Menu

konaného dne 26. 6. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:07, ukončení v 11:50)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

24. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 7 členů zastupitelstva kraje.

Ing. Tošenovský uvedl, že na základě dnešní schůze rady kraje obdrželi členové zastupitelstva dnes na stůl v písemné formě materiály pod čísly 94 až 96 a nový materiál číslo 56 a na základě schůze rady kraje konané dne 23. června 2008 materiály pod čísly 89 až 92. V souladu s usnesením z této schůze byl návrh programu dnešního zasedání doplněn ještě o bod pod číslem 93 – ústní informaci generálního ředitele Povodí Odry, státní podnik, k přijatému usnesení vlády České republiky ze dne 21. 4. 2008 č. 444 "ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření". Dále byl na stůl předložen ještě dodatek k materiálu č. 3 a písemné stanovisko k materiálům projednávaným na tomto zasedání od výboru finančního, který se sešel na svém jednání dnes před zahájením zasedání zastupitelstva.

Ing. Tošenovský uvedl, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl. S úvodním slovem předkladatele jsou navrhovány materiály č. 2 a 64. Materiály pod č. 69 a 86 týkající se personální změny v představenstvech obchodních společností v oblasti zdravotnictví a podání návrhu na volbu člena představenstva valné hromadě obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., doporučil hejtman kraje projednat cca v 10 hodin. U jejich projednávání budou přítomni kandidáti na členy představenstev uvedených společností. Po těchto dvou materiálech navrhl projednat ústní informaci generálního ředitele Povodí Odry, státní podnik, Ing. Pavla Schneidera (tj. bod pod číslem 93).

Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu 24. zasedání zastupitelstva kraje nebyly vzneseny žádné připomínky, dal Ing. Tošenovský o jeho schválení hlasovat – schváleno (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2020 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis 24. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 23. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2008, byli p. Josef FiguraIng. Petr Trojek. Ing. Trojek uvedl, že zápis přečetl, souhlasí s průběhem zasedání a doporučuje jej zastupitelstvu kraje ke schválení. Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že p. Figura se z dnešního zasedání omluvil, ale podal informaci, že se zápisem souhlasí a doporučuje jej ke schválení.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2021 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2022 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2023 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 24. 4. 2008 se konalo 9 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 7. 5. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 5. 2008 rada kraje:

Na schůzi dne 20. 5. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 22. 5. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 28. 5. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 6. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 17. 6. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 23. 6. 2008 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2024 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2007

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – v závěru svého úvodního slova k tomuto materiálu sdělil, že na stůl byla předložena členům zastupitelstva zpráva od společnosti Moody´s o provedeném auditu a opětovném udělení velmi dobrého výsledku, kdy zůstáváme v úrovni hodnocení A2, což je maximum, kterého můžeme v rámci České republiky dosáhnout,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – informoval o tom, že výbor finanční má k tomuto materiálu doporučující stanovisko, stejně tak i k celé řadě dalších materiálů – jak je uvedeno v předloženém písemném stanovisku tohoto výboru,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2025 (text uveden v příloze č. 2),


K materiálu č. 3 + dodatek
Návrh na zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2007 do rozpočtu kraje na rok 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2026 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 5. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2027 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5 + nový návrh usnesení
Přijetí finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a přehled ručitelských závazků a zástav Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Předložený nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2028 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Informace o dokončení realizace stavby "Letiště Ostrava a. s., č. p. 401, Ostrava – Mošnov, rekonstrukce severní stojánky (položka 1/7 podnikatelského plánu)" a žádosti zhotovitele stavby o prominutí smluvní pokuty

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2029 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory, ukončených v období od 18. 3. 2008 do 19. 5. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2030 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na poskytnutí dotací na generální rekonstrukci automobilních cisteren CAS Tatra 148 jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2031 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2032 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Systém poskytování dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2033 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Akce "Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby krajského úřadu"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2034 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění financování hospodaření organizace Domov Havířov, příspěvková organizace, Havířov-Šumbark, IČ 60784385

