Menu

konaného dne 25. 9. 2008 v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení ve 13:10)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

25. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.

Hejtman kraje sdělil, že na základě schůzí rady kraje konaných ve dnech 16., 19. a 23. září 2008 obdrželi členové zastupitelstva na stůl materiály pod čísly 117 až 128 a na základě dnešní schůze rady kraje ještě materiál pod číslem 129. Dále byl předložen na stůl materiál pod číslem 99, dodatek k materiálu číslo 25, nový návrh usnesení k materiálu číslo 57, nové přílohy k materiálu číslo 98 a písemné stanovisko k materiálům projednávaným na tomto zasedání od výboru finančního.

Ing. Tošenovský uvedl, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl, s doplněním bodu pod číslem 129. S úvodním slovem předkladatele je navrhován materiál číslo 3.

Dále Ing. Tošenovský doporučil, aby materiál pod číslem 116 "Personální změny v orgánech obchodních společností v oblasti zdravotnictví" a následně materiál pod číslem 113 "Založení obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., pro Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" byly projednány těsně před 11. hodinou. U jejich projednávání budou přítomni kandidáti na členy představenstev a dozorčích rad uvedených obchodních společností. Po projednání materiálu číslo 113, tj. cca v 11 hodin, bude vyhlášena přestávka, během které se sejdou zvolení členové představenstva a dozorčí rady založené obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., na své první schůzce.

Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu 25. zasedání zastupitelstva kraje nebyly vzneseny žádné připomínky, dal Ing. Tošenovský o jeho schválení hlasovat – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2142 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že zápis z 25. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná.


Ověření zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 26. 6. 2008, byli Ing. Rudolf ChamráthIng. Dalibor Hrabec. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a doporučují jej zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2143 (text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2144 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Tošenovský sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2145 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 6. 2008 se konalo 13 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 26. 6. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 7. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 7. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 31. 7. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 6. 8. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 20. 8. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 27. 8. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 9. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 10. 9. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 9. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 19. 9. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 23. 9. 2008 rada kraje mj.:

a na dnešní schůzi rada kraje projednala materiál předložený pod číslem 129.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2146 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2147 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh zásad pro vypracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

JUDr. Babka – sdělil, že členové klubu KSČM projednali podrobně metodiku sestavování rozpočtu kraje na rok 2009,

Ing. Stanjura – reagoval na připomínku JUDr. Babky týkající se daně z příjmů právnických osob a zdůraznil, že u této daně je za náš kraj v předloženém materiálu prognózován nárůst o 6 %, a to v kolonce "Sdílené daně", což je zcela bezvýznamné číslo pro náš kraj a rozpočet to žádným způsobem neovlivní,

Mgr. Drobil – sdělil, že k tomu, aby se zastupitelstvo návrhem JUDr. Babky na posílení obnovy venkova o 100 mil. Kč seriózně zabývalo, je zapotřebí vědět, zda to mají být peníze, které budou použity na kofinancování, nebo na psaní projektů pro uvedené obce – v této souvislosti upozornil, že kraj pro dvě postižené oblasti připravil speciální výzvu, která chce pomoci těmto regionům v tom, aby mohly dobře zpracovat příslušné projekty,

JUDr. Babka – odpověděl, že ve svém výše uvedeném návrhu měl na mysli prostředky na zpracování projektů,

Ing. Tošenovský – jako předkladatel tohoto materiálu sdělil, že o rozpočtu bude teprve jednat nové zastupitelstvo – proto by ani nedoporučoval nyní nějaké výraznější úpravy,


K materiálu č. 4
Návrh změn v poskytnutí účelových dotací Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2149 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Uzavření dodatku ke smlouvě o přijetí návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Předložený nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2150 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Podpora služby asistenta Policie ČR

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2151 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů a na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje věcnými prostředky požární ochrany v roce 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2152 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Informace o uzavření "Smlouvy o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.," a návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku na úhradu provozních výdajů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2153 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na navýšení investiční dotace do rozpočtu statutárního města Ostrava na spolufinancování projektu "Rekonstrukce a dostavba integrovaného výjezdového centra Poruba"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2154 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na využití úspory vzniklé u schválené akce "Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce školní kuchyně"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2155 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Vybudování bezbariérového přístupu na škole Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, Fr. Hajdy 1429/4, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2156 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory, ukončených v období od 20. 5. 2008 do 18. 8. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2157 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Žádosti o povolení úlevy z odvodu a penále, žádost o sjednání splátkového kalendáře a žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2158 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2159 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Poskytnutí investiční účelové dotace obci Bystřice na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domků občany postiženými výstavbou silnice I/11 v obci Bystřice

