Menu

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 3

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 16. 3. 2017 od 9:00 do 12:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

3. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 56 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 3 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Žaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

Ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 22. 12. 2016, byli Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., a Mgr. Karel Sládeček. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/102 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

Za ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/103 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/104 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje (ústní informace)

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2016 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 22. 12. 2016 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 10. 1. 2017 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 24. 1. 2017 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 2. 2017 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 28. 2. 2017 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 14. 3. 2017 rada kraje mj.:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že uvedené programové prohlášení rady kraje je materiál, který zhutňuje několik měsíců jednání o tom, co považujeme v našem kraji za prioritní,

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – sdělil, že netušil, že ve "Zprávě o činnosti rady kraje" bude řečeno více, než je napsáno ve vlastním programovém prohlášení rady kraje, a uvedl, že by bylo vhodné otevřít k tomu diskusi,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – souhlasil s tímto návrhem a uvedl, že zpráva o činnosti rady kraje bude tedy vždy součástí programu,

Miroslav Novák – požádal, aby samostatným bodem dnešního jednání zastupitelstva bylo v návaznosti na informaci o činnosti rady kraje představení "Koaličního programu pro Moravskoslezský kraj" včetně samostatné diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že budeme o tomto doplnění programu o bod "Diskuse k předloženému koaličnímu programu" hlasovat,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že chtěl v podstatě navrhnout totéž.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 16. 3. 2017,

Mgr. Lubomír Volný – uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje drželi členové zastupitelstva kraje minutu ticha za oběti muslimského terorismu v Berlíně a zároveň bylo všemi hlasy, kromě hlasů koalice SPD-SPO, odmítnuto usnesení o neumisťování vládních imigrantů v našem kraji; díky moderním technologiím se tyto informace dostaly k zhruba miliónu lidí, a to i přes okázalou cenzuru tichem, zejména ze strany takzvaných veřejnoprávních médií,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 3/105 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Informace o volbě přísedících v roce 2017, návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že k materiálu byla přizvána předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a bylo odpovězeno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/106 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


(dle schváleného programu byl nyní projednán materiál pod číslem 8/4)

K materiálu č. 8/4

Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že k materiálu byl k zodpovězení případných dotazů přizván JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., kandidát na funkci člena představenstva této obchodní společnosti.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/107 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/108 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/109 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na nabytí akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/110 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/111 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/112 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/113 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/114 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/115 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh Dohody o spolupráci s Opolským vojvodstvím a návrh Memoranda o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/116 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Diskuse:

Ing. Kateřina Chybidziurová – v souvislosti se zařazenou peticí občanů o obnovení rentgenového pracoviště v Jablunkově se dotázala, jak postoupila situace v jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,

MUDr. Martin Gebauer – odpověděl, že jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou momentálně probíhá a je příslib, že od 2. pololetí budou proplaceny výkony pro pojištěnce VZP v plném rozsahu,

Ing. Kateřina Chybidziurová – poznamenala, že zrušení rentgenového pracoviště je opravdu velkým problémem pro občany Jablunkova i okolních obcí, i když v minulém období byla tato služba poskytována v Sanatoriu Jablunkov,

MUDr. Martin Gebauer – uvedl, že to, že soukromý subjekt v prostorách soukromé polikliniky ukončil svou činnost, je jeho ekonomické rozhodnutí a my jsme občanům Jablunkova a okolí vyšli vstříc tím, že jsme jim poskytli možnost využívat tento přístroj v prostorách sanatoria,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/117 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/118 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě a návrh na zmocnění rady kraje k uzavření dodatku č. 2 se společností Asental Land, s.r.o.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., uvedl, že materiál obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl v pozdějším termínu z důvodu, že ještě v pondělí jednali se spol. Asental Land, s.r.o., jak lze napravit situaci, když byli informováni o tom, že uvedená společnost není schopna s největší pravděpodobností naplnit své závazky z uzavřené smlouvy,

Diskuse:

Miroslav Novák – poznamenal, že v minulém období bylo zvykem, aby materiál týkající se průmyslové zóny Nad Barborou byl předkládán vždy s úvodním slovem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že by v podstatě opakoval to, co je uvedeno v předloženém materiálu – spol. Asental Land, s.r.o., má v podstatě problém k 15. 5. 2017 splnit požadavky; jednak je pozastaveno územní řízení a jednak se doposud nepodařilo zcelit ty pozemky tak, abychom tuto zónu mohli plně využít,

