Menu

konaného dne 20. 6. 2013 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:07, ukončení ve 13:57)

Přítomni:

Omluveni:

4. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 54 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili 4 členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje uvedl, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Hana Novotná a paní Renáta Dračková.


Hejtman kraje v úvodu zasedání představil nového ředitele krajského úřadu Ing. Tomáše Kotyzu, kterého jmenoval od 1. dubna 2013 po vzdání se funkce PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., a po předchozím souhlasu ministra vnitra.


Ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 3. 2013, byli pan Jiří HurtaBc. Patrik Hujdus. Oba ověřovatelé zápisu sdělili, že zápis přečetli a že odpovídá průběhu zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (60 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/272pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 (Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 6. 2013 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:
Ing. Lenka Fojtíková
Ing. Andreas Hahn

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/273 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:
JUDr. Josef Babka – předseda
Ing. Kateřina Chybidziurová
Mgr. Jaroslav Stolařík
Ing. Eva Poštová, CSc.
Jiří Navrátil

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (59 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/274 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 3. 2013 se konalo 7 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 21. 3. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 4. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 16. 4. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 4. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 14. 5. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 28. 5. 2013, která proběhla jako výjezdní v Opavě, rada kraje mj.:

Na schůzi dne 4. 6. 2013 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj.:


Miroslav Novák informoval členy zastupitelstva kraje o tom, že organizační komise rady kraje projednala na svém jednání dne 18. 6. 2013 podnět předsedy politického klubu KDU ČSL Ing. Víta Slováčka, který směřoval k tomu, aby materiály pro zastupitelstvo vzešlé ze schůze rady kraje ráno v den zasedání zastupitelstva již nebyly členům zastupitelstva rozdávány v písemné podobě tzv. na stůl, ale aby je členové zastupitelstva měli k dispozici elektronicky. Organizační komise s tímto podnětem souhlasila a doporučila, aby v souladu s ním bylo postupováno již od tohoto zasedání zastupitelstva kraje. Nově přijatý postup bude zapracován i do návrhu připravované úpravy Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.


Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 20. 6. 2013,


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 1
Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Petr Vinš, zástupce společnosti Moody´s Investors Service

Miroslav Novák – požádal Ing. Petra Vinše, zástupce společnosti Moody´s Investors Service, o vystoupení a předložení uvedeného materiálu,

Ing. Petr Vinš – sdělil, že rating Moravskoslezského kraje byl v letošním roce potvrzen; což je dobrá zpráva, protože byla zaznamenána řada snížených hodnocení,

Miroslav Novák – poděkoval Ing. Petru Vinšovi za obdržené osvědčení a sdělil, že na webových stránkách je zveřejněna podrobná ratingová analýza,

Ing. David Sventek, MBA – poblahopřál Moravskoslezskému kraji k získanému ratingu a ke skvělému výsledku,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že v zásadě nedávají žádná doporučení, ale pokud kraj dá někde více, tak zase musí někde i zároveň ušetřit,

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, zda by předpokládaná 20 % zadluženost kraje znamenala, že by rating kraje mohl byl snížen,

Ing. Petr Vinš – odpověděl, že se to tak zrovna nedá říci, že na rating má vliv řada faktorů, ať už to jsou příjmy, provozní přebytek, struktura dluhů – což budou samozřejmě velmi podrobně pozorovat,

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že zastupuje město, které má 23 tis. obyvatel, a že si v zastupitelstvu stanovili hranici zadlužení ve výši 7 %,

Miroslav Novák – poděkoval ještě jednou Ing. Petru Vinšovi za jeho účast na zasedání zastupitelstva kraje, za předložení ratingového hodnocení a za zodpovězení dotazů členů zastupitelstva kraje.


K materiálu č. 2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2012

Předkladatel materiálu: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – vyjádřil za všechny obce a spolupracovníky poděkování za práci Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen "HZS MSK), a to nejen v uplynulém roce, ale za dlouhodobý stabilní vysoký standard v našem kraji,

Ing. Jaroslav Kala – rovněž poděkoval HZS MSK za to, že vybudoval a zrekonstruoval v Rýmařově stanici, která je už na úrovni a hasiči zde mají dobré podmínky,

