Menu

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 15

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 5. 3. 2020 od 9:00 do 11:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

15. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Také uvedl, že na webových stránkách kraje bude opět přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil několik informací k tomu, co se dnes kolem nás děje, to znamená šířením epidemie koronaviru a choroby COVID‑19,


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že paní Ing. Krištofová není přítomná a dotázal se, zda zanechala vzkaz,

Bc. Eva Tořová – informovala, že dostala SMS od paní Ing. Krištofové, ve které sdělila, že bude mít 20 až 30 min zpoždění,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal, aby napsala, zda se zápisem souhlasí,

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. – sdělil, že zápis přečetl a neshledal v něm žádná pochybení, podepsal a doporučuje zápis ke schválení,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl, že Ing. Krištofová může poté, co se dostaví, sdělit své stanovisko, a pak by se revokovalo usnesení, v daný okamžik nechal hlasovat o ověření předchozího zápisu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1776 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1777 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1778 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že Ing. Krištofová souhlasí se zápisem z předchozího zasedání zastupitelstva kraje, a proto je usnesení ve věci jeho ověření platné.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že to, co bylo řečeno, je částečná pravda, protože to opatření ministra zdravotnictví se týká prodeje a předpokládá, že humanitární pomoc našeho charakteru stejně jako charakteru ostatních měst a krajů je věc jiná, a doplnil, že včera na Zastupitelstvu města Ostravy rovněž rozhodli, ale pro právní jistotu tam dali "za předpokladu splnění všech opatření orgánů státní správy", ale jinak je to opatřeni pana ministra jedině na prodej, nikoliv na humanitární pomoc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to chápe, ale situace je taková, že se v tomto kraji nedostává respirátorů, chybí jich 40 tis. a dodal, že i když se jedná o zanedbatelný počet, tak v daný okamžik nemůžeme, ať už se jedná o prodej nebo humanitární pomoc, cokoliv jiného v tomto činit, je to na odhlasování vás všech, dále dodal, že je to návrh na stažení tohoto bodu,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že zdůvodnění je teď úplně jiné než předtím,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že není jiné, sémantický je to totéž, prostě je tady jakýsi problém s prodejem jiným organizacím, protože nám chybí tyto věci, a řekl, že má JUDr. Babka pravdu, že se jedná o prodej (humanitární pomoc není totéž), ale důsledek je naprosto stejný, jde o to, aby především byly těmito pomůckami vybavení naši zdravotníci, to je celá zpráva k tomuto,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že s tím souhlasil, jen ten úvodník byl trochu "stáhnutý", že nám pan ministr zdravotnictví něco zakázal, tak tomu není, chápal obavy, že nebudou pokryty potřeby našich zdravotníků, policistů atd., obavy jsou oprávněné, s tím souhlasil, ale vysvětlení bylo trochu jiné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že řekli "s ohledem na přijaté rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví", takže i toto bylo bráno v potaz,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – se zeptal, zda tomu rozumí tak, že humanitární pomoc, ty roušky, budou přesměrovány do našich krajských zařízení, nemocnic nebo dalších zařízení, aby byly využitelné, a neležely jenom na místě, když nejdou na humanitární pomoc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že nejsou v daný okamžik nakoupeny a stát se v daný okamžik snaží a je to i pravidlo, že bude chtít všechny tyto roušky nakupovat centrálně, takže nákup respirátorů a roušek bude provádět centrálně, aby se zamezilo tomu, co se dnes děje, totiž jakémusi předražování těchto věcí a bude to v podstatě řešeno centrálním způsobem – k tomu zítra proběhne jednání s vybranými zástupci Bezpečnostní rady státu a hejtmany v Praze, takže toto je ten důvod; dodal, že nebudeme tyto věci nakupovat, bude to zajišťovat stát, pokud se nedohodneme jinak,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1779 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2019 proběhlo 6 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/1780 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1781 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1782 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1783 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že na základě rozhodnutí bezpečnosti rady kraje byly v našich domovech seniorů zakázány návštěvy, protože se jedná o nejvíce ohroženou část obyvatel v případě šíření koronaviru, a doplnil, že to chtěl k tomuto bodu v rámci kontextu ještě zmínit.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1784 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1785 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1786 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí dotací v programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020–2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1787 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmu.

