Menu

konaného dne 14. 12. 2011 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení ve 13:20)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

22. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje dále uvedl, že zápis z 22. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana NovotnáRenáta Dračková.


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že dne 1. listopadu 2011 obdržel od Bc. Jiřího Absolona písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a dne 2. prosince 2011 obdržel od Ing. Zbyňka Stanjury písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkcí člena výboru kontrolního a výboru finančního zastupitelstva kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novými členy zastupitelstva kraje se tak dnem 2. listopadu 2011 stala paní Jarmila Skálová, členka volební strany ČSSD, a dnem 3. prosince 2011 Ing. Libor Nowak, člen volební strany ODS. Oba noví členové zastupitelstva kraje následně složili slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. bere na vědomí
  1. oznámení Bc. Jiřího Absolona o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje
  2. oznámení Ing. Zbyňka Stanjury o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, z funkce člena výboru kontrolního zastupitelstva kraje a z funkce člena výboru finančního zastupitelstva kraje
 2. bere na vědomí,
  1. že členkou zastupitelstva kraje se dnem 2. 11. 2011 stala Jarmila Skálová
  2. že členem zastupitelstva kraje se dnem 3. 12. 2011 stal Ing. Libor Nowak
 3. stanoví
  1. neuvolněné člence zastupitelstva kraje Jarmile Skálové ode dne 14. 12. 2011 měsíční odměny za výkon funkce členky zastupitelstva kraje, členky komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch a členky komise pro občany se zdravotním postižením ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010
  2. neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Ing. Liboru Nowakovi ode dne 14. 12. 2011 měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010"

Ověření zápisu z 21. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 21. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 9. 2011, byli RSDr. Karel KubošIng. Andreas Hahn. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis souhlasí s průběhem zasedání a nemají k němu žádné připomínky.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1831pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 12. 2011 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1832 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – toto hlasování prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 4), protože se do diskuse přihlásil Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – uvedl, že se nemůže zúčastnit celého zasedání zastupitelstva kraje, a navrhl do návrhové komise za sebe Ing. Petra Adamce,

Mgr. Petr Cvik – sdělil, že má podobný problém, a navrhl za sebe Ing. Jiřího Vzientka,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o takto upraveném složení návrhové komise – (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1833 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2011 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 21. 9. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 10. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 19. 10. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 11. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 11. 2011 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 11. 2011 rada kraje mj.:

Na své dnešní schůzi rada kraje mj. stáhla z programu dnešního zasedání materiál pod číslem 64 (Nakládání s nemovitým majetkem v Průmyslové zóně Nošovice) a doplnila návrh programu dnešního zasedání o materiály pod čísly 105 a 106. Tato schůze rady kraje bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje.

Rada kraje se rovněž na svých zasedáních opakovaně zabývala stavem financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2012 se zvláštním zřetelem na služby sociální prevence. Dotace státního rozpočtu na sociální služby klesly od roku 2008 pro území našeho kraje z 851 mil. Kč na 690 mil. Kč v roce 2011 (tj. téměř 20 % pokles). Podle stávajícího návrhu státního rozpočtu další faktický pokles nastane v roce 2012 zejména v důsledku výpadku financování služeb sociální prevence přes individuální projekty krajů, který využíval i Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši 225 mil. Kč. Hrozí tak v příštím roce kolaps celé sítě sociálních služeb. Situaci se doposud nepodařilo ovlivnit, a to přes intenzivní snahu nejen kraje, ale i celé Asociace krajů.


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 14. 12. 2011, s vypuštěním bodu pod číslem 64, jak již uvedl. Na základě doplnění návrhu programu tohoto zasedání na dnešní schůzi rady kraje byly na stůl předloženy ještě materiály pod čísly 105106 a dodatky k materiálům číslo 1, 24 a 84 a dále materiály pod čísly 7281 (zprávy o činnosti výborů zastupitelstva kraje) a písemné stanovisko výboru finančního k materiálům předkládaným dnešnímu zasedání.

S úvodním slovem předkladatele budou předloženy materiály pod čísly 3 a 106.

