Menu

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva kraje

konaného 25. 2. 2016 od 9:00 do 11:45 hod. v zasedací síni krajského úřadu

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

18. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 58 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje Miroslav Novák uvedl, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana NovotnáBc. Kateřina Vašková.


2. Organizační záležitosti

Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 12. 2015, byli Mgr. Jaroslav StolaříkMgr. Pavel Kawulok. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 18/1816 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 18/1817 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 18/1818 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2),


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2015 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 17. 12. 2015 rada kraje mj.:

"Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016"

a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"

Na schůzi dne 22. 12. 2015 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 12. 1. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 26. 1. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 2. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 2. 2016 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Schválení návrhu programu

Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 18. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 25. 2. 2016. Na základě jednání dnešní schůze rady kraje byly na webových stránkách kraje zveřejněny ještě materiály pod čísly 4/8, 4/9, 4/10, 11/1311/14, které budou předloženy s úvodním slovem předkladatele; s úvodním slovem bude dále předložen materiál číslo 4/56/9,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že Mgr. Lukáš Curylo není dnes na zasedání přítomen, ale že na základě jeho doporučení předkládá zastupitelstvu kraje návrh zařadit na dnešní jednání úkol pro radu kraje, aby v rámci "Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb vč. realizace protidrogové politiky kraje" zvýšila alokovanou finanční částku na 25 mil. Kč z přebytku hospodaření,

Miroslav Novák – dotázal se Ing. Víta Slováčka, zda tento návrh usnesení, ke kterému není předložen materiál, může být zařazen do úseku "Diskuse" (úsek pod číslem 14),

Ing. Vít Slováček – odpověděl, že s tím souhlasí.

Hlasování o předloženém návrhu programu vč. doplnění o výše uvedený návrh Ing. Víta Slováčka – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1819 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Miroslav Novák sdělil, že na chráněné webové stránce pro členy zastupitelstva kraje byla zveřejněna informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje, dopis občanského sdružení Oživení – informace o vydání Manuálu pro dobré radniční periodikum a dopis spolku "Za krásnou Ostravu" týkající se Moravskoslezské vědecké knihovny.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedícího Krajského soudu v Ostravě, informace o volbě přísedících v roce 2016 a oznámení o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1820 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka)

K materiálu č. 8/1
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1821 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1822 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1823 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou v návaznosti na dosavadní průběh otevírání trhu a řešení výběrových řízení na drážní dopravce v Moravskoslezském kraji v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík – poznamenal, že se zde jedná o to, že samozřejmě tak, jak jsme dělali výběrová řízení na silniční dopravu, tzn. autobusovou, tak stejně musíme postupovat i v dopravě drážní; v následujících 10 letech se počítá, že do této trati budou investovány poměrně značné finanční prostředky ze strany Správy železniční dopravní cesty; na to tedy reagujeme vyhlášením notifikace s tím, že přímé zadání je možné a teď v podstatě rok dopředu musíme oznámit, že budeme řešit právě tuto trať i s ohledem na možnost pořízení nových vozidel z "Operačního programu doprava",

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že se jedná o časově náročný materiál, který byl výborem pro dopravu zastupitelstva kraje důkladně projednán a doporučen ke schválení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1824 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1825 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh optimalizace silniční sítě ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1826 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Dotace Povodí Odry, státnímu podniku, na úhradu nákladů spojených s přípravou opatření na ochranu před povodněmi

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1827 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1828 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1829 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2016/2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1830 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1831 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/12
Místní Agenda 21 – vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1832 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/13
Profinancování a kofinancování projektu "Udržitelný Moravskoslezský kraj"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1833 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/14
Návrh Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 a obecně závazné vyhlášky o vyhlášení závazné části tohoto plánu

Diskuse:

Ing. Eva Šillerová – sdělila, že v prosinci Evropská komise zveřejnila návrh nových odpadových směrnic známých jako "balíček pro cirkulární ekonomiku", ve kterém zvýšila požadavek na recyklaci komunálních odpadů až na 65 %,

