koronaweb
Menu

Číslo zasedání: 5.
Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu
Datum a hodina konání: 16. 9. 2021 od 9:00 do 10:55 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Jan Kunze, RNDr. Michal Pobucký, DiS., Ing. Patrik Schramm

5. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 61 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili tři členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Uvedl také, že na webových stránkách kraje bude přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. na začátku jednání uvedl, že dne 19. července 2021 byl novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky jmenován pan genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA. Dodal, že s panem genmjr. Vlčkem jako ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dlouhodobě spolupracovali, vždy byl platným aktivním členem našeho krizového štábu, zejména v posledním období, byl jedním z těch, který postavil hasiče do čela boje s COVID-19. Sám považuje toto jeho jmenovaní do funkce celostátního ředitele za ocenění vysoké úrovně jak odborných, tak i manažerských schopností, které má, a doplnil, že můžeme být hrdí na to, že člověk z našeho kraje je na tak vysoké pozici. Při této příležitosti navrhl usnesení, kterým by chtěl poděkovat panu genmjr. Vlčkovi za vynikající spolupráci:

"Zastupitelstvo kraje

1. vyjadřuje

poděkování panu genmjr. Vladimíru Vlčkovi za dlouholetou kvalitní spolupráci a jeho práci ve vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při ochraně zdraví a majetku občanů kraje".

16. Ostatní materiály

K materiálu č. 16/1
Poděkování

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/376 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - současně přivítal plk. Ing. Radima Kuchaře, který v současné době vykonává funkci statutárního zástupce generálního ředitele HZS MSK, a popřál mu v této funkci mnoho úspěchů.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovatelky zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 6. 2021, byly Ing. Monika BrzeskováMgr. Petra Tesková. Obě ověřovatelky sdělily, že zápis přečetly a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/377 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/378 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 58 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/379 (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 16. 9. 2021.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/380 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 17. 6. 2021, se konalo 5 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/381 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/382 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/383 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Poskytnutí peněžitého daru Jihomoravskému kraji k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 24. 6. 2021

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/384 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na darování dopravních automobilů vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/385 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování techniky vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/386 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/387 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na uzavření"VYHLÁSENIA O SPOLOČNOM ZÁMERE medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Moravskosliezskym Krajom (MSK) s cieľom deklarovať spoluprácu a podporu v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026"

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že kraj navštívili zástupci Žilinského samosprávného kraje a požádali o politickou, morální podporu z důvodu toho, že se budou ucházet v roce 2026 o získání titulu Evropského hlavního města kultury, domnívá se, že vzhledem k tomu, že jsou naším partnerským krajem již dlouhá léta, kdy spolupráce funguje perfektně, dodal, že udělají pro to, co mohou, že to stojí za to, protože Žilina je kousek od nás, že tento region potřebuje zase pomoci a nejde jen o to, že Žilina je Slovenská republika, jde o to, abychom skutečně tento partnerský vztah měli; následně požádal o podporu tohoto záměru.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/388 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 5/1
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že zpracování územní energetické koncepce ukládá zákon, v roce 2016 zjistili, že je tato stará koncepce špatná,

Mgr. Zuzana Klusová - konstatovala, že si to projednali na výborech a komisích, proto to nebude dlouze uvádět, nicméně oni v tomto bodě nebudou hlasovat pro schválení této koncepce, protože si to řekli, že je zastaralá, kdy se tam počítá ještě v roce 2024 se 40% podílem uhlí,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 8 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/389 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že v podkladech je obšírně napsáno, co se dělo, a z toho se věnoval jedné věci a to, že celostátní Uhelná komise zadala pracovní skupině spočítat krizový scénář, kdy cena povolenky vyletí do nekonečných výšin, co se následně bude dít a zda hrozí nedostatek tepla, případně elektřiny,