Připomínky k návrhu programu:

Mgr. Ivan Týle – vzhledem k tomu, že Ing. Zbyněk Stanjura rezignoval nejen na členství v zastupitelstvu kraje, ale zároveň i na členství ve výboru finančním a výboru kontrolním, navrhl zařadit na závěr návrhu programu materiál pod č. 107, který by obsahoval volbu člena finančního výboru a kontrolního výboru,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – reagovala na zprávu o činnosti rady kraje, kterou zde přednesl hejtman kraje, a to ve věci informace o chybějících finančních prostředcích na sociální služby,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že je rád za tuto reakci, a vyzval poslance za Moravskoslezský kraj, protože to je věcí Parlamentu České republiky a rozpočtu, který se v těchto dnech schvaluje; je to problém, který trápí všechny kraje,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – uvedl, že původně chtěl hovořit až při schvalování rozpočtu, ale jelikož PhDr. Jaroslava Wenigerová tuto otázku otevřela, nemůže k tomu nic neříct – vítá aktivitu kraje v tomto smyslu, že se podporují a snaží se získat prostředky pro oblast sociálních služeb, protože ta situace je skutečně vážná, ale závěry, které přijala Poslanecká sněmovna nebo rozpočtový a sociální výbor, jsou sice povzbuzující, ale v dané chvíli nic neřešící – protože, jestliže se tím problémem bude ministerstvo zabývat až v dubnu či květnu, tak jen pro orientaci – individuální projekt v našem kraji končí k 31. 12. 2011, tzn. že v tom rozpočtu pro náš kraj chybí, jak již uvedl hejtman kraje, 220 mil. Kč a některé služby a někteří poskytovatelé tyto služby poskytují ve výši až 80 % své činnosti – jestli mají čekat do dubna nebo května, jestli vůbec nějaké peníze přijdou, tak je vlastně ohrožena jejich činnost a mají dnes připraveny výpovědi a hovoří o tom, že se pravděpodobně budou zavírat,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že bere tuto situaci velmi vážně a že si nedovede si představit, že by některé organizace měly zaniknout, protože v tuto chvíli nemají zastupitelné místo a ti klienti by skutečně zůstali "na ulici",

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. – uvedl, že chtěl rovněž k tomuto tématu vystoupit až při rozpočtu, a sdělil, že měl jednání s náměstkem hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem, rovněž primátorem města Ostravy byl zaslán dopis radě kraje, ve kterém bylo upozorňováno na vážnost této situace,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že podle posledních informací po jednání sociální komise Asociace krajů České republiky, která proběhla 6. a 7. prosince v Libereckém kraji, se našla 1,1 mld. Kč pro dofinancování služeb sociální prevence, což je pozitivní zpráva, i když to neřeší tento problém zcela,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že kraj není ten, kdo by měl tyto věci suplovat za stát – prostřednictvím rozpočtového určení daní nebyly směrem k nám tyto finanční prostředky vyčleněny; stát se v podstatě prostřednictvím příslušného zákona zavázal, že tyto služby bude platit, a kraje jsou stejně jako neziskové organizace kraje, které v těchto oblastech působí, pouze vykonavatelé – společným úsilím bychom měli potřebné peníze pro tyto organizace najít,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že tato situace se v postatě opakuje bez ohledu na to, která koalice tu je,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o návrhu programu 22. zasedání zastupitelstva kraje s doplněním bodu pod č. 107 dle výše uvedeného návrhu Mgr. Ivana Týle – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1834 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1 + dodatek
Informace k podnětu upozorňujícímu na neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1835 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2). Členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl dodatek k materiálu – doplnění podnětu pisatele ze dne 7. 12. 2011.


