Menu

konaného dne 1. 3. 2007 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 10:50)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

16. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a zejména poslance a senátory Parlamentu České republiky. Sdělil, že od tohoto zasedání se bude používat nový systém hlasovacího zařízení, který by měl přinést více informací o průběhu zasedání. Uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 58 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvil 1 člen zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský sdělil, že dne 25. ledna 2007 obdržel od Ing. Petra Víchy písemné sdělení, že podává rezignaci na funkci člena zastupitelstva kraje a člena výborů finančního a zdravotního. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Uvedl, že novým členem zastupitelstva kraje se dnem 26. ledna 2007 stal pan Jiří Tichánek, člen volební strany ČSSD. Pan Jiří Tichánek poté složil slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský poblahopřál panu Tichánkovi k jeho opětnému návratu do krajského zastupitelstva. Dále sdělil, že obdržel od člena zastupitelstva kraje Ing. Jiřího Carbola, který je poslancem Parlamentu České republiky, informaci, že také odchází z krajského zastupitelstva, takže na příštím zasedání bude další nový člen zastupitelstva kraje skládat slib.

Ing. Tošenovský dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

1) bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Víchy na funkci člena zastupitelstva kraje a člena výborů finančního a zdravotního ke dni 25. 1. 2007

2) bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 26. 1. 2007 stal Jiří Tichánek

3) stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Jiřímu Tichánkovi ode dne 1. 3. 2007 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje ze dne 1. 3. 2007"

• schváleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1352 (text uveden v příloze č. 2 – "Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva kraje").

Hejtman kraje poděkoval Ing. Petru Víchovi za práci v zastupitelstvu kraje a v jeho další činnosti senátora Parlamentu České republiky mu popřál mnoho zdaru.

Ing. Tošenovský sdělil, že na základě jednání rady kraje konaných ve dnech 22. a 27. února 2007 obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl v písemné formě materiály pod čísly 53 a 54, nový návrh usnesení k materiálu číslo 20, dodatek k materiálu číslo 1 a dále stanovisko finančního výboru k materiálům projednávaným na dnešním zasedání.

Dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl.

Ing. Tošenovský sdělil, že dne 27. února 2007 obdržel od předsedkyně politického klubu ČSSD PaedDr. Hany Nováčkové návrh na zařazení bodu "Volba členů výboru zdravotního a výboru finančního zastupitelstva kraje" do návrhu programu dnešního zasedání. Navrhl proto zařadit tento bod do návrhu programu pod číslem 55.

Předložený návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1353 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 12. 2006, byli PaedDr. Hana NováčkováIng. Miroslav Pulchart. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1354 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1354 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1355 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 12. 2006 se konalo 11 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 22. 12. 2006 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 1. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 17. 1. 2007 rada kraje:

Na schůzi dne 24. 1. 2007 rada kraje:

Na schůzi dne 26. 1. 2007 rada kraje:

Na schůzi dne 31. 1. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 2. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 14. 2. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 2. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 22. 2. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 27. 2. 2007 rada kraje:


K materiálu č. 1 + dodatek
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1356 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Nabytí akcií obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, IČ 47673168

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – připomenul, že na stůl obdrželi členové zastupitelstva kraje písemné stanovisko finančního výboru k vybraným materiálům dnešního zastupitelstva,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1357 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Neinvestiční účelová dotace na zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje a neinvestiční účelová dotace na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje zásahovými osobními ochrannými prostředky v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1358 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na investiční účelovou dotaci na pořízení cisternových automobilových stříkaček jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1359 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Návrh na změnu účelu u investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1360 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1361 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy č. 00437/2006/KŘ vzniklého z důvodu prodlení s předáním plnění ze smlouvy zhotovitelem

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1362 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 21. 11. 2006 do 22. 1. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1363 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Žádosti o povolení úlevy z odvodu a penále

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1364 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na období roku 2007

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1365 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na poskytnutí dotací na realizaci projektů Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1366 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Žádost občanského sdružení IT Cluster o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1367 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Dotační program "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji" – předložení žádosti o přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva, návrh na změnu podmínek uvedených ve Smlouvě ev. č. 1054/2004/RR, návrh na nepovolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a povolení úlevy z penále

