Menu

Číslo zasedání: 2

Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava

Datum a hodina konání: 17. 12. 2020 od 9:00 do 12:13 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

2. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné opět v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 59 členů. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili tři členové zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích skládají členové zastupitelstva kraje slib. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje dva zastupitelé slib nesložili z důvodu své nepřítomnosti. Pan zastupitel Jan Nezhyba je dnes omluven. Proto bude dnes ke složení slibu vyzván pan zastupitel Mgr. Vlastimil Janiczek. Slib složí pronesením slova "slibuji" a následně potvrdí složení slibu podpisem na připravené listině. Dodal, že slib přečte ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza, MBA a požádal, aby zastupitelé povstali a po celou dobu skládání slibu setrvali ve stoje.

Ředitel krajského úřadu Ing. Kotyza přečetl text slibu, poté Mgr. Janiczek složil slib pronesením slova "slibuji", což následně podpisem stvrdil, a zároveň převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že po dohodě s ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, bude této příležitosti využito k slavnostnímu ocenění dvou členů zastupitelstva kraje medailemi udělovanými Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky; poté vyzval brig. gen. Vlčka k předání ocenění.

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – požádal, aby pan Ing. Josef Bělica, MBA a pan Ing. Jan Wolf předstoupili před předsednický stůl, dodal, že důvodem, proč s hejtmanem kraje prof. Vondrákem využili této příležitosti je to, že ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byli Ing. BělicaIng. Wolf navrženi generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru k ocenění medailí za zásluhy o bezpečnost,


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že pro usnadnění průběhu jednání jsou opět připravena hlasovací zařízení, která jsou nastavena na jména zastupitelů, hlasuje se 1 pro, 2 proti, 3 zdržel se, přihlášení do diskuse je pod číslem 4. Po přihlášení do diskuse bude zastupiteli některým z přítomných zaměstnanců krajského úřadu předán mikrofon, který bude desinfikován.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování – hlasovalo 51 pro, 5 proti, 4 se zdrželi hlasování.

(pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že s ohledem na konání zasedání za těchto mimořádných podmínek nebude zajištěn přímý přenos ze zasedání zastupitelstva kraje a bude pořízen zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 5. 11. 2020, byli JUDr. Josef BabkaIng. Jiří Carbol. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/15 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje byly navrženy:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/16 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u radní kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/17 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 17. 12. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/18 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 3. 9. 2020, se konalo 7 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/19 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dle schváleného programu jednání se nyní bude projednávat materiál č. 10/16.

K materiálu č. 10/16
Návrh na uzavření smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že v průběhu letošního roku v rámci ekonomických dopadů do příjmů kraje a při přípravě rozpočtu na rok příští, se zabývali tím, jak zabezpečí důležité investice a realizaci těchto investic, na základě vyhodnocení dospěli k závěru, že si budou muset vzít investiční úvěr ve výši 3 mld. Kč, kdy o této skutečnosti 3. 9. 2020 informovali zastupitele a podali základní informaci o rámci rozpočtu na rok 2021, kdy zastupitelé schválili tyto základní rámce a vyslovili souhlas se záměrem přijmout investiční úvěr ve výši 3 mld. Kč na období 2021 až 2035,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/20 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že na základě předcházejícího hlasování nyní můžou předložit návrh rozpočtu kraje na rok 2021, tento rozpočet pro příští rok je navržen ve výši 9,86 mld. Kč, kdy po konkrétních úpravách – zde se jedná především o finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí – se budou pohybovat na údaji 33 mld. Kč,

Róbert Masarovič, MSc. – informoval, že výbor finanční zastupitelstva kraje na svém posledním jednání projednával tématiku rozpočtů a doporučuje materiál č. 10/15 zastupitelstvu kraje schválit,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že rozpočet kraje je jedním z nejdůležitějších materiálů, které zastupitelstvo kraje schvaluje, doplnil, že on sám již projednává dvacátý návrh rozpočtu tohoto kraje a od těch prvních drobných, které mělo zastupitelstvo kraje jako takové k dispozici v roce 2000, je dnes rozpočet samozřejmě daleko větší,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/21 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/22 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/23 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/24 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí účelové dotace na odstranění povodňových škod

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/25 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výboru zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto materiálu včera e‑mailovou cestou obdržel pozměňovací návrhy člena zastupitelstva kraje za Českou pirátskou stranu JUDr. Ondřeje Ručky a vyzval jej k přednesení jeho pozměňovacích návrhů, dodal, že jelikož byly návrhy zaslány předem, jsme připraveni je promítnout na plátně, poté předal slovo JUDr. Ručkovi,

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že za Českou pirátskou stranu navrhuje změnu jednacího řádu ve čtyřech bodech, kdy tří změny jsou legislativně technického charakteru a u těch by požádal o zvláštní hlasování, a jedna změna je k meritu, věcná změna týkající se faktických práv a povinností z jednacího řádu vyplývajících,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že není dobré, aby vždy v jednacím řádu byl konkrétní předpis vypsán svým názvem, proto se dohodli na tom, že by podal pozměňovací návrh, který bude v podstatě spočívat v tom, že pro zpracování a předkládání materiálu platí pravidla stanovená v příslušném vnitřním předpise, aby zde nebyl název, dotázal se, zda si rozumí, protože by pak každá změna tohoto předpisu znamenala nutnost znovu měnit jednací řád, jinak je to v podstatě v souladu s tím, co říkal,