Bc. Věra Pražáková – vznesla technickou poznámku k tabulce č. 3 týkající se počtu obyvatel v Kravařích,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že co se týká našeho plánu odpadového hospodářství, tak ten musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a v době, kdy se náš plán zpracovával, tak tato informace známa nebyla,

Miroslav Novák – odpověděl, že co se týče města Kravaře a počtu jeho obyvatel, bude to opraveno.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1834 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/15
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že Moravskoslezský kraj již ¾ roku upozorňuje Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a potažmo celou vládu na obrovský problém, který vyplývá z novely komise EIA a který je pro cca 64 našich staveb, které by měly být dotovány z evropských peněz, v podstatě "zabíjející", protože tyto by se v ideálním případě odložily o cca 2 roky, v jiných případech o 4 roky, ale pro některé stavby by to znamenalo jejich konec, např. u obchvatu Frýdku‑Místku,

"Zastupitelstvo kraje

 1. vyzývá vládu České republiky, aby nepřipustila zpochybnění připravených či realizovaných záměrů modernizace veřejně prospěšných dopravních staveb a zejména urychleně zajistila podmínky pro perspektivní realizaci veřejně prospěšných dopravních staveb z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020
 2. ukládá hejtmanovi kraje, aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval u předsedy vlády ve věci odstranění překážek přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb dle bodu 3) tohoto usnesení"

(původní bod č. 4 návrhu usnesení by byl nyní bodem č. 5)

Miroslav Novák – doplnil, že rozhořčení občané Frýdku‑Místku provedou v pátek 5minutovou blokádu průtahu přes toto město jako upozornění na absenci obchvatu a problémy, které s přípravou tohoto obchvatu jsou, a prostřednictvím tohoto veřejného zasedání zastupitelstva kraje vyzval občany, ať raději vyjedou do Bruselu a blokují přístup evropských komisařů do budovy evropské komise, tam je to pravé místo, tam je "žába na prameni" a Evropa pak vypadá tak, jak vypadá,

Mgr. Jaroslav Stolařík – dotázal se, proč nejsme schopni stáhnout kamionovou dopravu po dálnici do Polska, třeba nějakou částečnou slevou, protože situace ve Frýdku‑Místku je opravdu tristní,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že problém je v tom, že ve Frýdku‑Místku je právě páteřní kamionová doprava, která vede ve směru východ-západ,

Miroslav Novák – uvedl, že to souvisí především s tranzitní dopravou na Slovensko,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1835 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/16
Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1836 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/17
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1837 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí (úsek hejtmana kraje p. Miroslava Nováka)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 17. 12. 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1838 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 2. 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1839 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1840 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotací a peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1841 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Miroslav Novák – uvedl, že zde nastaly určité posuny v rámci správních záležitostí,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1842 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1843 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1844 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na horolezeckou expedici na horu Mount McKinley

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1845 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Slezské univerzitě v Opavě na organizační zajištění a realizaci XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference "Hospodářská politika v zemích EU"

Miroslav Novák – sdělil, že se jedná o podporu konference a univerzitě, která je dlouhodobá, stejně jako u ostatních veřejných univerzit v Moravskoslezském kraji.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1846 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I", poř. č. 13/2016

Miroslav Novák – uvedl, že to je jedna ze staveb z 1. balíku financování z nového Integrovaného operačního programu; je to akce s největším objemem a náročností – jedná se o estakádu kolem Bazalů v Ostravě, která rekonstrukci potřebuje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1847 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek legislativy (úsek 1. náměstka hejtmana kraje JUDr. Josefa Babky)

K materiálu č. 5/1
Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 4. aktualizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1848 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy (úsek náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové)

K materiálu č. 6/1
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1849 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1850 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1851 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory sportu

Diskuse:

Mgr. Radim Miklas – vznesl připomínku k návrhu usnesení v bodě 1 odrážka a), tj. poskytnutí 500 tis. Kč na úhradu nákladů se zabezpečením mezinárodního tenisového turnaje "PROSPERITA OPEN 2016", který provozuje privátní investiční společnost v Ostravě; mělo by zde být postupováno stejně jako u materiálu č. 4/8; tzn. nefinancovat částku ve výši ½ mil. Kč – nepovažuje to za adekvátní a doporučil proto hlasovat o této akci zvlášť,

Bc. Věra Pražáková – poznamenala, že v usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje není uvedeno schválení 500 tis. Kč pro Český svaz cyklistiky, ale je tam "maraton" za 100 tis. Kč, který v předloženém materiálu nenašla,

Miroslav Novák – sdělil, že to pak vysvětlí náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková,

Mgr. Jaroslav Stolařík – sdělil, že uvedený turnaj rozhodně podporuje a že ví, kolik taková akce stojí; těch 500 tis. Kč je v tom v podstatě jen malý zlomek – jedná se o vynikající akci, která je opravdu známa po celé České republice,

Mgr. Věra Palková – k dotazu Bc. Věry Pražákové uvedla, že původně se mělo jednat o dotaci Českému svazu cyklistiky na podporu mistrovství Česko-Slovenska v cyklistice ve výši 1 mil. Kč, ale žádost ve stejné výši pak přišla na jinou akci – "Visegradská 4", která by se v našem kraji však konala pouze 1 den; z tohoto důvodu pak místo požadovaného 1 mil. Kč byla výborem pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje doporučena částka ve výši 500 tis. Kč, která odpovídá průběhu této akce,

Bc. Věra Pražáková – dotázala se, zda se akce "maraton" pak už neobjevuje v materiálech,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že se jedná o dvě akce týkající se maratonu a že podpora ve výši 100 tis. Kč tzv. "Ostravskému maratonu" tady dnes není projednávána,

Miroslav Novák – dodal, že o tom bude teprve rozhodovat rada kraje, to už nepůjde do zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení dle doporučení Mgr. Radima Miklase, tj. zvlášť o bodu 1 písm. a) s textem "nepodpořit tenisový turnaj "PROSPERITA OPEN 2016" – hlasovalo 5 pro, 30 proti, 15 se zdrželo hlasování – usnesení nepřijato (pořadové hlasování č. 37).

Hlasování o původním návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1852 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1853 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1854 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1855 – 18/1857 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 6/8
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory soutěží a přehlídek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1858 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – uvedl, že na poradě s předsedy politických klubů zastupitelstva kraje dospěli k závěru, že tento materiál je hoden toho, aby byl předložen zastupitelstvu,

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – sdělila, že i výbor pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje přivítal tento námět na financování vrcholového sportu v našem kraji poprvé v historii a má rovněž záměr zanést a zakalkulovat tento dotační titul jako systémový materiál do našeho strategického materiálu "Finanční podpora sportu v Moravskoslezském kraji",

Ing. Jan Wolf – jako předseda výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje sdělil, že by se na výboru tomu rádi věnovali a v rámci nějaké delší koncepce tuto záležitost řešili,

Miroslav Novák – poznamenal, že ministr financí Ing. Andrej Babiš zastavil financování sportu prostřednictvím státních podniků a ty dividendy stahuje do státního rozpočtu, takže tradiční partneři sportovních akcí a sportovních klubů už mají nyní striktní zákaz tohoto financování,

Bc. Věra Pražáková – dotázala se, jaký je finanční výpadek od těchto firem a z hazardu,

Miroslav Novák – odpověděl, že v našem kraji dosahuje výpadek jen z průmyslových odvětví částky kolem 100 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1859 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka)

K materiálu č. 7/1
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1860 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1961 – 18/1864 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


(úsek č. 8 byl projednán za úsekem č. 3)


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana)