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2035 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Navýšení základního kapitálu Letiště Ostrava, a.s., peněžitým vkladem a zároveň nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, jakož i prodej movitého a nemovitého majetku do vlastnictví této společnosti

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2036 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění Mezinárodní konference TRANSPORT 2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2037 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – jako předseda výboru pro životní prostředí uvedl, že předložený materiál byl projednán v uvedeném výboru s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2038 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Účelové investiční dotace právnické osobě Lesy České republiky, s. p., na provedení hrazení bystřin "Kopytná I" a "Kopytná II" jako opatření ve veřejném zájmu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2039 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1221/1 ze dne 23. 11. 2006 a návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství a ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s partnery projektu "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2040 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Háj ve Slezsku na zabezpečení spolufinancování projektu v rámci programu Ministerstva zemědělství 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2041 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Žádosti obcí Vražné a Štěpánkovice o úlevu z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2042 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Žádost obce Bohušov o prominutí penále

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2043 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007 městu Vratimov a statutárnímu městu Karviná

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2044 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Neinvestiční dotace subjektu PRO-BIO regionální centrum Moravská brána na provoz informačního centra a na zajištění soutěže "Potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje 2008" a Pravidla této soutěže

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2045 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007 obci Mikolajice

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2046 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na poskytnutí dotace na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kajnar – dotázal se náměstka hejtmana kraje p. Lukši, jak bude vypadat ten výsledek, kromě toho, že bude nějaká karta, která bude umožňovat jezdit např. jak v Bruntále, tak na železnici v Olomouci či tramvají v Ostravě – jestli bude zachován systém lístků a zda se počítá s tím, že ten výsledek musí být nějaký univerzální,

p. Lukša – odpověděl, že jsme teprve na počátku budování tzv. Moravskoslezské karty, nyní se vedou diskuse, budou vzaty v úvahu připomínky jednotlivých měst, která mají systém veřejné dopravy; pokud převáží zájem o lístky, bude se s tím počítat,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2047 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení informace místopředsedy Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2048 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Příspěvek na provoz organizace Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace, vyjmutí a svěření nemovitého majetku a dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 27
Žádosti o změnu časového použití dotací z programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008 a žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje, o změnu podílu poskytnuté dotace a o opravu adresy a názvu příjemce dotace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – požádala o opravu návrhu usnesení v bodě 4) na str. 2, kde má být místo "dle bodu 1)" uvedeno správně " dle bodu 3)",

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2052 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2008/2009

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2053 (text uveden v příloze č. 2).

Ing. Tošenovský – omluvil se, že si před hlasováním nevšiml, že do diskuse byl přihlášen Mgr. Vrba, a předal mu slovo,

Mgr. Vrba – poznamenal, že součástí tohoto materiálu jsou přílohy č. 1 a 3 a že v obou těchto přílohách je uvedena akce Čtyřletého a osmiletého gymnázia, s. r. o., ve Frýdku‑Místku "Ať žije život",

PhDr. Wenigerová – poděkovala za upozornění a požádala vedoucího odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Lenča o odpověď,

PaedDr. Lenčo – odpověděl, že to bude muset prověřit,

Ing. Tošenovský – sdělil, že v průběhu zasedání bude podána požadovaná informace, a dotázal se Mgr. Vrby, zda má nechat znovu hlasovat o usnesení k tomuto materiálu,

Mgr. Vrba – uvedl, že to není zapotřebí.

