Menu

konaného dne 28. dubna 2005 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení v 15:20)

Přítomni: členové zastupitelstva kraje 62
ředitelka krajského úřadu 1
vedoucí odborů krajského úřadu 20
tisková mluvčí 1
vedoucí organizačních složek 3
poslanci Parlamentu ČR 4
senátoři Parlamentu ČR 0
hosté 1
Omluveni: Marián Kuś
Dana Váhalová
Jindřich Šimek

4. zasedání zastupitelstva kraje zahájil z pověření rady kraje hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje (dále jen "ZK") bylo do této doby přítomno 60 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 3 členové ZK.

Sdělil, že rada kraje doporučila na své schůzi dne 25. 4. 2005 doplnit program dnešního zasedání o materiál pod číslem 64 "Partnerství v projektu OD OSMI DO ČTYŘ předloženém Slezskou diakonií, organizace pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické, a. v., se sídlem v Českém Těšíně, v rámci Evropské iniciativy EQUAL", který byl předložen členům ZK dnes na stůl.

Na stůl byly členům ZK předloženy ještě přílohy č. 911 k materiálu č. 32nové návrhy usnesení k materiálům č. 8, 962.

Ing. Tošenovský dále sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje" (viz příloha č. 1), který byl rovněž předložen na stůl. S úvodním slovem předkladatele se navrhuje dnes předložený materiál č. 64 a materiál pod č. 58. Ing. Tošenovský uvedl, že jako předkladatel bude mít úvodní slovo ještě k materiálu č. 4, a to z důvodu sdělení posledních informací z jednání s Evropskou investiční bankou. Z organizačních důvodů dále doporučil bod č. 53 projednat jako první materiál vzhledem k tomu, že předkladatel tohoto materiálu náměstek hejtmana kraje Mgr. Drobil nebude na jednání odpoledne přítomen a jeho účast při projednávání tohoto materiálu je nezbytně nutná. Dále doporučil projednat materiál č. 58 ihned po první krátké přestávce, tj. cca ve 11:15 hodin, a to z důvodu potřeby zajištění dalších úkonů souvisejících se založením akciových společností.

PŘIPOMÍNKY K PROGRAMU:

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k programu, dal Ing. Tošenovský hlasovat o předloženém návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva kraje – schváleno (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/97/1 (text uveden v příloze č. 2 "Usnesení ze 4. zasedání ZK").


Ing. Tošenovský sdělil, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Lydie Janečková.


Ověření zápisu:

Ověřovateli zápisu z 3. zasedání ZK konaného dne 17. 2. 2005 byli p. Oldřich VíchaRSDr. Dušan Jaroš. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a doporučují jej ke schválení.

Zápis byl pak členy ZK schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/98/1 (text uveden v příloze č. 2) a je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.

Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání ZK byli navrženi:

Mgr. Renata Pospiechová

RSDr. Karel Klimša.

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/98/2 (text uveden v příloze č. 2).


Ing. Tošenovský dále sdělil, že dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje. Rada kraje se od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 2. 2005 sešla na 8 schůzích:

Na schůzi dne 17. 2. 2005 (po skončení zasedání zastupitelstva) mj.:

Na schůzi dne 2. 3. 2005 mj.:

Na schůzi dne 10. 3. 2005 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 24. 3. 2005 mj.:

Na schůzi dne 6. 4. 2005 mj.

Na schůzi dne 11. 4. 2005 mj.:

Na schůzi dne 15. 4. 2005 mj.:

Na schůzi dne 25. 4. 2005 mj.:


K MATERIÁLU č. 53

Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – sdělil, že výbor pro územní plán doporučil schválit předložený materiál s doplněním návrhu usnesení v bodě 1) v závěru o "s doplněním pokynu zapracovat do návrhu územního plánu definici pojmu "ohrožení funkčního využití území",

Ing. Mžik – navrhl dnes neschválit navrhované souborné stanovisko a doporučil text usnesení: "ZK

  1. neschvaluje dle § 35 odst. 2 písm. e) … (dále viz původní návrh usnesení v bodě 1),
  2. ukládá krajskému řadu, odboru územního plánování a stavebního řádu, znovu projednat námitky Obvodního báňského úřadu Ostrava",