Mgr. Zuzana Klusová - vyjádřila pochvalu tomuto materiálu, podařilo se uplatnit sociálně odpovědné zadávání, pochválila tuto práci, kdy se opravdu podařilo definovat společnosti, které jsou navázané na OKD, a.s. a budou mít problém s úbytkem zakázek, kdy by hrozilo propouštění, také se v materiálu dočetla, že budou uzavřena výběrová řízení, kde budou tyto společnosti primárně oslovovány a umožní se jim tak lépe se s touto situací vyrovnat, toto vnímala velice pozitivně, že se to tak rychle podařilo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tyto informace zazněly v době, kdy zde byl na návštěvě v OKD, a.s. pan premiér s tím, že se ukazuje, že cena uhlí je taková, jaká je a v podstatě to ukončení těžby v roce 2022 možná nebude až tak nutné, protože to bylo definováno víceméně politicky, nedomnívá se, že to povede k nějakým dalším investicím, protože není z čeho do toho rozumně investovat, spíše jde o to, zda je možné ještě termín 2022 prodloužit a pokud je to možné, je třeba to oznámit co nejrychleji, protože není dobré hrát s horníky jakousi hru "možná to prodloužíme a neprodloužíme",

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/390 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijaty usnesení č. 5/391-5/392 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Individuální dotace v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/393 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu a uzavření dodatků ke smlouvám

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/394 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/395 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí daru za odevzdaný archeologický nález

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/396 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, týkající se projektu "Toulky údolím Olše", realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/397 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/398 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Závazek k úhradě protarifovací ztráty RegioJet a.s. v souvislosti se zapojením do ODIS

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/399 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou II/459 v k.ú. Horní Benešov, C 101 – Přeložka silnice II/459 – 1. a 2. část + Místní komunikace z důvodu revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Horní Benešov – Obnovení dopravní komunikace

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/400 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., na projekty "Revitalizace parků Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Karviná a Orlová" v rámci OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/401 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu "Investiční akce a opravy majetku" a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/402 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Dodatek ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/403 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví

Ing. Marek Vysocký - sdělil, že by se chtěl vrátit k poslednímu zasedání zastupitelstva kraje před prázdninami, kde se schvalovala žádost Fakultní nemocnice Ostrava o dotaci na projekt hledání imunitní odpovědi na lék, který se týkal COVID-19, tehdy se na to nenašly peníze, dnes zde máme žádost od stejné organizace, kdy se jedná o školení mladých chirurgů na miniinvazivní operace, dodal, že s tím nemá žádný problém, ale najednou se peníze najdou a je zde doporučení ke schválení této dotace, a je logické, že se najednou peníze najdou, protože tento projekt nepodkopává projekt nákupů 40 mil. dávek vakcíny,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že dotazy rozdělí na dvě části, nyní jsme v bodu č. 8/4 a poté se při projednávání budou věnovat dotazu v bodě č. 8/7 Žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - se vyjádřil k dotazu k bodu č. 8/4, kdy se jedná o individuální dotaci na 150 tis. Kč na školení, jedná se o praktickou výuku praktických dovedností při miniinvazivních chirurgických operacích, které povedou ke zvýšení edukace a odborností jednotlivých lékařů všech chirurgických oddělení průřezem Moravskoslezského kraje a organizuje to Fakultní nemocnice Ostrava, tudíž se nejedná jen o fakultní nemocnici, tzn. o lékaře fakultní nemocnice, ale jedná se průřezem o všechny chirurgy vyslané na toto školení miniinvazivní chirurgie, domnívá se, že úloha kraje je kromě jiného podporovat edukaci mladých i zaběhnutých chirurgů, obecně lékařů a doplnil, že se jedná o poměrnou část z celkových nákladů, nejedná se o zaplacení celého školení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že zde byl dotaz ještě na studii,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - dodal, že byla žádost dvakrát, jednou na cca 1.800 tis. Kč a podruhé na cca 980 tis. Kč, kdy se jednalo o náklady, které byly na vědeckou část práce Fakultní nemocnice Ostrava a jsou toho názoru, že co se týká vědecké části a vědecké činnosti Fakultní nemocnice, to přímo spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která by měla toto podporovat, v tomto případě se jednalo o 100% úhradu této studie, domnívá se, že dát fakultní nemocnici cca 3 mil. Kč na vědeckou činnost není úloha kraje, ale je to opravdu úloha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/404 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na projednání zahájení přípravy akce "Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu" realizované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/405 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o."