Miroslav Novák – předal slovo přítomnému zástupci ředitele HZS MSK plk. Ing. Vladimíru Vlčkovi, Ph.D.,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – odpověděl, že HZS MSK, obecně "hasiči", dělají veškeré činnosti vedoucí k záchraně života; ty věci, které nazývají "likvidačními pracemi", zejména u dopravních nehod, jsou dnes řešeny tak, že v návaznosti na smlouvu s Kanceláří pojistitelů, která zahrnuje všechny pojišťovny, se tyto činnosti fakturují – na základě změny zákona o pojišťovnictví dojde k tomu, že obecně bude činnost hasičů u dopravních nehod fakturována, resp. vykazována celá – s platností od 1. 1. 2014 by mělo dojít k tomu, že ty jednotky, které se podílejí na tom zásahu u dopravních nehod, budou dostávat příspěvek v návaznosti na tuto právní úpravu,

Mgr. Lukáš Curylo – jménem klubu KDU-ČSL také poděkoval jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům, kteří se osvědčují při živelných pohromách, za jejich profesionální výkon,

Miroslav Novák – doplnil, že rada kraje při projednávání této zprávy před jejím předložením zastupitelstvu kraje poděkovala jménem celého zastupitelstva právě za práce HZS MSK, ale i dalším složkám Integrovaného záchranného systému; skutečně máme být na co pyšní,

Ing. Libor Nowak – rovněž poděkoval HZS MSK a zvlášť za akci, kterou teď před dvěma dny prováděli po silném tornádu v Krnově; bez pomoci hasičů, ať už profesionálních nebo dobrovolných, a bez aktivního přístupu plk. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., si v Krnově nedovedou představit, jak by se tyto škody likvidovaly v tak krátkém období,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (59 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/276 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Miroslav Novák – sdělil, že zastupitelstvu kraje se v tomto materiálu předkládá návrh personálních změn v představenstvu uvedené společnosti a že z tohoto důvodu byl na dnešní zasedání pozván také kandidát na funkci člena představenstva Ing. Kamil Mašík,

Ing. Libor Nowak – sdělil, že v této chvíli nemá přímý dotaz na Ing. Kamila Mašíka, nicméně má dotaz na vedení kraje – jmenování Ing. Kamila Mašíka souvisí rovněž s vyhlášením "personální unie" krajských nemocnicích, kterou rada schválila dne 16. 4. 2013 s účinností od 17. 4. 2013,

Miroslav Novák – předal slovo náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jiřímu Martinkovi,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že technicky nelze výsledky hospodaření předložit dříve,

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – jako předseda výboru zdravotního potvrdil slova náměstka hejtmana kraje Ing. Jiřího Martinka, že doba je velmi tvrdá a nároky na manažery jsou větší než dříve, např. meziroční propad příjmů ve fakultní nemocnici, kde působí, je ve výši 200 mil. Kč,

Mgr. Dagmar Adamová – dotázala se Ing. Jiřího Martinka, že když pan ředitel Ing. Zdeněk Jiříček patřil k těm dobrým ředitelům, měl vynikající výsledky a přijal post ekonomického náměstka, tak proč on zrovna nevede ty dvě nemocnice,

Ing. Libor Nowak – sdělil, že v mnoha bodech s vyhlášením "personální unie" souhlasí; ví, že se osvědčila dlouhodobě situace v nemocnicích v Krnově a Opavě a že ty výsledky samozřejmě vnímá, protože pochází z Krnova,

RSDr. Karel Kuboš – sdělil, že vzhledem k tomu, že byl zainteresován na této zřízené servisní organizaci, tak doplňuje, že sice tato organizace byla zřízena, ale nebyly udělány další kroky, které bylo zapotřebí udělat – nebyla vůči ní uplatňována žádná řídící role a nebylo vytvořeno ani takové právní postavení, aby tato činnost mohla být vykonávána; proto po dvou letech došlo k ukončení její činnosti,

Ing. Libor Nowak – sdělil, že je dobré vzít si i příklady z minula,

Miroslav Novák – souhlasil s tím a dal slovo kandidátu na funkci člena představenstva Ing. Kamilu Mašíkovi,

Ing. Kamil Mašík – uvedl mj., že po vystudování vysoké školy pracoval v několika obchodních organizacích a že v současné době pracuje ve funkci ředitele Bílovecké nemocnice, a.s., která hospodaří se ziskem,

Ing. David Sventek, MBA – dotázal se, z čeho kraj hodlá případnou ztrátu v hospodaření nemocnic sanovat, a to s ohledem na 1. bod dnešního jednání,