Mgr. Drobil – upozornil, že dnes neschvalujeme žádné konkrétní řešení, ale souborné stanovisko podle § 21 odst. 5 stavebního zákona, které pouze obsahuje pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace,

Ing. Tošenovský – dal slovo občanovi kraje p. Ondřeji Brdíčkovi, který se přihlásil do diskuse,

p. Brdíčko – sdělil, že je náměstkem primátora města Karviné a že Zastupitelstvo města Karviné bude usilovat o odložení tohoto materiálu z dnešního projednávání a o dopracování, doplnění a vyřízení námitek, které město Karviná už v roce 2001 k tomuto soubornému stanovisku vzneslo,

Mgr. Drobil – upozornil na to, že existuje pravomocné územní rozhodnutí, na základě kterého bylo vydáno územní rozhodnutí pro zařazení tohoto energetického zdroje Stonava,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:


K MATERIÁLU č. 1

Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že dnes na stůl obdrželi členové ZK písemné stanovisko výboru finančního k materiálům předloženým dnešnímu zasedání ZK,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení k materiálu č. 1 – schváleno (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/100/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 2

Předběžná informace o výsledcích hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2004

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/101/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 3

Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Vrba – požádal o stručný komentář v části týkající se kapitálových příjmů – viz příloha č. 2 předloženého materiálu – a dotázal se, jaký je výhled a proč se zatím kraji v této oblasti daří,

Ing. Tošenovský – sdělil, že dle jeho názoru se to opravdu nedá naplánovat, byla provedena revize všech možných majetků, ale celkový vývoj je na začátku roku velmi složitě formulovaný,

Ing. Klimšová – sdělila, že aktuálnější stav nemá, že i dnes je předloženo ZK hodně návrhů na prodej majetku kraje a že je velice reálné, že uvedená částka 10 mil. Kč se naplní,

Ing. Tošenovský – poznamenal, že informace se budou upřesňovat,

Ing. Stanjura – uvedl, že máme teprve 4. zasedání ZK a teprve na 3. zasedání se začaly projednávat majetkové body – věří tedy, že 10 mil. Kč získáme určitě,

Mgr. Vrba – požádal, aby při projednávání rozpočtu k 30. 6. 3005 byla v důvodové zprávě i zmínka o stavu kapitálových příjmů,

Ing. Tošenovský – slíbil, že tato informace bude pro příště doplněna,


K MATERIÁLU č. 4 (nová příloha č. 1)

Informace o jednání s Evropskou investiční bankou za účelem profinancování vybraných investičních projektů úvěrem

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RSDr. Kuboš – uvedl, že se domnívá, že naznačená cesta je správná, ale upozornil na záležitost týkající se rozsahu a obsahu předběžného přehledu vybraných projektů navrhovaných pro financování úvěrem od Evropské investiční banky,

Ing. Krupník – vznesl dotaz, zda přijetí tohoto úvěrového rámce nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách, protože jeho výše bude určitě větší než 2 mil. Kč,

Ing. Tošenovský – k dotazu RSDr. Kuboše sdělil, že čerpání prostředků na další projekty je jednoznačně záležitostí zastupitelstva,


K MATERIÁLU č. 5

Žádost města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01, IČ 296139, o neinvestiční dotaci na dofinancování provozu domovů důchodců

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

MUDr. Šarišská – doporučila zvážit předložený návrh na odmítnutí uvedené neinvestiční dotace, protože se zde jedná o výjimečný domov důchodců, který jako jediný v kraji přijímá lidi s psychiatrickým onemocněním,

Ing. Carbol – dotázal se MUDr. Šarišské, zda nedošlo k záměně dvou zařízení – v Krnově je ještě jiný domov důchodců, který spolufinancovalo město Ostrava a financuje jeho provoz,

Ing. Tošenovský – uvedl, že ministerstvo financí bylo při přípravě rozpočtového určení daní upozorňováno na velký nesoulad a velký problém, který nastane při provozu zařízení, která dříve spravovaly okresní úřady,

MUDr. Šarišská – sdělila, že pokud se jedná o jiný domov důchodců, tak svůj návrh stahuje,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 8 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/104/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 6

Odvody do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně a žádosti škol o prominutí odvodu a penále