K materiálu č. 2
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1836 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a rozpočtový výhled na léta 2013 a 2014

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. – požádal, aby zastupitelstvo kraje v rámci rozpočtové rezervy vytvořilo v rozpočtu kraje na rok 2012 účelovou rezervu ve výši 50 mil. Kč na financování služeb sociální prevence v případě výpadku Ministerstva práce a sociálních věcí,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – vznesla dotaz ke kapitolnímu sešitu v oblasti školství, a to zejména k investicím, které jsou hrazeny Moravskoslezským krajem – ve srovnání s letošním rokem je to pro příští rok poměrně značný úbytek – zda‑li tato výše byla dělána s ohledem na poměrně značný příjem i v oblasti investic z evropských projektů, anebo zda se eventuálně počítá s tím, že při dobrém hospodaření a jistém přebytku se posílí i tato oblast,

Ing. Petr Adamec – dotázal se na problém, nebo na cíl výstavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny, který je jedním z cílů programového prohlášení rady kraje a rozvojového programu,

RSDr. Karel Kuboš – uvedl, že klub KSČM podpoří schválení tohoto rozpočtu, i když by si dovedli představit vyšší zdroje přerozdělení zejména v oblasti sociální, zdravotní a dopravní, ale situace ekonomiky státu nám nedovolí ani predikovat nějaké vyšší zdroje,

Ing. Jiří Veverka – poděkoval všem, kteří se na tvorbě rozpočtu podíleli, protože to je neuvěřitelně složitá práce a rozpočet je po té účetní stránce postaven jako vždy především díky práci finančního odboru velmi dobře,

Ing. Jaroslav Palas – reagoval na dotaz PhDr. Jaroslavy Wenigerové a sdělil, že je tomu tak, že v případě, že se naplní daňové příjmy, půjdou finanční prostředky jako dosud vždy na rekonstrukce, modernizace a opravy školských budov,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – k dotazu Ing. Petra Adamce sdělil, že současné vedení kraje nerezignovalo na výstavbu knihovny, předložilo na ministerstvo tzv. úspornou variantu "černé kostky" – ale výsledkem té naší snahy i jednání s ministerstvem bylo usnesení vlády z května 2010, které svým usnesením garantovalo podporu výstavby této vědecké knihovny a rozhodlo o tom, že částka 490 mil. Kč bude ve státním rozpočtu vyčleněna i pro tu úspornou variantu – situace se však radikálně změnila po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, kdy byl jmenován novým ministrem kultury p. Jiří Beser – a poté v září 2010 stát usnesením odstoupil od podpory novostavby knihovny a rovněž zrušil spoluúčast státu na financování této akce ve výši 490 mil. Kč, což byl překvapující vývoj,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že jako předseda návrhové komise podrobně sleduje rozpravu, a dotázal se Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., zda myslel vytvoření nové rezervy, či vytvoření rezervy z rezervy,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. – odpověděl, že v rámci neúčelové rezervy doporučuje vyčlenit účelovou rezervu ve výši 50 mil. Kč,

Mgr. Věra Palková – reagovala ještě na investiční situaci v oblasti školství s tím, že v příštím roce budeme řešit nejpalčivější případy a havarijní stavy na technickém stavu našich zařízení,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – vrátila se ještě ke knihovně a uvedla, že včera obdržela informaci, že na "Svět techniky" v "Dolní oblasti Vítkovic" byla schválena z evropských strukturálních fondů úžasná částka ve výši 571,3 mil. Kč a že by tato knihovna mohla být stavěna i v rámci tohoto projektu, což pan náměstek nezmiňoval,

Ing. Jaroslav Palas – potvrdil, že je to jedna z variant kromě dvou dalších, které jsou v diskusi – ty další dvě spočívají v tom, že by developeři za své peníze postavili nebo zrekonstruovali knihovnu, která by sloužila pro potřeby občanů kraje, a že by kraj formou splátkového nájmu tuto knihovnu splácel – tyto varianty budou vyhodnoceny a předloženy zastupitelstvu kraje ke schválení,


K materiálu č. 4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2011 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1838 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1839 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Poskytnutí dotací Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1840 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace městu Krnov a investiční dotace městu Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1841 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na poskytnutí individuálních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dotázala se, z jaké kapitoly je tato částka vydávána, i když samozřejmě není velká, ale v jiném materiálu je pak ještě 6 mil. Kč pro Ostravskou univerzitu na úpravu přízemí Lékařské fakulty,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že ty finance na podporu vědy a výzkumu byly v tomto rozpočtu vyčleněny a schváleny zastupitelstvem kraje do oblasti dotačního titulu na podporu vědy a výzkumu a zároveň byla v rozpočtu i kapitolka na individuální podporu projektů v oblasti vědy a výzkumu, takže tato částka, o které tady hovoříme, jde právě z podpory těch individuálních projektů,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1842 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1843 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1844 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1845 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1846 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že vítá to, že ty záležitosti se budou na těch přejezdech realizovat, a dotázal se, co to je ta "automatická detekce a archivace",