Ing. Jiří Martinek – odpověděl, že u příspěvkových organizací je možné snížit odpisy a tím dochází ke zlepšení výsledku hospodaření,

Miroslav Novák – dodal, že ta ztráta je obecně ve zdravotnických zařízeních v celé republice a že o jmenování ředitele skutečně rozhodovaly manažerské schopnosti,


K materiálu č. 4
Návrh na opětovné zvolení člena správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/278 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5
Požadavek politického klubu KDU-ČSL na rozšíření počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že požadavek klubu KDU-ČSL nebyl na rozšíření počtu členů dozorčí rady, ale na zastoupení 4. největšího politického klubu zastupitelstva v dozorčí radě uvedené společnosti,

Ing. arch. Liana Janáčková – sdělila, že byla oslovena předsedou klubu KDU-ČSL Ing. Vítem Slováčkem, aby se dobrovolně vzdala funkce dozorčí radě Letiště, což jí nepřipadalo příliš korektní; nicméně je připravena poskytnout vždy příslušné informace,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že v dozorčí radě jsou zástupci opozice – kromě Ing. arch. Liany Janáčkové i Bc. Radim Miklas – a nikdo se zatím na nikoho o informaci neobrátil,

Mgr. Lukáš Curylo – odpověděl, že takhle přece politická práce nefunguje; nejsou parta skautů, aby se navzájem informovali – jsou zvoleni voliči s nějakým politickým programem, který chtějí aktivně zúročovat, a nemusí se informovat u jiného politického klubu – jde jim o aktivní přístup,

Ing. David Sventek, MBA – podpořil požadavek klubu KDU-ČSL a v bodě 2) předloženého návrhu usnesení proto doporučil změnit slovo "nepodat" na "podat",

Miroslav Novák – dal o tomto pozměňovacím návrhu Ing. Davida Sventka, MBA, hlasovat – neschválen (17 pro, 15 proti, 19 se zdrž.) – usnesení nebylo přijato (pořadové hlasování č. 8),


K materiálu č. 6
Návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/280 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/281 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2012 a návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že nově byla zákonem č. 239/2012 Sb. dána zastupitelstvu kraje povinnost schválit i účetní závěrku,

Diskuse:

RSDr. Karel Kuboš – jako předseda výboru finančního uvedl, že tento výbor projednal na svém jednání dne 12. 6. 2013 závěrečný účet i výsledky hospodaření s doporučujícím stanoviskem, aby dnes zastupitelstvo schválilo předložený návrh usnesení,

Ing. Josef Jalůvka – připojil se k těm, kteří děkují, a poděkoval za profesionálně připravený materiál,

Bc. Radim Miklas – sdělil, že je tady odveden dobrý kus práce, za což patří dík především zaměstnancům úřadu, ale nelze mít v návrhu usnesení text v bodě 1), že souhlasíme "bez výhrad" s hospodařením kraje v loňském roce – navrhl proto vypustit z návrhu usnesení bod pod č. 1,

Miroslav Novák – odpověděl, že je to terminus technicus – můžeme to uvést do zápisu, ale nemůžeme to vypustit,

Ing. Eva Poštová, CSc. – sdělila, že předložený materiál je velmi rozsáhlý, perfektně odborně zpracovaný a kvalitně a vyčerpávajícím způsobem popisuje minulost a věrně zobrazuje skutečnosti hospodaření minulého roku,

Bc. Martin Polášek – jako člen finančního výboru potvrdil slova hejtmana kraje, že se skutečně jedná v bodě 1) návrhu usnesení o termín ze zákona, který tam musí být,

Miroslav Novák – poznamenal, že v materiálech se v současné době objevuje v řadě případů i zamítavé stanovisko k požadavkům na individuální dotace, což v minulosti bylo téměř výjimečné,

Bc. Radim Miklas – sdělil, že požadavek na dotaci občanskému sdružení Jagello 2000 se opakuje každý rok a že by se to mělo dát vždy do návrhu rozpočtu, aby se pak nemusela dělat rozpočtová opatření; takovýchto akcí je ale více,

Miroslav Novák – odpověděl, že zkusíme pořešit, zda to jde takto "natvrdo" schválit v rozpočtu,

Ing. David Sventek, MBA – sdělil, že si dokáže představit, že hejtman kraje je pod velkým tlakem různých žádostí a že by jako opozice chtěli přispět k hospodaření Moravskoslezského kraje,

