Menu

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:10, ukončení v 11:30)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

25. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 45 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 5 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje dále uvedl, že zápis z 25. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že dne 20. června 2012 obdržel od Ing. Jana Stoklasy písemné oznámení o jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže politické strany podle pořadí určeného počtem hlasů, které obdržel. Novým členem zastupitelstva kraje se tak dnem 21. června 2012 stal MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, člen volební strany ČSSD, který následně složil slib člena zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dal hlasovat o návrhu usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí oznámení Ing. Jana Stoklasy o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje
  2. bere na vědomí, že členem zastupitelstva kraje se dnem 21. 6. 2012 stal MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
  3. stanoví v souladu s bodem 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/57 ze dne 18. 12. 2008 neuvolněnému členu zastupitelstva kraje MUDr. Mgr. Vladimíru Plačkovi ode dne 5. 9. 2012 měsíční odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a za výkon funkce člena výboru zdravotního ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010"

• schváleno (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2196 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Ověření zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 24. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 6. 6. 2012, byli paní Milada Otáhalová a Ing. Libor Nowak. Paní Milada Otáhalová sdělila, že zápis přečetla a že odpovídá průběhu zasedání. Ing. Libor Nowak se z dnešního zasedání písemně omluvil s tím, že zápis přečetl a že souhlasí s průběhem zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2197 – pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 5. 9. 2012 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2198 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2199 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 6. 6. 2012 se konalo 7 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 6. 6. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 19. 6. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 26. 6. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 7. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 24. 7. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 8. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 8. 2012 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Ing. Jaroslav Palas sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 5. 9. 2012,


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 0
Předání certifikátu o zavedení systému EMAS

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo přítomnému zástupci společnosti CERT‑ACO panu Ing. Pavlu Charvátovi,

Ing. Pavel Charvát – sdělil, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje je prvním z krajských úřadů, který získává osvědčení o zavedení systému environmentálního řízení, tzv. EMAS,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval Ing. Pavlu Charvátovi za předání uvedeného osvědčení a zároveň i ocenění.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 8. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2201 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2 + nová příloha č. 4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že si tento poměrně obsáhlý materiál pečlivě prostudoval, a vznesl dotaz k tabulce "Odvětví prezentace kraje a ediční plán", kde je rozpočet přes 22 mil. Kč; vzhledem k tomu, že výsledky v této oblasti nejsou potěšitelné, zajímalo by ho, jak tato prezentace kraje probíhala, za co se ty peníze utratily a kdo je za tuto činnost zodpovědný,

Ing. Jaroslav Palas – k dotazu na ediční plán požádal o vyjádření vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře,

PaedDr. Vlastislav Kuchař – sdělil, že co se týče edičního plánu, dá se v podstatě shrnout do dvou základních oblastí – první oblastí jsou oddělením pro vztahy s veřejností shrnuté požadavky potřeb jednotlivých odborů krajského úřadu, které jednak splňují svou informační povinnost vůči občanům kraje a jednak reagují na podněty, které z veřejnosti dostávají,

Ing. Jaroslav Palas – k "Moravskoslezské kartě" poznamenal, že tato stojí 20 mil. Kč oproti té pražské, která stála 1 mld. Kč,

Ing. Ivo Muras – sdělil, že "Moravskoslezská karta" byla hodně diskutována a peníze byly na ni uvolňovány postupně v posledních dvou letech; původní koncepce "Moravskoslezské karty" byla opuštěna a teď se karta v podstatě jmenuje "ODISka" – tento program byl schválen v roce 2010, kdy bylo přesně řečeno, jaké budou náklady a pověřena byla společnost Koordinátor ODIS, s. r. o., která zajišťuje veškeré věci kolem karty a zavedení této karty; v současné době vrcholí zkušební provoz, dá se říct, že už funguje koordinace mezi společnostmi TQM Holding s.r.o, Českými dráhami, a.s., a Dopravním podnikem Ostrava a.s. a koncem října by měla být zahájena kampaň na propagaci této "ODISky", která skutečně zajistí to, že občan může mít jednu kartu a bude moci na ní cestovat ve všech dopravních prostředcích – je to opravdu průkopnický projekt,

