Novák – dodal, že věci v této záležitosti běží tak, jak mají, a že zářijové zastupitelstvo nám už asi řekne to podstatné,


K materiálu č. 10/12
Návrh na zahájení přípravy projektu Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1532 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Silnice II/452 Bruntál-Mezina"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1533 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Návrh na profinancování a kofinancování a předložení žádostí o dotaci projektů "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji" a "Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním" do Operačního programu Zaměstnanost

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – sdělila, že souhlasí s tímto materiálem a má návrh na další žádost o dotaci "Podpora rozvoje paliativní péče v Moravskoslezském kraji",

Martin Sikora – uvedl, že v dalších námětech budou s kolegy z odboru evropských projektů pokračovat a že pokud má někdo nějaký nový požadavek, měl by kontaktovat náměstka hejtmana kraje nebo vedoucího odboru,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1534 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti dopravy "Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah", "Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek‑Místek – Lískovec" a "Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1535 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/16
Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti kultury

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1536 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/17
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VŠB-TU Ostrava)

Martin Sikora – uvedl, že tento materiál byl projednán teprve dnes ráno na schůzi rady kraje; jedná se sice o standardní věc, ale bylo pozdě ukončeno řízení.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1537 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1538 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na odkoupení části pozemku a návrh na změnu usnesení

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1539 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh předat novostavbu pavilonu chirurgických oborů k hospodaření Nemocnici ve Frýdku‑Místku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1540 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na odkoupení budovy v areálu Nemocnice Třinec

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1541 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1542 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na darování movitých věcí Základní školy v Bílovci městu Bílovec

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1543 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na odkoupení části budovy muzea v Českém Těšíně a budovy bufetu v Novém Jičíně

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1544 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh koupě nemovitých věcí a poskytnutí dotace

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1545 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1546 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1547 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Mapa zážitků Moravy a Slezska" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1548 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh nabýt darem nemovité věci ve Fulneku, návrh přímého prodeje areálu ve Frýdku‑Místku a snížení nejnižšího podání u prodeje areálu ve Vítkově

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1549 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Návrh na prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně sdružení BESKYDHOST

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1550 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/14
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví cestovního ruchu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1551–15/1552 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/15
Návrh na prodej bývalého školského areálu v Ostravě – Kunčicích dražbou

Ing. Ivan Strachoň – uvedl, že obsahem tohoto materiálu je návrh na prodej objektu dražbou – uvedený objekt se rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením dne 11. 12. 2014 prodat formou přímého prodeje společnosti Technoprojekt, a.s., Ostrava; tato společnost však v květnu t. r. od záměru koupě ustoupila,

Miroslav Novák – dal o tomto návrhu usnesení hlasovat – schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1553 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/16
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva, uzavřené s městem Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Ivan Strachoň – požádal o podporu předloženého dodatku č. 3, kterým se prodlužuje termín pro uzavření darovací smlouvy,

Miroslav Novák – dal o předloženém návrhu usnesení hlasovat – schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1554 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 12/1
Informace o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního zastupitelstva kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1555 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na volbu člena výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně politického klubu ČSSD zastupitelstva kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1556 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


13. Ostatní materiály

K materiálu č. 13/1
Peněžitý dar Asociaci krajů České republiky k zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního systému krajů

Předkladatel materiálu: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1557 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že podává 2 písemné dotazy týkající se "Řešení revitalizace Moravskoslezského kraje" a "Časové řady výdajů akce Realizace komunikační strategie od r. 2007", na které požaduje písemnou odpověď,

Miroslav Novák – uvedl, že věří, že se nám určitě podaří získat všechna relevantní data,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poznamenala, že nedávno byl takovýto materiál předkládán vládě České republiky a že by byla ráda, kdyby se podařilo požadovaná data získat.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise RSDr. Karel Kuboš sdělil, že vzhledem k tomu, že předkladatel materiálu č. 8/5 požádal o jeho stažení až v průběhu zasedání, musí být o tomto stažení hlasováno,

Miroslav Novák – dal tedy o stažení materiálu pod č. 8/5 hlasovat – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 15/1558 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).

RSDr. Karel Kuboš dále uvedl, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje, byla platně přijata.