Miroslav Novák – k požadavku Ing. Evy Poštové, CSc., na zpracování materiálu ve věci zrušení neomezené pravomoci rady kraje se dotázal, zda trvá na tom, aby byl zpracován příslušný materiál,

Ing. Eva Poštová, CSc. – odpověděla, že ano a že k tomu podá písemný požadavek,

RSDr. Karel Kuboš – poznamenal, že si můžeme dovolit podpořit jak systémově, tak nesystémově, společenské i kulturní a další akce v obcích a ve městech, protože máme k tomu zodpovědnost vyplývající ze zákona o krajích,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/282 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 20. 5. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že nově je možné sledovat úpravy rozpočtu, jeho plnění a uskutečňování jednotlivých schválených akcí aktuálně přes webové stránky kraje formou tzv. Rozklikávacího rozpočtu přímo na webových stránkách kraje v sekci Finance.

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – uvedl, že na tomto materiálu je právě vidět, jak je nebezpečné, když rada nemá žádné meze pro schvalování rozpočtových změn; jenom v období od 5. 3. do 28. 5. byly schváleny stovky rozpočtových opatření; některé jsou tzv. průtokové dotace, kde to zmocnění je na místě, avšak měla by být hranice, kdy by se opatření měla předkládat do zastupitelstva,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že rada kraje má své oprávnění rozhodovat o finančních prostředcích do výše 200 tis. Kč a zbytek musí přenášet vždy na zastupitelstvo,

Miroslav Novák – uvedl, že o všech žádostech obcí, které přicházejí, rozhoduje zastupitelstvo kraje,

Ing. Anna Klimšová – odpověděla, že je to prakticky polovina, protože schvalujeme rozpočet kolem 8 až 9 mld. Kč a potom se rozpočtovými změnami dostáváme na nějakých 17 mld. Kč,

Miroslav Novák – uvedl, že se ptal, kolik jsou kapitálové výdaje,

Ing. Anna Klimšová – dodala, že vloni jsme zapojovali 650 mil. Kč – nepočítá úvěr ČSOB,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že trvá na tom, co již říkal z hlediska omezení kompetencí rady kraje; takto to má např. na několika stránkách upraven Středočeský kraj,

Miroslav Novák – odpověděl, ať tedy klub ODS připraví konkrétní materiál a zastupitelstvo rozhodne hlasováním,

Ing. Josef Jalůvka – sdělil, že tedy uvedený materiál zpracují,

PhDr. Jaroslav Dvořák – poznamenal, že tato diskuse opravdu nikam nevede; je to jenom politizování – k rozhodnutí potřebuje mít návrh materiálu,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (42 pro, 0 proti, 15 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/283 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/284 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na poskytnutí finanční výpomoci ze Zajišťovacího fondu postiženým záplavami v červnu 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/285 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/286 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Jagello 2000 a na úhradu členského příspěvku pro rok 2013 Asociaci krajů České republiky

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/287 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013 v odvětví krizového řízení

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/288 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení Perseus

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 1 proti, 6 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/289 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 16
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/290 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 17
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/291 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 18
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/292 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 19
Návrh na změnu poskytnutí finanční podpory v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/293 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 20
Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/294 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 21
Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava na úpravu projektové dokumentace

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 2 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/295 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 22
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obcí Horní Bludovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/296 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 23
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obcí Baška

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/297 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 24
Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., peněžitým vkladem včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 2. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava – Mošnov za rok 2011

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 5 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/298 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 25
Návrh na neposkytnutí dotace na zajištění akce "Kateřinský E DEN"

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 2 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/299 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 26
Návrh na neposkytnutí dotace městu Kopřivnice na monitoring starých ekologických zátěží

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – na vysvětlenou uvedl, že tato dotace byla nabídnuta pracovníky krajského úřadu právě proto, že město Kopřivnice přijalo dobrovolně na sebe zátěž, kterou způsobil stát, a odstraňuje ji na úkor zvýšených nákladů v řádu miliónů ze svého rozpočtu,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (42 pro, 3 proti, 9 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/300 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 27
Dotace obci Sedlnice na realizaci projektu "Mosty přes vodní tok Sedlnice"

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/301 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 28
Dotace subjektu KČT oblast Moravskoslezská na výrobu, distribuci a montáž interaktivních výchovných panelů v Beskydech

