Menu

konaného dne 22. 11. 2007 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:07, ukončení v 10:30)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

20. zasedání zastupitelstva kraje zahájil náměstek hejtmana kraje p. Pavol Lukša. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 56 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 6 členů zastupitelstva kraje. Pan Lukša omluvil z neúčasti na zasedání i hejtmana kraje Ing. Evžena Tošenovského. Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová doplnila, že Ing. Tošenovský jako předseda Rady Asociace krajů se dnes musel zúčastnit velmi důležitého jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Pan Lukša uvedl, že na základě jednání rady kraje, konaných ve dnech 9. a 13. listopadu 2007, obdrželi členové zastupitelstva kraje v písemné formě materiály pod čísly 49 až 53 a dodatky k materiálům č. 17 a 27 včetně nových návrhů usnesení. Dále sdělil, že náměstek hejtmana kraje Bc. Petr Adamec doporučil jako předkladatel stáhnout z návrhu programu materiál pod číslem 27.

Dnešnímu zasedání je tedy předkládán "Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen na stůl, s vypuštěním bodu č. 27.

Připomínky k programu:

JUDr. Babka – sdělil, že klub KSČM doporučuje materiál č. 40 předložit s úvodním slovem předkladatele,

p. Lukša – vzhledem k nepřítomnosti Ing. Tošenovského požádal o úvodní slovo k tomuto materiálu náměstka hejtmana kraje Bc. Adamce,


Náměstek hejtmana kraje p. Lukša sdělil, že zápis z 20. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 19. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 19. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 27. 9. 2007, byli pan Petr Sobotík a Ing. Ivan Strachoň. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1716 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1717 (text uveden v příloze č. 2).


Pan Lukša sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1718 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje:

Podle zákona o krajích podal náměstek hejtmana kraje p. Lukša zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 27. 9. 2007 se konalo 9 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 27. 9. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 11. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 18. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 22. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 31. 10. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 11. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 13. 11. 2007 rada kraje mj.:


Náměstek hejtmana kraje p.Lukša sdělil, že Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj, zpracovaná sdružením společností Agentura pro regionální rozvoj, a. s., a BERMAN GROUP – služby ekonomického rozvoje, s. r. o., kterou projednala rada kraje na své schůzi, bude členům zastupitelstva kraje zaslána na samostatném CD nosiči zároveň s usnesením z tohoto zasedání.


Informace podle § 21 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podal informaci o rozhodnutích, která byla vydána v řízení o porušení povinnosti veřejného funkcionáře podle tohoto zákona u dvou vedoucích zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.

Řízení byla vedena na základě návrhu ředitelky krajského úřadu jakožto evidenčního orgánu podle zákona o střetu zájmů proti Mgr. Ireně Šindlerové, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která tuto funkci vykonávala do 31. 1. 2007, a proti Ing. Miroslavu Pivovarčíkovi, MBA, vedoucímu oddělení personálního odboru kanceláře ředitelky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který tuto funkci vykonával do 28. 2. 2007. Krajský soud v Ostravě v obou případech rozsudky ze dne 11. 10. 2007, které nabyly právní moci dne 19. 10. 2007 a dne 26. 10. 2007, rozhodl, že Mgr. Šindlerová a Ing. Pivovarčík, MBA, porušili povinnost veřejného funkcionáře stanovenou § 12 odst. 1 větou druhou zákona o střetu zájmů tím, že ve lhůtě 30 dnů po ukončení výkonu funkce neučinili oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, které Mgr. Šindlerová učinila až dne 4. 6. 2007 a Ing. Pivovarčík, MBA, až dne 5. 4. 2007. Pokuta Mgr. Šindlerové ani Ing. Pivovarčíkovi, MBA, uložena nebyla.

V odůvodněních krajský soud dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že Mgr. Šindlerová ukončila výkon funkce dne 31. 1. 2007 a oznámení učinila až 4. 6. 2007 a Ing. Pivovarčík, MBA, ukončil výkon funkce dne 28. 2. 2007 a oznámení učinil až dne 5. 4. 2007, což bylo účastníky řízení učiněno nesporným, došlo zcela zřejmě k porušení povinnosti uložené § 12 odst. 1 větou druhou zákona o střetu zájmů, přičemž je nerozhodné, z jakých důvodů se tak stalo. Tyto důvody by byly zohlednitelné při stanovení výše pokuty. V daných případech však pokuty uložit nelze, neboť na nedodržení 30denní lhůty po ukončení výkonu veřejné funkce nedopadá žádná skutková podstata uvedená v zákoně o střetu zájmů.

Tato rozhodnutí krajského soudu včetně odůvodnění jsou v souladu s § 21 odst. 3 zákona o střetu zájmů zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje.


Osobní prezentace ředitelky Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.:

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša uvedl, že na základě podnětu členky zastupitelstva kraje PaedDr. Hany Nováčkové vzneseném na minulém zasedání v souvislosti projednáváním materiálu "Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Havířovská nemocnice, a.s.", byla na dnešní zasedání pozvána ředitelka Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., Ing. Věra Kovářová, kterou členům zastupitelstva kraje představil.

