Menu

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 21. 3. 2013 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení ve 12:00)

Přítomni:

Omluveni:

3. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje uvedl, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana NovotnáRenáta Dračková.


Ověření zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 12. 2012, byli Mgr. Šárka TekielováMgr. Lukáš Curylo. Oba ověřovatelé zápisu sdělili, že zápis přečetli a že odpovídá průběhu zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/148pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 3. 2013 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:
Jiří Hurta
Bc. Patrik Hujdus

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/149 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:
PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda
Ing. Jitka Hanusová
Bc. Věra Pražáková
Ing. Libor Nowak
Petr Becher

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/150 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák informoval o mimořádné tragické události, která se dne 17. 2. 2013 stala ve městě Frenštátě pod Radhoštěm, a veřejně poděkoval ještě jednou všem, kteří se podíleli na záchraně lidských životů a na pracích spojených s touto nešťastnou událostí, a všem příslušníkům jednotek Integrovaného záchranného systému,


Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 2. 2012 se konalo 6 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 20. 12. 2012 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 15. 1. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 29. 1. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 12. 2. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 26. 2. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 5. 3. 2013 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj. doplnila návrh programu dnešního zasedání o materiály pod čísly 94 až 102. Schůze rady kraje bude pokračovat po ukončení zasedání zastupitelstva kraje.


Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 21. 3. 2013,

Ing. David Sventek, MBA – poděkoval za představení Programového prohlášení rady kraje i ústně panem hejtmanem a sdělil, že si váží toho, že v tom programovém prohlášení je rovněž závazek, že se Moravskoslezský kraj bude chovat finančně zodpovědně, což je pro něho jakási záruka toho, že budeme všichni snažit snad kolektivně držet finančně náš Moravskoslezský kraj zdravý,

Miroslav Novák – odpověděl, že děkuje za připomínku.


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1 + dodatek k materiálu
Návrh změny "Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje" a "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že na základě navržené změny by se mj. přestávka na zasedání zastupitelstva kraje vyhlašovala místo po dvou hodinách až po třech hodinách; tento návrh byl projednán a doporučen ke schválení i v komisi organizační rady kraje,


K materiálu č. 2
Návrh personálních změn v orgánech obchodních společností Sanatoria Jablunkov, a.s., a Bílovecké nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/153 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 26. 2. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/154 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – poděkoval za předložený materiál a vznesl dotaz ke str. 18 přílohy č. 1 tohoto materiálu, kde je uveden přehled dotačních programů, a to kolik Moravskoslezský kraj v loňském roce investoval skrze dotačních programů do různých projektů v různých oblastech; zajímavé je to, že ta původně plánovaná částka ve výši 337 mil. Kč zdaleka nebyla využita – byla využita částka ve výši 196 mil. Kč,

Miroslav Novák – požádal o vyjádření vedoucí odboru financí Ing. Annu Klimšovou,

Ing. Anna Klimšová – sdělila, že tuto žádost bere na vědomí, a uvedla, že tyto informace budou uvedeny v závěrečném účtu kraje – nebude to samostatný materiál,

Miroslav Novák – dodal, že i vč. odpovědi, proč nebyla vyčerpána původně plánovaná částka,


K materiálu č. 5
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za velmi kvalitně zpracovaný předložený materiál, ve kterém je předkládáno 66 rozpočtových opatření v celkovém rozsahu téměř 12 mld. Kč, z toho přijaté neinvestiční dotace, tzv. transfery ze státního rozpočtu, tvoří téměř 9,5 mld. Kč, což je 12 rozpočtových opatření – tzn. že zbývajícími 54 rozpočtovými opatřeními udělala rada kraje úpravy za 2.340 mil. Kč,