MUDr. Martin Gebauer, MHA - uvedl, že nemocnice má požádáno, neboli dostala schválenou finanční výpomoc na předfinancování ve výši cca 46 mil. Kč, jejich investiční odbor dělá vše pro to, aby to stihli, ale vzhledem k tomu, že byl COVID-19, bylo to rozděleno na 45 částí, kdy některé části se musely zopakovat z důvodu podjatosti, napadnutí výběrového řízení či nezájmu o toto výběrové řízení, proto se to celé protáhlo, těch 45 části, a proto požádali o prodloužení této akce, kdy nedojde ke zmaření dotačního titulu ze strany Ministerstva zdravotnictví, doplnil, že se vše dotáhne do konce, ale je ne to potřeba více času.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/406 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

MUDr. Martin Gebauer, MHA - sdělil, že na jaře tohoto roku si golfový klub zažádal o individuální dotaci, která mu nebyla schválena, nyní zažádali o individuální dotaci na ozdravný rekondiční, edukační pobyt pro děti ve věku 11 až 17 let, díky tomuto pobytu, který již proběhl i v minulých letech, se dařilo přitáhnout mladé ke sportu a děti mohou díky tomu absolvovat po sezóně regenerační pobyt, doplnil, že to není na úpravu golfového hřiště, jak tady již zaznělo, ale je to pro dětí od 11 do 17 let, domnívá se, že když se dávají peníze i do Metylovic, kde se starají o děti co se týká rehabilitací, pak prevence je asi ta nejlevnější záležitost, která může být, a proto se rozhodli poskytnout tento příspěvek 150 tis. Kč, důvodem, proč se to projednává v rámci zasedání zastupitelstva kraje je ten, že i neschválené žádosti o dotace, které nebyly vyplaceny, se počítají do celkového budgetu za celý rok,

Ing. Marek Vysocký - zopakoval, že nemá nic proti dotaci golfovému klubu jako takovému, zasadil to do kontextu, kdy z budgetu odboru zdravotnictví se v jednom případě peníze nenašly a v druhém případě se najdou peníze na golfový klub,

Jakub Dedek - sdělil, že má k tomuto tématu pár dotazů, a to, proč to loni neprojednávalo zastupitelstvo kraje a jen rada kraje a letos ano, kdy je to naopak, kdy to rada kraje neprojednala a jde to přímo na zastupitelstvo kraje,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - odpověděl na otázku, proč to schvaluje zastupitelstvo kraje, vysvětlil, že loni si požádali jen jednou a v gesci rady kraje je schvalování do 200 tis. Kč, na jaře si požádali o částku, která jim nebyla schválena, nyní si požádali o částku 150 tis. Kč, kdy dohromady to bylo přes 200 tis. Kč, a i když jim nebyla vyplacena, přesto to musí schválit zastupitelstvo kraje,

Ing. Pavel Kořízek - sdělil, že je rád, že se podporuje mládež a regenerace po náročné sezoně, zeptal se, zda se připravuje nějaké systémovější řešení anebo, zda mají vyzvat ostatní sportovní kluby s mládeží, že si mají zažádat a zda bude jejich žádosti vyhověno,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - sdělil, že na odboru zdravotnictví a v rozpočtu existuje spousta dotačních titulů, které se realizují, dále je právo různých spolků si zažádat o individuální dotaci v podstatě na cokoliv, pak je to otázkou nějakého koncensu, kdy dojde ke schválení nebo neschválení individuální dotace, z tohoto hlediska odbor zdravotnictví žádný systémový prostředek, tzn. dotačních titul neplánuje, doplnil, že se jedná o individuální dotaci, která bude individuálně posuzována a v případě, že vyzvou všechny sportovní kluby, ať si zažádají o dotaci, je to jejich právo, ale obává se, že souhrn individuálních dotací přesáhne celkový roční rozpočet kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vyjádření také náměstka hejtmana kraje Mgr. Folwarczného, protože se připravuje systémová podpora, aby se děti přihlásily ke sportu,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že v rámci individuální podpory České unie sportu v rámci memoranda, které se bude schvalovat, v bodech, které jsou součástí materiálu odboru školství, mládeže a sportu, je program, který realizujeme společně s ČUS, kde si mohou požádat o peníze na ozdravné, rekondiční pobyty všechny tělovýchovné jednoty, spolky a kluby, které působí v Moravskoslezský kraji,

Jakub Dedek - upřesnil dotaz, proč tato žádost jde přes odbor zdravotnictví, a ne přes odbor školství, mládeže a sportu,