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že je to přípustné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že pozměňovací návrh věcného charakteru se týkal ustanovení čl. 12 odst. 5, kdy se jednalo o to, že v návrhu, který byl předložen zastupitelstvu kraje, se hovoří o tom, že pro účely pořízení zápisu z jednání výborů zastupitelstva se pořídí audiozáznam, který je následně smazán, byli by rádi, kdyby tento audiozáznam byl nadále uchováván, aby eventuálně bylo možno zápis z daného výboru konfrontovat s tím, co na tom výboru skutečně zaznělo, protože zkušenost je taková, že různé výbory se se záznamy a zápisy vypořádávají odlišně, kdy někdy platí, že záznam nebo zápis je vyčerpávající a jindy jsou událostí na výboru shrnuty značně heslovitě a skutečně se nedozvíte, co se tam projednávalo nebo neprojednávalo, proto je návrh takový, aby bylo možno uchovat audiozáznam a v případě potřeby čerpat přímo z tohoto zdroje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že by zde byla vhodná širší diskuse, protože se zde dostáváme trochu do sporu s obecně platným pravidlem, že videozáznamy a audiozáznamy se uchovávají po dobu nezbytně nutnou, v podstatě bychom měli v okamžiku, kdy je zápis schválen a koresponduje se záznamem, by se měl podle GDPR záznam smazat,

Ing. Josef Bělica, MBA, – sdělil, že by to nechal v návrhu původním, který prof. Vondrák zmínil, tzn. vymazání po vypořádání, protože každý výbor má nějakou metodiku práce, ve výboru, kterému čtyři roky předsedal, to fungovalo tak, že úředníci připravili zápis, který dostal předseda ke kontrole, výbor si mohl zvolit ověřovatele zápisu, není nutné tam nechávat "do vypořádání", to bude zase datum, které je nespecifické, je pro to, aby jakmile je zápis schválen, byl záznam smazán, jednak v souladu s GDPR, a jednak proto, že potom už není nutné záznam archivovat,

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že trvají na svém původním návrhu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, se s tím musí vypořádat hlasováním, a přečetl svůj protinávrh,

"Po pořízení zápisu krajským úřadem po vypořádání připomínek a po jeho schválení předsedou výboru bude pořízený zvukový záznam vymazán.", protože je tím jasně definováno, kdy vlastně končí okamžik schválení toho zápisu, tzn. schválení předsedou,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že osobně nemá rád upravování dokumentů na jednání orgánů, zřejmě Česká pirátská strana to předložila den před zastupitelstvem kraje, kdy ani na poradě předsedů politických stran nebyly signalizovány připomínky k jednacímu řádu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upravil návrh takto: "Po pořízení zápisu a po vypořádání připomínek a po jeho schválení předsedou výboru, bude pořízený zvukový záznam vymazán.",

JUDr. Josef Babka – sdělil, že schválení předsedou výboru, nebo předsedou komise není žádný právní úkon nebo respektive není žádné oprávnění, které by vedlo k tomu, aby to bylo smazáno, dle něj si zápisy výbory a komise schvalují z předchozího jednání na svých jednáních čili po tomto schválení doporučil, aby se to pak upravilo, sám o sobě předseda tu pravomoc mít nemůže,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že schvalování zápisu z předchozího jednání není v jednacím řádu upraveno, museli by se na tom dohodnout,

Ing. Josef Bělica, MBA, – konstatoval, že dále již nechce natahovat diskusi, poněvadž rozumí tomu, co říkal hejtman prof. Vondrák, ale jedná se o to, že výbory se schází třeba v měsíčních intervalech nebo tříměsíčních, dvouměsíčních intervalech podle situace, pak by se mohlo stát, že by nebyl vyhotovitelný zápis jako podklad pro jednání orgánů kraje, protože další výbor by byl až v poměrně delším časovém odstupu, proto se přiklonil k předsedovi výboru po pořízení krajským úřadem, tzn. návrhu hejtmana kraje prof. Vondráka,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že po jednání komise nebo výboru je připraven zápis, který vlastně neprochází žádným cyklem připomínek, protože je napřed podepsán předsedou a následně rozeslán všem členům daného výboru nebo komise, v tom momentě se ty připomínky vlastně bijí s tím, že je nikdo nepodá,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že proto navrhl, že by vždy ten výbor či komise na svém dalším jednání na začátku, tak, jako to dělá rada kraje a zastupitelstvo kraje, schválil/a, ověřil/a zápis, tzn. takto: "Po pořízení zápisu a jeho schválení výborem nebo komisí bude pořízený zvukový záznam vymazán.", doplnil, že to v jednacím řádu upraveno není,

Ing. Josef Bělica, MBA, – doplnil, že se omlouvá Ing. Slováčkovi, protože se tady točíme v kruhu, protože je to jenom opravdu organizace práce toho výbor, to, že tajemník výboru připraví zápis a rozešle ho, aby se k němu mohl každý vyjádřit, je normální standardní postup, který je aplikovatelný v kterémkoliv výboru, nejde zde o to, že to v nějakém výboru funguje jinak, když si to tak ten výbor řekne, když to členové nechtějí vidět, tak ať to schválí předseda, tak to normálně funguje a zápis je vždy dostupný v systému před dalším jednáním, takže ho všichni vidí, to není tak, že by se k tomu členové nemohli vyjádřit, dle něj je ten návrh hejtmana prof. Vondráka v pořádku i legislativně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se snaží dobrat situace, aby bylo jasné, kde je ten bod, kdy se může zvukový záznam smazat, dodal, že bohužel není v jednacím řádu nějaký přesně definovaný proces, jak se schvalují zápisy, je třeba to nějakým způsobem upřesnit, znova se vrátil k původnímu návrhu: "Po pořízení zápisů, vypořádání připomínek a po jeho schválení předsedou výboru bude pořízený zvukový záznam vymazán"., čili implicitně předpokládá, že se pošle návrh zápisu všem členům výboru, ti se k tomu vyjádří a teprve, až jsou tyto námitky vypořádány, posílá se finální zápis,

