Menu

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 17. 12. 2015 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:06, ukončení v 11:45)

Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

17. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana NovotnáBc. Kateřina Vašková.


Organizační záležitosti

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 9. 2015, byli pan Henryk MałyszJUDr. Jiří Mlčoch. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli a že souhlasil s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1680 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 – Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 12. 2015 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1681 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1682 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 9. 2015 se konalo 8 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 25. 9. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 6. 10. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 20. 10. 2015 rada kraje mj.:

"Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016"

"Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016",

"Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016",

"Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016",

"Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016",

a "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016",

Na schůzi dne 27. 10. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 11. 2015 rada kraje mj.

Na schůzi dne 10. 11. 2015 rada kraje, která proběhla jako výjezdní v Krnově, mj.:

Na schůzi dne 24. 11. 2015 rada kraje mj.:

"Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016"

a "Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016",

Na schůzi dne 8. 12. 2015 rada kraje mj.:

"Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016",

"Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016"

a "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016",

Na dnešní schůzi rada kraje mj. doplnila návrh programu dnešního zasedání o dalších 7 materiálů.

Tato schůze rady kraje bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje.


Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 17. 12. 2015,

Ing. Lenka Fojtíková – navrhla zařadit do bloku 12 další materiál pod č. 12/13 s názvem "Změna členství ve výboru zahraničním zastupitelstva kraje",

Miroslav Novák – dal hlasovat:


K projednávaným materiálům:

Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a oznámení o vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že k tomuto materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1684 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2015

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že si k tomuto materiálu připravil ve spolupráci s kolegy ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., prezentaci, která osvětlí několik čísel a fotografií o tom, co se letos v našem kraji povedlo na silnicích I. a II. tříd, protože objem staveb, který jsme byli letos schopni absorbovat a prostavět, je neuvěřitelný a skutečně výjimečný a s největší pravděpodobností se nebude již nikdy opakovat,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1685 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí
(úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017–2019

Miroslav Novák – sdělil, že předkládá zastupitelstvu kraje návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, který je posledním rokem v tomto funkčním období,

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – k již výše zmíněné připomínce občanů kraje k návrhu rozpočtu sdělila, že v Orlové bylo před dvěma lety zastupitelstvem kraje schváleno sloučení obchodní akademie a gymnázia do jedné příspěvkové organizace; po dvou letech se situace vyvinula tak, že budova obchodní akademie bude uvolněna pro další využití vzhledem k úbytku žáků v Orlové a jednou z úvah bylo právě přestěhování základní umělecké školy do této budovy,

Miroslav Novák – sdělil, že na tomto základě navrhuje rozšířit předložený návrh usnesení o další dva body takto:

"Zastupitelstvo kraje

12. bere na vědomí připomínku občanů kraje podepsanou Mgr. Jaroslavem Kopeckým, Táňou Grocholovou a Radimem Lapšanským ze dne 5. 12. 2015 k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

13. ukládá náměstkyni hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o konečném stanovisku zřizovatele k připomínce občanů uvedené v bodě 12) tohoto usnesení (Zodp.: Mgr. Věra Palková, Termín: 23. 6. 2016)",

Ing. Libor Nowak – sdělil, že ho zaujal příspěvek k rozpočtu na opravu silnic II. a III. tříd, a sdělil, že uvedená částka ve výši 50 mil. Kč mu připadá podhodnocená,

Miroslav Novák – odpověděl, že věří, že 250 mil. Kč ještě ze státního fondu přijdou; v případě, že ne, tak tam ty peníze pevně vložíme,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že v sobotu jednal s premiérem, který slíbil, že minimálně 3 mld. Kč by na konci roku ve Státním fondu dopravní infrastruktury měly být,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za politický klub ODS odboru financí krajského úřadu za perfektně zpracovaný materiál a hejtmanovi kraje za velmi erudované úvodní slovo,

Miroslav Novák – uvedl, že je to tak činěno tradičně pro operativu, aby nemuselo být často svoláváno zastupitelstvo kraje,


K materiálu č. 4/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 11. 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1687 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1688 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1689 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 9. 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1690 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1691 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace městu Příbor

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1692 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1693 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Darování nepotřebného automobilu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1694 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah", poř. č. 266/2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1695 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě, záměr využití území