MUDr. Martin Gebauer, MHA - sdělil, že táto žádost došla na odbor zdravotnictví, a odbor školství, mládeže a sportu tento dotační titul teprve připravuje,

Jakub Dedek - uvedl, že se jedná o individuální dotaci, kdy mohl odbor zdravotnictví tuto žádost předat, nebo vyzvat žadatele, aby si podal žádost na příslušném odboru,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - konstatoval, že tato žádost přišla na pana náměstka hejtmana kraje a on má povinnost na to zareagovat,

Jakub Dedek - dodal, že nemají povinnost ji schvalovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že nemusí, proto se to probírá na zastupitelstvu kraje a důvod byl jasně daný, individuální dotace jsou a cesta, kterou se ubírají, je, že pokud se individuální dotace stávají nějakým systémovým požadavkem, řeší se pak systémově, dodal, že je to vždy tak, že to někde začne, a pak se to musí buď zamítnout navždy, anebo se k tomu připraví systémový program, takový je postup.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 44 pro, 8 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/407 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje" a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

MUDr. Martin Gebauer, MHA - sdělil, že se jedná téměř o havarijní stav, kdy tento nákup byl plánován zhruba na příští rok, nicméně z důvodu náhlé poruchy, nefunkčnosti tohoto přístroje se to muselo uspíšit, dodal, že se jedná o výjimku než o pravidlo u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/408 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Moderní metody pěstování rostlin

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/409 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na schválení financování projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/410 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na schválení zahájení příprav kulturních projektů "Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice" a "Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/411 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/412 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na ukončení přípravy projektu "Energetické úspory DC Čtyřlístek – Havířov"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/413 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na schválení změny doby financování projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/414 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/415 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/416 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování projektu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 "

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/417 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Finanční nástroj JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/418 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuálních dotací městu Odry a obci Bystřice na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/419 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/420 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek - představil Transformační plán Moravskoslezského kra a strategické projekty (viz prezentace), závěrem zopakoval, že kdykoliv budou kluby, výbory, komise, nebo skupiny občanů potřebovat bližší informace k této složité materii, je možno se obrátit na odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení strategického plánování, které vede Ing. Miriam Šůstková, kdy jsou schopni přijít, vysvětlit podrobnosti a doufá, že je bude toto téma spojovat, a dodal, že potřebují všichni zapnout a zapojit se,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za prezentaci, doplnil, že se jedná o stálý bod jednání zastupitelstva kraje, kdy je cílem na každém zasedání zastupitelstva kraje ukazovat, jak cíle konvergují k řešení, jde o to zajistit náhled nejen do strategických projektů,

Ing. Marek Vysocký - vznesl dotaz, jaká data se chtějí těžit, odkud se mají těžit a k čemu se budou využívat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl příklad, kdy se jede autem a Zelená vlna Radiožurnálu ohlásí, kde se jak dlouho čeká, toto jsou data, která zpracována naše superpočítačové centrum, kdy 150 tisíc aut flotily, která projíždí po ČR, jsou vybavena GSM modemy, předává každou půlminutu svou polohu, a na základě tohoto se matematickými modely sestavuje to, co jde poté slyšet v rádiu, toto je jeden příklad; další příklad je např. ekologie, která se také řeší tím, že se modelují jednotlivé případy znečištění ovzduší, monitorují se povodňová řešení, to je obrovská spousta dat, která se zpracovává, "data mining" je v podstatě o tom, že i ve zdravotnictví musíme sbírat obrovskou spoustu dat, kde se provádí analýzy; všechny predikce, jak se bude vyvíjet epidemie apod., vycházejí z toho, že data jsou k dispozici, ta data se týkají všech oblastí našeho života, dopravy, ekologie a dalších oblasti, a z toho samozřejmě se potom vytěžuje to, čemu se říká informace, jde o to vytěžit z těch dat, které tady jsou, informací, která nám pomůže pochopit a nějakým způsobem se orientovat v dané situaci,

Ing. Marek Vysocký - doplnil, že studoval technickou kybernetiku a jeho syn pracuje na superpočítači, jeho otázka byla mířena tam, jestli ta data nejdou směrem "Big Brother is watching you",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že data, která mají od operátorů, jsou anonymizovaná, tzn., když sledují pohyb automobilů, tak neví, který automobil tam je či není, jen ví, že je tam automobil, který se pohybuje v určitém vektoru, určitou rychlostí, to je vše, co mají, nemusí se obávat o Big Brother, nikdo ho nebude sledovat, může být v klidu,