Bc. Jiří Navrátil, MBA – souhlasil s prvním návrhem hejtmana kraje prof. Vondráka, a to z jednoho prostého důvodu, kdy zápis je až to další, co se potřebuje, pro orgány kraje je nejdůležitější usnesení

RNDr. Michal Pobucký, DiS. – sdělil, že souhlasí s Bc. Navrátilem, kdy říkal, že je důležité usnesení, a pokud některý ze členů výboru chce mít něco uvedeno výslovně v zápise, tak si to může nadiktovat, zajímal se o to, jak to bude z pohledu zákona o svobodném přístupu k informacím, když někdo pošle žádost o poskytnutí informace na to, že Moravskoslezský kraj vyhotovil záznam zvukový a bude ho chtít získat, ze zákona by na něj měl nárok, ale není právník, co v ten moment, kdy bude záznam vyhotoven, on ho na základě žádosti získá a následně ho úřad skartuje, protože už bude schválen zápis, z jeho pohledu by doporučil nic nenahrávat a pokud by chtěl někdo něco v zápise, tak ať si to tam výslovně uvede jako svůj vlastní návrh, všechny návrhy usnesení ať mají na výborech v písemné podobě klidně předem uloženy, bude dohledatelné, co bylo navrženo, jak se hlasovalo, jaký je výstup, jaké je usnesení, a to může jít následně do orgánů Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – shrnul, že pokud bude potřeba mít k vytvoření zápisu podklady a může se to stát, tak je dobré si to nahrát, ale ze zákona a v souladu s GDPR je nutné to pak co nejdříve smazat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

schváleno – hlasovalo 53 pro, 8 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/26 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Žádost příjemce dotace o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/27 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/28 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Podnět občana kraje k uplatnění zákonodárné iniciativy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/29 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/30 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/31 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na uzavření memoranda k výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/32 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/33 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava na projekt Městečko bezpečí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/34 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se jedná o darování 10 ks dekontaminačních generátorů teplého aerosolu Swingfog spolu s dezinfekci vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí předurčených pro havárie s nebezpečnými látkami,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/35 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Návrh personálních změn v orgánech právnických osob s účastí kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že v souvislosti s novým volebním obdobím zastupitelstva kraje je tradičně prováděna aktualizace zástupců kraje v orgánech právnických osob s účastí kraje, dodal, že zastupitelstvu kraje přitom přísluší navrhovat změny v orgánech těch společností, u nichž kraj není jediným společníkem, proto byly předloženy návrhy dotýkající se zástupců kraje na valných hromadách a v dozorčích radách společností: Koordinátor ODIS, s. r. o., a Moravskoslezské inovační centrum, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/36 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Žádost subjektu Spolek Jazz Open Ostrava o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/37 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Změny u poskytnutých dotací v oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/38 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/39 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/40 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/41 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh na změnu hospodaření s majetkem v k. ú. Místek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/42 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/43 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/44 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/45 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., na rok 2021 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že by byl rád, kdyby se ve vztahu k tomuto materiálu, respektive nad jeho rámec, rada kraje věnovala v co nejbližší době zajištění možností, aby byl na letišti záchranný hasičský sbor dovybaven jedním vozem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, ať si náměstek Ing. Podstawka poznamená.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/46 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, městem Příbor a obcemi Kateřinice a Trnávka při přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky silnic III/04825 a III/4863

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/47 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/48 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/49 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Návrh na darování movitého majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

JUDr. Josef Babka – sdělil, že má dotaz na náměstka MUDr. Gebauera ve vztahu k Bílovecké nemocnici, a. s., zda ty dary, které tam směřují, je schopen někdo obhospodařovat, pracovat s nimi, dodal, že má takové signály, že zejména plicní ventilátory potřebují určitou aspoň základní povědomost a že ta v Bílovecké nemocnici, a.s. není,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že do Bílovecké nemocnice se věnovaly dva plicní ventilátory a jeden koncentrátor kyslíku jako pomoc při boji s COVID‑19, všichni ví, že jsou tam erudovaní "JIPkoví" lékaři, kteří dokážou pracovat s umělou plicní ventilací, s plicními ventilátory, s koncentrátory kyslíku, ale zázemí samotné Bílovecké nemocnice a příslušný zákon neumožňují, aby se Bílovecká nemocnice dlouhodobě starala o tyto pacienty, tzn. pacient, který tam je hospitalizován, nebo bude přivezen ve vážném stavu a je během 24 hodin stabilizován, je poté převážen na vyšší pracoviště,

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že za politický klub SPD by rádi slyšeli odpověď na vývoj situace kolem Bílovecké nemocnice, a.s., chtěli explicitně slyšet, zda Bílovecká nemocnice bude tedy převedena do nějakého stavu, prodána, nebo z ní bude LDN, jaký je plán do budoucna s touto nemocnicí, případně dalšími nemocnicemi, které jsou vyjmenovány v plánu optimalizace struktury poskytování zdravotní péče,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že tento dotaz dostává za poslední čtvrt rok už po čtvrté, je mu líto, že v SPD nefungují vnitřní komunikační kanály, protože na tento dotaz odpovídal na výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje již třikrát, a potvrdil, co už řekl několikrát, že Bílovecká nemocnice, a.s., ačkoliv je to obchodní společnost a ne příspěvková organizace kraje, má své místo ve městě Bílovec, svou personální a ekonomickou situaci ustála, dodal, že rada kraje nezvažuje žádné kroky, které by změnily vlastníka, změnily strukturu nemocnice, změnily osud nemocnice,