Miroslav Novák – sdělil, že od zářijového zasedání zastupitelstva kraje došlo k těmto posunům – projekt průmyslové zóny Nad Barborou prošel mezirezortní komisí, což byla podmínka pro pokračování a realizaci dalších aktivit; v této chvíli jsou vydána územní rozhodnutí na železniční vlečku, ta je v právní moci, taktéž na technickou a dopravní infrastrukturu; v současnosti je vydáno územní rozhodnutí na přípravu území – hrubé terénní úpravy a poslední den možnosti uplatnění odvolání je 22. 12. 2015; v polovině ledna se předpokládá vydání územní rozhodnutí na zásobování plynem, což je trochu posunutá informace oproti sdělení v předloženém materiálu – toto územní rozhodnutí není ale nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a další kroky,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1696 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Miroslav Novák – uvedl, že petice je proti zrušení linky do Prahy a že tam není objednavatelem Moravskoslezský kraj.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1697 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Miroslav Novák – sdělil, že předložený materiál projednaný na dnešní ranní části schůze rady kraje jen promítá změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1698 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek legislativy (úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)


Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy
(úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 a 2016 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – doporučila stáhnout z návrhu usnesení body pod č. 1) a 2), protože žadatel – Armáda spásy v České republice, z. s. – rezignoval na svůj dotační požadavek.

Miroslav Novák – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1699 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1700 – 17/1705 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1706 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1707 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření smluv v oblasti rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1708 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování investičního projektu "Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu" v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1709 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1710 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1711 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek zdravotnictví
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1712 – 17/1713 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 7/2
Žádosti organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o zápis zařízení "Sdružeňáček" – Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., a Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1714 – 17/1715 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 7/3
Změna rozsahu a podmínek pověření krajských nemocnic poskytujících zdravotnické a sociální služby v rámci závazku veřejné služby

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1716 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství
(úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1717 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotace společnosti České aerolinie a.s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1718 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP" v Moravskoslezském kraji

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1719 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí dotace oBc. Hrabyně na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 4 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1720 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1721 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1722 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
10. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1723 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014

Mgr. Daniel Havlík – upozornil, že když vyšla zpráva o kvalitě ovzduší v celé České republice, tak tam bylo řečeno, že stav je setrvalý, ba naopak horší – v našem kraji je tomu ale naopak, ovzduší je ve všech parametrech paradoxně trošičku lepší.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1724 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Dopis Města Albrechtice ve věci opravy silnice III/45813

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1725 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Dotace oBc. Bukovec a oBc. Písek na řešení zásobování obyvatel pitnou vodou

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že situace v zásobování obyvatel pitnou vodou se v uvedených obcích musela nutně řešit.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1726 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1727 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1728 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/13
Návrh personálních změn v orgánech obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Diskuse:

Miroslav Novák – uvedl, že tady dochází ke dvěma personálním změnám, jinak se jedná o prodloužení mandátu,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1729 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/14
Informace o plnění incentivního programu pro letecké dopravce

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1730 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/15
Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že k tomuto materiálu má rovněž připravenou krátkou prezentaci,

Miroslav Novák – uvedl, že Ministerstvo dopravy opravdu sdělilo, že Praha je postačující.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1731 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek sociálních věcí, kultury a památkové péče
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Žádost příjemce neinvestiční dotace organizace Kolpingova rodina Smečno o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1732 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Žádost příjemce účelově určených dotací organizace PRAPOS o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1733 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1734 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh rozhodnutí k přijatým žádostem o převod dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1735 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1736 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1737 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb a pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1738 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že tato dotace se týká Sdružení Permoník, což je soubor, který náš kraj vždy dobře reprezentoval v zahraničí, vyhrál řadu konkurzů a soutěží a nyní má možnost účastnit se mezinárodního hudebního festivalu orchestrů "Sounds of SprIng. v New Yorku,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1739 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů
(úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1740 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na prodloužení a navýšení profinancování a kofinancování projektu "Transformace Zámku Nová Horka"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1741 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh na ukončení přípravy projektu Revitalizace hradu Hukvaldy

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1742 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" a "Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1743 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Návrh na vyčlenění projektu s názvem "Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1744 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1745 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2; pořadové hlasování pod č. 60 bylo prohlášeno za zmatečné).


K materiálu č. 10/7
Návrh na přijetí zmocnění od partnerských institucí k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu "Cooperation in vocational education for European labour market" ("Spolupráce v odborném vzdělávání pro evropský trh práce") do programu ERASMUS+

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1746 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Navýšení finanční částky na profinancování a kofinancování projektu "Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1747 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1748 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování neinvestičních projektů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1749 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Návrh na zahájení realizace projektů "Podpora služeb sociální prevence 1" a "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1750 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1751 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1752 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Zahájení přípravy projektu z oblasti sociálních věcí s názvem "Transformace organizace Fontána", financovatelného z evropských finančních zdrojů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1753 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální a krizového řízení

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1754 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/16
Návrh na úpravu smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity oBc. a měst do 10 tis. obyvatel a Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1755 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/17
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1756 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/18
Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1757 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/19
Rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2016

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1758 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/20
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1759 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/21
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o." a projektů zařazených do souhrnného projektu "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1760 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/22
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1761 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/23 + dodatek k materiálu
Příprava podmínek pro realizaci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"

