Menu

konaného dne 24. 4. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení v 10:40)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

23. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 46 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský uvedl, že na základě schůze rady kraje konané dne 16. dubna 2008 obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl v písemné formě materiály pod č. 56 až 59, nové přílohy č. 1 k materiálům č. 7 a 29, nový návrh usnesení včetně přílohy k materiálu č. 32 a dále písemné stanovisko k materiálům projednávaným na tomto zasedání od výboru finančního.

Ing. Tošenovský uvedl, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl. S úvodním slovem předkladatele je navrhován materiál č. 48. Materiál pod č. 53 týkající se založení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s., doporučil hejtman kraje projednat cca v 10 hodin. U jeho projednávání bude přítomen notář JUDr. Josef Kawulok.

Připomínky k programu:

JUDr. Babka – doporučil s úvodním slovem předložit i materiál č. 52,

Ing. Stanjura – navrhl, aby materiály pod č. 50 a 51 byly zařazeny ihned za materiálem pod č. 24 z důvodu, že se jedná o materiály z oblasti zdravotnictví,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o výše uvedeném návrhu Ing. Stanjury na zařazení materiálů pod č. 50 a 51 za materiál č. 24 – schváleno (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 1,


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 22. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 2. 2008, byli p. Vlastimil Hajda a p. Petr Jalowiczor. Hejtman kraje sdělil, že od p. Vlastimila Hajdy obdržel písemnou omluvu z účasti na dnešním zasedání s tím, že zápis přečetl, souhlasí s průběhem zasedání a doporučuje jej zastupitelstvu kraje ke schválení. Rovněž p. Petr Jalowiczor uvedl, že zápis přečetl a nemá k němu připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1928 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1929 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1930 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 2. 2008 se konalo 7 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 21. 2. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 27. 2. 2008 rada kraje:

Na schůzi dne 5. 3. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 17. 3. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 3. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 4. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 4. 2008 rada kraje mj.:


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1931 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Žádost společnosti Letiště Ostrava, a. s., o odpuštění části nájemného za rok 2007, které je společnost povinna hradit kraji na základě smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ze dne 28. 6. 2004 ve znění dodatků

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1932 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Uzavření Smlouvy o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondů Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – požádal náměstka hejtmana kraje p. Lukšu, aby vzhledem k výrazné výši dotace byly zprávy o plnění uvedené smlouvy z příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje 2× ročně předkládány zastupitelstvu kraje, tak jak je to uvedeno v předloženém materiálu,

p. Lukša – sdělil, že v červnu bude tato zpráva zastupitelstvu kraje předložena,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1933 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Informace o výsledku projednání žádosti Moravskoslezského kraje o financování akce reprodukce majetku kraje – "Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace, rekonstrukce a dostavba areálu za účelem transformace ústavu" ze státního rozpočtu a o přípravě k zahájení realizace akce

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1934 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České seniorské golfové asociaci v roce 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1935 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace statutárnímu městu Frýdku‑Místku za účelem zpracování "Studie nezbytných opatření v organizaci dopravy ve Frýdku‑Místku do doby vybudování obchvatu silnice R48"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1936 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7 + nová příloha č. 1
Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy: "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_7)"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1937 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – jako předseda výboru pro životní prostředí sdělil, že uvedený materiál byl projednán v tomto výboru s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1938 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Spolufinancování akcí zařazených v Seznamu akcí Programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1939 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Účelová investiční dotace městu Frýdlant nad Ostravicí na projekt "Výstavba vodovodního řadu k. ú. Lubno"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1940 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona statutárnímu městu Karviná

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1941 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Změna charakteru části dotace Českému hydrometeorologickému ústavu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1942 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh změny Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1943 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKÚK)

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1944 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Program na poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – vznesl dotaz, zda tento program bude pokračovat i v r. 2009, nebo zda bude žádáno novým materiálem o další příspěvek,

p. Lukša – uvedl, že uvedený program bude pokračovat i v příštím roce; nyní se jedná o 1. kolo a v dalších letech bude reagováno podle situace,

JUDr. Babka – doporučil tedy v bodě 1) předloženého návrhu usnesení vyškrtnout slova "v roce 2008",

Ing. Tošenovský – sdělil, že dle jeho názoru by v usnesení uvedená slova z hlediska rozpočtových dopadů měla zůstat,

JUDr. Babka – zdůvodnil svůj návrh a doplnil, že na vyškrtnutí uvedených slov tedy netrvá,

p. Lukša – uvedl, že se k této záležitosti můžeme vrátit na podzim, kdy se vždy schvalují zásady k jednotlivým programům,

Ing. Tošenovský – doporučil schválit předložený návrh usnesení s tím, že v návrhu rozpočtu na příští rok bude s tímto programem počítáno,


K materiálu č. 16
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 podle Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1946 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1947 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1948 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Žádosti o změnu časového použití dotací z programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1949 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1950 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Informace o ukončení činnosti a zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace, účelové investiční a neinvestiční dotace městu Petřvald