Jiří Navrátil, MBA – sdělil, že v rámci Moravskoslezského kraje bylo obdrženo 196 žádostí od poskytovatelů sociálních služeb na 592 služeb v rámci Moravskoslezského kraje, v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1788 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1789 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1790 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1791 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1792 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh personální změny v orgánu právnické osoby s účastí kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1793 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019

Ing. RSDr. Svatomír Recman – poděkoval za odpověď, a požádat o aktualizaci toho stavu, protože dotaz vznesl na zastupitelstvu kraje v prosinci 12. 12. 2019, odpověď byla datovaná 10. ledna 2020 a k dnešnímu dni jsou to další 2 měsíce, a proto požádal MUDr. Gebauera o aktualizaci, zda se za ty 2 měsíce něco událo nebo neudálo v tomto směru zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že co se týká pohotovosti, je podepsána smlouva se statutárním městem Ostrava na zajištění dětské a dospělé pohotovostí v rozsahu, který si de facto určilo město Ostrava,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1794 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020"

RSDr. Karel Kuboš – se zeptal, do jaké míry Moravskoslezský kraj bere vážně iniciativu sněmu Občanské demokratické strany z počátku letošního roku o převodu ostravského letiště pod americkou armádu a vznik letiště v Ostravě s tímto účelem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že v žádném strategickém materiálu týkajícím se letiště nic takového není, a jak sdělil, považuje to za politické prohlášení RNDr. Vondry, dodal, že se nic takového neplánuje, a že má vedle sebe předsedu dozorčí rady, který může potvrdit, že nic takového se v rámci strategie letiště neplánuje, a doporučil nevěřit dezinformačním webům,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že není předsedou dozorčí rady na letišti, a dodal, že tato záležitost byla zejména spojována se jménem prof. Vondráka, protože, kdyby nebylo jeho neuváženého vyjádření ve vztahu k jednomu prvnímu místopředsedovi ODS, tak by určitě nic takového nenastalo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že chtěl jasně říci, že nejedná neuváženě, a že na to reagoval tak, jak na to reagoval vždycky, jak se o tom bavili a už několik let se bavíme s Ministerstvem obrany, do jaké míry nezařadit toto letiště do strategických plánů leteckých sil České republiky, a to i sdělil; to, že tam někdo přidal přívlastek "americké", již nebyla jeho vina, a řekl, že žádný takový návrh nepřišel, a proto, to považoval za politické prohlášení RNDr. Vondry; a ke sdělení, že JUDr. Babka není předsedou dozorčí rady, uvedl, že se to může stát, když se dohodnou, může být z JUDr. Babky předseda dozorčí rady a může tam mít v podstatě přímý vliv na to, co se tam děje, a určitě dobře ví, že žádný takový plán tam není,

Ing. Josef Bělica – sdělil, že by chtěl situaci trošku odlehčit, protože chápe, že se blíží předvolební kampaň, požádal, ať se baví o důležitých věcech a nedělají tady z toho půtku na základě dezinformačních serverů, které jsou pravděpodobně financované z Ruska, nebo z tohoto směru aeronetu a různých těchto poskytovatelů neověřených informací, a dodal, že pokud má správné informace, prof. Vondrák nikdy nic takového neřekl a nemůže být zodpovědný za to, že nějaký takový server něco takového napíše,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že doufal, že prof. Vondrák není financován z Ruska a ani RNDr. Vondra, ale to už bylo řečeno, a bylo to řečeno v tom kontextu, jak hovořil, dodal, že nebude s prof. Vondrákem takto konfrontačně hovořit, nebo dokonce jako kolega Ing. Stanjura v Parlamentu ČR, který řekl, že jste ho slovně urazil,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to není pravda, že nikdy o základně amerických vojáků tady nehovořil, jen řekl, že nic takového nepřišlo, že nebyl žádný takový požadavek, proto to považoval za politické prohlášení RNDr. Vondry, a dodal, ať se mu nevkládá do úst něco, co neřekl, a protože moudřejší ustoupí, dál již reagovat nebude,