Ing. Jakub Unucka, MBA - uvedl praktický případ, kdy si vyžádali anonymizovaná data o pohybu SIM karet v našem kraji od společnosti O2 Czech Republic a.s, a zjistili, že je řada dopravních toků, kde jezdí lidi auty a nejezdí tam autobusy, např. spojení Frýdek-Místek a Ostrava – Poruba, a přesunuli zhruba 5% linek společnosti Koordinátor ODIS s.r.o, na ty tratě, které jsou vytíženy auty, ukazuje se, že to byl správný krok, jelikož autobusy jsou plné, a dokázali dostat lidi do veřejné dopravy z aut, tímto způsobem chtějí data využívat např. na krajském úřadě, jak se budou využívat jinde, to už je věcí jiných osob,

Mgr. Zuzana Klusová - v krátkosti dodala, že na toto nechtěla původně reagovat, ale když už se zabrousilo do dat a co všechno kraj již analyzuje a sbírá, musí se zeptat na open data, zda se plánuje otvírat a poskytovat veřejnosti další datové sady,

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že toto je jeden z hlavních úkolů organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, aby data byla veřejná, aby to byla open data, aby existovalo API směrem dovnitř i směrem ven, přesně o to se budou snažit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/421 (pořadové hlasování č. 45 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na změnu v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/422 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatků a dohod o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/423 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti školství a chytrého regionu

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/424 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace a návrh na dofinancování dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/425 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/426 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/427 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina – delegace nového člena správní rady

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/428 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/429 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Změny podmínek dotací v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/430 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na ukončení realizace projektu"Chráněné bydlení organizace Sagapo II"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/431 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+", 3. skupina.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/432 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2021

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/433 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na uzavření dodatku k darovací smlouvě č. 01585/2014/IM a darovací smlouvě č. 02421/22012/IM, souhlas s prodejem pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/434 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh darovat nepotřebné movité věci Charitě Opava

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/435 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh prodeje pozemku na letišti

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/436 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/437 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Návrh na schválení přípravy akce v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/438 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/439 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/440 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/441 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/442 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami pozemních komunikací "Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská" a "Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa".

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že do poslední chvíle jednali se statutárním městem Ostrava, které prostřednictvím společnosti INKOS OSTRAVA, a.s. organizuje výkupy, o částce, za jakou by tyto výkupy měly probíhat, toto bylo upřesněno v pátek minulý týden, obratem to projednali na radě kraje, a dnes se materiál předkládá, dodal, že kolegové z města je požádali, aby se materiál předložil neprodleně a neprotahovaly se procesy, kdy by se to předkládalo až na prosincovém zasedání zastupitelstvu kraje.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/443 (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrh daru nemovitých věcí – pozemek a parkoviště ul. na Jízdárně

Ing. Jaroslav Kania - upřesnil, že se jedná se o podobný případ, kdy se do poslední chvíle dolaďovala se statutárním městem Ostrava smlouva a obsah, jedná se o pozemky vedle krajského úřadu, to je ta prohlubeň, kde statutární město Ostrava připravuje velice intenzivně výstavbu parkovacího domu, který by měl vyřešit problémy s parkováním v okolí krajského úřadu, kulturního domu a samozřejmě i připravované Černé kostky.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/444 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu v oblasti sociálních věcí

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmů k materiálům č. 11/1č. 11/9.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/445 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/446 - 5/451 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/452 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022–2027

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/453 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na sloučení příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/454 - 5/455 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Prodloužení smluv o závazku a aktualizace Krajské sítě – dodatek č. 4

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/456 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti příjemců dotací v oblasti sociální o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/457 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/458 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/459 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/460 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, program podpora sportu v MSK

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/461 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/462 - 5/463 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návratné finanční výpomoci v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/464 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Krasov v rámci podpory odpadového hospodářství

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/465 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na provoz identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/466 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro roky 2021-2022

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/467 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Soběšovice na podporu studie řešení nakládání s vodami v obci