Bc. Radim Miklas – přiklonil se k návrhu Ing. Evy Poštové, CSc., protože tady dnes bereme pouze na vědomí rozpočtové opatření ve výši 9 a 11 mld. Kč, kdežto samotný rozpočet kraje, který je podroben jednáním ve výborech a politických klubech a je to velmi závazný a hlavní dokument kraje pro daný rok, byl na úrovni 6 mld. Kč a dnes tady bereme na vědomí informaci o 20 mld. Kč,

Miroslav Novák – k návrhu Ing. Evy Poštové, CSc., poznamenal, že bylo by krásné, kdybychom ty 2 mld. Kč měli a přerozdělovávali je; toto jsou zůstatky na účtech kraje – k 31. 12. 2012 bylo na všech účtech kraje 1.980.227 tis. Kč a ten přebytek hospodaření, který spadl do toho tzv. neúčelového přebytku, byl ve výši 284.102 tis. Kč, které jsme rozdělovávali – je to méně než 5 % celého rozpočtu; druhá věc je, že ta obrovská částka v řádu těch miliard jsou skutečně transfery, které přicházejí především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou to přímé náklady našich škol a nelze čekat na to, až by to schválilo zastupitelstvo kraje – nejsou to peníze, které by byly k dispozici volně,

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že měla na mysli ten rozdíl – skutečné úpravy minus příspěvky ze státního rozpočtu,

Miroslav Novák – požádal o vyjádření vedoucí odboru financí Ing. Annu Klimšovou,

Ing. Anna Klimšová – uvedla, že tady opravdu musíme rozlišovat účelový přebytek, tzn. to, o čem už zastupitelstvo a rada kraje rozhodla v roce 2012, akorát se to nepodařilo buď věcně nebo finančně zrealizovat zcela nebo částečně, a tyto přesně určené účelové peníze se převedly do rozpočtu letošního roku, abychom mohli pokračovat v dokončování a financování těchto už rozhodnutých akcí – to je ta miliarda a něco – těch 284 mil. Kč byly úspory nebo volné prostředky a bylo možno se rozhodnout, k jakému účelu budou použity,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poděkovala za vysvětlení – toto se z materiálu nedalo vyčíst, nebylo to zřetelné,

Mgr. Věra Palková – k vázaným prostředkům pro školství, což je více než 9 mld. Kč, uvedla, že je to skutečně výkon státní správy a zákonem je ale řečeno, že zastupitelstvo jako volený orgán musí být seznámeno s tím, kam ty peníze jdou, a my na ně nemůžeme sahat; je to velký objem prostředků, který podle krajských normativů posíláme hned v lednu na školy podle počtu žáků danými pravidly,

Ing. David Sventek, MBA – sdělil, že jeho úvaha je spíše o tom, nakolik máme být jako kraj štědří samozřejmě směrem do svého území, dále směrem např. k organizacím státním, a nakolik financovat v podstatě tuhletu štědrost z dalšího úvěru,

Miroslav Novák – sdělil, že reprodukce vlastního majetku a zabezpečení funkcí kraje je pro něho mnohem důležitější než poskytování dotací řekněme třetím subjektům; na druhou stranu kraj a krajské zastupitelstvo s sebou nese povinnost za celkový rozvoj kraje, za určité záležitosti,


K materiálu č. 6
Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 1 mil. Kč a uzavření Smlouvy o spolupráci se společností three brothers, spol. s.r.o.

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, kdo přišel s myšlenkou natočit takovýto film a na základě čeho doporučila rada kraje poskytnout 1 mil. Kč na natočení tohoto dokumentu, zda‑li to byla iniciativa někoho z řad členů rady kraje – není to z toho materiálu jasné,

Miroslav Novák – odpověděl, že producenti společnosti three brothers, spol. s.r.o., oslovili v rámci výročí příchodů věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území Moravy i některé ostatní kraje, a požádal o doplňující odpověď PaedDr. Vlastislava Kuchaře, vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje,

