Menu

konaného dne 18. 2. 2009 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:05, ukončení ve 14:50)

Přítomni:

Omluveni:

3. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 47 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas sdělil, že členové zastupitelstva kraje obdrželi na stůl písemný materiál Českého statistického úřadu nazvaný "Krátká, přesto již historie voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje" a na nosiči CD "Statistickou ročenku Moravskoslezského kraje 2008". Dále byly na stůl předloženy nové návrhy usnesení k materiálům pod čísly 6, 15, 43, 46, 49 a 57 a písemné stanovisko výboru finančního k materiálům předkládaným dnešnímu zasedání zastupitelstva kraje.

Ing. Jaroslav Palas dále uvedl, že na základě dnešní schůze rady byl dnes na stůl předložen ještě materiál pod číslem 60 "Informace o došlých dopisech adresovaných zastupitelstvu kraje v souvislosti s regulačními poplatky ve zdravotnictví za období od 10. 2. 2009", dále materiál pod číslem 61 "Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od smlouvy o financování akce z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 v rámci Společného regionálního operačního programu a Smlouvy o financování akce z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu, uzavřených se společností ITALIA TRANSPORT, s. r. o.," a materiál pod číslem 62 "Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje".

Dále Ing. Jaroslav Palas doporučil doplnit návrh programu ještě o bod pod číslem 63 – ústní informaci člena rady kraje Ing. Jana Stoklasy pod názvem "Podpora žádosti statutárního města Ostravy k urychlenému převodu nemovitostí v areálu Městské nemocnice Ostrava z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Ostrava".

Ing. Jaroslav Palas sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen rovněž na stůl, s doplněním o bod 63. S úvodním slovem předkladatele včetně krátké prezentace bude předložen materiál číslo 38.

Materiál pod číslem 59 "Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení sdělení předsedy Krajského soudu v Ostravě k volbě přísedících pro rok 2009" doporučil hejtman kraje projednat ihned po 1. přestávce, tj. cca v 11.15 hodin, z důvodu přítomnosti místopředsedy Krajského soudu v Ostravě JUDr. Víta Veselého. Následně doporučil projednat materiály pod čísly 53 a 56 vzhledem k tomu, že u jejich projednávání budou přítomny přizvané kandidátky na členky představenstev obchodních společností.

Připomínky k návrhu programu:

Ing. Zbyněk Stanjura – navrhl zprávu o činnosti rady kraje, která je nyní uvedena v bloku "Zahájení", zařazovat jako řádný bod, např. pod číslem 1a),

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana Novotná.


Ověření zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 18. 12. 2008, byli PaedDr. Hana NováčkováIng. Ivan Strachoň. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a že k němu nemají žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/77 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/78 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/79 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 18. 12. 2008 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 18. 12. 2008 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 1. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 21. 1. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 28. 1. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 2. 2009 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje projednala materiály, které byly předloženy dnes na stůl pod čísly 60 až 62.


K materiálu č. 1
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/80 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě 2009"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 2 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/81 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 20. 11. 2008 do 23. 1. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/82 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Návrh na změnu schválených návratných finančních výpomocí na rok 2009 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Petr Adamec – sdělil, že za klub KDU-ČSL předložený návrh podpoří,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/83 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Účelová neinvestiční dotace subjektu Český svaz ochránců přírody Základní organizace Nový Jičín na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy k zajišťování záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů a komplexní péče o handicapované živočichy

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/84 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6 + nový návrh usnesení
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 Českému hydrometeorologickému ústavu na provoz vybraných monitorovacích stanic a vzorkovačů sledující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a na zajištění informační podpory

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/85 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Odry a městu Fulnek účelově určených na zabezpečení spolufinancování akcí v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/86 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona městu Rýmařov

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/87 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu "Vita – občanské sdružení" na podporu a rozvoj činnosti terénních středisek ekologické výchovy pro rok 2008

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/88 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Úleva z odvodu za porušení rozpočtové kázně a úleva z penalizace pro subjekty Natura Opava-Czech Republic a Vita – občanské sdružení

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Pavol Lukša – doporučil rozdělit hlasování na dvě části tak, že o každém subjektu bude hlasováno zvlášť,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 11
Žádost obce Metylovice a statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o úlevu z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/90 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje a žádost o změnu názvu projektu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/91 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2009

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/92 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 na podporu aktivit v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/93 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15 + nový návrh usnesení
Návrh na poskytnutí neinvestičních finančních prostředků v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/94 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Pavel Drobil – dotázal se náměstka hejtmana kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., kolik z částky 15,5 mil. Kč činí návrh na zpracování strategie Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 a kolik činí návrh na regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že při definování uvedené dotace bylo vycházeno z částky 16 mil. Kč schválené na minulém zasedání zastupitelstva kraje na podporu řádu veřejné služby a že v rozpočtu máme i částku ve výši 2,5 mil. Kč, která měla být určena na vytvoření programu rozvoje kraje, resp. regionální inovační strategie,