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/105/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 7

Informace o způsobu financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu od 1. 1. 2005

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/106/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 8 (nový návrh usnesení)

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Antalová – sdělila, že na únorovém zasedání schválilo zastupitelstvo podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

p. O. Vícha – jako člen uvedeného výboru sdělil, že se velice tímto materiálem zabývali a zejména právě tím bodovým ohodnocením,

Ing. Tošenovský – sdělil, že projednávání dotací není vždy bezproblémové, např. vloni bylo zastupitelstvem kraje pozastaveno celé výběrové řízení a materiál odložen k dopracování v některých oblastech,

PhDr. Wenigerová – sdělila, že rada kraje neměnila body a nikdo u rady ani u ní neloboval,

JUDr. Babka – upozornil, že výbor je orgán, který odpovídá zastupitelstvu a má přímý vztah k zastupitelstvu,

p. Antalová – sdělila, že na jednání výboru, kde se projednávalo poskytnutí dotací, PhDr. Wenigerovou neviděla,

Ing. Stanjura – zdůraznil, že rada kraje žádná čísla u bodového hodnocení v materiálu neměnila, provedla jen změny v návrhu, který předložil výbor,

PhDr. Wenigerová – zopakovala, že neví o tom, že nějaké body byly měněny a že o tom s nikým nejednala,

JUDr. Babka – uvedl, že dle jeho názoru by měl být zastupitelstvu předložen návrh výboru, příp. s určitým doporučením rady kraje,

MUDr. Šarišská – dotázala se rovněž, kdo tedy uvedené body změnil,

Mgr. Vrba – doporučil hlasovat o návrhu, který předložil výbor,

Ing. Tošenovský – uvedl, že rada kraje se shodla na většině názorů výboru a předložila zastupitelstvu pouze několik změn,

Ing. Stanjura – uvedl, že podporuje návrh rady kraje,

PhDr. Wenigerová – sdělila, že zjistí, jak došlo k přebodování, a sdělí to jak na výboru, tak na zastupitelstvu,

Ing. Tošenovský – předal slovo vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Boudovi,

PaedDr. Bouda – uvedl, že změnu provedli pracovníci odboru školství, mládeže a sportu a že za to přijímá odpovědnost,

p. Novák – sdělil, že bude tedy vyčkávat, jak tato záležitost dopadne po stránce personální,

Ing. Tošenovský – poznamenal, že každý člen ZK má právo vyžádat si informace, které potřebuje – z tohoto důvodu dostávají členové ZK materiály projednávané v zastupitelstvu již 12 dnů před zasedáním,

Doc. PhDr. Staněk, CSc. – domnívá se, že by bylo zapotřebí připravit úplně nová jednoduchá a přehledná pravidla bez jakéhokoliv bodování,

Ing. Tošenovský – předal slovo ředitelce krajského úřadu JUDr. Kafkové,

JUDr. Kafková – konstatovala, že do této doby netuší, zda došlo k záměrné chybě či k nedbalosti, bude se této záležitosti samozřejmě věnovat a podle zjištění personálně rozhodovat,

PaedDr. Nováčková – k doc. PhDr. Staňkovi, CSc., sdělila, že nová pravidla není zapotřebí připravovat,

Ing. Tošenovský – dotázal se p.Víchy, zda trvá na svém návrhu na odložení materiálu,

p. O. Vícha – sdělil, že svůj návrh stahuje a že rovněž dle jeho názoru není třeba vymýšlet nová pravidla – bude pouze stačit, když se budou přijatá pravidla dodržovat,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o novém návrhu na usnesení, který byl členům ZK předložen na stůl – schváleno (44 pro, 4 proti, 12 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/107/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 9 (nový návrh usnesení)

Návrh na poskytnutí finančních prostředků na rok 2005 na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Nový návrh usnesení, který byl předložen členům ZK na stůl, byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/108/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 10

Návrh na investiční účelovou dotaci na pořízení cisternových automobilových stříkaček jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/109/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 58

Návrh na založení 9 akciových společností za účelem následného nahrazení funkce všech nemocnic zřízených nyní v právní formě příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. P. Vícha – sdělil, že dle jeho názoru se náměstek hejtmana kraje Ing. Veverka svého úkolu zhostil velmi dobře a že předložený materiál je zpracován velmi podrobně,

