Menu

konaného dne 20. 12. 2007 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 11:33)

Přítomni:

Neomluveni:

21. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se nikdo z členů zastupitelstva kraje z neúčasti na zasedání neomluvil.

Ing. Tošenovský uvedl, že na základě jednání rady kraje, konaných ve dnech 12. a 17. prosince 2007, obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl v písemné formě materiály pod čísly 52 až 54, dodatky k materiálům č. 3, 7, 10 a 50 vč. nových návrhů usnesení, dodatek č. 2 k materiálu č. 11, nový návrh usnesení k materiálu č. 35, po projednání ve výborech materiály č. 37 a 42 a stanovisko finančního výboru k materiálům projednávaným na tomto zasedání a dále návrh na tiskovou úpravu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva kraje. Ing. Tošenovský jako předkladatel navrhl stáhnout z programu zasedání materiál č. 5 "Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje" z důvodu jeho dopracování.

Hejtman kraje sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl. S úvodním slovem předkladatele se předkládá materiál pod číslem 3.

Vzhledem k tomu, k návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal Ing. Tošenovský hlasovat o stažení materiálu č. 5 (viz výše) – schváleno (56 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 1,


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 21. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 11. 2007, byli p. Rudolf Matocha a Ing. Bohumil Auinger. Oba ověřovatelé zápisu sdělili, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1791 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 21. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1792 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1793 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 11. 2007 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 22. 11. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 11. 2007 rada kraje:

Na schůzi dne 5. 12. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 10. 12. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 12. 12. 2007 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 17. 12. 2007 rada kraje mj.:


Informace o střetu zájmů

Ing. Tošenovský sdělil, že ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá hejtmanovi kraje informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje o pravomocných rozhodnutích ve věcech porušení povinností veřejných funkcionářů podle tohoto zákona.

V souladu s tímto ustanovením pak podal informaci o rozhodnutí vydaném v řízení o porušení povinnosti veřejného funkcionáře vedeném na základě návrhu ředitelky krajského úřadu, která byla podle zákona o střetu zájmů povinna tento návrh podat.

Řízení bylo vedeno proti Mgr. Bohuslavě Dostálové, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která tuto funkci vykonávala do 31. 5. 2007. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 9. 2007 rozhodl, že jmenovaná porušila povinnost veřejného funkcionáře stanovenou § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů tím, že ve lhůtě 30 dnů po ukončení výkonu funkce neučinila oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, které učinila až dne 11. 7. 2007. Pokuta Mgr. Dostálové uložena nebyla.

V odůvodnění krajský soud dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že jmenovaná ukončila výkon funkce dne 31. 5. 2007 a oznámení učinila až 11. 7. 2007, došlo zcela zřejmě k porušení povinnosti uložené zákonem o střetu zájmů. V daném případě však pokutu uložit nelze, neboť na nedodržení 30denní lhůty po ukončení výkonu veřejné funkce nedopadá žádná skutková podstata uvedená v zákoně o střetu zájmů.

Rozhodnutí krajského soudu včetně odůvodnění je v souladu s § 21 odst. 3 zákona o střetu zájmů zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1794 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1795 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3 + dodatek
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 a rozpočtový výhled na léta 2009 a 2010

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – ocenil zpracovatele za přehlednost a vypovídající schopnost předloženého materiálu,

Ing. Vzientek – sdělil, že dle jeho názoru je rozpočet velmi dobře připraven, pokud se týče formální stránky,

PaedDr. Nováčková – požádala po odpovědích na vznesené dotazy o přestávku pro poradu politického klubu,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – jako předseda výboru finančního uvedl, že stanovisko tohoto výboru je doporučující ke schválení předloženého materiálu vč. jeho dodatků,

Ing. Tošenovský – k dotazu týkajícímu se nárůstu počtu zaměstnanců krajského úřadu o 20 míst odpověděl, že k tomuto dochází z důvodu zpracování 2 mld. Kč z Evropských fondů v příštím roce, což je administrativně nesmírně náročná činnost; další zaměstnanci jsou zapotřebí na velkou akci Nošovice, ve které se proinvestovává zhruba 30 mld. Kč,

Ing. Veverka – sdělil, že v březnu t. r. se konal v této nemocnici stavebně technický průzkum související s investicí, která měla kompletně rekonstruovat uvedený blok; vzhledem ke zjištěným skutečnostem pak byly veškeré původně plánované práce zastaveny a zadán znalecký posudek na statiku tohoto objektu,

PhDr. Wenigerová – k připomínce k měsíčníku uvedla, že obyvatelé kraje velmi dobře hodnotí právě jeho sportovní stránku,

Mgr. Drobil – hovořil podrobně k Regionálnímu operačnímu programu a sdělil, že zastupitelstvem kraje prošly v letošním roce za personálně ztížených podmínek projekty v celkové hodnotě cca 20 mld. Kč,

PaedDr. Nováčková – sdělila, že klub ČSSD podal svůj návrh na člena redakční rady, a to Bc. Kubíčka – tento návrh však nebyl přijat,