Ing. Miroslav Hajdušík – dotázal se, o jakém časovém rámci se uvažuje, když se ta smlouva bude prodlužovat, protože nyní žádné datum v materiálu nenašel,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že datum je v materiálu uvedeno a je to do 30. 6. 2017,

Ing. Miroslav Hajdušík – dotázal, zda je toto datum dostatečné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že to musí se spol. Asental Land, s.r.o., vyřešit, protože jinak nestihneme vyčerpat dotaci připravenou k tomu, abychom mohli tu zónu do roku 2020 realizovat,

Ing. Miroslav Hajdušík – dotázal se, zda uvedené datum spol. Asental Land, s.r.o., pomůže; jsou to v podstatě tři měsíce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to děláme proto, abychom do 30. 6. 20127 mohli případně podepsat dodatek, jak se bude s tímto pokračovat dále; už to nemůžeme z důvodu čerpání dotace dále odkládat,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že prodloužení smlouvy je logický důsledek toho, že se doposud nepodařilo se spol. Asental Land, s.r.o., dojednat další podmínky spolupráce při realizaci průmyslové zóny Nad Barborou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že při jednáních bylo požadováno minimalizovat náklady za ty pozemky a vyhnout se riziku; nicméně požadavky ze strany spol. Asental Land, s.r.o., byly postaveny tak, abychom vykoupili ty pozemky i s těmi nevyřešenými vlastníky, a že ty pozemky odkoupíme, i když tu slíbenou dotaci nezískáme,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/119 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/120 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – toto hlasování bylo zmatečné (pořadové hlasování č. 24), proto bylo hlasováno o návrhu usnesení ještě jednou – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/121 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Diskuse:

Ing. Vít Slováček – požádal, aby v zápisu ze zasedání bylo uvedeno, že má vztah k projednávané věci, protože jedním ze žadatelů je EducationTalentCulture, z.s., organizace, kde je statutárním orgánem jeho manželka,

Ing. Ivan Strachoň – požádal o změnu výše dotace u žadatele Janáčkův máj, o.p.s., který podal žádost o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč – doporučil navýšení této žádosti o 500 tis. Kč na 2 mil. Kč z důvodu nárůstu cen a financí, které jsou spojeny s účastí zahraničních těles i sólistů; jedná se o ojedinělou akci, která přitahuje pozornost lidí nejen z kraje, ale i mimo něj,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal o vyjádření náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že v této chvíli nedoporučuje, aby byl tento návrh přijat, protože tento materiál jako komplex prošel jednáním výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje; můžeme to řešit v závěru roku, kdy skutečně k tomuto navýšení dojde,

Bc. Josef Bělica – uvedl, že oni žádají o 1,5 mil. Kč a nebylo by tedy vhodné vytvářet precedenty tohoto charakteru, abychom tady přidávali někomu peníze nad rámec toho, o co má požádáno,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že připravovat festival bez peněz je velmi problematické a že řada sponzorů bohužel odstoupila od podpory kultury a sportu a postihlo to i Janáčkův máj, o.p.s.; ta částka není vzhledem k našemu rozpočtu nijak veliká a měli bychom to podpořit; dofinancování ke konci roku už nebude možné, protože již bude po akci, a museli bychom to řešit nějakým komplikovaným způsobem,

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková – zopakovala slova Bc. Josefa Bělici a uvedla, že výbor pro kulturu a památky zastupitelstva kraje se pečlivě zabýval všemi žádostmi a není možné přidělit někomu více peněz, než o kolik žádal,

Ing. Jiří Carbol – sdělil, že vnímá tuto situaci tak, abychom dnes schválili materiál v takové podobě, jak je předložen, a organizátorům festivalu umožnili, aby si podali návrh na navýšení částky, o kterém bychom mohli rozhodnout na příštím zasedání zastupitelstva,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že nynější koalice meziročně zvedla podporu o 20 % na tento program a že všechny akce, které tam jsou uvedeny, jsou deficitní,