Ing. Marek Vysocký – požádal, aby toto explicitní vyjádření bylo dáno do zápisu,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že to bude v zápisu i bez jeho žádosti,

Ing. Josef Bělica, MBA – požádal Ing. Vysockého, aby respektoval jednací řád, protože se jedná o darování majetku Bílovecké nemocnici, a.s., a jeho dotaz nesouvisel s projednávaným bodem, měl by tedy případně zaznít v bodě "Různé", nebo až na konci v diskusi,

XXXX (občan MSK) – poznamenal, že jako člen výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje bude hovořit k tomu co zde již řekl Ing. Bělica ohledně toho daru a dotací na komunikace a na opravy budov, dodal, že na výboru v září hlasoval s tím, že byl ujištěn náměstkem MUDr. Gebauerem, že privatizace nebo optimalizace, tak, jak dopadla v Orlové, v Bílovecké nemocnici, a. s., nebude, jinak by pro to nehlasoval,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přerušil, XXXX, kdy mu vysvětlil, že se nyní projednává bod č. 8/1 Návrh na darování movitého majetku obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., a jak již zaznělo z úst Ing. Bělici, pro účely vyjádření k jiným věcem než k tomuto bodu má možnost se přihlásit v rámci prostoru, který je vyhrazen pro občany a poté diskutovat, dodal, že v daný okamžik je to nevhodné, jelikož se hlasuje o úplně jiné věci.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/50 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost organizace Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/51 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že podobně jako Bílovecká nemocnice, také Sanatorium Jablunkov je obchodní společnost, podařilo se jim v podstatě trochu uspíšit projekt rekonstrukce oddělení 2B, s rozpočtem zhruba 25,5 mil. Kč,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/52 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Prodloužení termínu realizace projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/53 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/54 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zahájení realizace, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/55 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na změnu doby profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/56 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Navýšení profinancování a kofinancování projektu "EVL Děhylovský potok – Štěpán"

Ing. Marek Vysocký – vznesl dotaz, jak je možné, že kilometr potoka stojí 47,5 mil. Kč, tzn. 47 tis. Kč za jeden metr, jedná se o potůček, který napájí místní rybník Štěpán,

Jan Krkoška, MBA – konstatoval, že tento projekt prošel veškerými náležitostmi, inženýry, aby ho naprojektovali a jsou to ceny, které jsou dle jeho názoru obvyklé, do toho nezasahují, požádal vedoucí odboru evropských projektů Mgr. Dostálovou o doplnění,

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA – sdělila, že je to přesně tak, jsou to projekty, které realizujeme na základě zákonné povinnosti, možná by ji pak mohl doplnit kolega Ing. Filgas, ale pokud by vás zajímaly úplně podrobnosti toho projektu, je možné sjednat schůzku, kde bychom probrali celý tento projekt, bylo by možné se podívat na detaily a přesná zaměření,

Ing. Jan Filgas – doplnil, že se zde jedná o odbahnění rybníka, kde žijí chránění živočichové, je to povinností našeho úřadu, proto je to tak náročné finančně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že se zde jedná o odbahnění celého rybníka, nikoliv jenom pár metrů potoka, dle něj by Ing. Vysocký mohl využit nabídky, kterou mu dala paní vedoucí, aby byl seznámen s tímto projektem.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/57 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Informace o stavu realizace projektů z EU zdrojů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/58 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Ukončení přípravy partnerského projektu PALAMOBICO

JUDr. Josef Babka – uvedl, že se v materiálu píše, že podle sdělení hlavního partnera vyhrál jiný projekt, přesto jsme jeden z patnácti partnerů toho projektu, zajímalo ho, který projekt měl větší podporu a pokud je nám to známo, který bude realizován,

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA – sdělila, že tuto informaci v tuto chvíli nezná, ale zjistí ji a dá vědět, jedná se o operační program Interreg DANUBE, který je nadnárodní, a my jsme byli pouhými partnery, vídeňská univerzita byla hlavním partnerem.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/59 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na ukončení přípravy projektu a prodloužení doby financování projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/60 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Revitalizace přírodní památky Stará řeka – změna období profinancování a kofinancování projektu a změna názvu projektu Climate adaption and clean air in Ostrava

Ing. Marek Vysocký – konstatoval, že jsme v českém prostředí, díval se na zúčastněné subjekty v celém projektu, a žádný z těch subjektů není cizí, jen jeden se tváří, že má anglický název, je to firma z Třince, která má šest lidí ve správní radě, kteří jsou samozřejmě všichni občané Třince, není mu tedy zřejmý účel toho, proč se má projekt jmenovat anglicky, byl by rád za vysvětlení,

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA – sdělila, že v tomto případě se jedná ne o klasický národní operační program, ale o tzv. komunitární program, který přímo vyhlašuje Evropská komise v Bruselu a celý tento projekt je podávaný v angličtině, a proto i projekt nese anglický název, takže v tomto případě je to důvod, proč to nemá českou variantu,

Róbert Masarovič, MSc. – dodal, že by chtěl zdvořile požádat Ing. Vysockého, ať se na příští zastupitelstvo kraje připraví dopředu, protože mu nemůžeme každý bod vysvětlovat.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/61 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/62 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí dotací a změny dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/63 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/64 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/65 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/66 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na změny v dotačním programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/67 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že se díval do smlouvy o poskytnutí dotace a ve smlouvě jsou termíny, kdy např. začne práce, kolik se poskytne peněz, kdy se předloží účetnictví, kde všude budou vylepena loga kraje, ale nikde tam není uveden předmět vlastního díla, jaké bude mít to dílo parametry, musel si na internetu najít, co vlastně Dustee Technologies, s.r.o. dělá, vytušil z toho, že vytváří nějaká seřízení na měření prašnosti, ale to z té smlouvy není úplně patrné, a už nikde není psáno, jak by to vlastně mělo fungovat, jaká pozitiva to přinese občanům kraje,