K materiálu č. 9/1
Informace o využití finančních prostředků z evropských a jiných fondů v odvětví sociálním za období 2007 – 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1865 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1866 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb a pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1867 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a návrh postupu při změnách maximální výše oprávněných provozních nákladů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1868 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1869 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1870 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1871 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1872 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1873 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1874 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1875 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1876 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1877 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1878 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1879 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje p. Martina Sikory)

K materiálu č. 10/1
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Dohody o spolupráci na projektu "i-AIR REGION"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1880 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Zahájení přípravy projektu přeshraniční spolupráce "Výměna pozitivních zkušeností" připravovaného do Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1881 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1882 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1883 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"

Diskuse:

Miroslav Novák – sdělil, že k dnešnímu ránu bylo podáno celkem 4193 žádostí s celkovou požadovanou částkou ve výši 550 mil. Kč; alokace z "Operačního programu Životní prostředí", která byla v rámci této 1. výzvy byla pro náš kraj určena, včetně prostředků, které kraj do toho vložil se svým 5procentním kofinancováním, byla ve výši 490 mil. Kč, tzn., že dnes jsme v plusu 60 mil. Kč,

Mgr. Radim Miklas – sdělil, že tuto akci samozřejmě vítá, ale napadá ho, jak k tomu přijdou ti lidé, kteří si již kotle pořídili z vlastních prostředků, ale tomu tak bude vždy,

Miroslav Novák – odpověděl, že tady se jedná o příspěvek, který poskytne město; kraj to nyní totiž administruje i za obce,

Martin Sikora – na vysvětlenou dodal, že 77 obcí se k tomu spolufinancování přihlásilo různými způsoby a Karviná si stanovila na začátku limit maximálně do výše 1 mil. Kč – nyní ten limit dobrovolně zrušila a k tomu je ten dnes předložený dodatek k materiálu a jedná se o to, že budou dávat maximálně 15 tis. Kč na jeden kotlík bez omezení,

Ing. Vít Slováček – poznamenal, že různá města přistoupila různým přístupem a různými usneseními k dofinancování toho rozdílu, a pokud se jeví, že přijdou další peníze z kraje i z ministerstva, tak zastupitelstva jednotlivých obcí budou muset přeschválit svá dosavadní usnesení,

Miroslav Novák – odpověděl, že kraj nebude otálet a dá obcím co nejdříve na vědomí, kterou cestou se vydáme.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 1884 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).

Miroslav Novák – opravil počet žádostí, které byly předloženy k dnešnímu dni, a to na 4219; to číslo, které uvedl předtím, byl počet žádostí k včerejšímu dni; je vidět, že žádostí stále ještě docházejí.


K materiálu č. 10/6
Návrh na zahájení předčasné realizace projektů z oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1885 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh na poskytnutí dotace Asociaci rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

Diskuse:

Martin Sikora – sdělil, že se jedná o pilotní projekt, kdy jako první ze všech krajů navrhujeme podpořit léčbu těchto nemocí dotací ve výši 700 tis. Kč, protože ani pojišťovny se tím zatím do té míry, jak by měly, nezabývají.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1886 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na poskytnutí dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Ostravské univerzitě v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě a návrh na provedení změn u příjemců dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Diskuse:

Martin Sikora – uvedl, že na schůzi komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje se rozdělovaly prostředky ve výši 15 mil. Kč, což se ukázalo jako nepostačující, protože poprvé byl tento dotační titul v loňském roce otevřen i pro malé a střední podniky a těch žádostí se sešlo kolem 70; v minulosti to čerpaly pouze vysoké školy a výzkumné instituce na území kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1887 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrh na předložení žádosti o grant, přijetí zmocnění od partnerských institucí k předložení žádosti o grant do programu ERASMUS+ a změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Cooperation in vocational education for European labour market"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1888 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Profinancování a kofinancování projektu, návrh na uzavření Dohody o spolupráci a zahájení realizace projektu přeshraniční spolupráce "Výměna pozitivních zkušeností" připravovaného do Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1889 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Návrh na řešení smluvní pokuty uložené obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, při realizaci projektu Nákup hasičské výškové techniky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1890 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně)