RSDr. Karel Kuboš – sdělil Ing. Bělicovi, že nebude kandidovat, proto to nebyla otázka nějaké volební kampaně, řekl, že mu úvodní věta k dotazu úplně stačila, a dodal, že nepodléhá žádným dezinformačním kampaním, prostě to byla otázka, na kterou jsem se zeptal, a odpověď mi stačila,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že JUDr. Babka řekl, že jsem se neuváženě vyjádřil, že tady chci americkou armádu,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že to byl jeho názor.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 9 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1795 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1796 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotací České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1797 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

JUDr. Josef Babka – sdělil, že by chtěl doplnit návrh usnesení, dodal, že tyto materiály jsou předkládány ve stejném duchu, tj. zastupitelstvo kraje má vzít na vědomí informaci o peticích, ale není tam napsáno "o způsobu vyřízení", doporučil doplnit text o "a způsobu jejich řešení", dále požádal o samostatné hlasování o petici číslo 8, která se týkala MUDr. Gebauera,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že návrhy berou do úvahy,

xxxx (občan MSK) – vznesl dotaz k petici, kterou tady předložil v prosinci minulého roku, a to petici za odvolání náměstka MUDr. Gebauera, dodal, že byl také MUDr. Gebauer vyzván k tomu, aby rezignoval na svou funkci,

xxxx (občan MSK) – vznesl dotaz, kolik petic bylo za rok 2019 vyřízeno kladně, a dodal, že tuto problematiku sleduje a všiml si, že byly většinou petice zamítnuté, a požádal o odpověď, kolikrát to vyšlo, že bylo dáno na požadavky občanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude na dotaz odpovězeno písemně,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že s tím souhlasí, a aby se hlasovalo o odpovědi na petici č. 8, tzn. o odpovědi č. 9, což je odpověď na Petici za odvolání náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl samostatně hlasovat jako první o bodu č. 9, a požádal o promítnutí této odpovědi, aby všichni věděli, o čem se bude hlasovat,

Ing. Tomáš Kuča – zeptal se, jaká je teď vlastně situace ortopedického týmu, který byl v Orlové a pan primář není primářem,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že ortopedie v karvinské nemocnici funguje normálně dále, je tam 13 lékařů s celkovým úvazkem zhruba 7,0, a operuje se hlavně v karvinské části nemocnice,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí

odpověď na petici za odvolání náměstka hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera",

schváleno – hlasovalo 42 pro, 12 proti, 5 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2),

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1798 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1799 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Jan Krkoška – sdělil, že dotační program je ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu připraven a předán na Ministerstvo financí, dodal, že v tuto chvíli ještě není program vyhlášen, již probíhají jednání o záměru průmyslové zóny,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1800 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1801 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1802-1803 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1804 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1805 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1806 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020"

Mgr. Marcela Mrózková Heříková – nahlásila střet zájmu a poděkovala Mgr. et Mgr. Curylovi a celému odboru kultury a památkové péče, kteří perfektně spolupracují s výborem a skvěle připravili veškeré podklady, kterých nebylo málo.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1807 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Individuální dotace v odvětví kultury

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1808 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na změnu smluv o individuálních dotacích z památkové péče

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1809 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na neposkytnutí dotace obci Štítina na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že byl požadavek na vyjádření se v rámci organizační komise, kdy uvedl, že výpis z usnesení výboru pro dopravu a chytrý region, vztahující se k této dotaci, byl v materiálu doplněn dne 3. 3. 2020, o čemž byli všichni členové zastupitelstva kraje také tento den informování.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1810 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1811 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1812 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486–14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA – požádal o vyřazení tohoto bodu ze sledování, protože se na dané silnici už jezdí.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1813 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1814 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh dodatku č. 12 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1815 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1816 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Návrh na schválení navýšení profinancování a kofinancování u projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1817 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o projektu "Chráněné bydlení Fontána" a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1818 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1819 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Koupě pozemku v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1820 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kala – vznesl dva dotazy,