Mgr. Pavel Drobil – uvedl, že předpokládá, že tato rada bude mít své programové prohlášení, což je dle jeho názoru skutečně to relevantní, čím se rada kraje bude řídit, co bude směrodatné pro rozvoj Moravskoslezského kraje pro toto volební období,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že o potřebě zpracování uvedených materiálů vedl diskuse jak s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., tak s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty v tomto regionu, a že především ta regionální inovační strategie i s ohledem na možnosti čerpání finančních prostředků z operačního programu VaVpI je silně postrádána,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že dle jeho názoru je praxe taková, že reálná politická rozhodnutí bývají jiná, než bývá uváděno v takovýchto strategických materiálech,

Ing. Evžen Tošenovský – ke sdělení náměstka hejtmana kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., týkajícímu se operačního programu VaVpI podotkl, že Agentura pro regionální rozvoj, a.s., s tím nemá dle jeho názoru skoro nic společného,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že o programu VaVpI a o aktivitách vysokých škol a dalších institucí hovořil jako o příkladu toho, že existuje několik projektů a že soulad s požadavky podnikatelské sféry není až tak velký,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (42 pro, 0 proti, 17 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/95 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem, nové projekty určené k zahájení přípravy v I. čtvrtletí roku 2009, předložení žádostí o podporu a zahájení realizace projektů, zabezpečení jejich profinancování a kofinancování

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Pavel Drobil – sdělil, že tento materiál je přesným důkazem toho, kam dát peníze,

Ing. Jaroslav Palas – reagoval na připomínku Mgr. Pavla Drobila k tomu, že některé materiály končí v šuplíku,

Mgr. Pavel Drobil – uvedl, že on sám dával před dvěma lety návrh na to, aby se tyto materiály nezpracovávaly,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že toto vedení nepozastavilo k dnešnímu dni realizaci ani jednoho z projektů,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že je škoda, že tyto informace nebyly dány do předloženého materiálu,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že v příloze č. 3 k předloženému materiálu je uvedeno, kdy byly projekty pozastaveny, a že se o nich rozhodovalo v zastupitelstvu,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal přesto o písemnou odpověď z důvodu, že zde v zastupitelstvu kraje je nyní přibližně 50 % nových členů a že nebude žádný problém předložený materiál o toto doplnit,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – požádala o odpověď na to, zda se změnil seznam škol, proč se změnil a zda se spolupracovalo s Ministerstvem životního prostředí, protože na straně kraje problémy nebyly,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo vedoucímu odboru evropských projektů Ing. Hynku Orságovi,

Ing. Hynek Orság – ubezpečil členy zastupitelstva kraje, že všechny projekty, které byly v přípravě, resp. které jsou v realizaci, stále běží; v tuto chvíli je až na dvě školy v realizaci těch 10 škol, které uspěly v tzv. 2. výzvě, v přípravě je 27 školských zařízení, projektové dokumentace budou hotovy nejpozději do konce března a skutečně problémy na straně Ministerstva pro životní prostředí stále přetrvávají,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dotázala se, jakého rázu jsou ty problémy na straně Ministerstva pro životní prostředí a v čem ten problém spočívá – co by se pro to dalo dělat,

Ing. Hynek Orság – odpověděl, že zdůvodnění je jednoduché, a to nedostatek finančních prostředků, protože ty předchozí výzvy téměř vyčerpaly kompletně alokaci v dané prioritní ose – je zapotřebí provést přesuny finančních prostředků z jiných prioritních os a nastavit takové parametry, aby uspěly jen ty nejlepší projekty,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že to tedy znamená, že problém není na straně kraje, ale Ministerstva pro životní prostředí,

Mgr. Pavel Drobil – požádal, aby pro příště bylo v předkládaných materiálech v důvodové zprávě uvedeno, že projekty byly pozastaveny nikoli rozhodnutím nové rady, ale proto, že přetrvávají problémy, které způsobila původní pozastavení,

Mgr. Věra Palková – vrátila se k operačnímu programu životního prostředí, který se právě týká snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení – jedná se skutečně o přípravu 23 škol pro velmi úspěšný projekt, kdy bychom měli dostat finanční prostředky na zateplení škol,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – slíbil, že do příště bude materiál zpracován tak, jak požaduje Mgr. Pavel Drobil, a že bude přehlednější pro mnohé členy zastupitelstva,