K materiálu č. 11/1
Jmenování zástupce do Řídícího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a změna zástupce Moravskoslezského kraje na Valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1891 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1892 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1893 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrh daru části pozemku v k. ú. Pudlov do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1894 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na odkoupení spoluvlastnického podílu na budově muzea v Českém Těšíně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1895 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1896 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh prodeje plynárenského zařízení ve Studénce

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1897 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1898 – 18/1902 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/9
Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. tříd z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Kamenec a k. ú. Staré Oldřůvky

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1903 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh snížení nejnižšího podání u prodeje areálu ve Vítkově

Diskuse:

Mgr. Radim Miklas – uvedl, že předložený materiál má dvě roviny; jednou je problematičnost uvedené lokality, ale na druhé straně částka uvedená jako nejnižší podání mu připadá nízká a uvedená budova se může stát ubytovnou, příp. stavbou obdobného charakteru, kterých je v této oblasti již dost,

Miroslav Novák – sdělil, že se ztotožňuje s touto obavou, a proto byly v minulosti pozastaveny prodeje podobných objektů,

Mgr. Radim Miklas – dotázal se, zda o uvedený objekt nemělo zájem ani město Odry,

Miroslav Novák – odpověděl, že ne.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1904 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1905 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace a schválení změny názvu projektů z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1906 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/13
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)", poř. č. 17/2016

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že tento materiál navazuje na již schválený materiál pod č. 11/11; jedná se o významnou zakázku, která překračuje odhadovanou hodnotou 50 mil. Kč, a bez schválení zastupitelstvem kraje by nemohlo být přistoupeno k jejímu zadávacímu řízení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1907 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/14
Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku v k. ú. Třinec

Miroslav Novák – sdělil, že u věcného břemene není ani zapotřebí nic říct.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 18/1908 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


12. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Diskuse

 1. Miroslav Novák – sdělil, že na poradě s předsedy politických klubů zastupitelstva kraje bylo řečeno, že by členy zastupitelstva mohla zajímat i další témata, a to jak informace o suchu, tak o činnosti mezirezortní komise,
  • co se týče sucha, tak v loňském roce zaznamenal náš kraj historicky nejnižší úhrn srážek od chvíle, kdy se tyto srážky měří,
  • projevilo se to především na zásobě vodních nádrží, a to zejména průmyslových, ale paradoxně nenastal problém se zásobováním pitnou vodou; byť určitá omezení byla také realizována, ale státní podnik Povodí Odry byl na tuto situaci připraven,
  • jiná situace však byla u průmyslových nádrží, zejména u nádrže Olešná a Žermanice, kdy musela být ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizována změna regulačních řádů a sníženy odtokové poměry z těchto vodních nádrží, avšak na přelomu roku se ukázalo, že ani to nemusí stačit – na Olešné bylo v té době 6 % objemu vody a na Žermanicích 36 %,
  • svolal tedy dne 26. ledna schůzku za účasti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, státního podniku Povodí Odry a energetiků za účelem hledání řešení pro krizový scénář pro průmyslové podniky,
  • apeloval i na premiéra a určitá řešení, která však přinášejí i finanční nároky, se našla a příští týden se bude konat jednání v Praze za účasti premiéra a ministra zemědělství,
  • mezitím však naštěstí napadlo hodně mokrého sněhu a za ten měsíc od poslední schůzky je situace dnes taková, že Žermanice jsou již na 100 %, i stav na Olešné se lepší; problém však je s podzemními vodami,
  • dodal, že je i prognóza deštivého počasí, každopádně avizovaná schůzka v Praze se bude konat a je zapotřebí uvedené věci řešit dlouhodobě.
 2. Miroslav Novák – uvedl, že tzv. "Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje" schválila smysluplné projekty za cca 10 mld. Kč a postoupila je Ministerstvu průmyslu a obchodu; toto ministerstvo již některé projekty realizuje a má už vybráno i jejich zhotovitele – jedná se zatím projekty za necelou 1 mld. Kč,
  • za účelem uvolnění dalších prostředků proběhla v listopadu 2015 schůzka mezi náměstkem ministra financí JUDr. Ondřejem Závodským, Ph.D., a zástupci regionů a tato společná schůzka vydefinovala požadavek Moravskoslezského kraje ve vztahu k prioritám při tom malém objemu, které chce Ministerstvo financí uvolnit – o těchto prioritách ale zatím není rozhodnuto,
  • dodal, že tabulky se všemi projekty, které již prošly mezirezortní komisí, i to, v jakém stavu to je Ministerstvem financí vysoutěženo, budou zveřejněny na chráněných webových stránkách pro členy zastupitelstva kraje.
 3. Ing. Vít Slováček – požádal o schválení návrhu usnesení k sociálním službám, o kterém hovořil při schvalování programu zastupitelstva kraje, a to ve znění: "Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje u Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje zvýšit alokaci z 9 250 tis. Kč na 25 mil. Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2015",