PaedDr. Vlastislav Kuchař – sdělil, že se nejedná o náhlý popud nebo nějaké náhlé rozhodnutí – příprava k uctění výročí příchodu bratří ze Soluně, kteří kladli základy jednak kulturní, vzdělanostní i státotvorné na našem území, je záležitostí několikaletou – probíhá pod záštitou Ministerstva kultury a je výrazně podporována křesťanskými církvemi na území České republiky s přímou záštitou a podporou českého primase; již v loňském roce podpořil tuto aktivitu záštitou např. předseda Asociace krajů České republiky hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a stejně tak byla podpořena v loňském roce i tehdejším hejtmanem našeho kraje Ing. Jaroslavem Palasem; na základě těchto skutečností se producenti filmu, zástupci společnosti three brothers, obrátili na Moravskoslezský kraj, zda chce vyslovenou záštitu podpořit také finančně – jednalo se o tom, jakou cenu by pro Moravskoslezský kraj měla ta míra protiplnění, která dovoluje kraji rozsáhlý marketingový projekt, který ho představuje jako kraj kulturní, nikoli kraj začouzený, v němž se lidé dusí, jako kraj plný turisticky zajímavých cílů pro návštěvníky zvenčí – a to vše zaštítěno tím, že to bude podpořeno celostátní a celoplošnou reklamou,

Petr Becher – dotázal se, proč tato záležitost neprošla výborem pro kulturu a památky, který se schází každý měsíc,

Miroslav Novák – odpověděl, že zde nedochází ke krácení nějakých příspěvků; jsou to peníze, které zůstaly na jednotlivých kapitolách, nikomu jsme je nevzali – je to normální běžné opatření v rámci rozpočtových úprav,

PaedDr. Vlastislav Kuchař – uvedl, že co se týče nákupu CD nosičů, je ve smlouvě uvedeno, že kraji bude "poskytnuta možnost" tyto za výrobní náklady nakoupit, není to žádný závazek kraje,

Ing. Andreas Hahn – sdělil, že se dotazoval, kdo přišel s myšlenkou darovat 1 milion Kč – zda producenti chtěli 2 mil. Kč, 1 mil. Kč nebo 500 tis. Kč na tento film – k materiálu nebyla přiložena příslušná žádost,

Bc. Radim Miklas – uvedl, že při schvalování rozpočtu je jeho součástí také kapitola, která hovoří o položce na reprezentaci a propagaci kraje – pokud se očekávalo výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, které má 1150 let, tak se s touto akcí mělo počítat, to se dalo předpokládat,

Miroslav Novák – požádal ještě jednou o vyjádření vedoucího odboru kancelář hejtmana kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře,

PaedDr. Vlastislav Kuchař – sdělil, že přišla písemná žádost o schůzku, která oslovovala vedení kraje, zda je ochotno postoupit o krok dál od poskytnuté záštity z roku 2012, nebyl to tedy čin náhlý; informoval o tom vedení kraje a dále byl materiál řádně poskytnut radě kraje,

Bc. Radim Miklas – poznamenal, že jediná vhodná lokalita pro producenta je tedy náš archeopark v Chotěbuzi, a dotázal se, zda jsme za to měli dát 3 mil. Kč,

Ing. Andreas Hahn – navrhl, zda‑li by bylo možné takovéto žádosti z roku 2012 příště přiložit k materiálu, abychom o tom nemuseli tady pak dlouze diskutovat,

Miroslav Novák – souhlasil s touto připomínkou – principiálně je to ale o tom, zda náš kraj stejně jako ostatní moravské kraje chtějí být s výročím této historické události nějak spojeny, a je na nás, zda na to přispějeme – jediné, co si za to kupujeme, je to logo kraje, které bude v těch kinech viset,


K materiálu č. 7
Návrh na poskytnutí dotace Horské službě ČR a neposkytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/158 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/159 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013 v odvětví krizového řízení

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Martin Polášek – uvedl, že se zde jedná o poskytnutí částky ve výši 20 mil. Kč jednotce hasičů u spol. Hyundai a že předpokládá, že to jsou nějaké závazky kraje vůči zřízení té průmyslové zóny a že zpravidla tyto jednotky platí ty továrny,