(pokračování za materiálem č. 60)


K materiálu č. 29
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví pro rok 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2054 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví pro rok 2008 u Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2055 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Personální změny v představenstvech obchodních společností v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že na zasedání byli přizváni kandidáti na funkce členů představenstva obchodních společností v oblasti zdravotnictví, a to Bc. Vratislava Krnáčová, MUDr. Ladislav Václavec, Ing. Miroslav Žďárský a MUDr. Roman Bezděk, který se omluvil z naléhavých pracovních důvodů,


K materiálu č. 86
Informace o programu valné hromady a podání návrhu na volbu člena představenstva valné hromadě obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že na zasedání byl přizván kandidát na funkci člena představenstva výše uvedené obchodní společnosti, a to Mgr. Martin Duda, kterého členům zastupitelstva kraje představil,


K bodu č. 93
Ústní informace generálního ředitele Povodí Odry, státní podnik, k přijatému usnesení vlády České republiky ze dne 21. 4. 2008 č. 444 "ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření"

Předkladatel: Ing. Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry, státní podnik

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poděkoval generálnímu řediteli Povodí Odry, státní podnik, Ing. Schneiderovi za jeho informaci,

JUDr. Babka – dotázal se hejtmana kraje, jakým způsobem s ním nebo s krajským úřadem komunikovala vláda při přípravě materiálu, který šel do vlády a ze kterého pak vyústilo toto rozhodnutí,

Ing. Tošenovský – sdělil, že připomínky za kraj nikdy do vlády nedoputovaly, vždy se to někde na mezirezortních jednáních zadrhlo – většinou to bylo mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství, příp. financí,

Ing. Schneider – zdůraznil, že ta menší nádrž v kombinaci s opatřeními v podpovodí znamená stejnou ochranu pro obyvatele jako velká nádrž s tím, že by byla zachována obec Nové Heřmínovy – bude to nést ovšem mnohem větší nároky na provozovatele vodního díla a celého tohoto systému ochrany hrází a na krizový štáb,

Ing. Tošenovský – uvedl, že se neuvažuje o možnosti, že by se na tom kraj nějak finančně podílel,

Ing. Auinger – upozornil na systém předpovídající možné povodně, který vlastní Vysoká škola báňská a na který kraj přispěl i finančními prostředky, a dotázal se, zda je tento systém využitelný pro Povodí Odry,

Ing. Schneider – odpověděl, že systém znají a že s fakultou spolupracují,

Ing. Tošenovský – poděkoval generálnímu řediteli Povodí Odry, státní podnik, Ing. Schneiderovi a jeho spolupracovníkům za informaci a účast na zasedání,

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí ústní informaci generálního ředitele Povodí Odry, státní podnik, Ing. Pavla Schneidera k usnesení vlády České republiky ze dne 21. 4. 2008 č. 444 "ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření
  2. žádá Ministerstvo zemědělství zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu pro zabezpečovací, záchranné a evakuační práce v povodí řeky Opavy v období let 2009-2011 pro Hasičský záchranný sbor MSK dle předložené specifikace odsouhlasené Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a další prostředky na eliminaci dopadů vyplývajících z této varianty"

• schváleno (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2062 (text uveden v příloze č. 2),


K materiálu č. 31
Peněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Moravskoslezská servisní, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2063 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o financování akce z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu, evidenční číslo 00747/2007/RER

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2064 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na poskytnutí dotací klastrovým iniciativám Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2065 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve prospěch Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za účelem spolufinancování konference Investment & Business Forum 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2066 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Krnov na přípravu projektu Krnovského muzea

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2067 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na převod závazku vyplývajícího z dotační smlouvy č. 0994/2004/RR, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Morava – Maso, s. r. o., IČ 25829271, v rámci dotačního programu "Podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji" č. RR/04/2004

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2068 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci konference v oblasti celoživotního vzdělávání s názvem "Festival vzdělávání Labyrint"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2069 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Aktualizace seznamu projektů zahájených v letech 2007 a 2008, nové projekty určené k zahájení přípravy ve II. polovině roku 2008, zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2070 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Asociaci řeckých obcí v České republice na podporu oslav 60. výročí příchodu Řeků do České republiky