Ing. Zuzana Ožanová – sdělila Ing. Kalovi, že samozřejmě Moravskoslezský kraj dal návrh zákona, který by řešil financování komunikací, ovšem tento zákon dosud v Poslanecké sněmovně nebyl projednán, a dodala, že je sama jeho zpravodajem a neustále ho sleduje, kdy se dostane na pořad schůze,

Ing. Jakub Unucka, MBA – upřesnil, že tento materiál se týká staveb, které mají potenciál být financovány ze zdrojů EU, které musí splnit určité parametry, délky, kvality, nosnosti a podobně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že se čeká trpělivě na to, kdy se ten zákon dostane na řadu, je to otázka Organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, sdělil, že už to sám několikrát urgoval, a řekl, že kromě tohoto zákona běží ještě další vyjednávání, která jsou na téma RUD, tzn., rozpočtového určení daní, které by v podstatě mělo tento problém řešit systematicky, aby kraje takto dostaly finanční prostředky,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1821 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1822 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1823 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1824 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1825 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh vzájemných darů pozemků a staveb mezi krajem a statutárním městem Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1826 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh prodeje nemovitých věcí v k. ú. Vítkovice

Ing. Jaroslav Kania – sdělil důvod, proč byl tento materiál předložen na stůl, a to, že se do poslední chvíle ještě projednávaly podmínky prodeje se společností Homola holding, s. r. o., a vyjasňovala se textace prodejní smlouvy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1827 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh nákupu pozemku v k. ú. Mošnov

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že se tento materiál snaží scelit pozemky v souvislosti se zájmem statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, které se využívají na širším území v areálu krajského letiště a okolních ploch,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1828 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1829 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1830 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1831 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1832-1833 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o., v rámci projektu IROP "Beskydské centrum duševního zdraví"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1834 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1835 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Žádost společnosti FORSEE BioSolutions, s. r. o., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1836 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na změnu přílohy dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a. s., a aktualizaci stanov společnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1837 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na přijetí finanční podpory, změna termínu pro profinancování a kofinancování, upřesnění názvu projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1838 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na profinancování a kofinancování projektu předkládaného do výzvy ERASMUS +

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1839 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1840 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na profinancování, kofinancování a přijetí zmocnění pro mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1841 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Obědy do škol IV"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1842 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1843 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva" a přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování tohoto dotačního programu

Jan Krkoška – informoval, že byla ukončena druhá výzva, v rámci které se poskytly dotace ve výši 1,4 mld. Kč, tzn., že celkově obdrželo dotaci 12.000 domácností,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1844 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1845 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1846 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí účelové dotace spolku IdeaHUB z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1847 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Bc. Eva Tořová – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1848 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1849 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Finanční nástroj JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1850 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" – 4. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1851 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1852 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1853 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z. s., a Národnímu strojírenskému klastru, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1854 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na ukončení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1855 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Změna názvu projektu z oblasti životního prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1856 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Informace o projektu "Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj", informace o stáhnutí žádosti o finanční podporu a související usnesení

Ing. Tomáš Kotyza – informoval, že na základě požadavku z jednání organizační komise objasni stáhnutí této žádosti o podporu pro projekt "jednotný personální a mzdový systém",

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1857 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že zcela zásadní je, jak všichni ví, že Vláda ČR zřídila dvě komise a to, Uhelnou komisi a Ocelářskou komisi,

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil, že proti minulému období byla vyhlášena vyhodnocená výzva na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, na které byla v rámci programu IROP uvolněna 1 mld. Kč, kdy předběžná informace je taková, že téměř celou alokaci ve výši 1 mld. Kč získají společnosti z Moravskoslezského kraje, doplnil, že je to na jedné straně dobře a na druhé straně doufají, že do budoucna budou aktivnější i ty další dva kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1858 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Jan Krkoška – sdělil, že tento dotační program je zaměřen na podporu zejména začínajících podnikatelů, má alokaci 13 mil. Kč, dodal, že obdrželi mnoho žádostí a tým expertů, který hodnotil tyto žádosti, se shodl na tom, že podpoří pouze projekty v alokaci 10 mil. Kč, protože ty zbývající nebyly právě těmi projekty, které by byly žádané.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1859 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1860 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Českému svazu ochránců přírody na provoz záchranné stanice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1861 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1862 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Schválení výjimky z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Střítež

