Menu

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 2

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 22. 12. 2016 od 9:00 do 11:40 hod.

1. Zahájení

Přítomni:

Omluven:

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Žaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

Ověřovateli zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016 byli Ing. Lenka FojtíkováRNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/23 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 "Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva kraje – dále jen "příloha č. 2").


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

Za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/24 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/25 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že, tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


Zpráva o činnosti rady kraje (ústní informace)

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 11. 2016 se konaly 3 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 10. 11. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 22. 11. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 6. 12. 2016 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 22. 12. 2016,

Připomínky k návrhu programu:

JUDr. Josef Babka – uvedl, že klub KSČM předkládá návrh, aby materiál pod č. 9/1 byl rovněž předložen s předkladem,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že klub SPD a SPO navrhuje zařazení nového bodu programu, a to přijetí usnesení ve znění:

  1. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje důrazně odsuzuje teroristický útok, který se odehrál toto pondělí v německém hlavním městě Berlíně, při kterém zahynulo 12 nevinných účastníků oslav tradičních evropských vánočních svátků a několik desítek dalších bylo zraněno.
  2. Zastupitelé Moravskoslezského kraje vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po tomto barbarském, zbabělém, primitivním a neevropském útoku.
  3. Zároveň vyjadřujeme úctu všem obětem tohoto hrůzného teroristického činu na skutečné tradiční evropské hodnoty minutou ticha.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o zařazení tohoto bodu do návrhu programu, a to v úseku č. 14 (Další materiály) – schváleno – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (pořadové hlasování č. 4),

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že ve světle neustávající vlny teroristických útoků a stejně neustávající vlny těch nejhorších myslitelných zločinů jak proti majetku, tak proti důstojnosti, zdraví a životům, zejména původních Evropanů, rasisticky a ideologicky zaměřených evidentně právě proti původním většinovým Evropanům a skutečným tradičním evropským hodnotám, rovnosti, volnosti a bratrství a zcela jednoznačně a evidentně souvisejících s hloupou a sebevražednou imigrační politikou Evropské unie a zejména Německa, reprezentovaného kancléřkou Merkelovou, předkládá klub SPD a SPO další návrh usnesení zastupitelstva kraje, který zazní za chvíli,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o přijetí výše uvedeného návrhu usnesení – neschváleno (6 pro, 30 proti, 17 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 5,

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že v zájmu prohlubování moci občanů – voličů a omezování práv politiků, zejména v situacích, kdy jednotlivé složky veřejné zprávy na úrovni krajů a obcí mají vzhledem k průměrně 30procentní volební účasti směšně slaboučký, prakticky nedemokratický mandát, kdy rozhoduje 30procentní menšina o osudu 70procentní mlčící většiny, navrhuje zastupitelský klub Hnutí Svoboda a přímá Demokracie Tomio Okamura a Strana Práv Občanů zařadit do programu dnešního jednání nový bod, v jehož průběhu navrhnou krajskému zastupitelstvu ke schválení usnesení, které směřuje k zavedení principů přímé demokracie v krajských a obecních volbách; vypracováním tohoto návrhu pověří příslušné orgány Moravskoslezského kraje k vypracování návrhu zákona o přímé volbě starostů a hejtmanů, který bude posléze předložen Parlamentu České republiky v rámci legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o doplnění návrhu programu dnešního zasedání o výše uvedený návrh Mgr. Lubomíra Volného – neschváleno (6 pro, 28 proti, 19 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 6,


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/27 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


(dle schváleného programu byl nyní projednán materiál pod číslem 7/1)

K materiálu č. 7/1
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondu

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že předkládá návrh rozpočtu, ve kterém se ještě dnes prováděly drobné úpravy,

Mgr. Stanislav Folwarczny – uvedl, že předvčerem obdržel kraj připomínku k oblasti školství a že se jedná o podobnou námitku, kterou zastupitelstvo kraje obdrželo již před rokem a která se týká Základní umělecké školy v Orlové; jelikož tato problematika byla řešena již minulým zastupitelstvem a není to nová věc, tak doporučuje, abychom se s touto námitkou vypořádali na dalším jednání rady a zastupitelstva kraje,