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2160 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Poskytnutí investiční účelové dotace obci Vendryně na akci "Chodníky a přechod pro chodce podél silnice I/11 v obci Vendryně, lokalita Moržol – 1. etapa"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2161 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh převodu obchodních podílů společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2162 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Změna charakteru poskytnuté dotace a návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2163 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Poskytnutí investiční dotace obci Bukovec na přípravu investiční akce "Komunikace a cyklostezka Bukovec – Hrčava – Istebna"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2164 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Změna výše a účelu poskytnuté dotace Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci v souvislosti s realizací projektu "Přeložka silnice č. III/01144 v Bystřici nad Olší"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2165 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Poskytnutí účelové dotace obci Hodslavice na realizaci akcí "Úprava stávajícího autobusového zastávkového pruhu pro hromadnou autobusovou dopravu na silnici I. třídy č. I/57 – zřízení chodníku na pozemku parc. č. 1796/8 a 1812/1 v k. ú. Hodslavice" a "Oprava místní komunikace č. 92C v obci Hodslavice"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2166 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že výbor pro životní prostředí projednal uvedený materiál s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2167 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Neinvestiční dotace na podporu začínajících včelařů podle "Programu na poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2008"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2168 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Účelová neinvestiční dotace Občanskému sdružení Hájenka na spolufinancování projektu "Revitalizace vybraných ekosystémů Štramberského krasu"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2169 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25 + dodatek vč. nového návrhu usnesení
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené na zabezpečení spolufinancování akcí v rámci dotačního programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" vyhlášeného Ministerstvem zemědělství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2170 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ohledně poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Malá Morávka v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2008

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2171 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Úhrada nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona městu Bohumín

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2172 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Účelová investiční dotace obci Dolní Lomná na realizaci akce "Obnova technologie úpravny vody vodovodu Křínov v obci Dolní Lomná"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2173 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Účelová investiční dotace obci Brumovice na realizaci akce "Inovace vodojemu Sosnová"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2174 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje městům Rychvald, Krnov a Hradec nad Moravicí a Sdružení obcí Rýmařovska

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2175 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh "Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2176 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2008 náhradním žadatelům

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2177 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení zpracování a předání údajů do Národního onkologického registru pro zdravotnická zařízení – zpracovatele v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2178 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2179 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace do investičního fondu Nemocnici Třinec, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2180 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2181 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na uzavření dodatků k dotačním smlouvám uzavřeným v rámci dotačních programů podporujících přípravu projektové dokumentace v letech 2007 a 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2182 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na nepovolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně z dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008" – Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2183 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Krnov

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2184 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Dodatek ke zřizovací listině organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova ul. č. 20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2185 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na změnu podmínek dotací v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2186 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci 1. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2187 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Návrh na poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci 1. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2188 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci 1. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2189 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na poskytnutí účelové dotace na přípravu projektové dokumentace projektu "IT4Innovations"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2190 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 v rámci programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2008/2009"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2191 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh na použití uspořených finančních prostředků z akce Podpora projektů průmyslových zón na aktivity v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2192 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 26. 6. 2008 o poskytnutí dotace pro Fakultní nemocnici Ostrava a návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokračování realizace projektu "Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy – III. etapa"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2193 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2194 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Žádost příjemce dotace Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26842688, o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2195 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na poskytnutí dotace obci Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2196 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2197 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Aktualizace seznamu projektů financovaných z evropských finančních zdrojů zahájených v letech 2007 a 2008, nové projekty určené k zahájení přípravy ve IV. čtvrtletí roku 2008 a v I. čtvrtletí roku 2009, předložení žádostí o podporu a zahájení realizace projektů, zabezpečení jejich profinancování a kofinancování a administrace partnerství v rámci projektů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2198 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Silnice 2009 – VIA Lyžbice" navrženého k předložení do 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2199 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2200 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Změny v poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 včetně opravy identifikačních údajů

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2201 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57 + nový návrh usnesení
Návrh na zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem pro rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2202 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2203 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2011

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2204 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Žádost města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, o poskytnutí účelové investiční dotace na vybudování denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s kombinovanými vadami