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1863 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018

Ing. Zdeněk Husťák – sdělil, že si přečetl situační zprávu ke stavu životního prostředí za rok 2018, a zajímalo ho, jak se mění ovzduší, co se týká dopravy tzv., vlivem dopravy,

Jarmila Uvírová – vysvětlila, že tato situační zpráva je za rok 2018, kdy v oblasti imisí došlo ke zhoršení kvality ovzduší mezi roky 2017 a 2018, paradoxně u imisí došlo ke zvýšení, u emisí hlavně z průmyslových zdrojů došlo k poklesu, a to hlavně kvůli špatným meteorologickým podmínkám,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1864 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na neposkytnutí dotace na revitalizaci tří rybníků v obci Kozmice

RSDr. Karel Kuboš – sdělil, že nechtěl zpochybnit návrh rady kraje o neposkytnutí dotace, určitě to není systémové, ale domníval se, že je třeba posílit aktivity Moravskoslezského kraje na zadržování vody v krajině, kromě těch dotačních titulů, které již jsou, na území Moravskoslezského kraje je spousta nádrží, které nejsou využívané, spousta rybníků, které jsou v soukromých anebo v podnikových rukou, doplnil, že má informaci, že například Větřkovická přehrada není plně využívána na ten stav, na který by měla být,

Jarmila Uvírová – sdělila, že tato žádost byla zamítnuta z důvodu právě neúměrného zvýhodnění jednoho subjektu a aktuálně jediná možnost pro nepodnikající fyzické osoby je dotační titul, který vyhlašuje pravidelně Státní fond životního prostředí, je to aktuální 140. výzva z Operačního programu Životní prostředí a přihlášky je možné podávat do 8. 6. 2020,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro uklidnění zastupitelů kraje a veřejnosti zasedala minulý týden Povodňová komise, která analyzovala současný stav povrchových vod v Moravskoslezském kraji,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1865 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"

Bc. Eva Tořová – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1866 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2020

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – sdělil, že to nemá přímou vazbu na tento materiál, ale rád by poděkoval paní Uvírové za spolupráci a podporu monitoringu kvality ovzduší na území statutárního města Karviné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je to dobrá zpráva pro nás pro všechny, kdy byl loňský rok za dlouhou dobu jeden z nejlepších z hlediska znečištění ovzduší, kdy byl pokles znečištění až o 30 %, vychází to samozřejmě jednak z povětrnostních podmínek, ale, podle slov pana ředitele ostravské pobočky i z důvodu toho, že se díky kotlíkovým dotacím výrazně omezily emise z lokálních topenišť, takže se ukazuje, že tyto věci skutečně fungují, dále byly také poskytnuty dotace na zlepšení emisních podmínek našich podniků v rámci dobrovolných dohod, proto můžeme být v tomto ohledu trochu optimističtí.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1867 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Dotace subjektu Eufour PR na podporu intenzifikace třídění komunálního odpadu v kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1868 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1869 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 15/1870-15/1875 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1876 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1877 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1878 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě

Ing. Zdeněk Husťák – zeptal se, co vedlo vedení kraje k této dotaci, 80.000.000 Kč na budoucí halu, kdy vyčetl, že celkové náklady budou 600.000.000 Kč,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že se v Moravskoslezském kraji koná řada významných sportovních akcí, kdy je skutečně zájem i o mezinárodní světové sportovní akce, a aby se mohlo v tomto trendu pokračovat a eventuálně to ještě rozvíjet, tak taková sportovní hala v Moravskoslezském kraji v Ostravě chybí,