Ing. Vzientek – poděkoval za odpovědi na své dotazy a souhlasil s tím, že situace kolem nemocnice ve Frýdku‑Místku byla opravdu dobře mediálně zvládnuta,

Ing. Tošenovský – poděkoval všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě operačních programů a návrhu rozpočtu kraje na rok 2008, a ocenil jejich profesionalitu,

přestávka


K materiálu č. 4
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory, ukončených v období od 15. 9. 2007 do 23. 11. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1797 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje


K materiálu č. 6
Žádost příjemce dotací Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1798 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7 + dodatek
Návrh využití úspor vzniklých ve výdajové části rozpočtu včetně úspor u akcí reprodukce majetku v odvětvích školství a sociálních věcí v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení upravený v dodatku k tomuto materiálu byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1799 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na prodloužení časové použitelnosti účelových investičních dotací a příspěvků na provoz poskytnutých v roce 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1800 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obci Hnojník na úhradu nákladů za pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů obce

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1801 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10 + dodatek
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení doplněný v dodatku k tomuto materiálu byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1802 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11 + dodatek
Návrh na poskytnutí dotace na dvojjazyčné nápisy ve vybraných obcích v Moravskoslezském kraji vyplývající z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení vč. doplněné přílohy č. 1 byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1803 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Žádost Cestovní kanceláře turistika a hory, s. r. o., o úlevu z penalizace

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1804 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Žádost o změnu podmínek finanční pomoci akce zařazené do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1805 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1806 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Souhrnná zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů a seznam projektů určených k zahájení přípravy v I. polovině roku 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že pokud se podaří "rozjet"celou tuto aktivitu velmi rychle, bylo nám doporučeno Ministerstvem financí, abychom v tom plánovaném období ještě zvětšili objem, protože je v našem případě šance na zvýšené čerpání,


K materiálu č. 16
Návrh změny termínu realizace projektu "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1808 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu navrženého k předložení do 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1809 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Příprava projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II. Moravskoslezsko" v rámci komunitárního programu LIFE +

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1810 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Žádost obce Štěpánkovice o prominutí penále

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1811 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že uvedený materiál byl projednán ve výboru pro životní prostředí s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1812 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Žádost Podhorské nemocnice a.s. o poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu lékařské služby první pomoci

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 1 proti, 12 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1813 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Informace o konečné výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2007

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – upozornila na malou chybu v předloženém materiálu – u všech tří příloh se nad nadpis dostalo nedopatřením slovo "návrh", které tam nepatří – jedná se zde o informaci,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1814 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh úpravy Zásad převodu a nabytí nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1815 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh koupit pozemky v k. ú. Hlučín od České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1816 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na poskytnutí daru pozemků obci Pustá Polom

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1817 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na prodej rodinného domu na Ježníku

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1818 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh prodeje areálu Hückelových vil v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1819 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Nakládání s nemovitým majetkem – návrhy na přijetí darů pozemků

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1820 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Změna správy nemovitého majetku kraje v k. ú. Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1821 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1822 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1823 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje, aktualizace listopad 2007

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Auinger – sdělil, že výbor pro dopravu projednal tento materiál s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1824 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na prodloužení časové použitelnosti investiční účelové dotace poskytnuté společnosti Letiště Ostrava, a.s., na úhradu nákladů spojených s dokončením investiční akce "Obslužná komunikace a nové oplocení letiště Ostrava – Mošnov"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1825 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na darování speciálního materiálu a techniky požární ochrany v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1826 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35 + nový návrh usnesení
Nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a návrh řešení movitého majetku do doby nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Veverka – upozornil na předložení nového návrhu usnesení, který upravuje body 3) a 4) původního návrhu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o novém návrhu usnesení – schválen (39 pro, 10 proti, 14 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1827 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2007

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (64 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1828 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Zpráva o činnosti výboru finančního za období od 14. 12. 2006 do 22. 11. 2007

Předkladatel materiálu: RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1829 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Zpráva o činnosti výboru zahraničního za rok 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1830 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období říjen 2006–říjen 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1831 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za období od ledna do listopadu 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Pavol Kubuš, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (63 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1832 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán za období listopad 2006–říjen 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Josef Jalůvka, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1833 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu za rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Bohumil Auinger, předseda výboru

Diskuse:

Ing. Auinger – poděkoval všem členům výboru pro dopravu za jejich dobrou celoroční práci,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1834 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Zpráva o činnosti výboru sociálního za II. pololetí roku 2006 a rok 2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Ivan Týle, předseda výboru

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (62 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1835 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce, na rok 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1836 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 31. 10. 2007, a informace o tom, kterému odboru krajského úřadu byly petice postoupeny k vyřízení

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – dotázal se, zda by členové zastupitelstva kraje mohli dostávat i informaci o tom, jakým způsobem byly jednotlivé petice vyřízeny,

Ing. Tošenovský – požádal vedoucího odboru právního a organizačního JUDr. Býmu, Ph.D., o vyjádření,