  Miroslav Novák – požádal o vyjádření náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,

  Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že financování sociálních služeb je jednou z priorit a že změnou zákona o sociálních službách přešlo od 1. 1. 2015 ze státu na kraj,

  • poznamenal, že před 3 až 4 lety jsme měli velké potíže s financováním naší krajské sítě těchto služeb; postupně se však finanční prostředky ze státního rozpočtu do této oblasti zvyšovaly,
  • uvedl, že dle jeho názoru je financování sociálních služeb v této chvíli v našem kraji dostatečné,
  • vzhledem ke zvyšování platů zaměstnanců v této oblasti požádal Moravskoslezský kraj v souladu se závěry sociální komise Asociace krajů ministryni práce a sociálních věcí ještě o dofinancování ve výši 127 mil. Kč,
  • co se týče výše uvedeného usnesení navrhovaného Ing. Vítem Slováčkem, tak uvedl, že jsme schopni případné individuální krizové situace některých nestátních neziskových organizací řešit a nepotřebujeme k tomu přijímat navrhované usnesení; jsme schopni to řešit prostředky, které máme k dispozici,

  Miroslav Novák – doporučil, ať zkusíme počkat do dubnového zasedání zastupitelstva kraje, jak ty věci dopadnou,

  Ing. Vít Slováček – uvedl, že bude dobře, když se podaří sehnat větší finanční objem na financování sociálních služeb, poukázal ale na nesystémový přístup při vyhlašování dotačního programu,

  Ing. RSDr. Svatomír Recman – souhlasil s návrhem hejtmana kraje, abychom počkali do dubna, jak vše dopadne.

  Hlasování o usnesení dle výše uvedeného návrhu Ing. Víta Slováčka – hlasovalo 5 pro, 9 proti, 40 se zdrželo hlasování – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 86.

 4. Ing. Jaroslav Kala – poděkoval odboru investičnímu a majetkovému krajského úřadu za přípravu uceleného materiálu týkajícího investičních staveb v našem kraji, který byl předložen členům komise investiční rady kraje (tento materiál je k dispozici na geoportálu kraje).
 5. Bc. Martin Polášek – uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje jsme přijali usnesení k inkluzi dětí ve školách – kolem toho probíhá diskuse a kraje, velká města, odborná veřejnost i rodiče protestují,
  • vzhledem ke sdělení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, že odklad inkluze ve školách rozhodně nepodepíše, vznesl dotaz na náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věru Palkovou, zda došlo v této věci k nějaké nové informaci,
  • dodal, že je to skutečně nesmysl, když děti, které mají mentální postižení – nebavíme se o dětech s tělesným postižením, s těmi žádný problém není – jsou se zdravými dětmi ve třídách, tak je to zcela kontraproduktivní, protože postižené děti z toho mají mnohdy velké trauma a brzdí to i ty zdravé děti,