Jiří Navrátil – sdělil, že další připomínka k rozpočtu v rámci odboru sociálních věcí přišla od Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců České republiky, a týká se žádosti o uvolnění finančních prostředků na každého seniora Moravskoslezského kraje v řádu deseti korun, což je 3 mil. Kč v rámci rozpočtu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že navrhuje doplnit předložený návrh usnesení o tyto nové body:

"Zastupitelstvo kraje

Termín: 16. 3. 2017"

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že na základě ranního jednání rady kraje navrhuje doplnit usnesení ještě o nový bod takto:

"Zastupitelstvo kraje mění v příloze č. 2 tohoto usnesení u paragrafu 6113 – Činnost zastupitelstva kraje, položku 6123 – Dopravní prostředky snížením o 8.000 tis. Kč a u paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku 6901 – Rezervy kapitálových výdajů navýšením o 8.000 tis. Kč na částku 58.000 tis. Kč".

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – uvedl, že je teď trochu těmi úpravami zmaten a pan náměstek mohl možná ty změny zdokumentovat trochu lépe, zda došla auta nebo se přesouvají na nějaký pozdější termín,

Miroslav Novák – jménem politického klubu ČSSD k návrhu rozpočtu kraje uvedl, že politika se dá dělat různými způsoby, dá se slibovat nesplnitelné, dá se dělat populistická politika i dá se skutečně využít zdrojů vlastních i vnějších, zejména evropských dotací,

Ing. Jaroslav Kania – navázal na své předřečníky a poděkoval jim za skutečně dobrou přípravu podkladů pro rozpočet na rok 2017, za jeho transparentnost a odpovědný přístup,

Ing. Jakub Unucka, MBA – vyjádřil se k již zmíněným pravomocem rady kraje – v tuto chvíli skutečně nejde změnit to, že rada má 100procentní pravomoc na změny v rozpočtu, protože v lednu budeme "hýbat" miliardami a jinak to udělat nejde,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za vstřícný přístup a uvedl, že rozpočet je záležitostí nás všech a měl by posloužit občanům tohoto kraje,

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2017, tj. bez těch změn, který byly prezentovány teď ráno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu – zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/29 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru MSK a obcím Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/30 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/31 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – uvedl, že v jednacím řádu jsou navrženy některé úpravy, o kterých se domnívá, že nejsou zrovna nejlepšího charakteru – jedná se zejména o článek 3 odst. 7 týkající se zrušení dosavadní praxe, že materiály byly uloženy na CD – zejména pro ty lidi, kteří se potýkající se signálem, což se stalo nyní u dvou členů jejich politického klubu,

Ing. Jiří Martinek – vznesl praktickou připomínku ke struktuře materiálů – dnes jsou ty materiály schovány v jednotlivých složkách, které musí rozkliknout a následně listovat v souborech; pokud bychom soubory podle řazení těch materiálů seřadili v jedné složce, tak v náhledovém okně vidí každý materiál; otvírat každý materiál při každém bodu dá totiž pořádně zabrat a materiál se zobrazí teprve v době, kdy už je uzavřena diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že této připomínce rozumí a že dle jeho názoru není zapotřebí dávat to do jednacího řádu – bude to bráno jako technické opatření,


K materiálu č. 4/5
Neexistence neslučitelnosti funkcí členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/33 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že uvedený materiál projednaný na ranní části schůze rady kraje je předkládán z důvodu, že krajský úřad obdržel petice po termínu odevzdání materiálů do zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/34 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál je předkládán z důvodu, že dne 19. 12. 2016 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády č. 414, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.; uvedené nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné neuvolněnému členovi zastupitelstva v příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši měsíční odměny a současně rozhodne, od kdy bude schválená výše měsíční odměny poskytována.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/35 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje dnes ráno projednala návrh personálních změn v orgánech obchodních společností, jejichž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, a v dalších právnických osobách s účastí kraje,

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek – požádal o pětiminutovou přestávku pro jednání politického klubu ČSSD.