Miroslav Novák – odpověděl, že byly vytipovány železniční přejezdy, které jsou nebezpečné a kde je zvýšená nehodovost, a na nich budou nainstalovány kamerové systémy, na které budou řidiči samozřejmě upozorněni a které budou sloužit mj. i pro posuzování v rámci přestupkových řízení při dokazování, že se prostě projíždělo na "červenou",

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1847 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Třinec na zajištění mimořádné přepravy cestujících

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – uvedl, že na jednání politického klubu je zaujalo několik věcí – např. zda ta přeprava je pro ty cestující zdarma, proč to nebylo zahrnuto přímo v té stavbě, když se s něčím takovým mohlo počítat, a při 12 spojích denně se jedná o 3,8 člověka na jeden spoj – zda to tedy nešlo řešit jinak,

Miroslav Novák – odpověděl, že v podstatě realizujeme výstavbu nové místní komunikace z krajských prostředků za pomoci evropských fondů v rámci vzájemné dohody, která byla v minulosti uzavřena mezi městem Třinec, Moravskoslezským krajem a Správou železniční dopravní cesty při budování rychlostního železničního koridoru, kdy došlo ke zrušení úrovňového přejezdu a byl naprojektován v podstatě podjezd,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (40 pro, 2 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1848 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1849 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na neposkytnutí dotace subjektu Občanské sdružení Jesenický kamzík

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1850 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1851 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Úhrada nákladů městům Opava a Český Těšín na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1852 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1853 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na zřízení Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1854 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2011 a 2012 v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1855 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh dohody o převzetí dluhu a narovnání věřitele s původním dlužníkem

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – dotázal se, jaké budou kroky vůči bývalému vedení té zaniklé školy,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo občanovi kraje, který se přihlásil do diskuse:

Jiří Balhar – sdělil, že členové zastupitelstva kraje v minulých dnech obdrželi elektronickou poštou dopis, ve kterém byli upozorněni na situaci, která nastala v souvislosti s optimalizací sítě středních škol v Ostravě,

Ing. Jaroslav Palas – konstatoval, že obsahem tohoto bodu není delimitace, ale postoupení dluhu,

Mgr. Věra Palková – upozornila, že to, co tady bylo prezentováno, nesouvisí s předloženým materiálem – na uvedený dopis bude samozřejmě písemně odpovězeno, je to záležitost především v kompetenci rady kraje, která se tímto materiálem již zabývala, a pak je to v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a celé právnické osoby Moravskoslezského kraje, jejíž ředitel je zde také dnes přítomen – je to zapotřebí řešit separátně a nepatří to na program dnešního zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo občanovi kraje, který se přihlásil do diskuse:

Mgr. František Repka – sdělil několik informací, které historicky možná předcházely vzniku dnešních problémů Střední školy v Ostravě-Kunčicích ve vazbě na úhrady provozních nákladů,

Ing. Jaroslav Palas – požádal Mgr. Františka Repku, aby hovořil pouze k obsahu tohoto bodu,

Mgr. František Repka – sdělil, že se přimlouvá za to, aby členové zastupitelstva kraje k vyrovnání té částky za úhradu tepla směrem ke společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. přistoupili kladně,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo občance kraje, která se přihlásila do diskuse:

Mgr. Anna Wawroszová – uvedla, že se obrací na členy zastupitelstva kraje jménem zaměstnanců bývalé Střední školy Ostrava-Kunčice, nyní už Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice, pracoviště Ostrava-Kunčice, protože se jich velice dotýká to, že již nějakou dobu slýchají, že škola nadělala dluhy,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo občanovi kraje, který se přihlásil do diskuse:

Tomáš Paulík – jako rodič studenta bývalé Střední školy v Kunčicích, t. č. dopravní školy, uvedl, že rodičům studentů bylo na třídní schůzce ředitelem školy dne 23. 11. 2011 sděleno, že vzhledem k návrhu oborové optimalizace budou žáci rozděleni dle oborů do jiných škol – v konkrétním případě se jedná o školu Kratochvílova,