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – sdělil, že si nyní uvědomil, že je ve správní radě spol. Janáčkův máj, o.p.s., a přiklonil se k názoru Ing. Jiřího Carbola s tím, že v případě, že přijde požadavek o navýšení dotace ze strany uvedené společnosti, tak bychom se na příštím jednání zastupitelstva kraje mohli k tomu vrátit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 3/122 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/123 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/124 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Informace o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a schválení výběru nejvhodnější varianty řešení silnice I/11 v úseku Opava Komárov – Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/125 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/126 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Diskuse:

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že součástí materiálu je "Prodloužená Rudná", a dotázal se, jaká je aktuální situace, protože má informace, že EIA je obrovský problém a stav se nezměnil,

Ing. Jakub Unucka, MBA – uvedl, že "Prodloužená Rudná" má dva zásadní body, které jí brání v realizaci – prvním je katastrální úřad, který ani po 23 letech nevydal správně zápis věcných břemen, a poslední stav je, že katastrální úřad opět špatně poslal do Opavy zápis věcných břemen, takže se jedná o dalšího půl roku; tady předpokládá, že se Ředitelství silnic a dálnic "pochlapí" a s katastrálním úřadem začne jednat jinak než úřednicky,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že o uvedeném konsenzu se hovoří již 3/4 roku, a proto navrhuje doplnění předkládaného usnesení o text: "Zastupitelstvo kraje vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky urychleně řešit problematiku EIA v rámci stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" tak, aby došlo k jejímu zprovoznění nejpozději do 31. 12. 2018, a ukládá radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu realizace stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" – zodpovědní: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., Jarmila Uvírová a Ing. Jakub Unucka, MBA",

JUDr. Josef Babka – uvedl, že předložený návrh je správný a že by bylo dobré, aby toto usnesení dostal na vědomí i předseda vlády České republiky,

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA – poznamenal, že ho strašně překvapuje, že nejvíc bojuje zastupitel za sociální demokracii a přidává se někdo za KSČM, kteří měli dost času na to, aby se o všechny stavby dávno postarali,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že jak již uvedl, tak byli ubezpečováni zrovna Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, že EIA nebude problém, a dnes se po 3/4 roce dozvídají, že EIA je ještě větší problém, než byl,

Miroslav Novák – reagoval na slova PhDr. Mgr. Jaromíra Radkovského, MBA, s tím, že "Prodloužená Rudná" byla vždy prioritou všech představitelů našeho kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že problém vyřazení ze seznamu prioritních staveb vyplývá z toho, že nejen Rudná, ale ani obchvat Prahy nesplňoval požadované podmínky,

Ing. Jaroslav Kala – poznamenal, že když byl ministrem dopravy JUDr. Vít Bárta, tak ani nevěděl nic o tom, že se něco buduje v Hrabyni,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že rozdíl mezi Prahou a Ostravou je poměrně zásadní – v Praze jsou úplně v jiné situaci a jedná se tam o stavbu, která nesplňuje za dané situace vůbec žádné podmínky,

Miroslav Novák – uvedl, že je třeba klást vedle sebe argumenty, které mají stejnou vypovídající hodnotu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se tyto záležitosti řeší a že tu byl nedávno na návštěvě ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec i ministr dopravy Ing. Dan Ťok; existuje však něco, jako jsou zákony a legislativa, které nás stavějí do role outsiderů,

Miroslav Novák – dotázal se, kdo nás do té role outsiderů prostě dostal – dle jeho názoru se jedná o Ministerstvo dopravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat o výše uvedeném doplnění usnesení dle návrhu Mgr. Daniela Havlíka – usnesení nebylo platné (pořadové hlasování č. 32), protože v průběhu hlasování bylo ještě požadováno, aby Mgr. Daniel Havlík svůj návrh znovu přečetl,

Mgr. Daniel Havlík – přečetl znovu svůj návrh na doplnění usnesení: "Zastupitelstvo kraje vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky urychleně řešit problematiku EIA v rámci stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" tak, aby došlo k jejímu zprovoznění nejpozději do 31. 12. 2018, a ukládá radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu realizace stavby "I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava" – zodpovědní: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje, Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje, a Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 3/127 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/128 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/129 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/130 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/131 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/132 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/133 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Bílá kniha 2017 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/134 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/135 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/136 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh přímého prodeje okálu ve Vítkově