Jan Krkoška, MBA – konstatoval, že je to tak, že jsou tam úkony spjaty s časovým rozmezením a bohužel COVID‑19 je mezi námi, kdy to bylo uvedeno i v předchozích materiálech, které jsme projednávali, COVID‑19 opravdu zasáhl i v tomto případě,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 5 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/68 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí individuální dotace městu Budišov nad Budišovkou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/69 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/70 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/71 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil tento materiál o informaci, že program RE:START, který měl být předložen vládě do konce listopadu, je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení, bude pravděpodobně předložen v lednu, dále je tam řada informací o evropských fondech, řekl, že spolu s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu a odborem evropských projektů se chystá seminář pro zastupitele k evropským fondům, který by měl být dne 13. ledna 2021 odpoledne,

Ing. Jakub Unucka, MBA – dodal, že Uhelná komise před 14 dny rozhodla o termínu odchodu od uhlí v energetice a teplárenství v roce 2038, asi jste zaregistrovali, že to bylo podmíněno částkou skoro 100 mld. Kč, která by do roku 2030 měla doputovat do těch tří postižených krajů, tzn. Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje, ten odchod byl podmíněn i tím, že se dostaví další jaderné zdroje,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že jelikož je to její hlavní téma, zeptala by se na několik věcí, zaujal ji výstup z pracovní skupiny k ukončení OKD, a.s., kde je ve čtyřech bodech shrnuto, že v podstatě všechno, o čem jsme tady dosud mluvili a co zaznívalo i v předvolební debatě, a to, že konec OKD, a. s., bude obrovský problém především pro teplárny a průmysl, se vyřešilo hned při prvním setkání pracovní skupiny, protože tam je uvedeno, že nejvýznamnější odběratelé jsou na ukončení těžby v OKD, a. s., připravení, a že to nezpůsobí zásadní problémy ani při vytápění ani pro odběratele,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že je to meziresortní problém tzn., celý tento stav se netýká jen průmyslu, ale týká se celkově pojetí a rozvoje této oblasti, proto je to takto a od začátku byl RE:START pod regionálním rozvojem a samozřejmě díky tomu, že se do toho teď vsunuje část právě uhlí a energetiky, tak proto je to rozšířeno tímto způsobem, proto i územní plánování a radní Ing. Kajnar,

Mgr. Zuzana Klusová – k pracovní skupině k OKD, a. s., uvedla, že kraj iniciuje studii sociálních dopadů, doplnila, že je to pro ni priorita a dle ní bude ten dopad zásadnější než dopad na průmysl, energetiku a teplárenství, dotázala se, zda je nějaký výhled, kdy by ta studie mohla být hotová, kdo ji bude zpracovávat, kdo za to bude zodpovídat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že tuto studii bude zpracovávat Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, protože Ministerstvo financí od toho dalo ruce pryč,

Ing. Jakub Unucka, MBA – upřesnil, že měl jednání na Ministerstvu financí s náměstkem Mgr. Landou s tím, že Ministerstvo financí říká, že není legální nám poskytnout data z kontrolního hlášení, abychom automaticky zjistili, které firmy jsou na OKD, a. s., napojené, kolika zaměstnanců se to týká, tak si s tím musíme poradit vlastními silami,

Mgr. Zuzana Klusová – poděkovala za odpovědi,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že je překvapen z jednoznačných závěrů, že jsou připraveni nejvýznamnější odběratelé k 31. 12. 2021 na ukončení těžby v rámci OKD, a. s., dle něj je toto velmi optimistický závěr, který nemůže odpovídat realitě, zejména v oblasti teplárenství, pokud jsou zastupitelé kraje zvoleni lidem, voliči Moravskoslezského kraje, měli by se rovněž dívat na to, že nárok na černé uhlí v rámci OKD, a. s., zejména v teplárenství, se promítne, a dle něj poměrně dramaticky, do cen v dodávce tepla nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale Veolia Energie ČR, a.s., dodává i do části Olomouckého a Zlínského kraje, a to přechodné období, kdy říkají, že budou topit plynem, který má mimo jiné mnohem větší uhlíkovou stopu, než celé černé uhlí a zejména dodávky plynu do teplárny a elektrárny v Třebovicích, to je otázka let, než může dojít k napojení plynu z Děhylova u Opavy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že ta cesta byla nadefinována bez možnosti ji jednoduše změnit, proto musíme hledat cesty, jak z toho ven,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že opravdu to riziko vnímáme, asi stejně všichni, tedy v tomto kraji, odchod uhlí, a konec OKD, a. s., má dva rizikové momenty, a to první, aby ti, kteří uhlí používají a používat budou, tzn. teplárna Třebovice a další, aby ho měli kde složit, tady se nabídlo OKD, a. s., že poskytne smluvně své prostory k tomu, aby tam před zimou Třinec, Veolia a Mittal mohly uhlí složit, a tou druhou věcí je, že musí ve státních hmotných rezervách být někde 400 tis. tun černého energetického uhlí, abychom přežili zimu, opět se zde jedná o tom, aby to tak bylo, pokud to nebude zajištěno, tak to bude problém,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala, že musí zareagovat na plyn versus černé uhlí, samozřejmě toto není pravda, že černé uhlí má daleko větší uhlíkovou stopu než plyn, to by ráda uvedla na pravou míru, toto je fakt, který je samozřejmě doložitelný jednoduše, a druhá věc, k tomu ukolébávání dodala, že to OKD, a. s., prostě skončí, že ukolébávání je přesně to, si donekonečna povídat o tom, jaké to přinese problémy a že bychom to chtěli odložit, protože to se prostě nestane, proto je sama ráda za to, že stávající vedení kraje to řeší aktivně, a že se v podstatě s tou myšlenkou smířilo, protože to je prostě realita,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – požádal o to, aby tak, jako byl v posledním volebním období pravidelný materiál o Barboře, zda by se dal zařadit i tento materiál pravidelně s těmi informacemi, protože se tato pracovní skupina bude scházet pravidelně, a z toho důvodu by mohli zastupitelé kraje dostávat pravidelné informace k tomuto materiálu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že v tomto nevidí problém, a že, až do odvolání, bude mít každé zasedání zastupitelstva kraje bod programu, který se bude týkat útlumu uhlí v Moravskoslezském kraji, již od příštího jednání,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že ho vždy pobaví ta lehkost paní předsedkyně klubu Pirátů Mgr. Klusové, jak řekne, že nikdo nemá pravdu, samozřejmě on pravdu má, a kdyby si ona ověřila některé skutečnosti, tak tady nebude toto vyprávět, ale její lehkost je známá, stejně jako hovořila v předvolebních debatách o tom, že na Darkově a na Barboře už není povoleno černé uhlí, přitom, že tam byla provedena EIA, která umožňovala další těžbu černého uhlí pod Karvinou, tak s lehkostí sobě vlastní řekla, že to není pravda,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, aby byli před vánočními svátky k sobě vstřícnější.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/72 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že součástí jednání zastupitelstva kraje je také bod "Vystoupení zástupců veřejnosti", a to obvykle od 11:00 hod., a dodal, že první přihláška je na téma zdravotnictví,