JUDr. Babka – sdělil, že předložený návrh neřeší situaci ve zdravotnictví v ekonomické oblasti, vytváří prostor k jedinému – vymanit se z právních norem upravujících mzdovou oblast, která je ve zdravotnictví, což bude mít za následek řešení ekonomiky na úkor zaměstnanosti a platů, a to zejména středního zdravotnického personálu,

Ing. Veverka – odpověděl na dotazy:

Ing. Tošenovský – dotázal se JUDr. Babky, jak to myslel se způsobem hlasování,

JUDr. Babka – požadoval, aby o bodu 1) návrhu usnesení – rozhodnutí o založení akciových společností – bylo hlasováno samostatně,

Ing. Tošenovský – uvedl, že vždy vyzve náměstka hejtmana kraje Ing. Veverku, aby přečetl nominace jednotlivých politických klubů na členy představenstev a dozorčích rad akciových společností,

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

JUDr. Babka – požádal o vysvětlení dvou jmen u zaměstnanců nemocnic – dle jeho názoru jejich volba nepřísluší zastupitelstvu,

Ing. Veverka – domnívá se, že to zastupitelstvu přísluší, protože v současnosti tato akciová společnost zatím nemá žádné zaměstnance,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – omluvil se, že v zakladatelské listině této akciové společnosti došlo k chybě v čl. VI – Náklady založení společnosti – správně má být uvedeno "slovy padesát tisíc korun českých", a přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – přečetl návrhy kandidátů:

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

Ing. Veverka – poděkoval všem, kteří se na tvorbě tohoto materiálu podíleli, tzn. odboru zdravotnictví, odboru právnímu a organizačnímu a také těm, kteří tento návrh podpořili,

Ing. Tošenovský – poděkoval přítomnému notáři JUDr. Kawulokovi za spolupráci.


K MATERIÁLU č. 11

Neinvestiční účelová dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/120/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 12

Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, o poskytnutí příspěvku na provoz protialkoholní záchytné stanice pro rok 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Slováček – uvedl, že stanovisko výboru zdravotního je neposkytnout dotaci,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (48 pro, 3 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/121/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 13

Žádost města Šenov o převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem za půjčku ze Státního fondu životního prostředí

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že Státní fond životního prostředí se podle zákona jmenuje "Státní fond životního prostředí České republiky" – doporučil proto takto upřesnit předložený návrh usnesení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení – schváleno (56 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/122/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 14

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování Plánu oblasti povodí

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/123/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 15

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení 2. ročníku Mezinárodního festivalu odborných filmů, TV a videoprogramů věnovaný problematice trvale udržitelného rozvoje s pracovním názvem "TUR Ostrava 2005"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/124/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 16

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, městu Rýmařov

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/125/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 17

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu a rozvoj činnosti terénních středisek ekologické výchovy pro rok 2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/126/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 18

Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/127/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 19

Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v rámci dotačního programu DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ AKCE ŽPZ/02/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/128/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 20

Návrh Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – sdělil, že výbor pro životní prostředí projednal tento materiál s doporučujícím stanoviskem,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/129/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 21

Rozhodnutí o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na podporu realizace průzkumu bezbariérové přístupnosti vybraných staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/130/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 22

Zpráva o zjištěných porušeních rozpočtové kázně, která jsou výsledkem veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončených do 21. 3. 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/131/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 23

Žádost Beskydského rehabilitačního centra, spol. s r. o., o úlevu z odvodu a penalizace u projektu "Rehabilitační centrum Štramberk", podpořeného v roce 2003 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Příprava projektů pro získání finanční podpory z prostředků Evropské unie"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

p. Novák – sdělil, že na 3. zasedání ZK byly schváleny nejen postupy při rozhodování o odvodech a příslušenství za porušení rozpočtové kázně, ale rovněž se ZK zabývalo několika případy obdobného charakteru, kdy jednotlivé organizace, které čerpaly v roce 2004 dotace z Moravskoslezského kraje, nějakým způsobem porušily stanovená pravidla,