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2205 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Dotace občanskému sdružení Armáda spásy Praha 5, IČ 40613411, na pořádání happeningu k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2206 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Návrh na poskytnutí dotace na dvojjazyčné nápisy ve vybraných obcích v Moravskoslezském kraji vyplývající z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2207 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Žádost příjemce neinvestiční dotace občanského sdružení ANIMA VIVA o.s. o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2208 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Předložení oznámení o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2209 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh na poskytnutí účelových dotací příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2210 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 113
Založení obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., pro Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvu kraje se v tomto materiálu předkládá návrh na založení obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., je na dnešním zasedání přítomen notář JUDr. Josef Kawulok,


K materiálu č. 116
Personální změny v orgánech obchodních společností v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvu kraje se v tomto materiálu předkládá návrh na volbu členů představenstev a dozorčí rady obchodních společností v oblasti zdravotnictví, byli na dnešní zasedání pozváni kandidáti na uvedené funkce, které představil:

MUDr. Milan Cvek – Opavská nemocnice, a. s. (omluvil se z účasti na zasedání)

Ing. Alena Vařejková – Opavská nemocnice, a. s.

Ing. Vladimír Pisečný – Třinecká nemocnice, a. s. (omluvil se z účasti na zasedání)

Libor Tisovský – Bílovecká nemocnice, a. s.

MUDr. Jan Karczmarczyk – Karvinská nemocnice, a. s. (omluvil se z účasti na zasedání)

Ing. Petr Kamínek – Karvinská nemocnice, a. s.,

Ing. Veverka – doplnil, že za klub KSČM byla za členku dozorčí rady navržena ještě další kandidátka, a to Ing. Vlasta Svačinová,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním v bodě 4 písm. e) o Ing. Vlastu Svačinovou – schváleno (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2212 (text uveden v příloze č. 2),


K materiálu č. 66
Návrh na snížení schválené dotace a návrh na poskytnutí dotace Matici slezské, místní odbor v Dolní Lomné

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2213 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně a nepovolení úlevy z odvodu včetně penále za porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace kraje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2214 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Návrh na změnu rozpočtů projektů schválených v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2008 uzavřením dodatků č. 1 Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2215 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na poskytnutí finančních prostředků Těšínskému divadlu Český Těšín, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2216 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Souhlas se změnou umístění přístavby tělocvičny k budově Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2217 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Návrh na nabytí budovy v Opavě pro potřebu příspěvkové organizace Marianum

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2218 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2219 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Návrh převodu nemovitostí v k. ú. Frýdek

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2220 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Návrh prodeje nemovitostí v k. ú. Kyjovice ve Slezsku a v k. ú. Bílá

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2221 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Návrh přímého prodeje pavilonu infekce v areálu NsP Havířov

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Váhalová – uvedla, že v důvodové zprávě předloženého materiálu je mnoho nejasností – financování rekonstrukce nových prostor je nezajištěno, ale výpůjčka stávajících prostor bude dle podmínek pouze do 31. 12. 2010,

Ing. Tošenovský – upozornil, že problém tohoto pavilonu byl projednáván dlouhodobě – téměř ¾ roku – a nemocnice jasně deklarovala, že uvedený pavilon je nevyužit a ani do budoucna nebude využíván,

Ing. Veverka – upřesnil, že nejde o žádné předběžné stanovisko nemocnice, ale je to její dlouhodobé oficiální stanovisko, že tento pavilon nepotřebuje ke svému rozvoji – omluvil se proto za tuto chybu v materiálu,

Bc. Váhalová – dotázala se proto, zda tomu má rozumět tak, že havířovská nemocnice tedy nepotřebuje infekční pavilon ani infekční oddělení,

Ing. Veverka – odpověděl, že havířovská nemocnice samozřejmě potřebuje infekční oddělení a bude prostory nutné pro toto oddělení rekonstruovat ve vedlejším pavilonu; nepotřebuje ale pavilon, který je na kraji celého areálu, k provozování své činnosti,

Ing. Tošenovský – doplnil, prostředky získané prodejem uvedeného pavilonu budou použity právě na obnovu a modernizaci toho nového pavilonu; dojde tím z hlediska finančního i k nižším nákladům,

Bc. Váhalová – dotázala se, zda tedy po skončení uvedené výpůjčky bude už fungovat nové infekční oddělení,

Ing. Veverka – odpověděl, že v návrhu rozpočtu na příští rok jsou již potřebné finanční prostředky na posílení celého projektu infekčního oddělení vyčleněny,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (45 pro, 4 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2222 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Louky nad Olší