Ing. Josef Bělica – sdělil, že tuto záležitost projednávali v rámci jednání výboru pro tělovýchovu a sport, kde se toto rozhodnutí odložilo, respektive rozložilo do dvou usnesení, a to z jednoho prostého důvodu, protože v době projednávání výborem ještě nebyl tento materiál projednán Radou města Ostravy, jinak výbor pro tělovýchovu a sport přijal obecné usnesení, že stavbu takovéto sportovní haly na území Ostravy podporuje a Moravskoslezský kraj vybudování takového komplexu potřebuje a shodli se na tom usnesení napříč politickým spektrem,

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že v Brně se staví hokejová hala pro 13.000 diváků, která převezme od Ostravy prakticky všechny významné sportovní akce, které jsou v této kategorii, proto stavba haly pro míčové sporty pro 3.000 lidí umožní Ostravě alespoň nějakým způsobem nahradit tyto významné akce typu mistrovství Evropy ve volejbalu a podobně,

Mgr. Stanislav Folwarczny – doplnil, že memorandum včera schválilo Zastupitelstvo města Ostravy,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že ano, Zastupitelstvo města Ostravy to včera schválilo, je tam i záležitost argumentační, že provoz této haly by financoval spolek, ve kterém bude statutární město Ostrava a ČSAD, které včera deklarovalo na zasedání Zastupitelstva města Ostravy, že případnou ztrátu z provozu bude hradit, doplnil že halu si bezesporu Ostrava zaslouží a podpora z Moravskoslezského kraje je k tomu velmi příznačná a prospěšná, ale ta celková suma přes 600 000 000 Kč je zavádějící, protože je tam již projekt za 10,5 mil. Kč plus ty pozemky, které do toho ČSAD vkládá.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1879 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návratné finanční výpomoci v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1880 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1881 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1882 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 2020

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1883 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1884 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1885 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 15/1886 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

xxxx (občan MSK) – sdělil, že úvodem začne pozitivně, jelikož ho poprosili úspěšně se zotavující pacienti Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, aby zde veřejně tlumočil celému týmu této prestižní nemocnice velké poděkování za špičkové operativní zákroky, léčbu a především následnou péči a lidský přístup, který se rok od roku zlepšuje, není větší radosti pro personál každé nemocnice než vědomí, že dělá svou náročnou a obětavou práci skvěle a lidé je za to veřejně oceňují, "fakultce" tedy velké díky a jen tak dále,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na uvedené dotazy bude odpovězeno písemně,

xxxx (občan MSK) – informoval, že již zaslal elektronicky materiály k jeho podnětu týkajícímu se silnice 465/2, dodal, že z těchto materiálů se dá vyčíst stav, za prvé o jaký projekt se jedná, za druhé co se týká policie a kontroly, jaký tam stav byl a nebyl, protože mu byl poslán materiál s tím, že je všechno upraveno a dosypáno, ale bohužel, ty fotografie, které tam jsou, ukazují, že doposud nejsou krajnice dosypány, co se pouze udělalo je, že dřeviny, které tam byly, které zasahovaly do profilu silnice, jsou pryč, ale nebyly udělány příkopy, s kterými souvisí i krajnice v plném rozsahu, a proto to nyní vypadá, jak to vypadá,

Ing. Jakub Unucka, MBA – v krátkosti upřesnil, že se jedná o cestu z Vřesiny do Zátiší, kde jsou serpentiny, chybí zde chodník, opravdu z hlediska všech legislativních procesů je za chodníky zodpovědná obec, nikdo jiný tam ty chodníky postavit nemůže,

xxxx (občan MSK) – informoval, že má dva dotazy, jeden ohledně optimalizace zdravotní péče, kdy je to už rok, co se o optimalizaci zajímají, zda budou k dispozici informace, kolik již optimalizace daňové poplatníky stála, měl na mysli konkrétní čísla týkající se nákladů za stěhování Orlovské nemocnice do Karviné, dále náborových příspěvků a dalších souvisejících nákladů,

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že čísla ohledně základní umělecké školy nemá v hlavě, proto odpoví písemně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že otázek na téma optimalizace bude více, a bude na ně odpovězeno závěrem,

xxxx (občan MSK) – vznesl dotaz ohledně letiště Mošnov, byla to doplňující otázka k bodu č. 7/12, kdy bylo již řečeno, že zde bude letecké cargo, sdělil, že to pochopil tak, že letiště Mošnov bude hlavně nákladní letiště s osobní dopravou, dotaz zněl, zda tam Armáda České republiky nebude, zda tam bude jen nákladní a osobní doprava,