Pavol Lukša – dotázal se, zda projekty na letišti jsou pozastaveny z důvodu notifikace,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že co se týče letiště a těch projektů, které tam byly pozastaveny, tak ty byly pozastaveny v minulosti z důvodu, že jejich realizátorem v podstatě nebude Moravskoslezský kraj, ale byly převedeny na letiště z titulu výhodnosti odečtu daně z přidané hodnoty,

Pavol Lukša – poznamenal, že pak by tedy bylo lepší než "letiště pozastaveno" uvést "převedeno na Letiště Ostrava",

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl, že jak už uváděl, do příště, když bude ten materiál předkládán, bude to i s předkladem,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/96 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na zahájení přípravy, předložení žádosti, profinancování a kofinancování projektu "Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu" v rámci programu celoživotního učení Partnerství Comenius Regio

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/97 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Žádost o povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal, aby bylo o návrhu usnesení hlasováno odděleně, a to o bodu 1a) se změnou textu na "nepovolit úlevu …" a o bodu 1b) v původním znění,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – vysvětlil, z jakého důvodu byl předložen návrh usnesení k tomuto materiálu – jedná se o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje servis obcím v celé řadě věcí bez nároku na honorář; nikdo nepochybuje o tom, že poskytnutí finančních prostředků na využití osobního automobilu je věcné pochybení,

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že je to docela lukrativní věc,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 20
Žádost o snížení splátek či posečkání se splátkami u splátkového kalendáře odvodu za porušení rozpočtové kázně subjektu Ladislav Kundrát, IČ 67330886

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – informoval členy zastupitelstva kraje o tom, že těch firem, které čerpaly v rámci programu SROP, je celá řada a nastavená hodnotící kritéria jsou poměrně přísná i z hlediska jednotlivých sankcí,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/99 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2070 bod 4) ze dne 26. 6. 2008 ve věci profinancování a kofinancování projektu "Eurobeskydská běžecká magistrála", změnu názvu projektu a celkových nákladů projektu, předložení a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Beskydská magistrála"

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (44 pro, 3 proti, 13 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/100 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/101 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2009"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

PhDr. Jaroslava Wenigerová – uvedla, že ví, že být členem výběrové komise na cokoliv je velice obtížné a určitě ty komise dělají všechno pro to, aby z finančních prostředků, které jsou, uspokojily ty žádosti,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


Ing. Zbyněk Stanjura – požádal o přestávku pro poradu politického klubu ODS.

(přestávka)


K materiálu č. 59
Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení sdělení předsedy Krajského soudu v Ostravě k volbě přísedících pro rok 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/103 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh personálních změn v představenstvu a dozorčí radě obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – uvedl, že vzhledem k tomu, že se v tomto materiálu předkládá návrh na volbu členů představenstva uvedené obchodní společnosti, byla na dnešní zasedání přizvána i paní Lenka Fridvalská, která není členkou zastupitelstva kraje,

Ing. Evžen Tošenovský – doporučil hlasovat zvlášť o 1. části navrženého usnesení, tj. do bodu 3), a o dalších bodech pak hlasovat zvlášť,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal, aby se navržení kandidáti na členy představenstva osobně představili a sdělili své představy v těchto funkcích,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – odpověděl na dotaz na zmíněné změny v představenstvu – je to dáno tím, že dva pracovníci již v Agentuře pro regionální rozvoj nepracují, paní Lenka Fridvalská v agentuře pracuje a má na starosti oblast financí a náměstek hejtmana kraje Ing. Jiří Vzientek byl nominován z důvodu, že agentura pracuje s nemalými finančními prostředky kraje, takže bylo považováno za vhodné posílit tu kontrolní, resp. i výkonnou funkci,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dotázala se Ing. Jiřího Vzientka na jeho představu působení v jeho nové funkci,

Ing. Jiří Vzientek – uvedl, že cílem je posílení kontrolní funkce nejenom v dozorčí radě, ale i v představenstvu agentury, získání přesného přehledu, jakým způsobem agentura nakládá s finančními prostředky svěřenými krajem a přehled o vývoji aktivit s rozvojovými strategiemi,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se Ing. Jiřího Vzientka, kolik hodin tomu bude věnovat měsíčně či týdně,

Ing. Jiří Vzientek – odpověděl, že tomu bude věnovat tolik času, kolik bude potřeba,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – dotázala se, co pak bude dělat dozorčí rada,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal, aby se představila navržená členka představenstva,

Ing. Jaroslav Palas – předal slovo p. Lence Fridvalské,

Lenka Fridvalská – uvedla, že v agentuře působí něco málo přes rok, začínala jako ekonom společnosti a v současné době je finanční manažer divize ekonomiky a služeb,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o kandidátce na členku představenstva paní Lence Fridvalské – schváleno (49 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2,