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1368 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1369 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Síť sociální integrace 2006 v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1370 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Hodnotící zpráva ke 4. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 1. – malé a střední podniky)

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1371 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na poskytnutí dotace městu Příbor, obcím Vojkovice a Dobrá

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Drobil – uvedl, že obdržel žádost starostky obce Dobrá, abychom zvážili přesun kompetencí souvisejících s výkonem funkce stavebního úřadu z obce Dobrá na Moravskoslezský kraj, která však příliš nekoresponduje s předchozí žádostí obce Dobrá, abychom posílili jejich rozpočet právě na výkon funkce stavebního úřadu, což souvisí s průmyslovou zónou Nošovice,

Ing. Klimšová – upozornila, že o bodu 2) předloženého návrhu usnesení by se dnes tedy nemělo hlasovat,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení dle doporučení Mgr. Drobila a Ing. Klimšové (viz výše) – schváleno (55 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1372 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2007

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kajnar – poznamenal, že se pozastavil nad tím, že nejmenší dotaci obdrží Janáčkova filharmonie, jejíž kulturní dopad je dle jeho názoru největší ze všech kulturních zařízení,

Bc. Adamec – sdělil, že přerozdělení dotací je samozřejmě vždy náročná záležitost a že je možné se nad jinou myšlenkou v tomto přerozdělování dotací v komisi rady kraje pro kulturu a památky zamyslet,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1373 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2007"

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1374 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20 + nový návrh usnesení
Informace o rozhodnutí rady kraje ve věci vyplacení kompenzačního příspěvku domácnostem v Nošovicích a Nižních Lhotách

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1375 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje v oblasti silničního hospodářství financovatelných z Regionálního operačního programu na programovací období 2007-2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1376 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na změnu kofinancování akce "Kraj mnoha barev a příležitostí" předložené Moravskoslezským krajem v rámci 4. kola výzvy pro grantové schéma "Jednotný komunikační styl 2006"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1377 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na úpravu seznamu projektů Moravskoslezského kraje financovatelných z evropských finančních zdrojů určených na zahájení přípravy v první polovině roku 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1378 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Převod finančních prostředků z rozpočtu kraje určených na reprodukci majetku z akce "Přistávací systém pro provoz za nízkých dohledností" na akci "Rekonstrukce severní stojánky"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – sdělil, že výbor pro dopravu doporučil materiál schválit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1379 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1380 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Vypořádání poplatků za odběr podzemní vody za rok 2006

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1381 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na finanční zajištění IV. ročníku konference "Odpady 21" a VII. ročníku konference "Průmyslová krajina 2007"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1382 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že výbor pro životní prostředí doporučil materiál schválit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1383 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Informace o nabídce věcí, které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona č. 290/1992 Sb., učiněné Zlínským krajem ve smyslu ust. § 41 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1384 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – uvedl, že i tento bod byl na pořadu jednání výboru pro dopravu s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1385 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na určení kupní ceny v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od třetích osob do vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1386 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1387 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na nabytí a poskytnutí daru pozemků statutárnímu městu Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1388 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – sdělil, že výbor pro dopravu se tímto materiálem zabýval na několika jednáních a že se jedná o velice obsáhlý a propracovaný materiál, který se bude každoročně aktualizovat,

RSDr. Kuboš – domnívá se, že by v předloženém materiálu měl být upřesněn způsob kontroly realizace prostřednictvím zastupitelstva – jedná se o čl. 4 na str. 3, kde se uvádí, že aktualizace Bílé knihy probíhá obvykle 1× ročně,

p. Lukša – požádal RSDr. Kuboše o bližší vysvětlení,

RSDr. Kuboš – uvedl, že doporučuje vypustit v textu slovo "obvykle", a zopakoval svůj výše uvedený návrh,

p. Lukša – souhlasil s tím, ale doporučil ponechat "1× ročně" s doplněním, že "odbor dopravy bude předkládat zastupitelstvu kraje hodnotící zprávu",

Ing. Tošenovský – sdělil, že vzhledem k tomu, že předkladatel materiálu souhlasí s navrhovanou úpravou, nemusí se o navrhovaných změnách hlasovat,


K materiálu č. 35
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje (výsledky výběrových řízení)

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1390 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Košatka nad Odrou

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1391 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava ve věci novostavby "Moravskoslezská vědecká knihovna"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1392 (text uveden v příloze č. 2).