Mgr. Věra Palková – poznamenala, že pochopila, že všichni chtějí podpořit schválení materiálu tak, jak byl předložen,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1856 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


(přestávka)

K materiálu č. 23
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1857 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24 + dodatek
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2011

Předkladatel materiálu: Mgr.Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1858 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1859 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1860 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1861 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1862 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1863 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 s obcí Žabeň, Zbyslavice, Nové Lublice, Staré Těchanovice a Skřipov

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1864 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Vřesina a s obcí Dobratice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1865 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha", návrh na zahájení realizace projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1866 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě v Ostravě

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že se nyní vyjádří k dotazům, které tady byly dnes vzneseny poslankyní Parlamentu České republiky PhDr. Jaroslavou Wenigerovou,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, samozřejmě to klub ODS podpoří – ale že má dotaz, zda je to tak v pořádku,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil, že předpokládá, že z legislativního hlediska je to v pořádku, a upřesnil, že v návrhu rozpočtu se jedná o § 3636 – Územní rozvoj a položku 6352 – Investiční transfery,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1867 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1868 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – úprava podmínek dle žádostí příjemců

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1869 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel s obcí Zátor, městy Bílovec a Město Albrechtice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1870 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bruntál

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1871 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů, návrh na ukončení přípravy projektu "Komplexní rekonstrukce staré budovy interny Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o."

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že samozřejmě chápe ukončení přípravy projektu v Novém Jičíně z důvodu nového nájemce, a dotázal se náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného, jestli jsou nějaké informace o tom, jakým způsobem tam bude postupovat nový nájemce,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že v tuto chvíli samozřejmě pokračují veškeré přípravné práce související s předáním nemocnice, a pokud jde o předběžné záměry nového nájemce, tak velmi silným momentem tam je rekonstrukce stávající staré interny; nepředpokládáme, že budeme do toho výrazněji investovat, je to záležitost nájemní smlouvy a podílu, který tam máme a v rámci kterého by se řešily případné další investice,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1872 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu "ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1873 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Změna období profinancování a kofinancování projektu "E Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1874 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci projektu "Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji" v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 2.4 Marketing regionu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1875 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – IV. čtvrtletí 2011

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1876 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na prodloužení kofinancování a profinancování projektu "Modernizace škol ve stavebnictví"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1877 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na zahájení realizace projektu "Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že v důvodové zprávě je uvedeno, že o výběru projektu by mělo být rozhodnuto v průběhu listopadu 2011, a dotázal se, jak to rozhodnutí vypadá,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – uvedl, že má dobrou zprávu – ta dotace byla schválena a že dnes po zasedání zastupitelstva bude rada kraje jednat o jejím přijetí,

Ing. Jiří Veverka – poděkoval za tuto zprávu a požádal, aby členové výboru zdravotního dostali příslušné materiály k prostudování,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1878 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na zahájení realizace projektu "Podpora přírodovědných předmětů"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1879 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Mosty 2010"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1880 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce úseku silnice Turzovka – Bílá – II. etapa"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1881 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh na zahájení realizace 3 projektů předložených do Operačního programu Životní prostředí, navýšení profinancování a kofinancování u projektu "Nepovolená skládka Bohumín – Kopytov: analýza rizik"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1882 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na zahájení realizace projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1883 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na kofinancování a profinancování projektů a zahájení realizace projektů "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o." a "Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o."

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1884 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Žádost obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1885 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2012 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, a informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1886 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Žádost příjemce neinvestiční dotace občanského sdružení Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1887 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Žádost Alliance francaise Ostrava, o.s., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1888 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1889 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Návrh na neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1890 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1891 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh na koupi pozemků v areálu Letiště Ostrava – Mošnov

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1892 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na koupi dvojdomku v k. ú. Hlučín

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1893 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrh na přijetí daru pozemku v k. ú. Vrbno pod Pradědem

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1894 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí, zrušení prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1895 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh daru nemovitostí v k. ú. Klimkovice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1896 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Návrhy na snížení nejnižšího podání u prodeje nemovitostí v Ostravě – Přívoze a v Malé Morávce