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2223 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Návrh směny nemovitosti ve vlastnictví kraje za nemovitosti ve vlastnictví společnosti RPG RE Land, s. r. o., Moravská Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2224 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Návrh prodeje zemědělské stavby – haly v k. ú. Chotěbuz

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2225 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Návrhy prodeje nemovitostí formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2226 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nabytí nemovitostí v k. ú. Nižní Lhoty, obec Nižní Lhoty

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2127 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímých prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2228 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
ávrh přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Poruba-sever

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 1 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2229 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Návrh na vyjmutí a svěření nemovitého majetku ve statutárním městě Karviná a ve městě Krnov, včetně návrhů dodatků zřizovacích listin

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 84
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí daru, návrh na uzavření dohody o vypořádání vlastnictví s městem Nový Jičín, úprava usnesení

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2234 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Návrh přímého prodeje psychiatrie v Třinci společnosti CNS-CENTRUM TŘINEC, s. r. o.

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (33 pro, 15 proti, 8 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2235 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Návrh prodeje nemovitostí a návrh daru pozemku v k. ú. Karviná-město, obec Karviná

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2236 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Návrh nabytí areálu bývalého Dolu Hlubina v k. ú. Moravská Ostrava z vlastnictví České republiky – DIAMO, s. p., do vlastnictví kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Váhalová – vznesla dotaz k informaci uvedené v závěru důvodové zprávy, kde je uvedeno, že: "Náklady vyplývající z provozu areálu bude možno částečně pokrýt z výnosu za pronájmy, který činí přibližně Kč 2.000.000,-" – co znamená tedy slovo "částečně" a jaké jsou předpokládané roční náklady,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že tím slovem "částečně" vyjadřujeme zájem, že tento proces nastartuje; jedná se nyní o předběžnou částku a v příštím roce po projednání ve vládě by měl být předložen zastupitelstvu kraje další upřesňující materiál v rámci předávacího řízení,

Bc. Váhalová – sdělila, že má obavu z financování dalších památek – už tady máme Důl Michal a Landek,

Ing. Tošenovský – odpověděl, že Landek patří soukromé společnosti a Důl Michal patří státu; tady vstupujeme do zcela jiného prostoru, protože zde je snaha, aby do těchto míst směřovala věda, výzkum a školství; tento projekt by mohl danému území velmi pomoci a dostat tam život,

Ing. Klimšová – odpověděla, že záleží na rozhodnutí zastupitelstva kraje, aby mohl být předložen komplexní materiál do vlády – k tomu převodu by opravdu mělo dojít počátkem příštího roku,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2237 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Návrh na darování speciálních hasičských vozidel a universálních ochranných filtrů v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2238 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 89
Návrh na darování zdroje trvalého napájení UPS, typ GALAXY WP, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2239 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Návrh směnit pozemky pro potřeby Multimodálního logistického centra Mošnov a návrh prodat nabyté pozemky v k. ú. Mošnov a Sedlnice do vlastnictví společnosti HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o., Praha

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2240 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Majetkové vypořádání stavby včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2241 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2242 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 93
Informace o nabídce věcí, které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb., učiněné Zlínským krajem ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů"

Předkladatel: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2243 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Dodatek ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, působící v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2244 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 95
Vklad movitého majetku do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., a změny zřizovací listiny Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (38 pro, 2 proti, 17 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2245 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Změna správy nemovitého majetku kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poznamenal, že bude hlasováno o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K materiálu č. 97
Návrh na převod zařízení sociálních služeb Domov Havířov, příspěvková organizace, z Moravskoslezského kraje na příspěvkovou organizaci města Havířov

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2254 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 98 + nové přílohy č. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 a 18
Návrhy na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2255 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 99
Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2007–červen 2008

Předkladatel materiálu: RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., předseda výboru finančního

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poděkoval předsedovi a finančnímu výboru za skvělou práci, kterou odváděli po celé čtyři roky,


K materiálu č. 100
Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2008

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, předseda výboru kontrolního

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poděkoval i kontrolnímu výboru za jeho práci,


K materiálu č. 101
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2007–srpen 2008 (školní rok 2007/2008)

Předkladatel materiálu: Josef Figura, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – poděkovala všem členům výboru a zároveň odboru školství za vždy věcný přístup, který může považovat za přínosný pro rozvoj školství v tomto kraji,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2258 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 102
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu za rok 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Bohumil Auinger, předseda výboru pro dopravu

Diskuse:

p. Lukša – poděkoval předsedovi tohoto výboru Ing. Auingerovi, celému výboru pro dopravu i odboru dopravy za obrovské množství materiálů, které se jim podařilo za celé období zpracovat, a za spolupráci a pomoc,