(Poznámka: Před tímto hlasováním proběhla 2 neplatná hlasování chybou operátora, a to hlasování pod pořadovými čísly 42 a 43).


K materiálu č. 38
Návrh na poskytnutí daru pozemku statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1393 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na svěření nemovitého majetku příspěvkové organizaci kraje, dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 40
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1403 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrhy na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1404 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Zpráva o činnosti výboru zdravotního za rok 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Vít Slováček, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1405 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na vyslání členů výboru zahraničního zastupitelstva kraje na zahraniční pracovní cestu do partnerského regionu Lotrinsko ve Francii

Předkladatel materiálu: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1406 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1407 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude zase hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 46
Návrh na uzavření dohody se Slezským vojvodstvím

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1411 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že opět bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 48
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – uvedl, že i tento materiál doporučil výbor pro dopravu schválit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1414 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Projekt LIFE06 NAT/CZ/000121 "Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky" – odstoupení partnera z účasti na projektu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1415 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Odstoupení DHV CR, spol. s r. o., z projektu "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" a převzetí jeho závazků Institutem komunitního rozvoje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1416 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1417 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – sdělila, že rada kraje se tímto materiálem zabývala a v obsáhlé diskusi měla k určitým doporučeným projektům výhrady,

"Zastupitelstvo kraje

  1. odkládá materiál č. 52 k projednání na 17. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 26. 4. 2007
  2. ukládá výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost znovu projednat "Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením"

Zodp.: Josef Figura, předseda výboru

Termín: do 23. 3. 2007",

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém novém návrhu usnesení dle doporučení PhDr. Wenigerové – schválen (51 pro, 1 proti, 8 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1418 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků určených na reprodukci majetku kraje schválených Slezskému gymnáziu, Opava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1419 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Průmyslová zóna Nošovice – nabytí pozemků v k. ú. Dobrá u Frýdku‑Místku, obec Dobrá a v k. ú. Nošovice, obec Nošovice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1420 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na volbu členů výboru zdravotního a výboru finančního zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: PaedDr. Hana Nováčková, členka zastupitelstva kraje, předsedkyně politického klubu ČSSD

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 16/1421 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela dosud žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty od členů zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský – přečetl dotaz, který obdržel od člena zastupitelstva kraje RSDr. Ing. Konečného, týkající se činnosti protidrogového koordinátora – jak je v souvislosti s naplňováním koncepce krajské protidrogové politiky zajišťována činnost krajského protidrogového koordinátora a s jakým úvazkem,


Různé:

  1. Ing. Kajnar – hovořil k problému, který se vyskytl v souvislosti se čtyřmi dny volna v období vánočních svátků:

Ing. Tošenovský – upozornil Ing. Kajnara na to, že je rovněž členem zastupitelstva kraje,

Ing. Kajnar – uvedl, že teď hovořil nejen jako primátor města Ostravy, ale i jako krajský zastupitel, protože situace pacientů z ostatních okresů při dojíždění do Ostravy je problematická,

Ing. Veverka – sdělil, že během vánočních svátků ve všech okresech fungovaly v našich zařízeních jak lékařské služby 1. pomoci, tak záchranné služby, které jsou schopny vybavit pacienty po dobu nezbytně nutnou léky, příp. i dalším materiálem, aby nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu,

Ing. Kajnar – souhlasil s tímto návrhem na zpracování uvedeného přehledu,

  1. Ing. Auinger – uvedl, že nestačil podat dříve svůj podnět – doporučil upravit jednací řád, aby materiály předložené na stůl byly vždy s úvodním slovem předkladatele,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že člen zastupitelstva kraje může vždy při schvalování programu požádat, aby určitý materiál byl předložen s úvodním slovem.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Bc. Adamec sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení jsou platná.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval všem členům zastupitelstva kraje a odborům, které připravovaly materiály pro toto jednání. Zároveň poděkoval za práci zaměstnancům firmy, kteří v průběhu zasedání zabezpečovali funkci nového hlasovacího zařízení.


Přílohy:

Schválený program 16. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 16/1352 – 16/1421

Přehled hlasování

Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 7. 3. 2007

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Jan Klíma
Ing. Jiří Šlusař

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.