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1897 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Nakládání s nemovitým majetkem v Průmyslové zóně Nošovice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje


K materiálu č. 65
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrhy změn usnesení a návrh převodu haly v Českém Těšíně

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1898 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů majetku

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1899 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nabytí nemovitostí v Ostravě – Mariánských Horách

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1900 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1901 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1902 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2011

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Libor Nowak – uvedl, že když studoval předložený materiál, byl nesmírně potěšen, že se do něho dostal tak velký počet staveb napříč celým Moravskoslezským krajem,

Miroslav Novák – souhlasil s názorem Ing. Libora Nowaka, že obchvat města Krnova je potřebná stavba, a ubezpečil, že ve všech dokumentech, které kraj poskytuje Státnímu fondu dopravní infrastruktury či Ředitelství silnic a dálnic či Ministerstvu dopravy, je o ní zmínka, nicméně se nejedná o prioritu č. 1,

Ing. Libor Nowak – uvedl, že souhlasí s tím, že tato akce není priorita č. 1, nicméně že ho těší, že se Krnov dostal na seznam prioritních akcí Moravskoslezského kraje a stačí mu to,

Miroslav Novák – odpověděl, že jižní obchvat města Opavy je skutečně stavba, kterou realizuje Moravskoslezský kraj za pomoci evropských prostředků, které získal v rámci Regionálního operačního programu s kofinancováním prostředků z krajského rozpočtu – na rozdíl od severního obchvatu, který do Bílé knihy nemůže být zařazen stejně jako obchvat města Krnova,

Mgr. Alena Krušinová – uvedla, že obchvat města Krnova není skutečně financován z prostředků kraje a že má za sebou několik jednání s Ministerstvem zemědělství a vypadá to tak, že je to na dobré cestě a příští rok by se mělo začít stavět v rámci protipovodňové ochrany, což je asi 400 metrů, které jsou součástí toho obchvatu,

Ing. Jaroslav Palas – k obchvatu Krnova ještě poznamenal, že výhodou oproti ostatním stavbám, které jsou prioritou pohledu kraje a které nejsou našimi stavbami, jsou stavbami Ředitelství silnic a dálnic, je ta, že na tuto stavbu existuje stavební povolení a že příprava je na velmi solidní úrovni,


K materiálu č. 71
Návrh na darování majetku pořízeného z projektu "Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko – polské hranici" České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1904 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2010 – září 2011

Předkladatel materiálu: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1905 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn – poděkoval Ing. Ivaně Durczokové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, a Ing. Martinu Vlčkovi, referentu tohoto odboru, za přípravu, spolupráci a konstruktivní jednání při zasedáních výboru kontrolního v letošním roce,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1906 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2010 – srpen 2011 (školní rok 2010/2011)

Předkladatel materiálu: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1907 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2010 do listopadu 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předseda výboru pro národnostní menšiny

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1908 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2010 až říjen 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro územní plánování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1909 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období listopad 2010 – listopad 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Alena Krušinová, předsedkyně výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1910 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za listopad 2010 – říjen 2011

Předkladatel materiálu: Dušan Doležel, předseda výboru pro životní prostředí

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1911 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období leden až prosinec 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru zahraničního

Diskuse:

Martin Sliwka – dotázal se předsedy výboru Ing. Ivana Strachoně, co se zakládá na pravdě v e mailu, který členové zastupitelstva kraje obdrželi,

Ing. Ivan Strachoň – odpověděl, že on s žádným dopisem nebyl seznámen a že žádný dopis k němu nedoputoval,

Ing. Jaroslav Palas – dal slovo občanovi kraje, který se přihlásil do diskuse:

PhDr. Ivo Šebestík – sdělil, že zastupoval Moravskoslezský kraj přibližně rok v pozici vedoucího kanceláře zastoupení Moravskoslezského kraje při Evropské unii v Bruselu a že předtím působil 7 let v různých jiných činnostech souvisejících s evropskými institucemi,

Ing. Jiří Veverka – uvedl, že ho na tom e mailu zaujala část týkající se "finančních závazků vyplývajících z pobytu a práce", kterou ocitoval, a dotázal se PhDr. Ivo Šebestíka, zda to byly jeho osobní závazky, nebo závazky kraje,