Ing. Jaroslav Palas – poznamenal, že v tomto projektu se udělalo za relativně málo peněz hodně práce,

Mgr. Věra Palková – k dotazu k oblasti rozvoje lidských zdrojů uvedla, že první rok po volbách fungovala v oblasti lidských zdrojů komise a zúčastnili jsme se i schůze na celostátní úrovni; pak jsme v našem kraji založili "Moravskoslezský pakt zaměstnanosti", který si na daleko širší bázi klade za cíl získat peníze do tohoto kraje na řešení nezaměstnanosti,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Tomášovi Kotyzovi k zodpovězení dotazu týkajícího se "Místní agendy 21",

Ing. Tomáš Kotyza – uvedl, že čerpání prostředků na zavedení a udržení "Místní agendy 21" v Moravskoslezském kraji je v tuto chvíli naprosto v souladu s harmonogramem; drobné změny v té časovosti jsou způsobeny poměrně složitými postupy, které souvisejí s realizací projektů, které jsou financovány Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí s různými výšemi tzv. "zádržného", které může v zásadě být uvolněno až po dosažení jistých kroků – takže v tuto chvíli tam opravdu žádný problém není,

Ing. Josef Jalůvka – poděkoval za odpovědi všem, speciálně náměstkyni hejtmana kraje, protože očekával i od ostatních garantů z vedení kraje, že se přihlásí k těmto tématům; nicméně si myslí, že role rady jako interaktivního managementu rozvoje lidských zdrojů je nezastupitelná,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2202 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví krizového řízení

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2203 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2204 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2205 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2206 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice a městu Bohumín na výstavbu dopravní infrastruktury

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2207-25/2208 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 8
Informace o vícepracích v rámci investiční akce "Modernizace energetiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava" a změna záměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem v letech 2013-2020

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2209 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Dotace městu Orlová na zpracování projektové dokumentace akce "Orlová – sesuv Olmovec II"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2210 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Společný program na výměnu kotlů – zmocnění rady kraje k rozhodování o dotaci

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2211 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Příspěvky na podporu včelařství v roce 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2212 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Dotace statutárnímu městu Karviná na projekty na ochranu životního prostředí

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2213 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Dotace městysu Spálov

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2214 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací obcím Václavovice a Bystřice

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2215 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Změna smlouvy o poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Ostravsko na prezentaci regionálních potravin

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2216 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2217 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Profinancování a kofinancování projektu "Snižování ekologické zátěže životního prostředí způsobené skládkováním komunálního odpadu" v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2218 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Dotace obci Bernartice nad Odrou

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2219 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2220 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2221 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02777/2009/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2222 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 01972/2011/RRC se společností ELEKTRO – FA. PAVELEK, s. r. o.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2223 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím Střítež, Háj ve Slezsku a Rusín

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2224 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00879/2012/RRC uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a obcí Osoblaha

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – sdělil, že v návrhu usnesení je nesprávně uvedeno datum ukončení projektu "do 30. 6. 2012" místo "do 30. 6. 2013", a požádal o provedení této úpravy,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schválen (45 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2225 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – 17. skupina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2226 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 s obcí Horní Město

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2227 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Návrh na změnu způsobu stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a návrh na částečné prominutí odvodu a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2228 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace s Ostravskou univerzitou v Ostravě

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2229 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – úprava podmínek dle žádostí příjemce

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2230 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Návrh na zahájení realizace projektů z oblasti školství předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2231 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu "Modernizace výuky informačních technologií"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2232 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů "Transformace Zámku Dolní Životice" a "Transformace Zámku Nová Horka" a zahájení realizace projektu "3. etapa transformace organizace Marianum"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2233 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu "Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2234 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na ukončení přípravy pozastavených projektů a projektů ve stádiu přípravy