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2071 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Žádost příjemce neinvestiční dotace občanského sdružení ANIMA VIVA o.s. o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2072 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na změnu rozpočtu a termínu realizace projektů organizace Slezské diakonie v rámci dotačních programů a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dofinancování akce "PARAINKUBÁTOR 2008"

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2073 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturních památek

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2074 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Národní radě osob se zdravotním postižením ČR na podporu Expertní skupiny NRZP pro certifikaci bezbariérových kritérií v sociální turistice

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2075 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Výplata státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení poskytování účelových neinvestičních transferů – státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2076 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Dotačním programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2077 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Nakládání s nemovitým majetkem – návrhy na přijetí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2078 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje dražbou a informace o realizovaných dražbách

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2079 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh nabytí pozemků v k. ú. Bílovec – město

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2080 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Karolinka

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2081 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Změna správy nemovitého majetku kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2082 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje předal řízení zasedání náměstkovi hejtmana kraje p. Lukšovi.


K materiálu č. 51
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2083 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Souhlas se zřízením předkupního práva u nemovitostí nabývaných darem od města Frýdlant nad Ostravicí

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2084 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh koupě nemovitostí v k. ú. Krnov – Horní Předměstí od společnosti Strojírny Kalinowski, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2085 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na řešení duplicitního vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Horní Lutyně

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2086 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2087 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56 – nový materiál

Návrh prodat pozemky v k. ú. Mošnov a Sedlnice pro potřeby multimodálního logistického centra Mošnov do vlastnictví společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o., Praha

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2088 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy koupě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2089 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Souhlas s nabytím areálu bývalého Dolu Hlubina v k. ú. Moravská Ostrava z vlastnictví České republiky – DIAMO, s. p., do vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2090 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2091 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Souhlas zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, svěřeného do správy Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2092 (text uveden v příloze č. 2).


Na žádost klubu ODS byla vyhlášena přestávka v délce 10 minut, poté převzal řízení zasedání hejtman kraje Ing. Tošenovský.


znovu K materiálu č. 28

Ing. Tošenovský – dotázal se náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerové, zda je možno nyní podat doplňující informaci k již projednanému materiálu č. 28,

PhDr. Wenigerová – omluvila se za to, že při kopírování došlo k chybě a že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že soukromé Čtyřleté a osmileté gymnázium zůstává v doporučených projektech a do nedoporučených projektů patří místo něho projekt Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, pod názvem "Devětsil" ve výši 34 tis. Kč.


K materiálu č. 61
Nepeněžitý vklad nemovitého majetku do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (33 pro, 16 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2093 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Informace o vyřízení petic za období od 22. 3. 2008 do 23. 5. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2094 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Záměr transformace společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., na akciovou společnost

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2095 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
"Vyhodnocení Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje" – informace o veřejném projednání a postupu schválení dokumentu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2096 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh aktualizace přílohy č. 1 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2097 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 67
Sloučení organizací Střední škola a Základní škola, Frýdek‑Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace, a Mateřská škola logopedická, Frýdek‑Místek, 8. pěšího pluku 821, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2112 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 69


K materiálu č. 70
Převod části činnosti Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – dopravy raněných, nemocných a rodiček (DRNR), na Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2117 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Rozhodnutí o partnerství Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje v rámci projektu Eurobeskydská lyžařská magistrála

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2118 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Návrh na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2119 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko – region plný chutí a zážitků" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2120 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Návrh na zahájení realizace projektů schválených řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí k poskytnutí podpory v oblasti energetických úspor ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2121 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Návrh Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2122 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Dodatek ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2123 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Návrh dodatku ke zřizovací listině Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2124 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Návrh na zrušení organizace kraje Domov Vesna, příspěvková organizace, v souvislosti s převodem činností zabezpečovaných touto příspěvkovou organizací na jiného zřizovatele

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2125 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2007

Předkladatel materiálu: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Diskuse:

JUDr. Babka – sdělil, že neobdržel uvedenou zprávu,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že na CD nosiči zaslaném členům zastupitelstva kraje uvedená zpráva byla,