Miroslav Novák – odpověděl, že ve chvíli, kdy se lákal ze strany CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu investor do Nošovic, tak to byl závazek státu – zabezpečit i další záležitosti s tímto spojené; ty peníze dostáváme transferem,

Ing. Anna Klimšová, vedoucí odboru financí – doplnila, že ty peníze dostáváme od spol. Hyundai a dáváme je hasičům,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/160 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na poskytnutí individuálních dotací vybraným obcím Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/161 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na vyslovení souhlasu se záměrem přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2014-2015

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Eva Poštová, CSc. – za klub ODS sdělila, že tento materiál úzce souvisí s materiálem č. 5, tzn. s rozpočtovými opatřeními – domnívá se, že tyto prostředky měly být v prvé řadě použity na kofinancování a vůbec pro ty potřeby, pro které nyní chceme uzavírat úvěrový rámec ve výši 1.200 mil. Kč,

Miroslav Novák – uvedl, že z přebytku loňského roku ve výši 280 mil. Kč bylo třeba 110 mil. Kč použito na rekonstrukci komunikací II. a III. tříd, 50 mil. Kč šlo do školství na investice a další záležitosti; jsou to peníze, které byly rozděleny na reprodukci majetku,

Ing. Eva Poštová, CSc. – poznamenala, že samozřejmě tomu rozumí a že zadlužování našeho kraje není nijak enormně vysoké, nicméně měli bychom velmi opatrně pracovat s úvěry a vůbec s touto položkou, pokud máme nějaké přebytky, tak bychom se měli chovat ekonomičtěji,

Miroslav Novák – odpověděl, že s tím souhlasí, ale že se asi shodneme všichni, že čerpání evropských prostředků je pro reprodukci majetku velmi výhodné,


K materiálu č. 12
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2013"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/163 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/164 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/165 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory talentů a sportu a změna usnesení

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/166 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – k materiálům pod čísly 16, 17 a 18 uvedla, že všechny se týkají rozdělení zbytkových prostředků z operačního programu OPVK,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrh usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/167 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/168 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/169 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2013"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/170 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na poskytnutí účelových dotací na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS s.r.o. a zavázání se k poskytnutí účelové investiční bezúročné půjčky

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že výbor pro dopravu tento materiál projednal na svém 3. zasedání a doporučuje ho zastupitelstvu kraje ke schválení,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/171 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na "Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji"

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/172 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/173 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Dotace Povodí Odry, státní podnik

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Radim Miklas – sdělil, že to je právě jeden z těch typických titulů, které bychom měli pro příště zvážit – jedná se o státní podnik,

Mgr. Daniel Havlík – uvedl, že se jedná o obci Sedlnici, kde víme, že situace při záplavách je tam velice špatná a část obce je pravidelně zatopována; obec Sedlnice nemůže být žadatelem dotace, a proto o ni žádá uvedený státní podnik; v této situaci jednoznačně pomáháme našim občanům a naší obci,

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, proč nemůže být u takovéhoto typu investice žadatelem obec,

Mgr. Daniel Havlík – odpověděl, že se jedná o to, že to není majetek obce, správcem je státní podnik Povodí Odry,

Ing. David Sventek, MBA – poznamenal, že se nechce hádat o potřebě této investiční akce, ona beze sporu potřebná je, ale prakticky skutečně podporujeme majetek státu a děláme to za stát,

Mgr. Daniel Havlík – poznamenal, že bohužel často jednáme za stát a není to jenom tato záležitost, a zopakoval, že je to skutečně v zájmu občanů a obce,

Miroslav Novák – uvedl, že ono všechno, co děláme za stát, je ve prospěch občanů našeho kraje,