Ing. Auinger – rovněž poděkoval všem členům výboru za vzornou práci a odboru dopravy, Správě silnic Moravskoslezského kraje, p. o., a Letišti Ostrava, a. s., za velmi dobře zpracovávané podklady,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2259 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 103
Zpráva o činnosti výboru sociálního za období leden až srpen 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Ivan Týle, předseda výboru sociálního

Diskuse:

Ing. Adamec – poděkoval výboru sociálnímu za jeho práci, zejména za pomoc při tvorbě koncepčních materiálů, a zároveň také poděkoval komisi pro občany se zdravotním postižením, kterou vedla Mgr. Adamová,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2260 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 104
Zpráva o činnosti výboru zdravotního za období leden–srpen 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Vít Slováček, předseda výboru zdravotního

Diskuse:

Ing. Veverka – poděkoval členům výboru zdravotního za jejich práci a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Eliášové, Ph.D., a jejím spolupracovníkům za velkou pomoc, kterou mu po celé čtyři roky poskytovali,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2261 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 105
Zpráva o činnosti výboru zahraničního za rok 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Renata Pospiechová, předsedkyně výboru zahraničního

Diskuse:

Ing. Tošenovský – poděkoval výboru zahraničnímu za jeho činnost,


K materiálu č. 106
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán za období listopad 2007 – červen 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Josef Jalůvka, předseda výboru pro územní plán

Diskuse:

Mgr. Drobil – poděkoval nejenom kolegům z výboru pro územní plán, ale i z komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a zejména zaměstnancům z odborů regionálního rozvoje, územního plánování a evropských projektů krajského úřadu, za výbornou práci, kterou odváděli v posledních čtyřech letech,

Ing. Jalůvka – připojil se ke zhodnocení a poděkoval nejen členům výboru pro územní plán, ale i členům výboru pro dopravu, výboru pro životní prostředí, komisi pro rozvoj kraje a příslušným odborům za spolupráci a samozřejmě zaměstnancům odboru územního plánu a stavebního řádu za přípravu podkladů a metodickou pomoc jak obcím, tak dalším subjektům,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2263 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 107
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období listopad 2007 – červen 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru pro životní prostředí

Diskuse:

p. Lukša – poděkoval výboru pro životní prostředí v čele s Ing. Kučíkem a odboru životního prostředí a zemědělství za vynikající práci a připravované materiály, které byly po věcné i odborné stránce připravovány tak, že byly vždy schváleny,

Ing. Kučík – připojil se s poděkováním k p. náměstkovi,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2264 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 108
Závěrečná zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za období leden–srpen 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Pavol Kubuš, předseda výboru pro národnostní menšiny

Diskuse:

Ing. Adamec – poděkoval výboru pro národnostní menšiny a samozřejmě celému odboru sociálních věcí, který mu zabezpečoval materiály,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2265 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 109
Zpráva o naplňování strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006 – 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Pavol Kubuš, předseda výboru pro národnostní menšiny

Diskuse:

Ing. Kubuš – sdělil, že když se před třemi léty přijímala koncepce strategie integrace romské komunity, byly i otázky, zda se má kraj touto problematikou zabývat,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2266 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 110
Návrh Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009 – 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Dagmar Adamová, předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením

Diskuse:

Mgr. Adamová – podala informaci o tom, jak probíhaly práce na přípravě výše uvedeného krajského plánu,

Ing. Tošenovský – poděkoval předsedkyni Mgr. Adamové za její obrovské úsilí a práci, kterou komisi věnovala,


K materiálu č. 111
Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 21. 7. 2008 vč. informace o vyřízení petic za období od 24. 5. 2008 do 25. 8. 2008

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2268 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 112
Návrh na uzavření Smlouvy o výkonu hodnocení Regionálních hodnotitelů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika v 2007 – 2013

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2269 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 113 – byl již projednán


K materiálu č. 114
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2270 – 25/2276 (z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každá zřizovací listina bude mít své číslo usnesení – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 115
Sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek–Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek–Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2277 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 116 – byl již projednán


K materiálu č. 117
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dovybavení oddělení centrálního příjmu

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2278 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 118
Poskytnutí účelové investiční dotace obci Petřvald na realizaci akce "Stavební úpravy křižovatky silnic č. III/4808 a č. I/58 v Petřvaldu u Nového Jičína"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2279 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 119
Účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Horní Benešov a obcím Lichnov a Bordovice na dofinancování staveb kanalizací