JUDr. Býma, Ph.D. – potvrdil sdělení hejtmana kraje, že tato zpráva byla opravdu uložena na zaslaném CD nosiči,

Ing. Kajnar – poznamenal, že měl problém s otevřením tohoto souboru na svém počítači,

Ing. Tošenovský – sdělil členům zastupitelstva kraje, že pokud nastane u některého z nich problém s otevřením některého ze souborů, je dobré oznámit to dříve než při projednávání materiálu,


K materiálu č. 80
Oprava názvu a podílu u příjemců neinvestičních finančních prostředků pro rok 2008 v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2127 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Nepeněžitý vklad movitého majetku pořízeného v době od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007 Nemocnicí v Bílovci, příspěvková organizace, do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (33 pro, 13 proti, 8 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2128 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
Navýšení základního kapitálu Sanatoria Jablunkov, a. s., peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (33 pro, 11 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2129 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Návrh na použití uspořených finančních prostředků z akce Podpora projektů průmyslových zón na aktivity v odvětví cestovního ruchu – podpora projektu "Beskydy pro všechny"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2130 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Fakultní nemocnici Ostrava na realizaci výzkumných projektů "Autologní transplantace kmenových buněk v léčbě chronické kritické končetinové ischemie" a "Kombinace radikální exstirpace maligních gliomů mozku a intraarteriální selektivní chemoterapie"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2131 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v rámci krajského kola soutěže "Vesnice roku 2008"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2132 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86


K materiálu č. 87
Návrh na změny u konečných uživatelů akcí realizovaných v rámci grantových schémat Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 a Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2133 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Průmyslová zóna Nošovice – návrh změny textu usnesení pro nabytí nemovitostí v k. ú. Nošovice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2134 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 89
Poskytnutí účelové investiční dotace obci Čeladná na akci "Rekonstrukce mostu přes řeku Čeladenku v obci Čeladná"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2135 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Návrh směny nemovitostí se společností ARCIMPEX, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2136 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Návrh na přijetí daru nemovitostí v k. ú. Ráj od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2137 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Návrh koupit nemovitosti v k. ú. Mošnov z vlastnictví obce Mošnov do vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že přístup obce Mošnov a jejích představitelů mu v tomto případě připadá velmi zvláštní,


K materiálu č. 93


K materiálu č. 94
Žádost o změnu časové použitelnosti dotace z programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2139 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 95
Návrh na snížení nejnižšího podání u prodeje nemovitostí ve Studénce formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – doplnil, že náklady na údržbu a správu uvedeného objektu jsou pro kraj docela nákladné a objekt je stále neprodejný; z tohoto důvodu je předkládán tento návrh,


K materiálu č. 96
Návrh rozpočtového opatření z důvodu dopadu růstu cen pohonných hmot na závazek veřejné služby v linkové dopravě

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Lukša – zdůvodnil předložení tohoto materiálu dnes na stůl – jedná se zde o částečné zmírnění dopadu nárůstu cen pohonných hmot,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 24/2141 (text uveden v příloze č. 2).


Různé:

Mgr. Vrba – vznesl dotaz na náměstka hejtmana kraje Mgr. Drobila – z jaké příčiny byl vyloučen projekt "Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku", předložený Moravskoslezskému kraji v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska, z dalšího hodnocení,


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání neobdržela žádný písemný dotaz od členů zastupitelstva kraje.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Pomikálek sdělil, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.

Návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský poděkoval členům zastupitelstva kraje za spolupráci na dnešním jednání, popřál všem příjemnou dovolenou a sdělil, že v září se bude konat poslední zasedání v tomto volebním období.


Přílohy:

  1. Schválený program 24. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 24/2020–24/2141
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny
  5. Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, předložená generálním ředitelem Povodí Odry, státní podnik

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 3. 7. 2008

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Rudolf Chamráth
Ing. Dalibor Hrabec

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.