K materiálu č. 24
Dotace na ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/175 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Dotace na podporu ochrany přírody a zemědělství v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/176 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji, kód programu ŽPZ/03/2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/177 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/178 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Žádosti příjemců neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/1793/180 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 29
Informace o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že uvedený materiál vítá, a poděkoval radě kraje, že se toho zhostila a materiál zpracovala,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že kraj jako zřizovatel zařízení sociálních služeb svých, tak samozřejmě i za nestátní neziskové organizace a za obce bojuje o to, aby se zvýšilo financování sociálních služeb v letošním roce,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/181 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Dotace na Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/182 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 31
Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí, kód programu ŽPZ/01/2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/183 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kateřina Chybidziurová – k materiálům pod č. 32, 33, 34 a 35 uvedla, že tyto materiály byly projednány ve výboru pro kulturu a památky a že byly doporučeny ke schválení,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/184 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/185 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/186 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/187 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 36
Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektů v rámci programu Partnerství Comenius Regio

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/188 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu "Mateřská školka KÚ MSK"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/189 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o."

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/190 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Informace o připravovaných projektech na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, změny v usneseních zastupitelstva kraje u projektů LLJO, kolejové napojení a LLJO, ostatní zpevněné plochy, schválení zahájení přípravy projektu LLJO, ostatní zpevněné plochy-světlotechnika a LLJO, bezpečnostní centrum

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – upozornil na velmi pozitivní fakt, že se podařilo předjednat s Ministerstvem dopravy převzetí projektu kolejového napojení letiště, a pokud to zdárně dopadne, tak ušetříme stamilióny korun, které bychom museli jinak vyčerpat z Regionálního operačního programu,

Miroslav Novák – sdělil, že je to skutečně mimořádně vydařená věc,


K materiálu č. 40
Návrh na změnu názvu, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci a zahájení realizace projektů financovatelných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/192 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na schválení zahájení přípravy, kofinancování a profinancování a předložení žádosti o dotaci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/193 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na profinancování, kofinancování a sloučení projektů z oblasti silničního hospodářství

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/194 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Změny v projektu "Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici č. II/464 (Studénka – Nová Horka) na CHKO Poodří"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/195 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/196 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádosti a zahájení realizace projektu "Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby" a pozastavení přípravy projektu "Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/197 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na uzavření dodatku se Sdružením obcí Vrbenska v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/198 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Návrh na neuzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Opava

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/1993/200 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 48
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/201 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/202 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na uzavření Dohody o narovnání se společností KMC Group s.r.o.

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/203 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na částečné prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, jakým způsobem rada kraje přistupuje k prominutí jednak odvodu a jednak penále, na základě čeho se rozhoduje o výši,

Miroslav Novák – požádal o zodpovězení dotazu vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Martina Radvana, LL.M.,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. – sdělil, že v případě dotací, které jsou rozdělovány v rámci tzv. globálních grantů, je kraj zprostředkujícím subjektem – hlavou programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; pokud jde o promíjení odvodu, tak uvedené ministerstvo stanovilo sazebník, který je odstupňován procentuelně v závislosti podle toho, o jakou závažnost porušení se jedná; takže ty návrhy, které jsou zastupitelstvu kraje předkládány a ještě předkládány budou, jsou vždy stanoveny v souladu s tímto sazebníkem, který je transparentně stanoven,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/204 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/205 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/206 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na vyhlášení dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/207 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – úprava podmínek dle žádostí příjemců

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/208 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/209 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská – Turistické značení v MSK v roce 2013

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/210 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/211 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
Návrh na darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/212 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60
Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/213 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/214 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/215 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Návrhy prodejů nemovitostí v Novém Jičíně

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/216 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Návrh na odkoupení pozemku v k. ú Podobora, obec Chotěbuz, od Lesů České republiky s.p.