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 2 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/302 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 29
Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na projekt "Rozvoj systému varování před povodněmi FLOREON+"

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/303 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 30
Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Eva Šillerová – vznesla dotaz, zda tímto upsáním akcií bude stále jediným vlastníkem Moravskoslezský kraj, nebo zda budou tyto akcie prodejné,

Miroslav Novák – odpověděl, že kraj vůbec nepředpokládá, že by někomu prodal podíl v Sanatoriu Jablunkov, a.s.,


K materiálu č. 31
Financování dětí umístěných na žádost kraje v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/305 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 32
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/306 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 33
Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/307 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 34
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem dotace obcí Třanovice

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/308 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 35
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/3094/313 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 36
Návrh na převod zařízení sociálních služeb Domov Pohoda, příspěvková organizace, a Domov U jezera, příspěvková organizace, z Moravskoslezského kraje na obce

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/314 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 37
Poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/315 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 38
Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociální politiky na rok 2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/316 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 39
Informace o aktuálním stavu financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Mgr. Lukáš Curylo – pochválil radu kraje, že jedná v dané věci, protože v tomto roce došlo oproti roku minulému k poklesu dotací o 160 mil. Kč, což je téměř o 20 %; pracuje se na tom, s náměstkem hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem jednají v této věci na ministerstvu, dohromady koordinují tuto aktivitu, ale ten výpadek bude pravděpodobně i přesto v letošním roce ve výši téměř 100 mil. Kč; bude to muset být předmětem dalšího jednání, aby ty organizace mohly fungovat a poskytovat služby,

PhDr. Jaroslav Dvořák – poděkoval za to, že se našly alespoň nějaké finance z přerozdělení Regionálního operačního programu; toto poděkování patří i členům zastupitelstva kraje, kteří se v této věci angažují, protože to podfinancování tohoto kraje je opravdu obrovské,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/317 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 40
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Krnov na XII. ročník Krnovských hudebních slavností

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/318 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 41
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obci Hrčava na "Pouť Cyrila a Metoděje 2013"

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Libor Nowak – sdělil, že se hlásil již k předchozímu bodu, ale že tyto body jsou v podstatě podobné,

Bc. Radim Miklas – dotázal se, zda bude členům zastupitelstva kraje promítnut film o Cyrilovi a Metodějovi, na který už zastupitelstvo na minulém zasedání přidělilo celkem významnou částku,

Miroslav Novák – uvedl, že v tomto roce uplyne 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu a že v příštím roce se to už rozhodně opakovat nebude,

PaedDr. Vlastimil Kuchař – odpověděl, že dne 29. 6. 2013 se bude v televizi na ČT2 ve 20:00 hodin vysílat 1. díl čtyřdílného seriálu o Cyrilovi a Metodějovi; film v tuto chvíli není hotov, jde o to, aby byl akčnější a přístupnější mládeži, musí se sestříhat; o všech ostatních protiplněních ze smlouvy se jedná,

Miroslav Novák – dotázal se, zda bude v titulcích na ČT2 logo Moravskoslezského kraje,

PaedDr. Vlastimil Kuchař – odpověděl, že toto logo je viditelné a dokonce je umístěno výše než u těch, kteří přispěli vyššími částkami,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – sdělil, že uvedené oslavy probíhají v celé republice a že v našem kraji jich zase tolik není,

Ing. Jaroslav Kala – doporučil tuto akci podpořit,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – toto hlasování pak z technických důvodů prohlásil za zmatečné (pořadové hlasování č. 45) a dal hlasovat znovu – schváleno (53 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/319 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 42
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 00163/2012/RRC s Ostravskou univerzitou v Ostravě

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/320 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 43
Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. čtvrtletí 2013

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/321 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 44
Schválení zahájení realizace projektů financovaných z evropských finančních zdrojů a ukončení přípravy projektů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/322 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 45
Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/323 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 46
Návrh na zahájení realizace projektu "CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON" financovaného z Operačního programu Životní prostředí

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/324 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 47
Zahájení realizace projektu "Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Martin Polášek – dotázal se, zda je vysoký předpoklad přidělení této dotace,

Miroslav Novák – uvedl, že je to projekt na snížení prašnosti a že je přesvědčen, že ty bezpečnostní aspekty jsou v tomto projektu zabudovány,