PhDr. Ivo Šebestík – poznamenal, že pochopitelně náklady člověka, který působí v evropské instituci, jsou poměrně vysoké, a že pokud musí řešit existenční problémy, tak ty náklady narůstají geometrickou řadou,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (37 pro, 0 proti, 11 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1912 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Miroslav Boublík, předseda výboru pro dopravu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1913 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2010 až říjen 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Dana Váhalová, předsedkyně výboru sociálního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1914 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za období prosinec 2010 – listopad 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Ing. Iva Tichá, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1915 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1916 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84 + dodatek
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 9. 2011 do 21. 11. 2011, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 31. 8. 2011 do 21. 11. 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1917 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1918 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
6. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1919 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace č. 01370/2009/RRC uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a občanským sdružením KLACR o.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1920 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Závěrečná informace o ukončení činnosti dvou středních škol zřizovaných krajem v Opavě na základě jejich splynutí k 1. 9. 2011 a dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/192122/1930 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 89
Převod části činností zabezpečovaných organizací Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, na příspěvkovou organizaci města Budišov nad Budišovkou

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1931 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Sloučení příspěvkových organizací kraje v oblasti základního školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1932 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Martin Sliwka – poděkoval náměstkyni hejtmana kraje za dosavadní jednání, které spolu vedli, a dotázal se, zda bude vyhověno Gymnáziu v Orlové, protože k 30. 6. 2011 na Základní škole na Polní ulici skončí jídelna a gymnázium nemá svou jídelnu, takže se řeší, kdo bude zabezpečovat kuchyň,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že v bývalých zvláštních školách stále ubývá počet žáků a tito žáci jsou integrováni do běžných základních škol,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (47 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1933 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Převod osmiletého gymnázia ze Základní školy a městského osmiletého gymnázia Bruntál, Školní 2, na Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1934 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 93
Aktuální informace k analýze "Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí MSK" realizované v rámci individuálního projektu "Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1935 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/193622/1937 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 95
Návrh na prodloužení termínů realizace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 s obcemi Větřkovice, Kyjovice a Soběšovice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1938 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem pro rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že samozřejmě podporuje povolení těch dvou zařízení pro výkon pěstounské péče, ale zároveň je v materiálu uvedeno, že dvě zařízení ukončila svou činnost,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – odpověděl, že podrobně je to rozebráno v té důvodové zprávě, a požádal Mgr. Daniela Rychlika, vedoucího odboru sociálních věcí, o odpověď k uvedeným dvěma rodinám,

Mgr. Daniel Rychlik – sdělil, že k tomu došlo na vlastní žádost, protože v obou rodinách poklesl počet dětí pod stanovený počet na 4 děti v pěstounské péči; rodiny přešly do individuálního režimu pěstounské péče a ty děti, které byly nezletilé, zůstaly v těchto rodinách dále,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – poděkovala za tuto podrobnou odpověď a sdělila, že toto nebylo uvedeno v předloženém materiálu,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – toto usnesení prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 102), protože se do diskuse přihlásila ještě Mgr. Dagmar Horváthová,

Mgr. Dagmar Horváthová – upozornila, že asi před 14 dny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zjišťovalo, které školy jsou stavěny z tzv. boletického panelu, a že bylo snad zjištěno, že v Moravskoslezském kraji je těch škol nejvíce,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že tuto situaci můžeme sledovat v rámci středních škol, kde jsme zřizovateli, ale ne v základních školách, a poděkoval za toto upozornění,


K materiálu č. 97
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02322/2011/RRC s městem Vrbno pod Pradědem

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1940 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 98
Návrh partnerství Moravskoslezského kraje v projektu Žilinského samosprávného kraje "Hradná cesta Žilinského kraja"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1941 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 99
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1942 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 100
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1943 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 101
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s obcí Kaňovice

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1944 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 102
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace Ostravské univerzitě v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1945 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 103
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., na kofinancování projektu "Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1946 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 104
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta" mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem a Deklarace Slezského vojvodství o spolupráci