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/217 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/2183/220 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 66
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/221 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 67
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrh na nákup nemovitosti v k. ú. Prostřední Suchá

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/222 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 68
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje, návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje odvětví školství

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/2233/227 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 69
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/228 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Informace o postupu Nemocnice Nový Jičín a.s. při rekonstrukci objektu staré interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – poděkoval náměstkovi hejtmana kraje Ing. Ivanu Strachoňovi za tento materiál, ze kterého je dle jeho názoru zcela zřejmé, že nájemce se choval velmi hospodárně a zůstatková hodnota majetku tím pádem není uměle navýšena – v případě, že bychom po tom uplynulém období vykupovali ten majetek i zpátky,

Miroslav Novák – poděkoval za to upozornění na tom minulém zasedání zastupitelstva kraje; ty materiály by měly být kompletní, abychom měli jasno a nemuseli se zdržovat,


K materiálu č. 71
Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2012 (funkční období 2012-2016)

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/230 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 12. 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/231 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73 + dodatek k materiálu
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 22. 2. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 20. 12. 2012 do 11. 2. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/232 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74
Sloučení organizací Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, a Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Věra Palková – uvedla, že následujících pět materiálů se týká slučování škol, a sdělila, že původně doufala, že již může oznámit, že se jedná o závěrečnou etapu slučování škol, avšak zatím to nemůže definitivně slíbit,

Mgr. Petr Juras – sdělil, že s náměstkyní hejtmana kraje Mgr. Věrou Palkovou de facto souhlasí a že si připravil jen pár poznámek; ta první se týká oborové optimalizace, což je velmi výbušné téma – apeloval na vedení kraje, aby tyto optimalizační kroky byly v rámci doporučení ředitelům středních škol systematické, tzn. aby s nimi byli příslušní ředitelé seznamováni dříve a srozumitelněji,

Mgr. Věra Palková – sdělila, že právě to bylo v materiálu uvedeno na její přání, protože zachytila, že právě toto tam vzbuzuje nějaké otazníky, a proto chtěla, aby členové zastupitelstva kraje byli o této skutečnosti informováni,

Mgr. Petr Juras – poznamenal, že jen dvě školy to nepochopily, ale těch 58 škol "skřípalo zuby" – samozřejmě mezi rodiči; sám s tím problém nemá, jde mu jen o časovost,

Mgr. Věra Palková – odpověděla, že tady asi došlo k nepochopení, protože zde nedojde ke sloučení gymnázia a základní umělecké školy, jenom v tom uvolněném prostoru by ZUŠ jako samostatný subjekt měla své sídlo,

Miroslav Novák – doplnil, že zde jde jen o ušetření provozních nákladů a ne o nesmyslné slučování subjektů,

Ing. David Sventek, MBA – poděkoval Mgr. Věře Palkové za to, že přijala svého času pozvání na klub ODS, kde bylo diskutováno o optimalizaci,

Miroslav Novák – dal hlasovat:


K materiálu č. 75
Sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, a Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/234 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Sloučení organizací Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, a Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že Zastupitelstvo města Rýmařova na svém jednání souhlasilo se sloučením těchto škol v jeden celek,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/235 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/236 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Převod činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje v oblasti středního školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/237 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/2383/242 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 80
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/243 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2011/2012

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že předložená výroční zpráva je velmi podrobná, a za spoustu informací poděkoval – jen pro příště doporučil pár námětů – věnovat se speciálně soukromým školám a jejich roli ve vzdělávacím systému, a dále se více orientovat na technické vzdělání,

Mgr. Věra Palková – uvedla, že toto je výroční zpráva již za minulost a že poznámky Ing. Josefa Jalůvky si zaznamenala,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/244 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 82
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/2453/248 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 83
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené se statutárním městem Opava

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/249 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/250 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/251 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/252 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Změna úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS s.r.o.