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – vznesl dotaz na náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Vzientka k příloze č. 1 předloženého materiálu, a to k pozastavení projektu "Marketingové strategie cestovního ruchu Moravskoslezského kraje v Polsku", který se mu zdá být jako užitečné téma – z jakých důvodů byl tento projekt zastaven a zda za něj bude nějaká náhrada,

Ing. Jaroslav Palas – požádal o vyjádření vedoucího odboru evropských projektů Ing. Hynka Orsága,

Ing. Hynek Orság – odpověděl, že po jednání s kolegy v Polsku vyhodnotili stav tohoto operačního programu s tím, že skutečně nebyli schopni nalézt dostatečné množství finančních prostředků k tomu, aby projekt byl vůbec zahájen – bohužel ani v tuto chvíli už nejsou na operačním programu dostatečné finanční prostředky, budeme proto spoléhat na to, že snad v příštím programovacím období by mohly být tyto typy ve spolupráci s kolegy z Polska i ze Slovenska znovu zahájeny,

Ing. Jiří Vzientek – doplnil, že to neznamená, že bychom nedělali reklamní a marketingové propagace v Polsku, protože samozřejmě tyto propagační aktivity tam běží navzdory tomu, že tento projekt není realizován,

Ing. Jaroslav Palas – požádal o odpověď na dotazy Ing. Josefa Jalůvky ještě náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného,

Ing. RSDr. Karel Konečný – sdělil, že co se týče elektronických identifikačních náramků, byl tento projekt trochu potlačen vzhledem k tomu, že jsme začali sjednocovat fyzické procesy v rámci našich zdravotnických zařízení; v další etapě lze samozřejmě počítat s tím, že bude pokračováno v další elektronizaci v této oblasti; v tuto chvíli jsme upřednostnili sjednocení logistických procesů – do konce roku by měl být celý projekt dokončen; je to administrativně poměrně náročná záležitost,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (41 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2235 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování u projektů předkládaných do Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2236 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci pro oblast podpory 2.4 Marketing regionu

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2237 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádosti o dotaci a zahájení realizace projektů v sociální oblasti

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2238 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2239 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Nepeněžitý vklad nemovitého majetku do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2240 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2241-25/2249 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 41
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2250 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Jagello 2000

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2251 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Poskytnutí účelové investiční dotace obci Jindřichov

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2252 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Žádost Městské knihovny Bruntál a Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2253 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2254-25/2257 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 46
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrhy na nabytí nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2258 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Žádost města Bruntál o změnu struktury nákladového rozpočtu v příloze dotační smlouvy v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2259 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Návrh darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2260 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2261 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrhy převodů pozemků v Průmyslové zóně Nošovice

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2262 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy na nákup nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2263 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh daru části areálu Dolu Hlubina zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2264 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2265 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v Průmyslové zóně Nošovice – výsledky výběrového řízení a souhlas se zřízením předkupního práva

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2266 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2267 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2268 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57 + nové přílohy č. 1, 10, 14 a 19
Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2269 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Zpráva o činnosti výboru finančního za období prosinec 2011 – květen 2012

Předkladatel materiálu: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2270 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn – poděkoval vedoucí odboru kontroly a interního auditu Ing. Ivaně Durczokové a Ing. Martinu Vlčkovi, kteří spolupracovali při přípravě materiálů na jednotlivá zasedání kontrolního výboru, a popřál jim hodně úspěchů v dalších činnostech a v dalších letech,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2271 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2011 – červen 2012 (školní rok 2011/2012)

Předkladatel materiálu: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – poděkovala za čtyřletou velmi zodpovědnou práci členům uvedeného výboru, který nemá vůbec jednoduchou úlohu – kromě toho, že se musí pravidelně scházet a řešit běžné věci, tak měl na starosti velmi nepopulární téma – optimalizaci – a také jeho členové pravidelně vyhodnocovali celou řadu aktivit mimo běžné dotační tituly, což jim zabíralo spoustu práce i v sobotu a v neděli,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2272 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2011 do června 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předseda výboru pro národnostní menšiny