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1951 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na poskytnutí neinvestičních finančních prostředků pro rok 2008 v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1952 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Záměr navýšení základního kapitálu Bílovecké nemocnice, a.s., o movitý majetek pořízený Nemocnicí v Bílovci, příspěvková organizace, v době od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Veverka – sdělil, že tento materiál byl již jednou zastupitelstvu kraje předložen,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (34 pro, 8 proti, 15 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1953 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 na podporu projektů v odvětví zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

RSDr. Ing. Konečný – sdělil, že v předloženém materiálu jsou uvedeny i projekty, kterým nebyla poskytnuta účelová dotace,

Ing. Tošenovský – uvedl, že nezaznamenal výši požadované částky,

RSDr. Ing. Konečný – odpověděl, že částka se odhaduje okolo 100 tis. Kč,

Ing. Veverka – sdělil, že se zde teď směšují dvě věci – v žádosti o dotaci se jednalo o 3 projekty, které opravdu nesplňovaly požadovaná kritéria (nákupy drogerie, potraviny pro klienty, kancelářské potřeby, tuzemské cestovné, úklid atd.),

RSDr. Ing. Konečný – stáhl po tomto vysvětlení svůj návrh na doplnění usnesení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženého návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1954 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 51
Převod činností zabezpečovaných Sanatoriem Jablunkov – odborným léčebným ústavem tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace, na krajem založenou obchodní společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., s účinností od 1. 7. 2008 a záměr navýšení základního kapitálu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (34 pro, 14 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1959 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na poskytnutí dotace obcím Dobrá, Nošovice, městu Příbor

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1960 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1961 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Založení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvu kraje se v tomto materiálu předkládá návrh na jmenování členů správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s., byli na dnešní zasedání pozváni notář JUDr. Josef Kawulok a kandidáti na uvedené funkce,


K materiálu č. 27
Návrh na profinancování a kofinancování projektů navržených k předložení do 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1963 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Fondu – Janáčkovy Hukvaldy o. s., na podporu XV. ročníku "Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy"

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1964 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29 + nová příloha č. 1
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2008

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1965 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Žádost příjemce neinvestiční dotace Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1966 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení Krajánek" předkládaného do 1. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatelé materiálu: Bc. Petr Adamec a Mgr. Pavel Drobil, náměstci hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1967 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32 – nový návrh usnesení
Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Drobil – upozornil na předložený nový návrh usnesení, který vychází z toho, že vláda České republiky schválila maximální podíl účasti státního rozpočtu na financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,

Ing. Tošenovský – odůvodnil, proč je zapotřebí, aby tento materiál schvalovalo i zastupitelstvo kraje,


K materiálu č. 33
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1969 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 v oblasti sociální a protidrogové politiky kraje a oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1970 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh prodeje bývalé podatelny nemocnice v Novém Jičíně

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1971 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na darování movitého majetku zaniklé organizace Domov Tichá do vlastnictví Slezské diakonie

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1972 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1973 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na poskytnutí daru a návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Moravská Ostrava v ulici Na Karolině

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1974 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na poskytnutí daru nemovitostí v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a Pržno

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1975 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Informace o návrhu dalšího nakládání s majetkem kraje, který je součástí podniku Letiště Ostrava-Mošnov a záměr vkladu majetku do základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1976 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Průmyslová zóna Nošovice – návrhy na nabytí nemovitostí v k. ú. Nižní Lhoty, obec Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1977 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1978 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou, realizovanou městysem Suchdol nad Odrou na silnici č. III/04738 a následnou změnou v silniční síti po její dostavbě

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1979 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1980 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1981 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 12. 2. 2008 vč. informace o vyřízení petic za období od 1. 1. 2008 do 21. 3. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1982 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1983 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/1984 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


(Materiály č. 50 a 51 byly projednány po materiálu č. 23.)


K materiálu č. 52
Doplnění zadání pro pořízení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Drobil – doporučil zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh usnesení ve variantě B,

Ing. Jalůvka – uvedl, že výbor pro územní plán rovněž doporučil takto předložený materiál schválit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o návrhu usnesení ve variantě B – bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2012 (text uveden v příloze č. 2).


(Materiál č. 53 byl projednán po materiálu č. 26.)


K materiálu č. 54
Aktualizace seznamu projektů zahájených v letech 2007 a 2008 a nové projekty určené k zahájení přípravy v I. polovině roku 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2013 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 56
Účelová neinvestiční dotace na zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2016 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na zahájení realizace projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2017 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh přípravy, předložení, profinancování a kofinancování projektu "Podpora implementačních, informačních a propagačních aktivit pro OPPS ČR – PR v Moravskoslezském kraji" v rámci technické pomoci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2018 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh na vyslání členů výboru zahraničního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na zahraniční pracovní cestu do Francie a Německa ve dnech 16.–20. 6. 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru zahraničního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 23/2019 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela žádný písemný dotaz od členů zastupitelstva kraje.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Stanjura sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.

Návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval členům zastupitelstva kraje za spolupráci na dnešním jednání a sdělil, že od 11:00 hodin se bude konat schůze rady kraje.


Přílohy:

Schválený program 23. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 23/1927–23/2019
Přehled hlasování
Prezenční listiny


Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 2. 5. 2008

Zápis včetně příloh ověřili:
Josef Figura
Ing. Petr Trojek

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.