Martin Sikora – sdělil, že se jedná o další pokračování v přípravě spouštění nových dotací na tzv. "kotlíkové dotace" s tím, že pokud bude tento materiál dnes schválen, tak zítra bude vyhlášena výzva s příjmem žádostí od 1. 2. do 29. 4. 2016; dnes řešíme také spolupodíl financování na každé této dotaci úspěšného žadatele ve výši 5 %,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1762 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/24
Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1763 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/25
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Nový Jičín

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1764 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/26
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programu "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1765 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/27
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci programu "Podpora přípravy projektové dokumentace 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1766 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/28
Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1767 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/29
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1768 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/30
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V"

Martin Sikora – sdělil, že materiál se týká realizace projektu Slezského gymnázia v Opavě, kde v rámci projektu bylo také vybudování tělocvičny,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1769 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/31
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s oBc. Zbyslavice v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015"

Martin Sikora – sdělil, že se jedná o obdobnou záležitost jako u předchozího materiálu, a to u Obecního domu v oBc. Zbyslavice, kde rovněž dochází k prodloužení realizace stavby a závěrečného vyúčtování.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1770 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/32
Návrh na zahájení realizace programu "Yes, I do"

Martin Sikora – sdělil, že se jedná o jednu z klíčových priorit nového programovacího období Moravskoslezského kraje v oblasti školství,

Mgr. Věra Palková – sdělila, že uvedený program by měl v našich představách zahrnovat klíčové aktivity v novém programovacím období, které tedy již běží dva roky, ale zatím nebylo v podstatě zahájeno,

Martin Sikora – sdělil, že v případě, že dnes tuto aktivitu schválíme, musíme pak následně činit potřebné kroky k tomu, abychom se dostali do zpracování podkladů pro podání žádostí,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1771 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu
(úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1772 – 17/1774 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/2
Návrh na aktualizaci Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1775 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí, návrhy dodatků zřizovacích listin

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1776 – 17/1780 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/4
Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v Českém Těšíně a dodatky zřizovacích listin

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1781 – 17/1783 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/5
Návrh darování části majetku Domova Jistoty městu Bohumín

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1784 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1785 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Ostravě – Mariánských Horách a dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1786 – 17/1788 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1789 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1790 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR‑ÚZSVM

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1791 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací", poř. č. 257/2015

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1792 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou z vlastnictví ČR‑Státní pozemkový úřad

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1793 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na majetkoprávní narovnání u památníku J. A. Komenského ve Fulneku

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1794 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/14
Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Opava‑Předměstí z vlastnictví ČR‑Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1795 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/15
Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1796 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/16
Podání návrhu na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Ing. Ivan Strachoň – uvedl, že doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., odstoupil z funkce místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., a že je nezbytné zvolit nového člena,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1797 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 12/1
Zpráva o činnosti výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2014 – září 2015

Předkladatel materiálu: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1798 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Ing. Andreas Hahn – jako předseda výboru kontrolního zastupitelstva kraje poděkoval odboru kontroly a sdílených služeb krajského úřadu – vedoucí odboru Ing. Ivě Durczokové a dále Bc. Lee Mičulkové za přípravu materiálů a servis poskytovaný uvedenému výboru.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1799 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2014 – srpen 2015 (školní rok 2014/2015)

Předkladatel materiálu: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1800 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2015 do listopadu 2015

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1801 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2014 až listopad 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1802 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 – říjen 2015

Předkladatel materiálu: MVDr. Barbora Jelonková, předsedkyně výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1803 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období listopad 2014 – říjen 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1804 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 až prosinec 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1805 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

Ing. Jaroslav Kala – poděkoval odboru dopravy krajského úřadu pod vedením Ing. Ivo Murase, vedoucímu odboru investičního a majetkového krajského úřadu Ing. Milanu Novotnému a všem zaměstnancům za pomoc a perfektně připravované materiály,

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1806 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2014 až říjen 2015

Předkladatel materiálu: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního

Bc. Monika Havlíčková – poděkovala odboru sociálních věcí krajského úřadu pod vedením Mgr. Daniela Rychlika za vynikající spolupráci a přípravu materiálů pro jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje a za jejich velmi náročnou a složitou práci v tomto roce, kterou měli se způsobem změny financování sociálních služeb, a popřála jim krásné Vánoce a šťastný a veselý nový rok.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1807 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2015 – listopad 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

Ing. Kateřina Chybidziurová – poděkovala vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury krajského úřadu JUDr. Martě Wroblowské a vedoucí oddělení kultury a památkové péče Ing. Jitce Koščákové za výbornou spolupráci během roku v oblasti kultury a památek.