Ing. Evžen Tošenovský – sdělil, že měl na mysli, aby bylo hlasováno zvlášť o bodech týkajících se představenstva a zvlášť o bodech týkajících se dozorčí rady,

Ing. Jaroslav Palas – prohlásil proto předchozí hlasování za zmatečné a dal hlasovat o návrhu usnesení v bodech č. 1) a č. 3) předloženého návrhu usnesení – schválen (39 pro, 12 proti, 9 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2,


K materiálu č. 56
Personální změny v představenstvu a navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Moravskoslezská servisní, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že na dnešní zasedání byla přizvána i kandidátka na funkci členky představenstva uvedené obchodní společnosti Ing. Jarmila Orlitová, která není členkou zastupitelstva kraje,

Ing. Zbyněk Stanjura – požádal o její představení,

Ing. Jarmila Orlitová – sdělila, v současné době působí jako osoba samostatně výdělečně činná, a to jako daňový poradce a auditor zhruba od roku 1994, takže má zkušenosti zejména z oboru ekonomiky, a to jak z oblasti podnikatelské sféry, tak i neziskového sektoru,

Ing. Jiří Veverka – požádal i ostatní budoucí členy představenstva, aby sdělili svou představu, jak v tomto orgánu budou působit, a dále vznesl dotaz na náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného týkající se další činnosti dozorčí rady,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že na základě výsledků, které byly předloženy kraji a kdy byl vyhodnocen rok 2008, byla v této společnosti zjištěna asi pětimiliónová ztráta,

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se náměstků hejtmana kraje Ing. Jiřího Vzientka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, kolik času tomu budou věnovat,

Ing. Jarmila Orlitová – odpověděla, že tato informace se nezakládá na pravdě,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že společnost Moravskoslezská servisní, a.s., byla založena minulým vedením kraje a že respektuje to, že byla založena s racionálními úmysly, tzn. soustředit nákup léčiv, materiálu pro naše zdravotnická zařízení, kde jsme zřizovatelem,

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že ho zarazilo to, že na dozorčí radě byl řečen určitý postup a ten pak nebyl proveden,

Ing. Zbyněk Stanjura – domnívá se, že není v souladu se stanovami, aby představenstvo provádělo vše se souhlasem dozorčí rady,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že v této době ve společnosti probíhá ekonomický audit kontrolním oddělením krajského úřadu, který má být ukončen v nejbližších dnech – o tomto auditu bude informována dozorčí rada, která se sejde následně, aby projednala i navýšení základního jmění a možnosti perspektivy v dalším období,

Miroslav Novák – k připomínce Ing. Zbyňka Stanjury uvedl, že skutečně nemůže akcionář a valná hromada něco nařizovat představenstvu nad rámec stanov,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (38 pro, 4 proti, 15 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/105 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu Moravskoslezského kraje a společnosti Vítkovice, a.s., při řešení problematiky převodu areálu Dolu Hlubina

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/106 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy – návrhy na poskytnutí darů, přijetí daru a návrhy přímých prodejů

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – poznamenal, že v jednom bodě navrženého usnesení převádíme městu Havířov bezúplatně majetek, v dalším bodě nám zase město převádí majetek za cenu obvyklou,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/107 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


Ing. Jaroslav Palas – omluvil se za to, že omylem vynechal materiál č. 24, ke kterému se vrátil.


K materiálu č. 24
Žádost příjemců investičních i neinvestičních dotací o povolení úlevy z odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/108 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na poskytnutí daru majetku ve správě příspěvkové organizace Domov Vesna v k. ú. Horní Lutyně a přímý prodej pozemku v k. ú. Libhošť

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/109 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrh na koupi nemovitostí v k. ú. Prostřední Suchá a v k. ú. Havířov-město a informace k nemovitostem v k. ú. Jablunkov

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/110 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Návrh na svěření nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací a návrh dodatků ke zřizovacím listinám Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvková organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/111–3/112 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2; bylo hlasováno o všech dodatcích najednou z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku).