Diskuse:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – poděkoval členům výboru pro národnostní menšiny a také pracovníkům odboru sociálních věcí za perfektní servis po celé čtyři roky,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2273 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období listopad 2011 až červen 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro územní plánování

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2274 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2011 – srpen 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Alena Krušinová, předsedkyně výboru zdravotního

Diskuse:

Mgr. Alena Krušinová – poděkovala všem členům výboru zdravotního, i když ta docházka někdy "vázla", a hlavně p. Charlottě Krupové za vynikající servis a všem pracovníkům odboru zdravotního za připravované materiály,

Ing. RSDr. Karel Konečný – poděkoval rovněž všem členům výboru zdravotního za práci v uplynulém volebním období – nebyla to práce jednoduchá, byla připravena řada koncepčních materiálů a bylo vždy hledáno řešení, aby se to zdravotnictví v Moravskoslezském kraji posunulo kousek dál,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2275 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za období listopad 2011 – červenec 2012

Předkladatel materiálu: Dušan Doležel, předseda výboru pro životní prostředí

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – toto hlasování prohlásil za zmatečné – pořadové hlasování č. 69,


K materiálu č. 65
Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období leden až září 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru zahraničního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2277 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Miroslav Boublík, předseda výboru pro dopravu

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2278 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období od prosince 2011 do června 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Dana Váhalová, předsedkyně výboru sociálního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2279 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje v období od prosince 2011 do července 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Ing. Iva Tichá, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

Diskuse:

Mgr. Ing. Iva Tichá – poděkovala členům výboru pro kulturu a památky za jejich aktivní účast na jednáních výboru a zaměstnancům odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, kteří jim vždy to jednání připravili,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2280 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období 11/2011-5/2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík – poděkoval za velký kus vykonané práce jednak všem z odboru školství, mládeže a sportu, kteří spolupracovali s výborem pro tělovýchovu a sport, panu vedoucímu odboru a náměstkyni hejtmana kraje a také všem členům výboru napříč politickým spektrem, kteří se aktivně jednání výboru zúčastňovali,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2281 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Informace o vyřízení dotazů vznesených členem zastupitelstva kraje p. Martinem Sliwkou na 24. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 6. 6. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2282 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 18. 5. 2012 do 6. 8. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 5. 2012 do 10. 8. 2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2283 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Návrh dodatku č. 8 a návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2284 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje v oblasti základního školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2285 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2286-25/2477 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 75
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizací Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2478 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2479-25/2482 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 77
Průběžná informace o postupu ve věci pronájmu nemocnice v Novém Jičíně

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že zároveň hovoří i k následujícímu materiálu č. 78, a konstatoval, že když ten pavilon ve Frýdku‑Místku má projektovou cenu zhruba 540 mil. Kč, v čem tedy pak spočívá ta obrovská výhodnost pronájmu celkově vybavené nemocnice se všemi pavilony v Novém Jičíně za poloviční cenu – přičemž nemá nic proti společnosti Agel, a.s., která odvádí samozřejmě kvalitní práci,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že ve Frýdku‑Místku se jedná o stavbu pavilonu chirurgických oborů, která nahrazuje demolici, která tam byla provedena – dnes je Frýdek‑Místek v provizorním havarijním režimu, tzn. ta potřeba tam jednoznačně je; uvedená suma je nyní výrazně nižší, než byla původně projektovaná, ještě před čtyřmi lety se předpokládalo, že bude financována ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví – pak došlo k přehodnocení a tato stavba byla zařazena v rámci evropských peněz,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – neschválen (32 pro, 1 proti, 13 se zdrž.) – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 83.