Mgr. Drobil – uvedl, že tato situace je naprosto odlišná, jednalo se v tomto případě skutečně o nepřiměřenou tvrdost – došlo zde pouze k administrativní chybě ne Beskydského rehabilitačního centra, ale jeho smluvního partnera, a toto centrum neprodleně po vyzvání uvedenou částku zaplatilo na účet kraje,

Ing. Pulchart – potvrdil, že zde došlo skutečně jen k administrativnímu pochybení, a doporučil předložený návrh usnesení schválit,

p. Novák – sdělil, že trvá na svém návrhu na změnu usnesení a že podobné případy již ZK projednávalo na svém 3. zasedání,

Ing. Tošenovský – sdělil, že nejprve bude hlasováno pouze o bodě č. 1, pak o návrhu p. Nováka, a dal hlasovat:


K MATERIÁLU č. 24

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v rámci programu "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy EU a INTERREG IIIA"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/133/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 25

Návrh na přesun nerozdělených finančních prostředků, vyčleněných na program "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy EU a INTERREG IIIA" ve prospěch programu "Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/134/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 26

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kubuš – sdělil, že předložený návrh je v souladu s návrhem výboru pro národnostní menšiny,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/135/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 27

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2005"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/136/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 28

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů na rok 2005"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/137/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 29

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2005"

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 10 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/138/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 30

Nakládání s nemovitým majetkem kraje – záměry prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/139/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 31

Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy poskytnutí darů a záměrů darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/140/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 32

Nabídka koupě nemovitého majetku a návrh na vyjmutí movitého majetku ze správy

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/141/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 33

Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí daru nemovitostí

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/142/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 34

Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (58 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/143/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 35

Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/144/1 (text uveden v příloze č. 2).


MATERIÁLU č. 36

Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbami

"Propojení silnic č. I/11 a č. I/56, Spojka S1 v Opavě",

"Silnice č. I/57 Krnov – severovýchodní obchvat",

"Silnice č. I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava" a

"Silnice č. I/47 Severní spoj – I. stavba"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/145/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 37

Návrh na poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje za výkon funkce předsedy a členů komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/146/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 38

Návrh na volbu místopředsedy Výboru regionálního rozvoje

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Krupka, předseda Výboru regionálního

rozvoje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/147/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 39

Sloučení příspěvkových organizací kraje Střední zdravotnická škola, Krnov, Husovo nám. 1, a Střední pedagogická škola a Střední odborná škola, Krnov, Jiráskova 1a

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana

kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/148/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 40

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2003/2004

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana

kraje

Diskuse:

PhDr. Wenigerová – konstatovala, že materiál je velmi dobře odborem školství, mládeže a sportu zpracován, v připomínkovém řízení se na něm podílel i výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/149/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 41

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana

kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – sdělil, že o všech dodatcích ke zřizovacím listinám bude hlasováno najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K MATERIÁLU č. 42

Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu Gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava-Poruba, G. Klimenta 493

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana

kraje

Diskuse:

PaedDr. Nováčková – vznesla dotaz, zda se někdo zabýval tím, zda p. Tigrid má nějaké potomky, kteří by k tomuto návrhu mohli něco říci, příp. by mohli být pozváni na slavnostní pojmenování gymnázia,

PhDr. Wenigerová – uvedla, že manželka a děti p. Tigrida žijí ve Francii a že předpokládá, že to bylo s nimi projednáno,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení – schváleno (45 pro, 7 proti, 8 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/169/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 43

Sloučení příspěvkových organizací kraje Dům dětí a mládeže, Opava, Jaselská 4, a Stanice mladých turistů a přírodovědců, Opava, Husova 17

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana

kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/170/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 44

Žádost paní ********** Ostrava, a manželů ********** Malá Morávka, o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 1 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/171/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 45

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – opět uvedl, že o všech dodatcích ke zřizovacím listinám bude hlasováno najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K MATERIÁLU č. 46

Žádosti obce Osoblaha, města Vrbna pod Pradědem a Města Albrechtice o převzetí zřizovatelských funkcí k jejich příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb na Moravskoslezský kraj

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/174/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 47

Dodatky ke zřizovacím listinám 5 příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – opět uvedl, že o všech dodatcích ke zřizovacím listinám bude hlasováno najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K MATERIÁLU č. 48

Návrh na finanční zajištění projektu technické asistence v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/180/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 49

Návrh na finanční zajištění projektu technické asistence v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/181/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 50

Informace o změnách provedených v grantových schématech Moravskoslezského kraje roku 2004 v rámci opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 a 4.2.2 Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/182/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 51

Návrh na vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Krupka – jako předseda Výboru regionálního rozvoje podal bližší informaci k odst. 3) na str. 5, týkající se jednání Monitorovacího výboru dne 13. 4. 2005,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/183/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 52

Informace o projektech z prvního kola výzvy Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/184/1 (text uveden v příloze č. 2).