K materiálu č. 30
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje o prodeji pavilonu psychiatrie v Třinci

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – uvedl, že v materiálu, který jako náměstek hejtmana kraje podepisoval asi před půl rokem, bylo uvedeno, že je výhodné uvedený pavilon, kde je především psychiatrie, prodat,

Mgr. Dagmar Adamová – uvedla, že se tímto problémem zabývala 8 let v minulých volebních obdobích, a to jako předsedkyně výboru zdravotního a poté komise pro handicapované občany,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, zpočátku v tom prodeji neviděl problém, avšak když se začal trochu podrobněji zabývat těmito záležitostmi, zjistil, že na odhad předložený zastupitelstvu ve výši 7 mil. Kč byl zpracován ještě jeden znalecký posudek na tržní hodnotu tohoto pavilonu, a to ve výši 17 mil. Kč,

Mgr. Alena Krušinová – jako předsedkyně výboru zdravotního uvedla, že se osobně byla s místopředsedou podívat i na jiné zdravotnické budovy a zjistili, že nejen v Třinci, ale i v Opavě jsou budovy v kritickém stavu,

Mgr. Dagmar Adamová – upozornila, že to vůbec není pravda, že se do budov neinvestovalo a že byla rekonstruována nemocnice v Třinci a není možné všechno rekonstruovat,

Ing. Jiří Veverka – upozornil, že za poslední 4 roky byl stažen dluh zhruba ze 400 mil. Kč po splatnosti nemocnic na 0, přesně tak na 0 byly staženy hospodářské výsledky, a to přece něco stojí – toto se stalo proto, aby nemocnice vůbec mohly fungovat, protože při převzetí ze státu některým nemocnicím hrozilo zavření, příp. určité zúžení činnosti,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že k rozhodnutí, abychom si budovu nechali, bychom měli vědět, k čemu nám bude a kolik budeme muset do ní investovat,

Petr Jalowiczor – uvedl, že si myslí, že je chyba, že se vůbec v minulosti neinvestovalo víc peněz do takovýchto pavilonů a areálů nemocnic a že vůbec došlo k tomu, kdy tento pavilon je v tak špatném stavu,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že nechápe argument typu "mohli jsme ho opravit, když ho nepotřebujeme",

Mgr. Dagmar Adamová – panu Petru Jalowiczorovi sdělila, že v posledním roce se do třinecké nemocnice investovalo 28 milionů,

Ing. Evžen Tošenovský – uvedl, že materiál byl zastupitelstvu kraje předložen v loňském roce z důvodu, že v podzemní části budovy, kde je technické propojení na nemocnici, je havarijní stav,

Ing. Igor Svoják – sdělil, že dle jeho názoru by měl materiál zahrnovat širší otázku – je zapotřebí předložit komplexní strategický materiál, který bude zahrnovat další hospodaření a další opravy krajských nemocnic,

Ing. Jaroslav Palas – upozornil, že ještě bývalým vedením kraje dostaly nemocnice takový pokyn a že takovéto koncepce jsou postupně předkládány našemu odboru zdravotnictví a náměstkovi hejtmana kraje,

JUDr. Josef Babka – reagoval na slova Mgr. Dagmar Adamové, že v minulém období se všechny politické strany shodly na prodeji třineckého pavilonu,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že dle jeho názoru je cena dle 2. znaleckého posudku značně podceněná,

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že dle jeho názoru mělo být v materiálu uvedeno, že "rada kraje přehodnotila záměr prodeje" a ne "v současné době dochází k přehodnocení prodeje",

Ing. Jaroslav Palas – dotázal se Ing. Zbyňka Stanjury na jeho názor na dva tak rozdílné znalecké odhady,

Ing. Zbyněk Stanjura – odpověděl, že není v tomto oboru specialista, od toho určuje znalce soud; pokud tam je nějaké zásadní pochybení, můžeme se obrátit na komoru soudních znalců atd.,

Mgr. Dagmar Adamová – sdělila JUDr. Josefu Babkovi, že hovořila o výboru a ne o zastupitelstvu,

Miroslav Novák – sdělil, že názor členů zastupitelstva kraje za ČSSD je konzistentní, pro návrh o prodeji nemocnic dříve nehlasovali,

Mgr. Ivan Týle – uvedl, že se domnívá, že diskuse by měla být věcná – z této diskuse ale vyplývá, že vůbec dnes není jasné, jak celá situace vypadá,

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. – uvedl, že ve zdravotnictví se pohybuje každý den a přichází do styku s lékaři, sestrami a pacienty ze soukromých a státních zdravotních zařízení; v těch soukromých zdravotních zařízeních, které preferují určitou odbornost, která je pojišťovnami dobře placena a která je lukrativní, jdou ostatní obory dolů, těm lidem tam není dobře, ani personálu, ani pacientům,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – sdělila, že není odborník na zdravotnictví, ale pokud někdo vystoupí s tím, že v soukromých zařízeních je to tak a není to v pořádku, bylo by vhodné podložit to věcnými a jasnými argumenty,

Ing. Zbyněk Stanjura – zopakoval, že skutečně není soudní znalec, a dodal, že on ve zdravotnictví nepracuje a že tedy hovoří za pacienty,