Ing. Jakub Unucka, MBA – upřesnil, že letiště skutečně stojí na čtyřech pilířích, první je pravidelná osobní doprava, realizovaná linkami do Varšavy a do Londýna, druhá je charterová doprava, která je realizována všemi lety, které létají na dovolenkové destinace, třetí prioritou je právě nákladní cargo, které v tuto chvíli létá do Německa a Číny, čtvrtou věcí jsou servisní úkony pro letadla, která na letiště přilétají ohledně opravy, stříkání a výcvikové plochy, dodal, že tyto 4 pilíře má letiště dnes, a jestli tam bude armáda nebo ne, záleží na rozhodnutí armády,

xxxx (občan MSK) – uvedl, že se jeho podnět týká několika tisíc, možná deseti tisíc občanů naší republiky, Poslanecká sněmovna České republiky bude projednávat návrh novely zákona, kvalifikujícího trestný čin a přestupek, dle tohoto návrhu se má zvednout hraniční výše z nynějších 5.000 Kč na dvojnásobek, tedy 10.000 Kč, tzn. že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše 10.000 Kč nebude řešit soud, ale přestupková komise, toto by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené poctivé občany, kteří by na tom byli dvakrát hůř, než‑li doposud,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – krátce uvedl, že k tomu nemůže říci víc, než to, že toto jsou body, které nespadají do kompetence tohoto zastupitelstva kraje, zákon, který se projednává o změnách sazeb za trestný čin, leží v Parlamentu České republiky, tam se bude hlasovat, jak proběhne diskuse, tak se bude hlasovat, bezpečnostní kamery na poštách řeší Ministerstvo vnitra, kterému patří pošta, a státní podniky a použití kamer je v podstatě regulováno, tak, jak je prostě dneska definovaný zákon, telefonní automaty patří opět do kompetence těch, kteří toto mají na starost, tzn. Česká pošta, takže je to opět mimo jakékoliv možnosti, které tady v tomto máme, samozřejmě jsou tady lidé, kteří se toho mohou chopit a připravit za Moravskoslezský kraj návrh novely či nových zákonů, zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu, ale nic víc nyní nemůže slíbit,

xxxx (občanka MSK) – na úvod sdělila, že je předsedkyní ZO OSZSP ČR v nemocnici v Orlové, která byla zrušena, bylo zrušeno 50 akutních lůžek interní péče a bylo jen 13 navýšeno v Karviné a v Havířově, její názor byl ten, že optimalizace nebyla úspěšná, kdy došlo k omezení zdravotní péče v časovém horizontu, doplnila, že pacienti, kteří byli ošetření, dejme tomu, během 14 dnů, nebo okamžitě, jsou nyní zvyklí, že jsou čekací doby až 2–3 měsíce, toto se jí nelíbí, a dodala, že pokud bude někdo jednou v nemocnici, nikdo nepozná, že jste nějaký úspěšný politik, že potřebujete nějakou lepší péči, dostane se vám stejné péče jako všem ostatním,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že nepředpokládá, že by jako politici měli dostat nějakou jinou péči,

xxxx (občan MSK) – sdělil, že by se v krátkosti vyjádřit k optimalizaci, je tomu zhruba rok, co se tady odsouhlasila optimalizace zdravotnictví a zrušení lůžkové části akutní péče Orlovské nemocnice, po roce víme, jak to všechno dopadlo, zastupitelé kraje a politici tvrdí, že je všechno v pořádku, orlovští obyvatelé si to úplně nemyslí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na tyto dotazy bude připravená písemná odpověď,