XXXX (občan MSK) – požádal, zda by mohl místo 3 minut hovořit 5 minut, poté úvodem popřál všem ke zvolení v novém volebním období, a aby všechny problémy, které jsou, zdárně vyřešili, on sám bude stále mluvit o zdravotnictví a orlovské nemocnici,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za stanovisko a dodal, že již máme v pěti krajských nemocnicích ze šesti instalovány ty nejmodernější magnetické resonance, CT a v Karviné bude další magnetická resonance, hned, jak se to podaří prosadit, domnívá se, že se naše krajské nemocnice nemají za co stydět z pohledu své péče, i v této době kovidové, která je kolem nás, to zvládají úplně perfektně,

Ing. Petr Kajnar – zareagoval na to, že byl osloven, sdělil, že v okamžiku, kdy bude mít většinu v zastupitelstvu kraje, řekl, že si myslí, že je schopen tu nemocnici obnovit, protože je přesvědčen, že nemocnice lze provozovat bez ztráty, takže i na ně by byly peníze, na druhé straně s pěti zastupiteli sociální demokracie nemůže diktovat řekněme celou politiku Moravskoslezského kraje,

Ing. Josef Bělica, MBA – sdělil, že na spoustu věcí, které uváděl, se dá argumentovat tím, že nejsou pravda, vyjádřil se k té části ohledně havířovské nemocnice, kde se hovořilo o neefektivitě havířovské porodnice, požádal ho, aby si zjistil, pokud ho to zajímá, jakým způsobem se havířovská porodnice vyvíjí,

XXXX (občan MSK) – dotázal se náměstka MUDr. Gebauera, že i přes to, že je ve vedení Bílovecké nemocnice, a.s. člověk, který byl u privatizace dvou zdravotnických zařízení, že je to asi náhoda, a s tou privatizaci se nepočítá, a rozšířil tu otázku, jestli se nějaká privatizace nebo podobná optimalizace, která proběhla v Orlové, netýká i dalších krajských nemocnic, když ne, v tom případě, na co budou vynaloženy ty peníze, které jsou poměrně nemalé, i když menší než loni 13,7 mil. Kč na optimalizaci, to byla první otázka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od toho je členem výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, kde se má zeptat,

XXXX (občan MSK) – dodal, že by to mohlo zajímat i zastupitele kraje, že jsou to vážné problémy,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že na většinu dotazů mu bylo odpovězeno na výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje, a zbytek, na který vám nebylo odpovězeno, se detailně probíral na jednání tohoto výboru

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že každý občan má právo říct, co chce, ale připadá mu podivné, když člen výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje se zde ptá na to, co má právě výbor na starosti,


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

Ing. Marek Vysocký – konstatoval, že nemá nic proti dotacím do odvětví cestovního ruchu, nicméně se probíraly kotlíkové dotace, probírali jsme měření prašností, probírali jsme odprášení, probírali jsme dotace do cyklostezek, a jak jistě víte, zpřísňují se evropské normy, jiná forma cestování v budoucnu než cyklistika, možná nebude,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že není, jedná se o atrakci, dle něj stojí za to se touto úzkokolejkou na Osoblažsku svézt, jsou to neuvěřitelné zážitky, a dodal, že ve Velké Británii jezdí také, je to součást historie, nejedná se o vodíkový vlak, který má nulové emise, to všichni víme, ale je to atrakce, je to pro Osoblažsko svým způsobem i velká pomoc, protože je to region, který je na tom ekonomicky velmi špatně,

Jan Krkoška, MBA – dodal, že je to ojedinělá atrakce na Osoblažsku, vlaky zde jezdí pouze v turistické sezóně, v letní sezóně, nejezdí pravidelně, každý den, je to opravdu na zahájení sezóny, o prázdninách, možná 6×, 7× to vyjede, je to atrakce, která přináší do toho regionu peníze.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/73 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o splátkách s obcí Hrčava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/74 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a žádost města Bohumín o prodloužení termínu k uzavření úvěrové smlouvy.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/75 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"