(Materiál č. 53 byl již projednán.)


K MATERIÁLU č. 54

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem v rámci Společného nadregionálního projektu na podporu domácího cestovního ruchu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/185/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 55

Žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o pověření zpracováním projektu "Vyhledávání vhodných firem pro klastr informačních a telekomunikačních technologií v Moravskoslezském kraji" v rámci Programu Klastry, opatření 1.4 Operačního programu Průmysl a podnikání, a poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/186/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 56

Krajské projekty financované ze strukturálních fondů EU

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/187/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 57

Mezinárodní partnerství v rámci akce 2 a akce 3 projektu s názvem "Kompetence pro trh práce", financovaném prostřednictvím iniciativy Společenství EQUAL

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/188/1 (text uveden v příloze č. 2).


(Materiál č. 58 byl již projednán.)


K MATERIÁLU č. 59

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – opět uvedl, že o všech dodatcích ke zřizovacím listinám bude hlasováno najednou s tím, že každý dodatek bude mít své vlastní číslo usnesení z důvodu zápisu do Obchodního rejstříku,


K MATERIÁLU č. 60

Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě

(odložený materiál č. 16 pro 3. zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 2. 2005)

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

RNDr. Ženatý, Ph.D. – za klub ODS navrhl hlasovat zvlášť o jednotlivých předložených návrzích kandidátů,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat:

JUDr. Babka – uvedl, že nemůže za to, že systém navrhování přísedících krajského soudu byl svěřen do kompetence ZK a že s těmito lidmi je spojeno vždy i jméno člena zastupitelstva,

Ing. Tošenovský – sdělil, že to není o připouštění způsobu hlasování, každý má právo vyjádřit svůj názor, ovšem zde je více důvodů, někdy se jedná i o pokročilý věk kandidátů,

JUDr. Babka – uvedl, že to je jeho osobní stanovisko k Ing. Tošenovskému a ne k hejtmanovi kraje a že uvedení kandidáti pracovali na krajském soudu již v minulém funkčním období,


K MATERIÁLU č. 61

Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA" vyhlášeného Moravskoslezským krajem v roce 2004

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (38 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/199/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 62

Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 v odvětví zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (38 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/200/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 63

Návrh dodatku č. 4 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (39 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/201/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 64

Partnerství v projektu "OD OSMI DO ČTYŘ" předloženém Slezskou diakonií, organizace pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické, a. v., se sídlem v Českém Těšíně, v rámci Evropské iniciativy EQUAL

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (35 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/202/1 (text uveden v příloze č. 2).


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:


DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání obdržela 2 písemné podněty a dotazy, a to od členů ZK PaedDr. Nováčkové k dodávání CD nosiče s materiály do rady kraje a od RSDr. Ing. Konečného k havarijnímu stavu komunikace ve Starém Jičíně.

Na dotazy bude odpovězeno písemně v zákonné lhůtě.


RŮZNÉ:


PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ:

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Dagmar Adamová přednesla rekapitulaci usnesení přijatých na 4. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatuje, že přijatá usnesení jsou platná.


ZÁVĚR:

Hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský poděkoval všem zpracovatelům materiálů, které byly dnes předloženy, a rovněž členům výborů, protože mnohé záležitosti byly předjednány ve výborech, a ukončil zasedání zastupitelstva.


Přílohy:

Návrh programu 4. zasedání ZK
Usnesení č. 4/97/1 – 4/202/1
Přehled hlasování
Prezenční listiny

Zapsala: Hana Novotná – odbor právní a organizační krajského úřadu

Zápis včetně příloh ověřili:
Mgr. Renata Pospiechová
RSDr. Karel Klimša

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.