občan MSK – sdělil, že částečně proti své vůli se již 2,5 roku zabývá tím, co se děje ve zdravotnictví nejen ostravském, ale i zdravotnictví severomoravském, lidé, kteří skutečně rozumí zdravotnictví, vědí, že praktická medicína je hluboce spojenými nádobami spojena pochopitelně s medicínou akademickou, v této chvíli se neví, jak dopadne reakreditační řízení v Praze na nezávislém úřadu, který se jmenuje Národní ústav pro akreditaci vysokých škol, uvedl, že musí prof. Vondráka "pochválit" za to, jakým způsobem přitížil ostravské medicíně loni v červnu, kdy řekl úžasnou větu, že: "selžou‑li odborná jednání, nastoupí politická řešení",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na vyčerpaný čas 3 minut,

občan MSK – sdělil, že by chtěl dokončit myšlenku, a aby nebyl poučován,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že každý má podle práva vyhrazeny 3 minuty,

občan MSK – dodal, že by mělo být odpovězeno na otázky, které byly předřečníky vzneseny, ty otázky byly jednoduché, otázky byly jasné, dodal, že je zde Ing. Pražák, předseda výboru zdravotního a preventivní péče, kdy jeho otázka směřovala přímo k němu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil přestávku do 11:30 z důvodu uklidnění situace.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že v daný okamžik by měla zasedat návrhová komise, aby připravila veškeré potřebné materiály a zeptal se paní Uvírové, zda byl nějaký požadavek od Ing. Hajdušíka na písemnou odpověď,

Jarmila Uvírová – sdělila, že obdržela dotazy od Ing. Miroslava Hajdušíka, MBA, které se týkaly stavu budovy ve vlastnictví kraje – Poliklinika v Karviné, a to:

dodala, že na tyto dotazy bude odpovězeno písemně.


Mgr. Marcela Mrózková Heříková – poděkovala paní Uvírové za podporu a pomoc a zároveň pozvala všechny přítomné, protože se uvidíme až v červnu, na interaktivní výstavu tajuplný svět včel do kostela svatého Václava v Opavě, výstava je kouzelná, kde se ocitnete uprostřed včelího úlu, doplnila, že je to pro děti i pro dospělé a paní Uvírová poskytla záštitu nad tímto mimořádným počinem, který tam bude 3 měsíce,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – se vrátil k tomu, čemu se věnovali na začátku jednání, a to, koronaviru, sdělil, že včera zasedalo Zastupitelstvo města Frýdku‑Místku a byl tam zařazen bod o informaci a situaci související s koronavirem, byl tam pozván i ředitel frýdecké nemocnice Ing. Stejskal, zastupitelé města věnovali celou hodinu této situaci, kdy pan ředitel velice erudovaně a fundovaně vysvětlil situaci, která je nejen v obecné poloze ohledně koronaviru, ale i jak postupovat, jak se chránit, ale i o tom, jak je frýdecko‑místecká nemocnice připravena zvládat tuto situaci,

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je s panem ředitelem i se všemi řediteli nemocnic v kontaktu, protože vše běží v daný okamžik bez větších problémů, proto musíme pevně věřit, že zůstaneme ušetřeni této nákazy, dodal, že je pravděpodobnost spíše nízká než vysoká, ale uvidí se a dělá se maximum pro to, aby tito lidé byli připraveni.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal Radomíru Vlčkovou, předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za dnešní jednání, byť bylo v posledních okamžicích vzrušené a dodal, že pan občan MSK rozesílá hromadné e‑maily všem možným osobám a dle osobního názoru to do jisté míry poškozuje jméno lékařské fakulty a lidí, kteří jsou v podstatě spjati s akademickou půdou, nelíbilo se mu to, ale bohužel dnes to tady bylo vyhrocené, je to tak, závěrem poděkoval všem přítomným a popřál příjemný zbytek týdne a víkend a bude se těšit na příští zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:
Schválený program 15. zasedání zastupitelstva kraje
Soupis usnesení č. 15/1776-15/1886
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. Marcela Mrózková Heříková k materiálu č. 5/5, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 5/6, Bc. Eva Tořová k materiálům č. 9/12, 10/7, Ing. Miroslav Hajdušík, MBA k materiálu č. 11/9 a Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálu č. 12/8.


Zapsaly: odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 20. 3. 2020

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.