Jan Krkoška, MBA – v krátkosti doplnil, že se jedná o krok, jehož cílem je zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami, při přípravě projektu se zjistilo, že obsazení schodišťové rampy zúží schodišťový prostor, který slouží ve škole jako únikový východ při evakuaci žáků, a proto je nutné dopracovat dokumentaci v souladu se zákonem, tato aktivita navýší celkové předpokládané výdaje projektu o 107 tis. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/76 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/77 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na zahájení přípravy a zajištění financování projektů OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/78 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/79 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/80 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Frýdek‑Místek – nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury a odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/81 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Poskytnutí dotace na financování nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/82 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2021 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/83 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh na změnu financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/84 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Návrhy na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin v oblasti sociálních věcí

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 2/85 – 2/90 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Nabytí nemovitých věcí darem od města Bohumín – změna usnesení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/91 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy, návrhy převodů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/92 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Nakládání s majetkem v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/93 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě na poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/94 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Návrh na změnu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/95 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiály č. 10/15 (rozpočet) a 10/16 (investiční úvěr) byly již projednány v úvodu jednání, proto dále projednávali materiál č. 10/17.


K materiálu č. 10/17
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/96 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/18
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a deklaraci společného zájmu mezi Moravskoslezským krajem, společností Letiště Ostrava, a.s., městem Hévíz a společností Hévíz-Balaton Kft.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/97 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Žádosti příjemců dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/98 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/99 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Rozpočet Fondu sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/100 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/101 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/102 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na úpravu dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/103 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/104 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/105 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/106 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/107 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 2/108 – 2/113 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/114 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/115 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Poskytnutí dotace na podporu projektu Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/116 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/117 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Žádost o změnu časové použitelnosti dotace organizace Nadační fond Sborového studia Karviná

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/118 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času, žádosti o dodatky ke smlouvě

Jakub Dedek – se dotázal na dotaci pro Klub přátel školy Havířov-Prostřední Suchá ve výši 400 tis. Kč, zeptal se, jaký je účel podporovat soutěže krásy pro střední školy z veřejných peněz,

PaedDr. Libor Lenčo – doplnil, že to není čistě soutěž krásy, je to česko-slovensko-polský mezinárodní projekt studentek středních škol, který existuje už 28 let a je součástí jedné z aktivit memoranda podepsaného v roce 2007 mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem, kdy se jedná o projekt nejenom vzdělávací, kulturní, ale také výchovný, účastní se ho každoročně v rámci doprovodných aktivit v Polsku na Slovensku i tady v Moravskoslezském kraji několik set studentek středních škol,

Jakub Dedek – doplnil, že nepovažuje odpověď PaedDr. Lenča za vhodnou, jelikož je v tomto PaedDr. Lenčo osobně zaangažovaný,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, náměstek Mgr. Folwarczny zde není, proto ho zastupuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Lenčo, který tuto akci organizuje,

Ing. Josef Bělica, MBA – sdělil, že by se rád k tomu vyjádřil, je to opravdu velký projekt, který má mezinárodní přesah, je tady 28 let, podporuje ho jak statutární město Havířov, tak Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, nejedná se jen o soutěž krásy, jak tady zaznělo, organizuje to Sdružení rodičů a přátel školy při krajské Střední škole v Horní Suché, je to opravdu jedna z významných společensko-kulturních akcí v rámci Moravskoslezského kraje, která na našem území probíhá, má opravdu mezinárodní přesah, takže nechápe, proč by toto kraj nemohl dále podporovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že o tom rozhodnou zastupitelé v hlasování,

Jakub Dedek – doplnil, že rozumí, že je zde určitá spolupráce, nicméně v žádosti je uvedeno, že se jedná z velké části o soutěž krásy, opravdu by ho zajímalo, zda by se soutěže krásy měly podporovat z veřejných peněz,

Mgr. Zuzana Klusová – dotázala se, v čem spočívá přínos pro vzdělávání, jelikož na takové soutěži nikdy nebyla, tak možná jen neví, co všechno se přesně kolem toho děje, kromě toho slavnostního večera, na který jsou děvčata připravována, bude ráda, když se toto vysvětlí, co to všechno obnáší,

Ing. Josef Bělica, MBA – doplnil, že tato akce je zde 28 let, pokud o tom nic neví, tak ho to mrzí, jako obyvatel Moravskoslezského kraje si myslí, že tato akce má velký zásah, víc o tom říkat nechce,

JUDr. Ondřej Ručka – navrhl, aby se tento "podbod" vyčlenil z hlasování, aby se mohl nejprve odhlasovat zbytek toho materiálu a následně by se mohlo hlasovat o tomto bodu, který se svým způsobem rozporoval,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že se bude nejprve hlasovat o tom, zda se bod č. 12/9 rozdělí a teprve pak se bude hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 9 pro, 35 proti, 14 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 4 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/119 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Zrušení usnesení BK Opava

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že z důvodu nepřítomnosti předkladatele Mgr. Folwarczneho přečte k tomuto materiálu krátké úvodní slovo,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/120 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Dotace Českému rybářskému svazu na stabilizaci vodního díla Návsí – Jablunkov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/121 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Návrh na poskytnutí dotace obci Jakubčovice nad Odrou na čištění vodního náhonu

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – sdělil, že na výboru životního prostředí zastupitelstva kraje se tato žádost projednávala, dotázal se, pokud je dotace krácena, jestli je vůbec obec schopna toto čištění zrealizovat a bylo mu řečeno, že ano, zeptal se, pokud se v dalším roce vypíše další dotační titul, tak jestli se může obec znovu přihlásit, kdyby chtěla dočistit zbylou část vodního náhonu,