(přestávka)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – předal slovo Ing. Jiřímu Martinkovi,

Ing. Jiří Martinek – po poradě politického klubu ČSSD požádal v bodě 5. návrhu usnesení o změnu u Agentury pro regionální rozvoj, a.s., a to, že místo navrhovaného Ing. Jiřího Vzientka bude členem správní rady Ing. Ctibor Vajda,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o tomto návrhu usnesení – schváleno (47 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování) – pořadové hlasování č. 21,


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/37 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/38 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/39 – 2/40 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP" v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/41 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/42 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/43 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj a následné uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s., o financování tohoto leteckého spojení

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že chtěli dnes předložit již hotovou smlouvu s obchodní společností Travel Service, a.s., ale nebylo to možné z důvodu dlouhodobého pobytu jednatele uvedené společnosti mimo Českou republiku,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/44 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1


K materiálu č. 7/2
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/45 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh koupit Cargo halu umístěnou na letišti v Mošnově

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/46 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí pozemku v k. ú. a obec Český Těšín v souvislosti s přípravou výstavby Integrovaného výjezdového centra Český Těšín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/47 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Průmyslová zóna Nošovice – návrh přímého prodeje nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/48 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Diskuse:

Ing. Dana Forišková, Ph.D. – vznesla technickou připomínku – ve smlouvě v bodě 4 "Účelové určení a výše dotace" je napsána částka ve výši 850 tis. Kč, ale "slovy" je to uvedeno s přesmyčkou v písmenech,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se jedná o technickou chybu, kterou opravíme.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/49 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/50 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 22. 11. 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/51 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na úpravu hospodaření s areálem v Suchdole nad Odrou

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/52 – 2/54 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 7/10
Návrh nákupu bytu v Kopřivnici pro klienty příspěvkové organizace Domov NaNovo

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že předkládá návrh na zakoupení bytu, ze kterého následně v rámci přípravy evropských projektů bude vybudován byt pro sociální služby nebo klienty využívající sociálních služeb,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/55 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh uzavřít dohodu o vypořádání náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. Šenov u Nového Jičína

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že v tomto případě jde o narovnání historie, kdy Ředitelství silnic a dálnic České republiky v roce 2015 zahájilo vyvlastňovací řízení vůči pozemku, který je pod silnicí, a kde se po celou dobu řešilo, jakým způsobem dojde k jeho odkupu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/56 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na schválení změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014–2020

Jan Krkoška – uvedl, že nositelem tohoto projektu je statutární město Ostrava, které v tuto chvíli jedná s patřičnými ministerstvy o jakýchsi alokacích pro dané odvětví; dojde k úpravě financování, a to hlavně snížení v alokaci v rámci OP VVV pro ITI ostravské aglomerace o cca 152 mil. Kč, a k úpravě seznamu obcí, které spadají do ostravské aglomerace,

JUDr. Josef Babka – požádal o okomentování, čím je zapříčiněno ono poměrně dramatické snížení a co to přinese,

Jan Krkoška – požádal o vyjádření vedoucí odboru evropských projektů Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA, a vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Martina Radvana, LL.M.,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. – sdělil, že od únorového schválení ITI zastupitelstvem kraje vyjednávali kolegové z Ostravy, kteří jsou zpracovatelé a nositelé ITI, ty alokace s jednotlivými ministerstvy a bylo to takové umění možného, protože těch 7 aglomerací ITI se nějakým způsobem o tu alokaci OP VVV muselo podělit, a výsledkem je, že se nepatrně snížila alokace ostravského ITI o nějakých 150 mil. Kč; v celkovém objemu není to snížení dle jeho názoru nijak dramatické; v tom ostatním by se musel v detailech odkázat na Ostravu a zkusit od kolegů zjistit, v čem byl ten hlavní problém – odpověděl by potom dodatečně písemně,

JUDr. Josef Babka – požádal o písemnou odpověď na svůj výše uvedený dotaz.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/57 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na projekt Start-up program Green Light

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/58 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zmírnění podmínek Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/59 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zmírnění podmínek smluv v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/60 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Navýšení závazku profinancování a kofinancování projektu "Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/61 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh rozpočtu Regionálního rozvojového fondu na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/62 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu Na kole k sousedům