K materiálu č. 78
Návrh na zahájení zadávacího řízení pod označením "Zhotovení stavby »Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku‑Místku«", poř. č. 219/2012

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Petr Konůpka – dotázal se, jak je možné, že se stala tak vážná chyba v zadávacím řízení, která ohrožuje celou stavbu, a kdo za to může,

Ing. RSDr. Karel Konečný – odpověděl, že skutečně ty původní záměry byly takové, že stavba bude zabezpečována zároveň s nákupem přístrojové techniky – ukazuje se, že tato kombinace nebyla nejvhodnější, a proto tato akce byla přehodnocena a rozdělena na čtyři, místo na tři výběrová řízení,

Ing. Petr Konůpka – sdělil, že odpovědi moc nerozuměl a že se ptal jednoduše na to, kde se stala chyba a kdo za to může – to, že kombinace nebyla nejvhodnější, není pro něho odpověď,

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že rada kraje tuto zakázku zrušila z toho důvodu, že byla upozorněna na to, že přišly desítky připomínek ze strany zájemců o tuto zakázku a vznikla situace, kdy by nebylo možno vyhodnotit objektivně tuto zakázku, proto bylo doporučeno, aby se tato zakázka vyhlásila znovu,


K materiálu č. 79
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2484-25/2507 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 80
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, a Fontána, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2508-25/2509 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 81
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (41 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2510 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2511 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v letech 2011-2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2512 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2513 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Návrh vzájemných převodů nemovitostí mezi krajem a městem Nový Jičín

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (33 pro, 0 proti, 16 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2514 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Návrh na kofinancování a profinancování a zahájení realizace projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že se sice hlásil už k předchozímu materiálu č. 85, a uvedl, že nechtěl věřit tomu, že město Nový Jičín chce hotel Praha do svého majetku, ale zřejmě to koalice ví, protože hlasovala "pro", takže "pomož jim Pán Bůh",

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení k materiálu č. 86 – schválen (42 pro, 1 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2515 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti silniční dopravní infrastruktury

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2516 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2517-25/2520 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech dodatcích najednou s tím, že každý dodatek bude mít své číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 89
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2012/2013"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 1 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2521 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2012

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2522 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 91
Návrh na poskytnutí účelových dotací obcím na výdaje spojené s financováním nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období května a června 2010 v Moravskoslezském kraji z Fondu solidarity EU

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2523 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92


K materiálu č. 93
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Novostavby a rekonstrukce objektů pro sociální služby", poř. č. 210/2012

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Mgr. Dagmar Horváthová – dotázala se, zda by se členové zastupitelstva kraje mohli dozvědět členy výběrových komisí u bodů č. 93, č. 94 a č. 95,

Mgr. Věra Palková – sdělila, že v této záležitosti obdržela od Mgr. Dagmar Horváthové písemnou žádost, takže měla prostor si to zjistit,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (37 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2524 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Výběr zhotovitele stavby »Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice«", poř. č. 221/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (40 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2525 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 95
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Realizace stavby – Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká", poř. č. 227/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2526 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Poskytnutí dotací v rámci programu "Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2527 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 97
Ústní informace o průběhu optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu krajských zdravotnických zařízení

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – poté prohlásil hlasování za zmatečné (pořadové hlasování č. 102) s tím, že nedal slovo předkladateli tohoto bodu Ing. RSDr. Karlu Konečnému,

Ing. RSDr. Karel Konečný – sdělil, že smyslem jeho vystoupení je seznámit členy zastupitelstva kraje s průběhem optimalizace a restrukturalizace lůžkového fondu v našich krajských zdravotnických zařízeních,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o návrhu usnesení, který byl k tomuto bodu předložen členům zastupitelstva kraje na stůl:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí ústní informace o dosavadním postupu kraje v rámci jednání se zdravotními pojišťovnami o restrukturalizaci a optimalizaci lůžkového fondu v krajských zdravotnických zařízeních
  2. podporuje zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče v krajských zdravotnických zařízeních v rozsahu návrhu kraje a vyjadřuje podporu při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, zejména v rámci orlovského pracoviště Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, oddělení chirurgie, ortopedie a rehabilitace",

• návrh usnesení byl schválen (34 pro, 0 proti, 12 se zdrž.) – přij. usn. č. 25/2528 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – poděkoval odboru investičnímu a majetkovému v čele s vedoucím odboru Ing. Milanem Novotným za servis a pomoc při práci investiční komise rady kraje a také těm aktivním členům investiční komise a popřál všem kolegům a kolegyním hodně úspěchů v práci i v osobním životě,