Ing. Jan Filgas – sdělil, že pokud obec Jakubčovice znovu požádá, budou‑li finanční prostředky, a pokud to orgány kraje schválí, dotace může být poskytnuta, v tuto chvíli tomu nic nebrání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/122 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Neposkytnutí finančních prostředků v souvislosti s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/123 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petrovice u Karviné na projekt v rámci dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/124 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/125 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Ing. Petr Kajnar – sdělil, že se jedná o to, že Nová huť Ostrava, s.r.o., dnes Liberty Ostrava a.s., požádala Moravskoslezský kraj o aktualizaci, obsahem aktualizace je změna investora, kdy původní investor linky 400 kWh z Nošovic do Dětmarovic byl ČEPS, a.s., část té linky, toho koridoru, chce pro své hybridní pece použít Liberty Ostrava a.s., z toho důvodu, že by ČEPS, a.s., musel jít veřejnými zakázkami, kde se mohou lidé a firmy odvolávat, a tím by se to protahovalo, proto z hlediska urychlení požádala Liberty Ostrava a.s. o investorství, aby to mohla všechno dělat sama, jelikož ona nemusí podstupovat výběrová řízení, a tím se zkrátil čas,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že těch 400 kWh je v podstatně věc, která může umožnit přechod Liberty Ostrava a.s., na nové, čistější technologie.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/126 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/127 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

K materiálu č. 16/1
Návrh na schválení závazku zařadit do rozpočtu kraje na roky 2022, 2023, 2024 a 2025 finanční prostředky k zajištění financování operativního leasingu osobních automobilů

Ing. Tomáš Kotyza, MBA – sdělil, že zastupitelstvo kraje si podle § 37 zákona o krajích usnesením č. 14/1652 ze dne 12. prosince 2019 vyhradilo pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2022, z tohoto důvodu, aby mohla být tato veřejná zakázka zrealizována, je nutno projednat výše uvedený návrh zastupitelstvem kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/128 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal návrhovou komisi, aby se odebrala do předsálí jednacího sálu.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval o tom, že v rámci přijatých usnesení na 17. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 Jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která spočívala v opravě usnesení č. 17/2040 v příloze č. 3, kde nastala chyba v bodě 11 u vymezení parc. č. 1707/9 (původně bylo 1717/9) a dále u vymezení parc. č. 1707/1 (původně bylo 1717/1).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že se dostali k bodu programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje",

JUDr. Josef Babka – poděkoval kolegyním a kolegům za spolupráci v zastupitelstvu kraje a jeho orgánech, dále poděkoval aparátu krajského úřadu v čele s panem ředitelem za to, že vytváří dobré podmínky pro naši práci, poděkoval i celému hospodářství, tzn. všem příspěvkovým organizacím a v neposlední řadě si zaslouží poděkovaní i všichni členové Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, hasiči, policisté, městští policisté, zdravotnici a další složky Integrovaného záchranného systému, které řeší situaci spojenou s koronavirem, a popřál všem jménem politického klubu KSČM příjemné prožití svátků vánočních a samozřejmě zejména pevné zdraví, osobní a pracovní úspěchy v roce 2021,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že za politický klub KDU-ČSL by chtěl poděkovat všem za spolupráci, celému krajskému úřadu v čele s panem ředitelem, ale i všem ředitelům našich příspěvkových organizací, dále i všem občanům, kteří se zapojili do činnosti našeho kraje, zůstávají v našem kraji a pracují na zlepšení úrovně života v našem kraji, popřál všem, ať příští rok je pro nás klidnější, zdravější, a ať se konečně můžeme setkávat "face-to-face" a být si opět nablízku, popřál krásné, radostné a pokojné Vánoce a radostný a požehnaný šťastný nový rok 2021,

Ing. Josef Bělica, MBA – dodal, že by rád jménem politického klubu ANO 2011 popřál příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a toto přání poslal prostřednictvím nás všech i všem občanům nejen Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky,

Ing. Kateřina Chybidziurová – sdělila, že by za politický klub ČSSD chtěla taktéž poděkovat za celou spolupráci, jak zaměstnancům krajského úřadu v čele s panem ředitelem, tak i vedení kraje, popřát všem krásné svátky, a aby ten příští rok byl méně turbulentní než tento,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že politický klub ODS přeje všem, nejen zde přítomným, ale i úředníkům a vlastně všem občanům kraje hezké Vánoce,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala že za politický klub Piráti přeje jak vedení, tak zastupitelům, zaměstnancům úřadu a všem občanům kraje, aby ten příští rok byl lepší než ten letošní, a především hodně zdraví, neboť teď se ukazuje, jak moc toto není klišé, ale opravdu zásadní věc,

Ing. Marek Vysocký – sdělil, za politický klub SPD by rád popřál všem hodně zdraví, šťastné vánoční svátky, šťastný vstup do nového roku, a v příštím roce v nových podmínkách zachování svobody a demokracie.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se zeptal, zda došly nějaké dotazy nebo připomínky, a požádal MUDr. Němečkovou Crkvenjaš jako předsedkyni návrhové komise, aby přednesla zprávu návrhové komise.


MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – sdělila, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – pozval přítomné do hotelové restaurace v prvním patře, kde je připraveno pohoštění, a závěrem poděkoval za spolupráci v posledním čtvrtletí, dle něj tato doba není vůbec jednoduchá, přát klidné Vánoce dnes zní trochu nemožně, doba je taková, jaká je, ale pevně věří, že se vše v dobré obrátí a jednou se skutečně sejdeme v našem sále zastupitelstva na krajském úřadu, ještě jednou poděkoval a popřál krásné a klidné Vánoce, jak jen to půjde.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 29. 12. 2020

Zápis včetně příloh ověřily:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.