JUDr. Býma, Ph.D. – uvedl, že radě kraje se předkládá jednou za rok celková zpráva o způsobu vyřízení petic; tato může být připravena i pro zastupitelstvo kraje,

Ing. Tošenovský – sdělil, že na základě toho bude zastupitelstvu kraje předkládána i informace o tom, jak byla petice vyřízena,


K materiálu č. 46
Žádost Centra nové naděje o změnu procentuálního podílu dotace Moravskoslezského kraje na celkových uznatelných nákladech rozpočtu projektu "PON – poradna pro oběti násilí"

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1838 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 48
Informace o výsledcích projektu přenesení činností a míst provozování lékařské služby první pomoci ze stanovišť provozovaných Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1841 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady obchodní společnosti Vítkovská nemocnice, a.s., a další navrhované změny týkající se společnosti Vítkovská nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Veverka – zdůvodnil, proč je tento materiál předkládán dnes zastupitelstvu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o návrhu usnesení upraveném a doplněném náměstkem hejtmana kraje Ing. Veverkou – schválen (62 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1842 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50 + dodatek
Návrh na založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., za účelem následného převzetí činností Sanatoria Jablunkov – odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních onemocnění, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Veverka – doplnil jména kandidátů na členy představenstva akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.: Ing. Jan Zawada, Ing. Zuzana Kufová a MUDr. Pavel Švarc, kteří byli přítomni na zasedání,

Ing. Slováček – sdělil, že zdravotní výbor projednal předložený materiál s doporučujícím stanoviskem,

JUDr. Babka – uvedl, že klub KSČM vznik akciové společnosti ve vztahu k Sanatoriu Jablunkov nepodpoří,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že náš kraj postupoval velmi uvážlivě, protože se měnily zákony, a že nezná do důsledku důvody rozhodnutí jiných krajů, ale v případě čerpání evropských peněz u Sanatoria Jablunkov nevidí problémy nějakého zásadnějšího formátu,

Ing. Veverka – uvedl, že jediným důvodem, proč je navrhován předložený postup, je možnost lepšího řízení ekonomiky,

JUDr. Babka – uvedl, že oceňuje obezřetnost našeho kraje, ale přesto nesouhlasí s navrženým usnesením,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že každopádně JUDr. Babkovi sdělí závěr, ale že ani Úřad pro hospodářskou soutěž nemá v tuto chvíli tu potřebnou metodiku,

JUDr. Babka – doporučil oddělit hlasování o zřízení nemocnice od dalších bodů navrženého usnesení,

Ing. Tošenovský – dal tedy hlasovat o návrhu usnesení:


K materiálu č. 51
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1845 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Nakladatelství Triáda, s. r. o., na projekt Vladimír Neuwirth: Vcházení do Evropy

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1846 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh "Dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a regionem Benátsko (Itálie)"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1847 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na přijetí daru od ČR Ministerstva obrany

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 21/1848 (text uveden v příloze č. 2).


Různé:

JUDr. Babka – poděkoval všem zaměstnancům kraje v čele s paní ředitelkou za vytváření příznivých podmínek pro práci členů zastupitelstva kraje, všem vedoucím jednotlivých organizací, které kraj řídí nebo spravuje, za spolupráci, a jménem klubu KSČM popřál všem pěkné svátky a štěstí a zdraví v roce 2008,

Bc. Adamec – poděkoval za klub KDU-ČSL všem pracovníkům krajského úřadu a krajských organizací za práci, členům zastupitelstva kraje za konstruktivní přístup při řešení problémů a otázek, které jsou zde projednávány, a popřál všem příjemné svátky a do nového roku vše dobré,

PaedDr. Nováčková – jménem klubu ČSSD popřála všem krásné vánoce a šťastný nový rok,

Ing. Tošenovský – sdělil, že se stal členem právního výboru nadace strojírenského fondu, který má za úkol podporu vědy, výzkumu, studia dětí aj., a uvedl, že tato funkce není honorována; jedná se o čestnou pozici a povinnost tohoto oznámení vyplývá z funkce hejtmana kraje.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela žádné písemné dotazy nebo podněty od členů zastupitelstva kraje.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Mgr. Týle sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení jsou platná.

Návrhová komise dále projednala návrh na provedení tiskové opravy v usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1778 v bodě 1) a 2) ze dne 22. 11. 2007, kde bylo nesprávně uvedeno pořadové číslo dodatku ke zřizovací listině Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvkové organizace, a to číslo 6. Správně má být uvedeno, že se jedná o dodatek číslo 7. Tato oprava bude zveřejněna současně s usnesením z tohoto zasedání.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval členům zastupitelstva kraje a pracovníkům úřadu za jejich práci v průběhu celého roku a popřál všem klidné vánoce a vše nejlepší v roce 2008.


Přílohy:

Schválený program 21. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 21/1790–21/1848
Přehled hlasování
Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 28. 12. 2007

Zápis včetně příloh ověřili:
Jiří Tichánek
Jindřich Šimek

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.