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/63 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/64 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektu Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek – dotázal se, na koho se může obrátit s žádostí o podrobnější informace k tomuto projektu; vychází z toho, že v příspěvkových organizacích jsou rozdílné informační systémy, úroveň, celkový rozsah i provázanost těchto informačních systémů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal o vyjádření vedoucí odboru podpory korporátního řízení a kontroly Ing. Ivanu Durczokovou,

Ing. Ivana Durczoková – sdělila, že s požadavkem na jakoukoli informaci se může Ing. Jiří Martinek obrátit na ni,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/65 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádostí o podporu projektů z oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/66 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/67 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na schválení změny názvu a profinancování a kofinancování projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji" do Operačního programu Zaměstnanost

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/68 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/69 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14 – nový materiál
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací se statutárním městem Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že v tomto materiálu, který byl projednán znovu ještě na dnešní ranní části schůze rady kraje, byl v návrhu memoranda uveden bod, který se týkal závazku přijetí kumulované ztráty v rámci hospodaření VTPO,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/70 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/71 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta a svazku obcí Bruntálsko a návrh na zrušení usnesení

Diskuse:

Ing. Ivan Strachoň – dotázal se, zda uvedených 14 mil. Kč není málo – součástí té lodi totiž musí být ještě i nabíjecí stanice, o čemž se nikdo v materiálu nezmiňuje,

Jan Krkoška – odpověděl, že byl proveden průzkum a do těch 14 mil. Kč by se měli vejít,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/72 – 2/73 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Profinancování a kofinancování projektu "Nákup vozidel na alternativní pohon"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/74 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Místní Agenda 21 – změny v obsazení

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – požádal o okomentování u jména Ing. Jana Adámka – zda se jedná o bývalého člena zastupitelstva kraje, či o zaměstnance krajského úřadu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal o vyjádření náměstkyni hejtmana kraje p. Jarmilu Uvírovou,

Jarmila Uvírová – předala slovo Ing. Janu Filgasovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu,

Ing. Jan Filgas – sdělil, že se jedná se o bývalého člena zastupitelstva kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/75 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Úhrada nákladů statutárnímu městu Karviná a městu Třinec vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/76 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/77 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/78 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/79 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Změna časových použitelností projektů a názvu projektu, odmítnutí dotace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/80 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/81 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU, s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/82 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/83 – 2/91 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/6
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/92 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Dodatek ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/93 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Projednání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně organizací Občanské sdružení Heřmánek a Charita Český Těšín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/94 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/95 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na schválení změn nákladových rozpočtů, maximální výše oprávněných provozních nákladů a převodu dotací mezi službami organizace Slezská diakonie v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/96 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na schválení převodu dotací mezi sociálními službami organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/97 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Odpověď na žádost Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ze dne 14. 10. 2016 o přehodnocení usnesení č. 21/2231 Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o vyřazení žádosti z důvodu nedodržení stanoveného termínu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/98 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/99 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu sociálních služeb a na schválení rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 2/100 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Odsouzení teroristického útoku v Berlíně

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přečetl návrh usnesení klubu SPD a SPO, který předložil v úvodu zasedání Mgr. Lubomír Volný:

  1. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje důrazně odsuzuje teroristický útok, který se odehrál toto pondělí v německém hlavním městě Berlíně, při kterém zahynulo 12 nevinných účastníků oslav tradičních evropských vánočních svátků a několik desítek dalších bylo zraněno.
  2. Zastupitelé Moravskoslezského kraje vyjadřují hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po tomto barbarském, zbabělém, primitivním a neevropském útoku.
  3. Zastupitelstvo kraje vyjadřuje úctu všem obětem tohoto hrůzného teroristického činu na skutečné tradiční evropské hodnoty minutou ticha.