Mgr. Alena Krušinová – podala návrh na ukončení rozpravy,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat:


K materiálu č. 31
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje o prodeji pavilonu infekce v Havířově

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, zda potřebujeme zařízení hospicového typu v rámci kraje a v případě, že se od této myšlenky upustilo, tak z jakého důvodu,

Ing. Petr Podstavka – vznesl dotaz, zda máme rezervy na opravu tohoto pavilonu, která bude stát asi 50 mil. Kč,

Ing. Evžen Tošenovský – požádal o zjednodušení takovýchto obecných diskusí – součástí materiálů by proto měla být vždy ekonomická rozvaha,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že původní záměr měl ve své době určitou vizi, která se ale v této době nepotvrdila, dokonce bylo o těchto záležitostech jednáno s městem Havířov,

PhDr. Jaroslava Wenigerová – sdělila, že má jen technickou poznámku – pořád se něco tady vysvětluje zeširoka, a přitom je stále požadována jen ekonomická rozvaha, nic víc,

Ing. Jiří Veverka – uvedl, že neporozuměl větě Ing. RSDr. Karla Konečného, že z prodeje, který se neuskuteční, budou finanční prostředky stačit na rekonstrukci,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že tomu rozumí tak, že finanční prostředky, které by vznikly prodejem tohoto pavilonu, by nestačily na vznik nových kapacit,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že na výstavbu nového infekčního oddělení v havířovské nemocnici se počítalo s částkou kolem 30 mil. Kč, které byly zařazovány do výhledu a do rozpočtu kraje, ale vzhledem k zásahům, které tam byly prováděny ze strany hygieny, se ukazovalo, že by nestačilo možná ani 50 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že zaznamenal ještě jeden dotaz ve vztahu k těm hospicovým kapacitám,

Ing. RSDr. Karel Konečný – uvedl, že v současné době je zpracovávána koncepce hospicové péče v rámci kraje, která bude předložena radě kraje a bude o ní informováno i zastupitelstvo,

Ing. Jaroslav Palas – sdělil, že zaznamenal opětovný návrh na odročení tohoto materiálu, a proto dal o tomto protinávrhu hlasovat – neschválen (23 pro, 26 proti, 8 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 48,


K materiálu č. 32
Průmyslová zóna Nošovice – návrh směny nemovitostí ve vlastnictví kraje za nemovitosti ve vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/115 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh prodat pozemky v k. ú. Mošnov pro potřeby "Multimodálního logistického centra Ostrava Mošnov" a zřídit věcné předkupní právo k pozemkům v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice, vše se společností HB REAVIS GROUP CZ, s. r. o., Praha

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/116 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrh přímého prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/117 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na koupi pozemků v k. ú. Moravice a v k. ú. Hlučín

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/118 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Návrh na darování materiálu v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/119 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/120 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2008

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/121 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Návrh na udělení souhlasu k provedení demolice nemovitého majetku – umělecké grafiky a návrh na vyjmutí tohoto nemovitého majetku ze správy organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/122 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/123 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh majetkoprávního vypořádání nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Zpupná Lhota, všechny ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu České republiky

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/124 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/125 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43 + nový návrh usnesení
Návrh na volbu členů výborů zastupitelstva kraje a návrh na stanovení dne, od kterého bude poskytována měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva kraje za výkon funkce předsedy a členů komisí rady kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – navrhl v bodě 1.4 navrhovaného usnesení doplnit do výboru zdravotního ještě Ing. Petra Podstavku,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o novém návrhu usnesení doplněném o Ing. Petra Podstavku – schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/126 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh změny Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/127 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výboru finančního zastupitelstva kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/128 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46 + nový návrh usnesení
Návrh úkolů výborů zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/129 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Odpovědi na dotazy členky zastupitelstva kraje Mgr. Dagmar Horváthové vznesené na 2. zasedání zastupitelstva kraje dne 18. 12. 2008

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – sdělil, že na minulém zasedání bylo vzneseno poměrně hodně dotazů a že neví, proč právě odpovědi na dotazy členky zastupitelstva kraje byly předloženy jako bod jednání dnešního zasedání zastupitelstva,

Miroslav Novák – odpověděl, že tento materiál je předložen písemně zastupitelstvu proto, že si to tak Mgr. Dagmar Horváthová přála,