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/137 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh nákupu bytů v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/138 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí darem pozemku od města Krnov pro výstavbu lékárny v areálu nemocnice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/139 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Informace o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa", návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace samostatných projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/140 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu "NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/141 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

Diskuse:

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje projednal tento bod a doporučil schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/142 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016

Diskuse:

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že i u tohoto bodu doporučil výbor finanční zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh usnesení,

Ing. Jaroslav Kania – poděkoval předcházejícímu vedení kraje, protože výsledek hospodaření je především jejich práce a hospodaření kraje za rok 2016 skončilo ve velmi zajímavých kladných číslech.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/143 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/144 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na dofinancování a navýšení profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Róbert Masarovič, MSc. – sdělil, že výbor finanční zastupitelstva kraje projednal i tento bod a doporučil zastupitelstvu kraje schválit předložený materiál.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/145 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na změnu profinancování a kofinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – vznesl dotaz k náměstkovi hejtmana kraje, zda má jistotu v tom, že dojednaná podpora státu týkající se finančních závazků ve výši 50 mil. Kč na tuto akci bude zachována, aby to nebylo na úkor našeho rozpočtu,

Ing. Jaroslav Kania – uvedl, že si plně uvědomuje, jaké úsilí učinilo předchozí vedení v této oblasti,

Ing. Vít Slováček – požádal, aby v zápisu bylo uvedeno, že má vztah k projednávané věci, protože zastupuje město Český Těšín,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že se tady nechce přít, ale ohradil se zase proti tomu, že je to jednostranný záměr kraje v minulém funkčním období, protože vždy jednoznačně říkal, že 30 mil. Kč je zcela relevantní částka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to vnímá tak, že je tady společná vůle ty věci dodělat a zajistit bezpečnost v Českém Těšíně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/146 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/147 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


(přestávka)

8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/148 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování 1. etapy projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek‑Místek, p. o."

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/149 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/150 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4 – byl již projednán


K materiálu č. 8/5
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu – projekt "Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s."

Hlasování o návrhu usnesení – toto hlasování bylo zmatečné (pořadové hlasování č. 58), proto bylo hlasováno o návrhu usnesení ještě jednou – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/151 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Pověření Nemocnice Nový Jičín, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/152 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2018-2019 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/153 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na prominutí pohledávky organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/154 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí" a změnu termínu realizace projektu "Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/155 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na změnu profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a uzavření Dohody o spolupráci na projektu "i-AIR REGION"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/156 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Schválení zahájení přípravy projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/157 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu Smart akcelerátor RIS 3 strategie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/158 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na poskytnutí individuálních "kotlíkových" dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/159 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/160-3/161 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 9/8
Návrh na změnu delegovaných osob v Řídícím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/162 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/163 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/164 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Změna usnesení – navýšení profinancování v období udržitelnosti projektu Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/165 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti školství, na změnu názvů projektů, na profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/166 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/167 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/168 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/169 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/170 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/171 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci individuálních dotací na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/172 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Informace o stavu projektu "Cooperation in vocational education for European labour market", návrh na rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu a návrh na rozhodnutí o zmocnění koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+ a k zastupování v rámci realizace projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/173 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/174 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací obci Dolní Lomná a obci Bocanovice

Diskuse:

RSDr. Ing. Svatomír Recman – vznesl pozměňovací návrh a doporučil poskytnout obci Bocanovice dotaci z rozpočtu kraje ve výši 5 mil. Kč; jedná se zde o rekonstrukci a dostavbu mateřské školy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 3/175 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017-2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/176 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/177 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/178 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/179 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/180 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/181 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/182 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/183 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/184 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/2018

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/185 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/186 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Diskuse:

Bc. Josef Bělica – uvedl, že je ve vztahu k projednávanému bodu, neboť je členem statutárního orgánu jednoho zapsaného spolku, který se uchází o dotaci.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/187 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dotace na zabezpečení soutěží a přehlídek v roce 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/188 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/189 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/190 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Uzavření dodatků č. 2 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/191 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/192-3/205 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 11/8
Vyřízení připomínek občanů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/206 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků veřejným vysokým školám v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/207 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/208 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na změnu rozhodnutí zastupitelstva kraje týkající se poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Vzájemné soužití o.p.s. na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/209 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Diskuse:

JUDr. Josef Babka – dotázal se náměstka hejtmana kraje p. Jiřího Navrátila, zda obdržel e‑mailovou poštou žádost mobilního hospice z Jičínska, který má zájem zařadit se do krajské struktury,

Jiří Navrátil – odpověděl, že jemu tento e‑mail zaslán nebyl, přesto má s hejtmanem kraje a náměstkem hejtmana kraje pro zdravotnictví naplánovanou návštěvu právě v tomto hospici; dokud tam prostě nebude veřejná záruka toho, že to v tom území potřebují, tak to nedostanou, tak jak to v minulosti nedostávaly ani jiné služby.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/210 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/211-3/212 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/213 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/214 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/215 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Připomínka Ing. Oldřicha Pospíšila k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/216 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/217 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Diskuse o programovém prohlášení rady kraje – "Koaličním programu pro Moravskoslezský kraj"

Diskuse:

Miroslav Novák – uvedl, že předložený materiál je srozumitelný všem a že tam není jediný bod, který by rozporoval, ale dle jeho názoru se skutečně nejedná o programové prohlášení, protože má parametry volebního programu; jsou tam jen heslovité záležitosti a není uvedeno, jak uvedených cílů chceme společně dosáhnout; nejsou tam data, čísla, ani konkrétní projekty až na výjimky třeba v oblasti kultury,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že to bral jako zkoušení z počítačové gramotnosti, když na stránkách Moravskoslezského kraje viděl prezentaci hejtmana kraje, a s velkým napětím proto čekal, že programové prohlášení rady kraje bude mít nějaký jiný rozměr a jiný obsah,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že rovněž obdržel e‑mail od hospice z Jičínska a že doufá, že pan náměstek hejtmana kraje si s ředitelkou tohoto hospice domluví schůzku,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – k připomínkám p. Miroslava Nováka a JUDr. Josefa Babky sdělil, že i teorie relativity se vešla na jednu stránku a že se domnívá, že nikdo z občanů kraje nebude v dnešní době číst něco delšího,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že snahou Asociace krajů České republiky je, aby vláda rozpočtovým určením daní vrátila krajům ty peníze, které tyto musely dát na navýšení platů řidičů a které by pak mohly být investovány do oprav cest ve "dvojkových" a "trojkových" obcích,

Miroslav Novák – domnívá se, že dnes navržené, ale neschválené usnesení zastupitelstva kraje by to podpořilo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že samozřejmě celá Asociace krajů České republiky řešila problém navýšení mezd řidičů,

Ing. Jaroslav Kala – zopakoval svůj dotaz, jak má chápat tu podporu Karvinska, Bruntálska a Vítkovska,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že tady se bavíme o tom, že potřebujeme zajistit pro tyto oblasti práci, budovat průmyslové zóny i v těchto oblastech a zvýšit dostupnosti dopravy a rozvoj turistického ruchu,

Miroslav Novák – sdělil, že usnesení zastupitelstva kraje má určitou váhu – to, že je asociace jednotná, ví; zastupitelstvo ale není zapsaný spolek, je to volený orgán, který má i zákonodárnou iniciativu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal návrhovou komisi o přípravu návrhu usnesení ve smyslu, aby se věci týkající se mimořádných navýšení a nákladů spojených s provozem krajů řešily systémově a v komunikaci s kraji – jinými slovy, aby tato rozhodnutí nebyla jednostranným rozhodnutím vlády, ale rozhodnutími, která jsou projednána i na úrovni jednotlivých krajů,

Ing. Evžen Tošenovský – vznesl technickou připomínku, aby se návrhová komise sešla ihned a aby pak zastupitelstvo kraje nemuselo čekat na ucelený návrh,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své práce.