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že výbor pro dopravu projednal na svém 3. jednání tento materiál a doporučil zastupitelstvu kraje vyslovit nesouhlas se změnou úplného znění společenské smlouvy, což je v souladu s předloženým návrhem usnesení,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/253 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/2543/257 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 89
8. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/258 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti místní Agendy 21

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – poznamenal, že přihlásit se k místní Agendě 21 znamená mj. podporovat procesy zapojování veřejnosti do rozhodování veřejných orgánů – měli bychom tedy začít u sebe, u orgánů kraje, protože v okamžiku, kdy rada kraje převzala na sebe pravomoc rozhodovat o rozpočtových změnách a vzala tento nástroj z rukou zastupitelstva, nebyl dle jeho názoru dobrý začátek a dobrý příklad,

Miroslav Novák – odpověděl, že na přípravě rozklikávacího rozpočtu se pracuje a že o zbývající části vystoupení Ing. Josefa Jalůvky už dnes jednou bylo hlasováno, takže příště,


K materiálu č. 91
Zahájení realizace projektu "Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – sdělil, že v materiálu je technická nepřesnost v důvodové zprávě, kde je konstatováno, že když Státní fond životního prostředí vydal registrační list, že je to zárukou následného poskytnutí dotace – není to pravda, skutečně je to věc, která není právně vymahatelná,

Miroslav Novák – poděkoval za upozornění a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/260 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/261 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 93
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh prodeje majetku ve Frýdku‑Místku formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/262 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, zda tato komunikační strategie počítala již se zmíněnými přímými přenosy ze zasedání zastupitelstva a jakou příležitost dostane opozice v rámci té komunikace, zda se bude moci veřejně vyjádřit i s názory, které třeba oponují s oficiálním názorem vedení,

Miroslav Novák – odpověděl, že se domnívá, že opozice měla vždy možnost se vyjádřit se svými názory a že ten prostor nadále bude mít, a co se týče přímého vysílání, požádal o informaci vedoucího odboru informatiky Ing. Tomáše Vašicu,

Ing. Tomáš Vašica – uvedl, že v této chvíli běží výběrové řízení a že součástí této zakázky je dodávka i povýšení této technologie na to, aby mohlo být zahájeno vysílání ze zasedání zastupitelstva kraje – pokud vše proběhne v pořádku, tak lze předpokládat, že zářijové zasedání již bude vybaveno a povýšeno novým systémem,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/263 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 95
Návrh na poskytnutí dotací České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/264 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Žádost o změnu účelového určení dotace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/265 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 97
Návrh na zmírnění podmínek a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Miroslav Novák – sdělil, že vzhledem k tomu, že náměstek hejtmana kraje Martin Sikora není na dnešním zasedání přítomen, jsou případné dotazy k materiálům pod čísly 97 až 99 a 102 připraveni zodpovědět příslušní vedoucí odborů,


K materiálu č. 98
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – 18. skupina

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/267 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 99
Vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností a nominace do Dozorčí rady Seskupení

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/268 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 100
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Silnice 2013 – III. etapa", poř. č. 325/2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/269 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 101
Návrh na opětovné zvolení člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/270 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 102
Vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností a nominace do Dozorčí rady Seskupení

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 3/271 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že obdržela 1 písemný dotaz od člena zastupitelstva kraje Ing. Josefa Jalůvky, týkající se zastavení trendu vystěhovávání obyvatel z Moravskoslezského kraje, s tím, že je požadována písemná odpověď,

Ing. Vít Slováček – vznesl opakovaný požadavek klubu KDU-ČSL o rozšíření počtu členů dozorčí rady obch. spol. Letiště Ostrava a.s. o zástupce tohoto politického klubu,

Miroslav Novák – odpověděl, že příštímu zasedání zastupitelstva kraje bude předložen příslušný materiál.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise PhDr. Jaroslav Dvořák sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Miroslav Novák poděkoval všem za pozitivní přístup k jednání a ukončil zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:
Schválený program 3. zasedání zastupitelstva kraje
Usnesení č. 3/148–3/271
Přehled hlasování
Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 29. 3. 2013

Zápis včetně příloh ověřili:
Jiří Hurta
Bc. Patrik Hujdus

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.