Mgr. Lubomír Volný – odpověděl, že s tím souhlasí,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že ta minuta ticha je zcela jasná a mohli jsme to učinit už na začátku našeho jednání,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dotázal se Mgr. Lubomíra Volného, zda by vypustil ze svého návrhu slovo "neevropském",

Mgr. Lubomír Volný – odpověděl, že ano,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – přečetl znovu body 1. a 2. výše uvedeného návrhu usnesení s tím, že ve 2. bodě bylo vypuštěno slovo "neevropském",


15. Diskuse

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že o slovo se přihlásil občan kraje p. Petr Hadaščok, a dal hlasovat o možnosti jeho vystoupení – schváleno (hlasovalo 39 pro, 1 proti, 10 se zdrželo hlasování) -pořadové hlasování č. 76,

Mgr. Lubomír Volný – poděkoval všem kolegům za projevenou úctu obětem teroristického útoku a požádal všechny, kteří jsou v této místnosti, aby udělali vše, co je v jejich silách a schopnostech, pro to, abychom tady jednou nemuseli držet minutu ticha za oběti podobného útoku v ulicích našich měst,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – k tomuto dodal, že včera zasedla Bezpečnostní rada kraje a už od včerejší noci a rána naši hasiči a policisté zabezpečovali všechna riziková místa našeho kraje, takže určitě to nikdo nepodceňuje, a touto cestou jim poděkoval za tu těžkou práci v nepříjemném počasí,

JUDr. Josef Babka – poděkoval všem kolegům za spolupráci v roce 2016 a aparátu krajského úřadu za podporu a pomoc při výkonu funkce členů zastupitelstva kraje, včetně pana ředitele, a dále všem složkám Integrovaného záchranného systému za činnost v roce 2016, která je velmi náročná a je ku prospěchu občanů našeho kraje,

Ing. Jiří Martinek – poděkoval taktéž všem za spolupráci v roce 2016 a popřál příjemné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v příštím roce,

Ing. Vít Slováček – popřál všem zaměstnancům krajského úřadu a členům zastupitelstva krásné a hlavně klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších a krásný příští rok,

Ing. Jakub Unucka, MBA – za politický klub ODS popřál všem hezké Vánoce a hodně štěstí v novém roce,

Mgr. Karel Sládeček – za klub SPD a SPO popřál všem pěkné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí, lásku a pohodu, ať se všem daří,

Bc. Josef Bělica – za politický klub ANO taktéž popřál všem spokojené a příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a šťastný nový rok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – předal slovo občanovi kraje panu Petru Hadaščokovi, který se přihlásil do diskuse,

Petr Hadaščok – sdělil, že dne 12. 12. 2012 si dovolil zveřejnit petici proti čipování psů; ta petice dodnes funguje a nejedná se už jen o Ostravu, ale dnes to už brzy zasáhne celý kraj a nejspíš i celou republiku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že rozumí tomuto přístupu a že se domnívá, že město bude muset uvedenou vyhlášku nějakým způsobem případně upravit.


Dotazy, připomínky a podněty:

V průběhu zasedání nebyly vzneseny členy zastupitelstva kraje žádné písemné dotazy, připomínky nebo podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Vít Slováček uvedl, že návrhová komise doporučuje v bodě 1. usnesení přijatého pod č. 2/101 k materiálu č. 14/1 vypustit slovo "evropských",

Mgr. Lubomír Volný – požádal zařadit místo slova "evropských" slovo "křesťanských", protože Vánoce jsou tradiční křesťanský svátek,

Ing. Vít Slováček – za návrhovou komisi doporučil tedy nové znění usnesení v bodě 1. s tím, že místo slova "evropských" bude uvedeno "křesťanských", a takto upravené usnesení přečetl,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o revokaci usnesení přijatého pod č. 2/101 – schváleno (hlasovalo 54 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování – pořadové hlasování č. 77),

Ing. Vít Slováček – sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu byla dnešním zasedáním zastupitelstva kraje platně přijata,

JUDr. Josef Babka – poznamenal, že když se usnesení revokovalo, tak tím pádem žádné usnesení není,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o schválení výše uvedeného upraveného textu usnesení k materiálu pod č. 14/1 – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování – bylo přijato usnesení č. 2/101 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


16. Závěr

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval všem za spolupráci a sdělil, že má velkou radost, že zastupitelstvo kraje bylo schopno pracovat konsensuálně,


Přílohy:


Zapsaly: odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 30. 12. 2016

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.