Ing. Hynek Orság – sdělil, že žádost již byla Státním fondem životního prostředí, který poskytuje dotaci, akceptována; my předpokládáme skutečně s vysokou mírou pravděpodobnosti, že dotace bude poskytnuta, nicméně státní fond realizuje své kroky tak, že v okamžiku, kdy je schváleno poskytnutí dotace, tak potom musí žadatel dodat veškeré podklady, což je i vysoutěžení případných dodavatelů, rozhodnutí o poskytnutí dotace aj. – ty kroky na sebe postupně navazují,

Miroslav Novák – dodal, že 10 % je tedy vlastní podíl,

Bc. Radim Miklas – dotázal se, zda by ten záměr z hlediska bezpečnosti neměl ještě projednat výbor pro dopravu,

Miroslav Novák – uvedl, že je přesvědčen, že ta bezpečnostní rizika tam jsou ohodnocena,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že hejtman kraje to zde již řekl a že ty stromy se určitě budou sadit dle určitých zákonů,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/325 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 48
Profinancování a kofinancování projektů, zahájení realizace projektu, návrh na změnu názvu projektu, pozastavení přípravy projektů připravovaných k realizaci na Letišti Leoše Janáčka Ostrava

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – požádal o stručné úvodní slovo, protože se v tom moc neorientuje,

Mgr. Lukáš Curylo – poznamenal, že když se zástupci politického klubu, který má zastoupení v dozorčí radě uvedené společnosti, neorientují, jak se mají pak orientovat oni, kteří tam zastoupení nemají,

Martin Sikora – podal krátký výklad k předloženém materiálu a dodal, že by do příště mohl připravit materiál jednak o ukončených projektech, dále o těch, které už jsou zahájeny, i o těch, se kterými se počítá do budoucna,

Miroslav Novák – dodal, že vítá iniciativu pana náměstka, který předloží do příštího zasedání uvedenou informativní zprávu,

Martin Sikora – doplnil, že to děláme tak, abychom mohli co nejvíce finančních prostředků z Regionálního operačního programu využít pro naše projekty v regionu, třeba i pro naše města a obce,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/326 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 49
Návrh na schválení zahájení realizace projektů z oblasti sociálních věcí

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/327 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 50
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci a zahájení realizace projektů financovatelných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/328 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 51
Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti silniční dopravní infrastruktury, schváleného k zahájení přípravy

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/329 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 52
Návrh na zahájení realizace projektu financovatelného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/330 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 53
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/331 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 54
Návrh na poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/332 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 55
Návrh na prominutí odvodů a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/333 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 56
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013" v rámci krajského kola soutěže

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/334 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 57
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Řepiště v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/335 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 58
Návrh na uzavření trojstranné dohody o postoupení práv a povinností ze smluv v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/336 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 59
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel – zmírnění podmínek dle žádostí příjemců – obec Stará Ves nad Ondřejnicí, město Odry, město Vratimov a obec Dolní Lutyně"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/337 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 60 + nový návrh usnesení
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/338 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 61
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Horní Lomná

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/339 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 62
Návrh na poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/340 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 63
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci programu "Podpora přípravy projektové dokumentace 2013"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/341 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 64
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a.s.

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – dotázal se, jaké byly ty hlavní důvody, proč se ustoupilo z projektu "Rezervační systém" a zda tedy existuje ucelený návrh rozvoje destinačního managamentu, který má zastřešovat Agentura pro regionální rozvoj, a.s., a systém té spolupráce, protože historicky se do této oblasti dává teď nejvíce peněz, a zda jsou všechny vazby dobře ošetřeny, aby ty peníze nešly nazmar,

Miroslav Novák – doporučil náměstkovi hejtmana kraje Ing. Ivanu Strachoňovi uspořádat seminář o spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., pro ty členy zastupitelstva kraje, kteří mají zájem o cestovní ruch,

Ing. Ivan Strachoň – sdělil, že od toho "Rezervačního systému" bylo upuštěno ze strany agentury, takže ty peníze se nyní použijí do nového projektu, který je připravován a na kterém se podílejí jak kraj, tak agentura a občanské sdružení KLACR o.s., tedy všechny subjekty, které se na rozvoji cestovního ruchu v rámci kraje pohybují,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/342 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 65
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klubu českých turistů

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Radim Miklas – dotázal se, z jakého důvodu je navrhováno poskytnout dvoumiliónovou dotaci Klubu českých turistů, s tím, že je to dost významná částka,