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že bývá dobrým zvykem provést určité hodnocení z pozice opozičního politika; Občanská demokratická strana se proto rozhodla udělit vysvědčení současné krajské koalici, ve kterém hodnotí tuto koalici v šesti oblastech – komunikativnost, pracovitost, odbornost, prezentační schopnosti, důvěryhodnost a ostatní,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval Mgr. Ivanu Týle za toto vystoupení, které bylo skutečně hodno opozice, a popřál mu také hodně úspěchů v jeho dalším osobním životě,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že má rád vtip a nadsázku a že předané vysvědčení má písmo "velmi dobré", grafická úprava je rovněž "velmi dobrá", ten obsah už samozřejmě odpovídá tomu, kdo ho psal – a ani by nepředpokládal, že by to bylo napsáno trochu jinak,

Miroslav Novák – jménem klubu ČSSD poděkoval za vysvědčení, které obdrželi,

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – poděkoval členům komise pro vědu, výzkum a vysoké školy, kterou v uplynulém čtyřletém období vedl, i za skvělý servis úřadu, který byl této komisi poskytován; projekty, které byly díky této komisi a vedení kraje realizovány, byly hodnoceny velmi pozitivně, což je zásluha všech členů komise,

Mgr. Dagmar Horváthová – uvedla, že jí to nedá, aby nepoděkovala osobně členu zastupitelstva kraje p. Pavlu Lukšovi za jeho "svědomitou" práci v zastupitelstvu kraje i ve výborech s tím, že pevně věří, že získané finanční prostředky, které získal např. ve výboru pro životní prostředí, bude alespoň věnovat některému z dětských domovů nebo domovů důchodců,

Ing. Petr Adamec – připojil se za klub KDU-ČSL s poděkováním za spolupráci všem členům zastupitelstva kraje, všem zaměstnancům krajského úřadu poděkoval za perfektní servis a zázemí pro práci členů zastupitelstva kraje, poděkoval samozřejmě i všem ředitelům organizací za jejich práci a popřál všem do dalšího profesního politického i osobního života vše nejlepší,

plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – sdělil, že byl pověřen generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky, aby předal čestnou medaili hejtmanovi kraje Ing. Jaroslavu Palasovi,

Ing. Jaroslav Palas – poděkoval za toto ocenění.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že jediný dotaz vznesený na dnešním zasedání byl od Mgr. Dagmar Horváthové na složení výběrových komisí a že uvedený dotaz byl již vyřešen v průběhu diskuse na tomto zasedání.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise JUDr. Josef Babka sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Konstatoval, že materiál č. 92 byl z návrhu programu zastupitelstva kraje vypuštěn, materiál č. 24 byl schválen s úpravou termínu a materiál č. 77 byl projednán bez přijetí usnesení.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že se domnívá, že všichni společně v tomto čtyřletém období, ať už koalice nebo opozice, působili skutečně ve složitých podmínkách, protože na příjmové stránce prostřednictvím daňového plnění dostali téměř o 2 mld. Kč méně, než jejich předchůdci, a to je v rozpočtu určitě znát – musely se volit cesty, aby byly zabezpečeny základní funkce tohoto kraje, a to tak, aby občané nepocítili nedostatek finančních prostředků; některé oblasti se musely zracionalizovat, zefektivnit, kromě toho v průběhu prvních dvou let postihly náš kraj povodně – do sanací po těchto povodních se musely vložit nemalé finanční prostředky, samozřejmě pomohla pojišťovna i stát, ale mj. musely být vloženy i naše vlastní finanční prostředky – přesto všechno se podařilo udržel nastavený rating na úrovni "A2" se stabilním výhledem,


Přílohy:
Schválený program 25. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 25/2196-25/2528
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 14. 9. 2012

Zápis včetně příloh ověřili:
PaedDr. Hana Nováčková
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.