Mgr. Věra Palková – potvrdila, že s Mgr. Dagmar Horváthovou o tom hovořily a že k tomu došlo možná z nezkušenosti, protože byla poprvé na zastupitelstvu a chtěla mít nějaké informace,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/130 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/131 – 3/154 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49 + nový návrh usnesení
Dohody o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/155 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Informace o došlých dopisech a peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 20. 11. 2008, vč. informace o vyřízení petic za období od 28. 11. 2008 do 14. 1. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/156 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/157 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke kupním smlouvám uzavřeným se společností C.S.CARGO a.s.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/158 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53

(přestávka)


K materiálu č. 54
Dodatek ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (34 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/159 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Informace o záměrech zdravotnických zařízení na zřízení pracovišť dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), včetně návrhu rozmístění těchto pracovišť

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že k tomuto materiálu nemá žádnou výhradu, ale upozornil na to, že mu zde zase chybí nějaké finanční odhady,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (44 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/160 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56


K materiálu č. 57 + nový návrh usnesení
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám Těšínského divadla Český Těšín, příspěvková organizace, a Muzea Těšínska, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o novém návrhu usnesení s tím, že o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/161 – 3/162 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o všech dodatcích ke zřizovacím listinám najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku – schváleno (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/163 – 3/164 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59


K materiálu č. 60
Informace o došlých dopisech adresovaných zastupitelstvu kraje v souvislosti s regulačními poplatky ve zdravotnictví za období od 10. 2. 2009

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 5 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/165 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o financování akce z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 v rámci Společného regionálního operačního programu, evidenční číslo 00104/2006/RER, a Smlouvy o financování akce z grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 v rámci Společného regionálního operačního programu, evidenční číslo 00847/2007/RER, uzavřených se společností ITALIA TRANSPORT, s. r. o.

Předkladatel materiálu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/166 (pořadové hlasování č. 76 text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/167 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Podpora žádosti statutárního města Ostravy k urychlenému převodu nemovitostí v areálu Městské nemocnice Ostrava z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Ostrava

Předkladatel materiálu: Ing. Jan Stoklasa, člen rady kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura – dotázal se, k čemu je takovéto usnesení a zda byl tento majetek převeden bezúplatně státu,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že dosud nebylo vyjasněno, komu tento majetek patří, a po vzájemné dohodě mezi městem a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se došlo k tomu, že se tato nemocnice převede na tento úřad a obratem ruky se v podstatě vrátí městu zpátky, aby se tato situace vyjasnila,

Ing. Evžen Tošenovský – uvedl, že bude podporovat, aby tento majetek přešel na město, ale že historických nemovitostních zmatků je v daném území více,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/168 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Informace o regulačních poplatcích

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jiří Veverka – sdělil, že si není jist, zda postup je stejný ve všech zařízeních, kde se poplatky za občany hradí,

Ing. Igor Svoják – sdělil, že ho v odborném zdravotnickém časopisu Medical Tribune zaujala některá statistická čísla týkající se roku 2008 a systému zahájení vybírání poplatků a že v této souvislosti by chtěl sdělit pár závažných informací:

Ing. Zbyněk Stanjura – konstatoval, že zda dobře pochopil, tak do dneška zdravotnická zařízení peníze za regulační poplatky neobdržela,

Mgr. Pavel Drobil – hovořil k technice zpracování odpovědí na dotazy občanů, konkrétně k odpovědi panu Stržínkovi, která byla zaslána ekonomem z odboru zdravotnictví na jeho dotaz ke zdravotnickým poplatkům,

Ing. Igor Svoják – dotázal se hejtmana kraje Ing. Jaroslava Palase, zda jeho výrok v tisku "Mladá fronta dnes" o tom, že lékárníci mají např. možnost odpustit poplatky a navýšit marži, je pravdivý,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že tuto větu řekl, protože má poznatky v tom, že někteří lékárníci skutečně tyto třicetikorunové poplatky za položku přestali vybírat, tu marži zvýšili na strop maxima možného, které jim povoluje zákon,

Ing. Jiří Veverka – poznamenal, že marže je dána vyhláškou a že se nedá ani prolomit,

Ing. RSDr. Karel Konečný – k podpisu uvedeného dopisu, o kterém hovořil Mgr. Pavel Drobil, sdělil, že tento dodatečně podepíše, že došlo pravděpodobně k nějaké administrativní chybě,

Ing. Evžen Tošenovský – uvedl, že když se jedná o dar, tak ten člověk následně musí dostat písemné potvrzení z kraje, že mu osobně rada kraje tento dar přiznala, protože musí dokladovat na finančním úřadu, jaké dary v tom roce získal, jinak se může dostat do velmi vážné situace, týkající se obcházení daňových přiznání,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že písemné potvrzení není zapotřebí z krajského úřadu zasílat, je to věc toho člověka, který překročí určitou hranici v komplexu darů a pak je povinen do daňového přiznání uvést dary nad tuto hranici,