Dotazy, připomínky a podněty:

Mgr. Věra Palková – sdělila, že kromě již výše zmíněných dotazů Ing. Evy Poštové, CSc., obdržela další čtyři dotazy, a to připomínku členky zastupitelstva kraje Bc. Věry Pražákové týkající se přípravy a předložení žádosti o dotaci na projekt "Podpora rozvoje paliativní péče v MSK" a dotazy od Ing. Libora Nowaka v záležitosti "Výpadku v příjmech krajských nemocnic", od Ing. arch. Liany Janáčkové týkající se "Problematiky ubytoven" a od p. Petra Bechera k "Vyvěšování státních symbolů – vlajek u příležitosti historických událostí",

Miroslav Novák – předal slovo Bc. Věře Pražákové,

Bc. Věra Pražáková – uvedla, že by svou připomínku chtěla zapracovat do usnesení – pokud je to možné,

Miroslav Novák – odpověděl, že by o této připomínce nedával hlasovat, protože nevíme, o jaký operační program se jedná; je to úkol pro náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikoru, aby to s odborem a s Bc. Věrou Pražákovou prokonzultoval a připravil stanovisko; když to bude možné, tak bude předložen materiál,

Petr Becher – sdělil, že se na něho obrátili občané městského obvodu Plesná s problémem vzniklým v souvislosti s rekonstrukcí silnice, a poděkoval vedoucímu u odboru dopravy Ing. Ivo Murasovi za promptní svolání schůzky a zodpovězení dotazů těchto občanů kraje,

Mgr. Ivan Žárský – sdělil, že bychom se měli držet úcty k těm padlým hrdinům, kteří bojovali za osvobození naší vlasti a že s vlajkou ruské federace by neměl být žádný problém,

Mgr. Radim Miklas – poznamenal, že ruská vlajka se netýká všech států, které se účastnily 2. světové války,

Miroslav Novák – předal slovo 1. náměstkovi hejtmana kraje JUDr. Josefu Babkovi, který je zodpovědný za legislativu,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že je za legislativu odpovědný, ale že není odpovědný za všechny pietní akty, které se uskutečnily v rámci Moravskoslezského kraje; tato otázka je záležitostí organizátorů,

Petr Becher – poznamenal, že by se přimlouval za uskutečnění uvedeného semináře,

Miroslav Novák – sdělil, že ředitel krajského úřadu metodicky řídí tajemníky obecních úřadů a že tedy pro ně připraví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra seminář, aby všechny obce byly náležitě poučeny, jak vyvěšovat vlajky při státních svátcích, při pietních událostech, jak má správně viset česká vlajka apod.,

Ing. Martin Juroška, Ph.D. – sdělil, že jednotný názor se zde nedozvíme a že ho ani nemusíme mít – je to zbytečná diskuse, kraji do toho vyvěšování nic není, co jednotlivé obce v této souvislosti udělají; jsou to různé samosprávné subjekty,

Miroslav Novák – uvedl, že se naopak domnívá, že seminář bude užitečný, protože byl často svědkem různých přečinů v této oblasti,

Ing. Martin Juroška, Ph.D. – sdělil, že čte nejrůznější záležitosti z Ministerstva vnitra a že bychom je k sobě raději neměli pouštět,

Miroslav Novák – uvedl, že toto ponechá bez komentáře,

Ing. arch. Liana Janáčková – sdělila, že by se chtěla dotknout problematiky ubytoven, protože byl schválen zákon o hmotné nouzi (§ 33), který ukládá samosprávám měst a obcí vyjadřovat se k souhlasu či nesouhlasu k doplatku na bydlení pro jednotlivé občany ubytované v ubytovnách,

Mgr. Jaroslav Stolařík – podpořil předsedkyni politického klubu "Nezávislí" Ing. arch. Lianu Janáčkovou a požádal hejtmana kraje, aby se v rámci schůzky Asociace krajů obrátil na svého stranického kolegu Mgr. Jiřího Dienstbiera, který vydal toto nesmyslné prohlášení, protože Havířovsko a Karvinsko tímto ubytovacím byznysem trpí,

Ing. Martin Juroška, Ph.D. – uvedl, že by tomuto problému nevěnoval moc pozornosti, protože ten zákon za chvilku nebude platit; došlo k tomu před volbami a není to skutečné řešení,

JUDr. Josef Babka – souhlasil s tím, že uvedený zákon je "legislativní zmetek" a že to bude muset být třeba i v rámci "legislativní nouze" parlamentem vyřešeno,

Ing. arch. Liana Janáčková – uvedla, že hlasování tehdy proběhlo napříč Poslaneckou sněmovnou, a konstatovala, že došlo k systémové chybě,

Miroslav Novák – dodal, že bychom se měli nechat inspirovat v zahraničí, kde to funguje.


Závěr:

Miroslav Novák – poděkoval členům zastupitelstva za aktivní přístup při projednávání materiálů na dnešním zasedání zastupitelstva kraje, a popřál všem příjemnou dovolenou.


Přílohy:

Schválený program 15. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 15/1256–15/1558

Přehled hlasování

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 3. 7. 2015

Zápis včetně příloh ověřily:

Bc. Monika Havlíčková

Ing. Eva Poštová, CSc.

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.