Ing. Kovářová podala poté členům zastupitelstva kraje informaci o svých předchozích zaměstnáních a zkušenostech a o svých plánech a záměrech ve výkonu funkce ředitelky nemocnice v Havířově.

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša poděkoval Ing. Kovářové za její účast na zasedání zastupitelstva.


Pan Lukša sdělil, že během 1. přestávky, tj. cca v 11 hodin, bude děkan fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v předsálí zasedací místnosti prezentovat projekt "Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy – II. etapa". Jedná se o projekt, na který kraj finančně přispívá dotací ve výši 5 mil. Kč. Dále uvedl, že po ukončení zasedání se bude konat pro členy zastupitelstva kraje seminář k 1. znění návrhu rozpočtu kraje na rok 2008.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1719 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že na stůl bylo členům zastupitelstva rozdáno stanovisko finančního výboru k některým materiálům, projednávaným na dnešním zasedání,

p. Lukša – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1720 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh na snížení finančních prostředků u akcí zařazených do rozpočtu roku 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1721 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Žádost starostky obce Dívčí Hrad o poskytnutí finanční výpomoci k úhradě půjčky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 1997

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1722 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1723 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na změnu charakteru a termínu použití účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1724 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh rozpočtového opatření v rámci reprodukce majetku kraje v odvětví školství v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1725 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na využití úspory vzniklé v rámci reprodukce majetku v odvětví zdravotnictví v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1726 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh využití úspor vzniklých ve výdajové části rozpočtu včetně úspor u akcí reprodukce majetku v odvětví školství a sociálních věcí v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1727 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1728 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1729 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem zabezpečení spolufinancování projektů v rámci dotačního programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", vyhlášeného Ministerstvem zemědělství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1730 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, městu Frýdlant nad Ostravicí

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1731 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh doplňku č. 1 "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1732 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace na akci "Nezbytné úpravy mostu na místní komunikaci přes vodoteč Mušlovka v obci Třemešná"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1733 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Poskytnutí dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR na spolufinancování projektu "Technické studie budoucí silnice č. I/56 (R56) Ostrava – Opava" a spolufinancování studie proveditelnosti a účelnosti budoucí rychlostní silnice R67 Bohumín – Třanovice

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1734 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17 + dodatek vč. nového návrhu usnesení
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace VŠB-Technické univerzitě Ostrava na akci "Den tvůrčích činností v roce 2008", žádost na poskytnutí účelové neinvestiční dotace VŠB-Technické univerzitě Ostrava, žádost o prodloužení termínu použitelnosti dotace poskytnuté statutárnímu městu Karviná a žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1735 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Žádosti o změnu časového použití dotace a změny podílu poskytovatele dotace z programů Podpory v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2007 a Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze státního rozpočtu pro rok 2007 (Program I. MŠMT)

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1736 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění průběžného financování projektů škol v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1737 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01172/2007/RER o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Těškovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1738 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na změnu podmínek dotací v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1739 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na změnu podmínek dotace v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2007"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1740 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava (IČ 00300535) na zpracování studie proveditelnosti pro areál Dukelských kasáren

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1741 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na schválení změny charakteru a účelu investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Nošovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1742 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Příprava projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II. Moravskoslezsko v rámci komunitárního programu LIFE +

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1743 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1744 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí dotace na dvojjazyčné nápisy ve vybraných obcích v Moravskoslezském kraji vyplývající z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

RSDr. Klimša – dotázal se, z jakého důvodu byl tento materiál stažen z programu,

Bc. Adamec – sdělil, že k tomu došlo za účelem jeho dopracování a doladění v rámci legislativy.


K materiálu č. 28
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení křesťanských pomocníků

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1745 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 5. 9. 2007, a informace o dopisu zaslaném obcemi a zástupci poskytovatelů sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje a doručeném krajskému úřadu dne 12. 10. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1746 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrhy prodejů rekreačních nemovitostí v k. ú. Tyra, Mostkovice a Hůrka formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1747 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Nakládání s nemovitým majetkem – návrhy na přijetí daru

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1748 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na vyjmutí a svěření nemovitého majetku v k. ú. Fulnek, včetně návrhů dodatků zřizovacích listin

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1749–20/1750 (text uveden v příloze č. 2 – hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 33
Návrh na koupi nemovitostí v k. ú. Nový Bohumín a v k. ú. Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1751 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1752 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Nakládání s majetkem kraje v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí na obce

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1753 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1754 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na prodej bývalé školní budovy v Bohumíně