Miroslav Novák – odpověděl, že tato dotace úzce souvisí s výstavbou chaty Petra Bezruče na Lysé hoře, která začala před dvěma lety; kraj se ale nemůže podílet přímo na výstavbě uvedené chaty, protože by se mohlo jednat o veřejnou podporu,

Bc. Radim Miklas – poděkoval za vysvětlení,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 1 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/343 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 66
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/3444/345 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 67
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013"

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/346 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Miroslav Novák vyhlásil hodinovou přestávku a uvedl, že pak musí být přítomen na videokonferenci mezi kraji, takže řízení jednání do jeho návratu povede 1. náměstek hejtmana kraje JUDr. Josef Babka.

(přestávka)


K materiálu č. 68
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Lázně s chutí Moravy a Slezska" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/347 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 69
Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/348 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 70
Dopis obce Moravskoslezský Kočov ve věci zajištění opravy silnice III/0451

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/349 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 71
Návrh na bezúplatné nabytí kanalizační přípojky v Suchdole nad Odrou

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/350 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 72
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/351 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 73
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/352 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 74 + nový návrh usnesení
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství – návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/353 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 75
Návrh na převod nemovitostí do vlastnictví obce Moravice

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/354 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 76
Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství – návrh převodu majetku mezi krajem a městem Vítkov

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/355 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 77
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh prodeje majetku formou dobrovolné veřejné dražby

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/356 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 78
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nákup bytu v Opavě

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/357 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 79
Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/358 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 80
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví – návrh majetkoprávního vypořádání nemovitostí a staveb v Orlové

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/359 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 81
Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Karviné, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/3604/362 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 82
Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti školství – návrhy převodů

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/363 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 83
Návrh "Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje"

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/364 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 84
Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 15. 3. 2013 do 13. 5. 2013, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 12. 2. 2013 do 28. 5. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/365 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 85
Legislativní plán Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/366 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 86
Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/367 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 87
Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/368 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 88
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/3694/374 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 89
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 21. 3. 2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Josef Jalůvka – nesouhlasil s odpovědí na svůj dotaz z minulého zasedání zastupitelstva kraje týkající se vylidňování lidí z Moravskoslezského kraje, tj. jaké kroky bude kraj činit v návaznosti na programové prohlášení k zastavení úbytku obyvatel – obdržené zdůvodnění mu připadá nedostatečné, očekával větší orientaci na stabilizaci lidí, na vzdělávání, orientaci na vysoce vzdělané lidi apod.,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že toto vyjádření Ing. Josefa Jalůvky bereme na vědomí,

Ing. David Sventek, MBA – sdělil, že chtěl také diskutovat na základě odpovědi hejtmana kraje Miroslava Nováka na svůj podnět, avšak z důvodu, že momentálně hejtman kraje není na zasedání přítomen, nechá to na nějakou jinou příležitost,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (38 pro, 0 proti, 13 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/375 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 90
Návrhy zákonů, kterými se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předkladatel materiálu: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje, a Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

JUDr. Josef Babka – uvedl, že v předloženém materiálu se jedná o dvě zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje – ta první směřuje do oblasti finanční, tzn. k návratnosti finančních zdrojů, kterými jsou poplatky za znečištění ovzduší "vyráběné" na území našeho kraje a které tedy chceme, aby byly vráceny zpět ve výši 90 % tak, aby kraj potom mohl dělat opatření, který by se týkala ochrany zlepšení ovzduší našeho kraje,

Diskuse:

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že o tom, že lokální topeniště jsou čím dál tím větším podílem znečištění ovzduší a že není pochyb, že ta zákonodárná iniciativa je určitě žádoucí,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že samozřejmě doposavad máme určité prostředky, které můžeme kontrolovat – např. tmavost černého kouře vycházejícího z těchto zdrojů – a není předpoklad, že by byl ten zákon uplatněn plošně v tom směru, že každý, kdo bude pověřen touto kontrolou, by mohl vstoupit do objektu a byla tak porušena domovní svoboda – bude to na základě zcela relevantních "důkazů", které přispějí k tomu, aby byl kontrolním orgánům vstup umožněn,


K materiálu č. 91
Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/377 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 92
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/3784/380 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2 – bylo hlasováno o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své číslo usnesení).