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1947 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 105
Návrh na změnu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že dne 6. 12. 2011, tj. po odeslání materiálů učených k projednávání na dnešním zasedání zastupitelstva, byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákoníku práce,


K materiálu č. 106
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 22/1949 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 107
Volba nového člena výboru kontrolního a výboru finančního

Předkladatel materiálu: Mgr. Ivan Týle, předseda politického klubu ODS

Mgr. Ivan Týle – uvedl, že za Ing. Zbyňka Stanjuru, který rezignoval na funkce člena výboru kontrolního a člena výboru finančního, navrhuje klub ODS zvolit Ing. Libora Nowaka,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

 1. volí Ing. Libora Nowaka členem výboru kontrolního a členem výboru finančního
 2. stanoví neuvolněnému členu zastupitelstva kraje Ing. Liboru Nowakovi ode dne 14. 12. 2011 měsíční odměny za výkon funkce člena výboru kontrolního a člena výboru finančního ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010",

Diskuse:

Miroslav Novák – jménem politického klubu ČSSD poděkoval všem za spolupráci v letošním roce a popřál všem přítomným, ale také zaměstnancům krajského úřadu, kteří se podílejí na chodu Moravskoslezského kraje, především mnoho úspěchů a zdraví v tom příštím roce a uvedl, že se těší na spolupráci,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že začne nejdříve pracovně, než bude přát za klub ODS, a že má ještě dotaz na náměstka hejtmana kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., k příspěvku ve výši 6 mil. Kč, o kterém už bylo dnes diskutováno – zda se skrývá v podpoře vědy a výzkumu – nikde jinde se jim to totiž v rozpisu rozpočtu nepodařilo najít,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že k té dotaci je samostatná položka na str. 147,

Ing. Jaroslav Palas – doporučil, aby to pak bylo společně individuálně řečeno,

Mgr. Ivan Týle – požádal tedy doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., aby jim to pak pomohl najít,

Ing. Jiří Šlusař – požádal Mgr. Věru Palkovou o informaci týkající se sloučených škol Kunčice a Vítkovice, a to ve vztahu, jak bude naloženo s majetkem těchto škol a co se bude dít se zaměstnanci a se studenty,

Mgr. Věra Palková – sdělila, že na dnešek byla připravena prezentace k optimalizaci škol, ale po dohodě s kolegy, že dnešní den je velice nabitý, bylo domluveno, že tato prezentace bude doplněna a přesunuta na březen,

Ing. Jiří Šlusař – uvedl, že se domnívá, že by bylo dobré, kdyby ty informace byly poskytnuty právě na tomto místě,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že tato prezentace proběhne právě na jednání zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka – poděkoval za spolupráci kolegům a kolegyním – členům zastupitelstva kraje, vedoucím odborů a celému aparátu krajského úřadu pod vedením ředitele PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., dále ředitelům všech příspěvkových organizací, hasičům, jakož i dalším zaměstnancům Moravskoslezského kraje za spolupráci v roce 2011 a popřál všem v celém kraji klidné svátky vánoční, zdraví, štěstí a optimismus v roce 2012,

Ing. Petr Adamec – rovněž poděkoval všem za spolupráci, aparátu krajského úřadu za přípravu materiálů a do nadcházejících vánočních svátků popřál všem vše nejlepší, štěstí, zdraví, osobní spokojenost v kruhu přátel, rodiny a do nového roku všechno jen to nejlepší.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání neobdržela od členů zastupitelstva kraje žádný písemný podnět.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise JUDr. Josef Babka sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata, byl doplněn bod pod č. 107 a stažen bod č. 64. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas konstatoval, že program dnešního zasedání zastupitelstva kraje byl vyčerpán, poděkoval všem za účast na dnešním zasedání a za aktivní přístup a popřál všem členům zastupitelstva kraje, vedoucím odborů krajského úřadu a celému úřadu hodně zdraví a spokojenosti do příštího roku.


Přílohy:

 1. Schválený program 22. zasedání zastupitelstva kraje
 2. Usnesení č. 22/1830 – 22/1950
 3. Přehled hlasování
 4. Listiny přítomných

Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 22. 12. 2011

Zápis včetně příloh ověřili:
Miroslav Polak
Ing. Jiří Veverka

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.