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1755 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na darování 2 kusů speciálních hasičských vozidel, 1 kusu nákladního valníkového kontejneru a 1 kusu kontejneru pro ochranu obyvatel v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – sdělil, že v měsíčníku "Moravskoslezský kraj" je uvedeno, jak "je krajský úřad štědrý při darování hasičské techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje", a upozornil, že dárcem je Moravskoslezský kraj a nikoli krajský úřad,

p. Lukša – odpověděl, že je to správná připomínka a že to bude sděleno šéfredaktorovi,


K materiálu č. 39
Návrh na darování 2 setů videokonferenčních zařízení Tandberg 880 MPX v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1757 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Příprava realizace akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – uvedl, že je rád, že se dnešního zasedání zúčastnili i někteří poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Bc. Adamec – souhlasil s touto připomínkou a zopakoval, že v současné době se jedná o navýšení této částky a hledání dalších zdrojů,

p. Lukša – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1758 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1759 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2006 – srpen 2007 (školní rok 2006/2007)

Předkladatel materiálu: Josef Figura, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1760 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1761 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – předal slovo občanovi kraje Ing. Jaroslavu Novotnému, který se přihlásil do diskuse,

Ing. Novotný – sdělil, že občan kraje má možnost vyjádřit se k projednávaným věcem – problém je však v tom, že nemá možnost předem nahlédnout do materiálů projednávaných zastupitelstvem,

PhDr. Wenigerová – k předloženému materiálu uvedla, že takovéto podobné materiály se projednávají snad na každém zasedání zastupitelstva – jednotlivé zřizovací listiny se vesměs dotýkají buď doplňkové činnosti, nebo majetku v případě, že tento je majetkem kraje a je svěřen jednotlivým příspěvkovým organizacím,

Ing. Novotný – poděkoval PhDr. Wenigerové za odpověď a uvedl, že dále necítí potřebu sdělovat svoje stanovisko,

p. Lukša – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1762–20/1777 (text uveden v příloze č. 2 – hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 45
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 46
Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1781 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1782–20/1783 (text uveden v příloze č. 2 – hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 48
Návrh na zvolení přísedící Krajského soudu v Ostravě a předložení oznámení o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

p. Lukša – předal slovo občanovi kraje Ing. Jaroslavu Novotnému, který se přihlásil do diskuse,

Ing. Novotný – sdělil, že ani k tomuto materiálu nedostal podklady a že by ho zajímalo, koho chce zastupitelstvo za přísedící krajského soudu zvolit; zda se jedná o osobu, která tuto funkci již vykonávala, a pokud se jedná o opakovanou volbu, kdo ji v 1. volbě doporučil,

p. Lukša – odpověděl, že p. Václav Doležal, který vykonával přísedícího, se této funkce vzdal a místo něho byla členem zastupitelstva kraje p. Miroslavem Novákem navržena p. Danuše Pěšalová, která splnila všechny požadované podmínky,

Ing. Novotný – uvedl, že pokud se tedy jedná o osobu, která je navrhována poprvé, nemá dále zájem sdělit svoje stanovisko,

p. Lukša – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1784 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na změnu podmínek dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1785 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na zrušení akce Hodnocení škol zřizovatelem" a převod prostředků na akci "Pořízení dvou nákladních automobilů pro výuku autoškoly"

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1786 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Karvinská nemocnice, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – sdělil, že vzhledem k tomu, že v tomto materiálu je zastupitelstvu kraje předkládán návrh na volbu nového člena představenstva obchodní společnosti Karvinská nemocnice, a.s., byl na dnešní zasedání pozván Ing. Miroslav Janečka, kterého jmenovala rada kraje do funkce ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, s účinností od 1. 11. 2007 včetně,

Ing. Janečka – podal členům zastupitelstva informaci o svých předchozích zaměstnáních v oblasti zdravotnictví a o svých cílech ve své nové funkci,

p. Lukša – poděkoval Ing. Janečkovi za účast na zasedání zastupitelstva a popřál mu hodně úspěchů v jeho práci,


K materiálu č. 52
Neinvestiční účelová dotace obci Jezdkovice na provizorní sanační opatření zajišťující poškozené nároží zámku v Jezdkovicích proti dalším destrukcím

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1788 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje náhradnímu žadateli

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 20/1789 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela žádné písemné dotazy nebo podněty od členů zastupitelstva kraje.

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša doplnil, že obdržel dotaz od člena zastupitelstva kraje RSDr. Ing. Konečného, na který bude odpovězeno písemně náměstkem hejtmana kraje Ing. Veverkou.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Slováček sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení jsou platná.


Závěr:

Náměstek hejtmana kraje p. Lukša poděkoval členům zastupitelstva kraje za jejich práci a sdělil, že po přestávce se bude konat seminář k návrhu rozpočtu kraje na rok 2008 a potom bude zasedat rada kraje.


Přílohy:

  1. Schválený program 20. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 20/1715 – 20/1789 vč. příloh
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 29. 11. 2007

Zápis včetně příloh ověřili:
Rudolf Matocha
Ing. Bohumil Auinger

Pavol Lukša
náměstek hejtmana kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.