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1808 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2015

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Wolf, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1809 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/13 – ústní informace
Změna členství ve výboru zahraničním zastupitelstva

Předkladatel materiálu: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně politického klubu ČSSD

Ing. Lenka Fojtíková – předložila návrh usnesení ve znění:

"Zastupitelstvo kraje

1) odvolává p. Ryszarda Konderlu a Bc. Jana Mayera z funkcí členů výboru zahraničního

2) volí Mgr. Jakuba Kawuloka a Mgr. Petra Cvika členy výboru zahraničního"

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1810 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


Ostatní materiály

K materiálu č. 13/1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí

Předkladatelé materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje, a Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1811 – 17/1813 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Mgr. Věra Palková – sdělila, že v průběhu jednání obdržela 1 připomínku od člena zastupitelstva kraje Ing. Libora Nowaka, a to k výměně kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji,


Diskuse:

1. Mgr. Jaroslav Stolařík – uvedl, že by chtěl členy zastupitelstva kraje seznámit s iniciativou politického klubu Nezávislí týkající se záležitosti, která má velmi významný dopad na vzdělanost v České republice,

"Zastupitelstvo kraje

1) nesouhlasí se záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazováni pouze do tříd základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky

2) ukládá náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věře Palkové seznámit se stanoviskem ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.",

Mgr. Věra Palková – sdělila, že problematika inkluse je poměrně složitá – v březnu 2015 byla schválena změna školského zákona s tím, že úprava § 16 bude rozpracována v prováděcí vyhlášce – cílem je, aby všechny děti byly vzdělávány podle jednoho rámcově vzdělávacího programu, s čímž nastává celá řada problémů, komplikací a otázek,

Miroslav Novák – dal hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1814 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).

2. Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že předkládá rovněž návrh usnesení – jedná se o problém, který nás může skutečně velice ohrožovat, co se týká silničních staveb dopravní infrastruktury, a je to tzv. proces EIA,

"Zastupitelstvo kraje vyzývá vládu České republiky, aby

1. v součinnosti s Evropskou komisí urychleně vyřešila problematiku verifikací EIA v návaznosti na zahájení čerpání prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020

2. neprodleně zajistila řádný výkon státní správy v resortu životního prostředí, a to v návaznosti na nečinnost resortního ministerstva po účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jím vyvolané zastavení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb určených k perspektivní realizaci z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020",

Ing. Jiří Carbol – uvedl, že podporuje přijetí tohoto usnesení,

Miroslav Novák – dal hlasovat o výše uvedeném usnesení dle návrhu Mgr. Daniela Havlíka – schváleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 17/1815 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).

3. JUDr. Josef Babka – jménem politického klubu KSČM poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za spolupráci v roce 2015, dále všem úředníkům krajského úřadu a jejich vedoucím a rovněž tak složkám Integrovaného záchranného systému, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem a popřál všem pěkné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

4. Ing. Vít Slováček – uvedl, že má prosbu, aby se tak závažné věci, jakými jsou dvě poslední přijatá usnesení, projednávaly příště jako samostatné body, které by se staly součástí řádného programu,

5. Ing. arch. Liana Janáčková – popřála všem krásné, šťastné a veselé vánoční svátky,

6. Miroslav Novák – jménem všech členů zastupitelstva kraje popřál Ing. arch. Lianě Janáčkové vše nejlepší a hodně zdraví a štěstí k dnešním narozeninám.

7. Ing. Eva Poštová, CSc. – za politický klub ODS poděkovala všem úředníkům, členům rady kraje, představitelům našich příspěvkových organizací a záchrannému sboru za práci a popřála jim vše nejlepší do příštího roku, hodně úspěchů ve volbách, v další práci a krásné a klidné vánoce.

8. Ing. Lenka Fojtíková – za politický klub ČSSD popřála všem zaměstnancům, vedení kraje a všem kolegům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně úsměvů, štěstí a zdraví.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise RSDr. Karel Kuboš sdělil, že návrhová komise konstatuje, že všechna usnesení k jednotlivým bodům programu včetně dodatečně zařazených byla na dnešním zasedání zastupitelstva kraje platně přijata.


Závěr:

Miroslav Novák – poděkoval všem členům zastupitelstva kraje, vedoucím odborů a referentům krajského úřadu, ředitelkám jak Agentury pro regionální rozvoj, a.s., tak Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dále integrovaným složkám, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky a zástupcům médií za jejich spolupráci, popřál všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především zdraví a štěstí a ukončil 17. zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:


Zapsaly:
Hana Novotná
Bc. Kateřina Vašková

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 27. 12. 2015

Zápis včetně příloh ověřili:
Mgr. Jaroslav Stolařík
Mgr. Pavel Kawulok

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.