Ing. Zbyněk Stanjura – doplnil, že tato hranice je 3 tis. Kč,

Miroslav Novák – uvedl, že v podstatě se objem klientů lékáren zvýšil stoprocentně a ¾ tyto poplatky žádají, což ho přesvědčuje o tom, že je to krok, který lidé žádají, a že je přesvědčen, že to nejsou jen voliči sociální demokracie, ale i jiných politických stran,

Ing. RSDr. Karel Konečný – upozornil, že jsme pod jakousi kontrolou Ministerstva vnitra, které nakonec rozhodne, zda postupujeme právně v pořádku,

Ing. Jaroslav Palas – ke sdělení Ing. RSDr. Karla Konečného podotkl, že ani Ministerstvo vnitra nemá právo vykládat zákon, na to má právo pouze soud,

Ing. Zbyněk Stanjura – uvedl, že chtěl v podstatě říci totéž,

Ing. Igor Svoják – dotázal se hejtmana kraje Ing. Jaroslava Palase, zda opravdu řekl Ing. Evženu Tošenovskému, že je věcí těch lidí, zda potom ty jednotlivé dary přiznají nebo nepřiznají finančnímu úřadu,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že ano, že uvedl, že je na straně občana, aby přiznal dar, pokud překročí uvedený limit ve výši 3 tis. Kč,

Ing. Igor Svoják – dotázal se, zda je tedy povinností 80leté babičky, aby si vedla evidenci doma a potom v případě, že překročí …,

Ing. Jaroslav Palas – odpověděl, že ano a že je to i jeho povinností,

Ing. Zbyněk Stanjura – domnívá se, že kraj má mít kontrolu nad tím vyplácením a že si nedovede přestavit, že pokud si kraj nepovede evidenci, kolik komu vyplatil, bude schopen ohlídat, zda ten člověk dodržuje tu trojstrannou dohodu, kde je napsáno, že pokud převýšil nějakou částku, že nemá nárok,

Miroslav Novák – sdělil, že toto je faktická připomínka, ale to nezjistíme ani tou evidencí, protože ten člověk může čerpat zdravotní péči v různých jiných zdravotnických zařízeních nejen v kraji,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o usnesení dle návrhu Ing. Jiřího Veverky (viz výše) – neschváleno (21 pro, 18 proti, 16 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 79.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání obdržela dva dotazy od člena zastupitelstva kraje Ing. Petra Adamce – první dotaz se týká pokračování realizace projektu výstavby nové vědecké knihovny Moravskoslezského kraje a druhý dotaz pokračování projektu nazvaného "Galerie výtvarného umění v Ostravě pro 21. století". Další dotaz obdržela od člena zastupitelstva kraje Ing. Evžena Tošenovského a tento se týká jednoznačného vysvětlení slov náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Karla Konečného, které byly uvedeny v týdeníku Týden 7/2009.

Ing. Jaroslav Palas sdělil, že na tyto dotazy bude odpovězeno písemně.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., sdělil, že v materiálu č. 15 došlo v přílohách č. 1 a č. 4 k uvedení nesprávného data časové použitelnosti finančních prostředků v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009, poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu", a to:

Ing. Jaroslav Palas – dal o této úpravě v přílohách k materiálu č. 15 hlasovat – schváleno (45 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2,

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – dále uvedl, že návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata a že návrhové komisi nebyly doručeny žádné další návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.


Organizační záležitosti:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. – vzhledem k tomu, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje byla schválena částka v hodnotě 100 mil. Kč na zvýšení absorpční kapacity našich obcí a že na tomto zasedání slíbil, že bude urychleně zpracován dotační titul a že o postupech jeho zpracování budou členové zastupitelstva kraje informováni, uvedl, že věří, že všichni obdrželi návrh uvedeného dotačního titulu, a všem, kteří se k němu vyjádřili, poděkoval za jejich přispění svými připomínkami,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že členové zastupitelstva obdrželi dnes na stůl nástěnný kalendář, kterým se neoficiálně představilo sdružení "Jeseníky přes hranici", které zaštiťuje 28 měst jesenické oblasti Olomouckého i Moravskoslezského kraje, jehož hlavním nosným pilířem je spolupráce veřejného a soukromého sektoru a veškeré výnosy jak z prodeje kalendáře 2008, tak z prodeje tohoto kalendáře, jsou reinvestovány do řady projektů.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval členům zastupitelstva kraje za konstruktivní přístup k jednání a ukončil 3. zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:

  1. Schválený program 3. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 3/76–3/168
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 27. 2. 2009

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Petr Adamec
Petr Jalowiczor

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.