  Mgr. Věra Palková – odpověděla, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje, kdy jsme schválili usnesení, ve kterém jsme vyjádřili nesouhlas s navrhovanou inkluzí a se zněním prováděcí vyhlášky k danému zákonu, tak uběhly 3 měsíce a vyhláška je schválena; je nejen platná, ale její účinnost je stanovena od 1. 9. letošního roku,

  • uvedla, že vyhláška doznala určitých změn a že některé připomínky byly akceptovány a jiné ne,
  • v našem kraji je situace taková, že máme v běžných školách individuálně integrovaných asi 80 % žáků s různým typem znevýhodnění nebo postižení; většinou se jedná o žáky se speciálními poruchami učení; žáci se středním a těžkým postižením jsou většinově vzděláváni ve 27 speciálních školách – jedná se o cca 2.200 žáků a naším cílem je zachovat síť těchto speciálních škol, které jsou zřizovány krajem, jsou velmi dobře personálně i materiálně vybaveny a mají dlouhodobé a velmi dobré zkušenosti s výchovou a vzděláním žáků, kteří tuto speciální péči potřebují,
  • poznamenala, že dvě z těchto speciálních škol ale budou muset zaniknout z důvodu nedostatku počtu žáků a že má obavy, že při realizaci inkluze může dojít k tomu, že obdobný případ kvůli nedostatku žáků může nastat i u jiných škol,
  • dodala, že do 1. 9. 2016 budou poradenská zařízení diagnostikovat všechny potřebné žáky podle staré diagnostiky a od 1. 9. 2016 budeme najíždět na novou diagnostiku, která znamená lepší finanční podporu žáků, kteří ji potřebují – na druhou stranu ale také poměrně značnou administrativní zátěž,
  • dále podala informaci o vývoji počtu žáků v našem kraji, která není moc optimistická, a alarmující pro náš kraj je to, že se již 2. rokem snižuje počet žáků v mateřských školách – letos je to o 650 dětí méně (vloni to bylo minus 170), v základním školství je nárůst o 1.500 dětí a na středních školách je to minus 1.400); tendence poklesu se u nás asi nezastaví.

  Mgr. Jaroslav Stolařík – uvedl, že je to jeden z dalších dokladů sebedestrukce Evropské unie – zakázané silnice, ocelářský průmysl, kterému dáme pouze 16procentní clo, zařazení lehce retardovaných dětí do normálních tříd – sám si jako celoživotní pedagog nedovede představit, že by v takové třídě pracoval, i kdyby tam měl dva speciální pedagogy, kterých navíc ani nemáme dostatek; už tak jsou pedagogové podfinancováni a 80 % absolventů pedagogických fakult do škol ani nenastoupí,

  • dodal, že otázkou je, jak vysvětlit voličům, k čemu nám ta Evropská unie svou direktivou kromě zaslaných peněz např. na silnice vlastně pomůže.

Dotazy, připomínky a podněty

Mgr. Věra Palková – sdělila, že obdržela od členů zastupitelstva kraje 2 podněty, a to od Ing. Evy Šillerové, týkající se bezpečnosti chodců na ulici Orlovská v Havířově, a od politického klubu ODS zastupitelstva kraje prostřednictvím Ing. Evy Poštové, CSc., což je 5 dotazů na radu kraje týkajících se výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Na uvedené podněty bude odpovězeno písemně.


Zpráva návrhové komise

Předseda návrhové komise PhDr. Jaroslav Dvořák sdělil, že návrhová komise konstatuje, že všechna usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje byl předložen Ing. Vítem Slováčkem 1 nový návrh usnesení, který nebyl přijat.


Závěr

Miroslav Novák – poděkoval předsedovi návrhové komise za jeho informaci a ukončil 18. zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:


Zapsaly:
Hana Novotná
Bc. Kateřina Vašková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 4. 3. 2016

Zápis včetně příloh ověřily:

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.