15. Diskuse

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že do "Diskuse" se přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora s příspěvkem na téma "Poděkování váženým úředním osobám z krajského úřadu a váženému náměstkovi hejtmana Ing. Unuckovi, občanské dotazy a prosba o informace", a dal hlasovat o jeho vystoupení – neschváleno – hlasovalo 21 pro, 3 proti, 22 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 113),

JUDr. Josef Babka – uvedl, že již na minulém jednání zastupitelstva kraje upozorňoval na to, že občan kraje, který má 18 let, má tady trvalý pobyt, anebo vlastní na území kraje nemovitost, má právo se vyjádřit k projednávaným bodům programu a že "Diskuse" je dle jeho názoru projednávaný bod,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že v rámci našeho jednacího řádu je uvedeno, že občan kraje se může vyjádřit k "projednávané věci" a že "Diskuse" je dle jeho názoru obecná záležitost a není to projednávaná věc; proto o možnosti vystoupení občana kraje hlasujeme (s výjimkou vystoupení k rozpočtu kraje),

Mgr. Lubomír Volný – doporučil v tomto případě změnu jednacího řádu zastupitelstva kraje tak, aby byl do stálého programu zařazen pravidelný bod "Interpelace občanů kraje" a byl k tomu vymezen časový úsek,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že je to názorová věc, a doporučil, aby občanovi kraje byla vždy dána možnost na zasedání zastupitelstva vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poznamenal, že pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje, pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, se má hlasovat,

Mgr. Lubomír Volný – přimluvil se za to, aby zkušenější kolegové navrhli dnes řešení, aby občané kraje mohli na zasedání zastupitelstva kraje vystoupit, příp. abychom tu "Diskusi" chápali tak, jak tady dnes řekl JUDr. Josef Babka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dnes tady žádný návrh na úpravu jednacího řád nepadl – může ho připravit i politický klub SPD a SPO; je možno za jednotlivé politické kluby připravit požadovaný návrh úpravy jednacího řádu zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica – uvedl, že se domnívá, že Mgr. Lubomír Volný by mohl svůj návrh včas předložit organizační komisi, aby to mohlo být pak projednáno ve všech politických klubech a následně předloženo členům zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka – dotázal se Bc. Josefa Bělici, o jakou organizační komisi se jedná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tím je myšleno setkání politických klubů,

JUDr. Josef Babka – zopakoval, že dle jeho názoru je "Diskuse" projednávaná věc,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že má na to jiný názor,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, dle jeho názoru se občan v diskusi může vyjádřit; přijímá proto výzvu a připraví úpravu jednacího řádu,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – poznamenal, že za tuto dobu, kdy diskutujeme o možnosti vystoupení občana kraje, mohl tento občan již dávno vystoupit a mohli jsme si ho vyslechnout,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil rovněž, že Mgr. Radek Přepiora již mohl během této 20minutové diskuse vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bychom se tedy měli shodnout na tom, co je to "projednávaná věc",

Mgr. Radek Přepiora – poděkoval za udělení slova, i když to bylo trošku složité, a taktéž poděkoval úředním osobám zdejšího krajského úřadu a zejména náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA, za férovou snahu a obětavou pomoc při získání oficiálního posudku prof. Svobody, který prokázal jasná zdravotní rizika čipování malých domácích zvířat; tento posudek je nyní k dispozici široké veřejnosti v rámci oficiální dokumentace krajského úřadu na webu "Necipujtenas.cz" a byl členům zastupitelstva kraje i členům Zastupitelstva města Ostravy rozeslán spolu s příslušnými autorizovanými komentáři,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poznamenal, že prof. Svoboda napsal, že "žádná z identifikačních metod není ideální, nicméně ve srovnání s dostupnými možnostmi vychází čipování jako nejvíce specifické, nejhůře zneužitelné a je nepříliš invazivní…"; takže to čipování vychází jako nejlepší metoda,


Dotazy, připomínky a podněty:

Na tomto zasedání zastupitelstva kraje nebyly vzneseny členy zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky a podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise paní Radomíra Vlčková sdělila, že návrhová komise navrhuje schválit tento text usnesení: "Zastupitelstvo kraje žádá vládu České republiky o to, aby své rozhodnutí o navýšení mezd řidičů finančně zajistila ze státního rozpočtu a nepřenášela na kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal o tomto návrhu hlasovat – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/218 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).

Radomíra Vlčková dále uvedla, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata; v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


16. Závěr

Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., sdělil, že tímto jsme vyčerpali program dnešního zasedání, popřál všem krásné nadcházející jarní dny a poděkoval za spolupráci.


Přílohy:


Zapsaly:
Hana Novotná
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 24. 3. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.