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 1 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2280 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 120
Návrh na použití uspořených finančních prostředků z akce Podpora projektů průmyslových zón na aktivity v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2281 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 121
Poskytnutí účelové investiční dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem zpracování studie "Územní stabilizace trasy přeložky silnice I/67 Bohumín – Karviná"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2282 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 122
Poskytnutí účelové dotace městu Studénka na realizaci operativních opatření na silnici č. III/46427 v souvislosti s havárií mostu ev. č. 464-014

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2283 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 123
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací městu Studénka, obcím Bartošovice a Pustějov na pořízení změny územních plánů

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2284 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 124
Návrh optimalizace silniční sítě v Petrovicích u Karviné včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2285 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 125
Žádost o změnu charakteru dotace v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2286 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 126
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2070 body 12) a 14) ze dne 26. 6. 2008 a dále na profinancování a kofinancování projektů "Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice" a "Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom – Kietrz" předkládaných do výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2287 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 127
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2288 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 128
Návrh na nabytí budovy ve Vítkově pro příspěvkovou organizaci Zámek Dolní Životice

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2289 (text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 129
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Staré Hamry na opravy komunikací ve vlastnictví obce

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2290 (text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání obdržela dotazy od členky zastupitelstva kraje Bc. Váhalové, týkající se Dětského domova v Novém Jičíně. Na tyto dotazy bude odpovězeno písemně.


Různé:

JUDr. Babka – poděkoval všem kolegům a kolegyním z ostatních politických klubů za korektnost vzájemných vztahů v tomto volebním období, dále ředitelce krajského úřadu, jakož i všem zaměstnancům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za vytváření dobrých podmínek pro práci členů zastupitelstva,

PaedDr. Nováčková – jménem klubu ČSSD poděkovala všem za spolupráci, ocenila korektnost úředníků, kteří jí vždy velmi ochotně vyhověli, kdykoliv se na ně obrátila, a zejména vyzvedla práci odboru právního a organizačního,

Ing. Adamec – poděkoval všem členům zastupitelstva za dobrou a velmi korektní spolupráci a ocenil rovněž spolupráci s hejtmanem kraje a ředitelkou krajského úřadu, a to jak v rámci rady kraje, tak i v zastupitelstvu,

Ing. Stanjura – uvedl, že rada kraje přijala v roce 2005 poněkud ambiciózní projekt pod názvem "Cesta vpřed", který vytýčil rozvojové cíle pro náš kraj,


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise Ing. Slováček poděkoval vedoucímu odboru právního a organizačního JUDr. Býmovi, PhD., za spolupráci s návrhovou komisí při přípravě usnesení v celém volebním období. Dále uvedl, že návrhová komise posoudila průběh dnešního jednání s tím, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.

Návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


Zhodnocení volebního období 2004–2008

Hejtman kraje Ing. Tošenovský provedl krátké zhodnocení uplynulého volebního období zastupitelstva kraje a informoval přítomné o výsledcích, které byly dosaženy v našem kraji v jednotlivých oblastech během posledních čtyř let.

Poděkoval za práci a profesionalitu náměstkům hejtmana kraje, členům rady kraje, vedoucím odborů a ředitelce krajského úřadu. Členům zastupitelstva kraje obzvlášť poděkoval za příkladný korektní přístup při projednávání materiálů v průběhu celého volebního období. V závěru svého vystoupení předal slovo ředitelce krajského úřadu JUDr. Kafkové.

JUDr. Kafková – rovněž poděkovala všem zaměstnancům krajského úřadu za korektní a dobrou spolupráci, a to zejména při přípravě obrovského množství materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje. Uvedla, že jí obzvlášť těší, že ani kontroly z ministerstev neměly k práci našeho úřadu žádné připomínky. Doplnila, že 54 % zaměstnanců krajského řadu vykonává i státní správu. Poděkovala za spolupráci i všem členům zastupitelstva kraje a těm, kteří kandidují ve volbách do 3. volební období zastupitelstva, popřála hodně štěstí a úspěchů.


Závěr:

Hejtman kraje Ing. Tošenovský ukončil poslední zasedání zastupitelstva kraje ve volebním období 2004–2008, v jehož závěru zazněla státní hymna.


Přílohy:

  1. Schválený program 25. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 25/2142–25/2290
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 3. 10. 2008

Zápis včetně příloh ověřili:
PaedDr. Hana Nováčková
Ing. Andreas Hahn

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.