K materiálu č. 93
Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou osobní linkovou dopravou v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na autobusové dopravce v Moravskoslezském kraji

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/381 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 94
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/382 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 95
Zrušení Zásad pro zřizování zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/383 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 96
Dopis města Vratimova ve věci omezení okruhu příjemců příspěvků na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Předkladatel materiálu: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/384 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 97
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/385 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 98
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel" – zmírnění podmínek a změna procentuálního kofinancování vlastního podílu žadatelů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Andreas Hahn – dotázal se, zda se v případě zvětšení procentuálního podílu zůstává finanční částka stejná,

Martin Sikora – odpověděl, že částka se zvedne o ten podíl,

Ing. Andreas Hahn – poznamenal, že kdyby tedy zůstal ten podíl stejný, tak by se částka ponížila,

JUDr. Josef Babka – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/386 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 99
Schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury, návrh na zahájení přípravy projektu, schválení jeho profinancování a kofinancování a zahájení realizace

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 4/387 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


Diskuse:

Ing. Libor Nowak – sdělil, že (doslovný záznam):

"Vážený pane řídící schůze, v této chvíli mě velmi mrzí, že mezi námi není pan hejtman, protože má slova, která jsem chtěl tady dnes říci, směřují právě k němu – chtěl bych mu jménem vedení města Krnova, jménem paní starostky Aleny Krušinové a jménem svým jako zastupitele města a jménem občanů, kteří byli postiženi šíleně velkým tornádem v Krnově poděkovat za jeho aktivní účast na této akci, kdy paní starostka požádala pana hejtmana o spolupráci a ten do velmi krátké doby do Krnova přijel a spolu s ní řídil ty první chvíle po tomto šíleném tornádu; během krátké chvíle řádově několik desítek domů přišlo o střechy, ať už úplně nebo částečně, bylo zničeno elektrické vedení vzdušné, zničeno bylo řádově 150 hektarů lesa, komunikace a nějaké volné zelené plochy – malá apokalypsa v Krnově – mnozí jste o tom slyšeli určitě v médiích, viděli jste v televizi,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že děkuje; dříve, než bude stenozáznam vypracován, tak mu to osobně na jednání rady kraje, která bude následovat po jednání zastupitelstva kraje, samozřejmě vyřídí,

Ing. Jiří Carbol – dotázal se, jak to vypadá s přímými přenosy ze zastupitelstva, zda se tato věc nějak posunuje,

JUDr. Josef Babka – odpověděl, že příští zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 25. července 2013, a to v budově Radnice města Ostravy, protože v této zasedací místnosti budou probíhat úpravy; jednak budeme vybaveni novým hlasovacím zařízením a jednak bude umožněno, aby od září bylo možno vysílat přímé přenosy ze zasedání.


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že obdržela 3 písemné podněty od členů zastupitelstva kraje, a to od Ing. Evy Poštové, CSc., týkající se omezení svěření pravomocí rady kraje k provádění rozpočtových opatření, od Ing. Davida Sventka, MBA, týkající se hospodaření krajských nemocnic v roce 2013, a od Ing. Josefa Jalůvky, týkající se stanovení limitu zadlužení Moravskoslezského kraje.

Mgr. Věra Palková dále uvedla, že všechny podněty se týkají zařazení do jednání rady kraje, a Ing. Evě Poštové, CSc., sdělila, že ten návrh je asi očekáván od ní a nikoli od úřadu; každopádně jí ale bude sděleno, jak bude tento podnět vypořádán.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise JUDr. Josef Babka požádal Ing. Kateřinu Chybidziurovou, aby přednesla zprávu návrhové komise,

Ing. Kateřina Chybidziurová – sdělila, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo opravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

JUDr. Josef Babka poděkoval všem za pozitivní přístup k jednání a ukončil zasedání zastupitelstva kraje,

Miroslav Novák – uvedl, že měl videokonferenci s hejtmany krajů, která již skončila, a že má od hejtmanů krajů Ústeckého, Královehradeckého, Plzeňského, Jihočeského a Středočeského vyřídit členům Zastupitelstva Moravskoslezského kraje velké poděkování právě za pomoc, kterou jsme dnes schválili,


Přílohy:

Schválený program 4. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 4/272–4/387

Přehled hlasování

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 28. 6. 2013

Zápis včetně příloh ověřili:
Ing. Lenka Fojtíková
Ing. Andreas Hahn

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.