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/468 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/469 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali se k bodu, kde se mohou vyjadřovat občané, který by měl být oficiálně v 11:00 hod, vzhledem k tomu, že projednali všechny body, proto tento bod posunul a dodal, že je přihlášen pan XXX (občan MSK), který bude hovořit na téma politická kultura a žádá o prodloužení svého času pro vystoupení, kdy mu bylo sděleno, že dle jednacího řádu zastupitelstva kraje má tři minuty,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že bude hovořit na téma politická kultura, rád by se vrátil k ústavě, ústava dává občanům záruky a také i svobodu slova, dle něj je čas vymezený na diskusi tři minuty velmi omezený, dodal, že co se týká slibu, tento slib zavazuje k práci, vytváření podmínek, řádně nakládat s materiálem a s financemi kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal zastupitelstvo kraje o vyjádření, zda souhlasí s prodloužením doby pro vystoupení občana kraje o další tři minuty,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

neschváleno - hlasovalo 22 pro, 12 proti, 20 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že i když hlasoval pro, musí tuto diskusi ukončit, dodal, že na připomínky občana ohledně bezpečnosti odpoví pan náměstek,

XXX (občan MSK) - dodal, že problematika silnice č. 465 skončila tak, že se pan hejtman vymlouval na kompetence, takže se ho ptal, na koho se má obrátit v této problematice, nedostal odpověď, a dodal, zda se má obrátit na pana XXX, tak byl za "bonzo",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal o vypnutí mikrofonu, a sdělil, že na řadě je pan XXX (občan kraje), který má téma "optimalizace zdravotnictví Orlová",

XXX (občan MSK) - konstatoval, že požádal při cestě k pultu o pět minut na diskusi a bylo mu to hejtmanem kraje zakázáno,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že to nezakázal, ale je to v jednacím řádu zastupitelstva kraje,

XXX (občan MSK) - sdělil, že o tom má hlasovat zastupitelstvo kraje a nikoliv hejtman kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že až vyčerpá svůj čas, nechá hlasovat o prodloužení,

XXX (občan MSK) - sdělil, že dnes uplynulo 2,5 roku a 3 dny od schválení bodu "A" optimalizace Orlovské nemocnice formou přesunu akutní lůžkové péče do Karviné, 13. 3. 2019 pro tuto variantu hlasovalo 34 zastupitelů, za 2,5 roku zatím nedošlo, nebo nebyl čas tuto optimalizaci vyhodnotit, rozhodl se, že se pokusí o stručné zhodnocení, vzal si do ruky článek z orlovských novin s názvem "Co přinesla optimalizace nemocnice v Orlové a jaká je její další perspektiva", s náměstkem hejtmana kraje MUDr. Gebauerem se sešla komise pro zdravotnictví a sociální služby Orlová, cílem bylo zhodnotit, co se podařilo a co se zrealizovalo, náměstek hejtmana kraje MUDr. Gebauer odpovídal na otázky komise, chirurgická ambulance nepracuje 24 hodin, ale po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu je zajištěna traumatologická ambulance, většinou zde pracují lékaři sloužící na LDN, z důvodu nedostatku lékařů a sester nebude zatím rozšířen počet lůžek v LDN, čili z nemocnice na akutní péči se měla stát nemocnice následné péče, to se nestane, žádných 150 lůžek navíc není,

XXX (občan MSK) - konstatoval, že 13. 3. 2021 uplynuly již 2 roky od politického schválení tzv. optimalizace krajského zdravotnictví, respektive tzv. krajských nemocnic, ani po více jak 2,5 letech, které uplynuly od této hanebné události, nevíme, jak se tato takzvaná optimalizace povedla, vadí to snad tady někomu?; dodal, ano vadí, XXX, XXX a jemu, zeptal se, kdy vážení krajští zastupitelé a také svědomití krajští úředníci konečně učiní, ostravským a šířeji moravskoslezským zdravotnictvím se zabývá cca 5 let, a takový chaos a zmar, co se týče péče o zdraví lidu moravskoslezského, něco tak špatného a prohnilého tady nikdy nebylo, ani za těch "komančů", ti by se alespoň styděli,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal opakovaně pana XXX (občana kraje), ať si nasadí roušku, jelikož nedodržuje platné předpisy, a požádal ho, aby opustil jednací sál, k dotazu občana, jaké předpisy porušil a námitce, že všechny byly zrušeny Nejvyšším ústavním soudem, doplnil, že nebyly, s tím, aby si nepletl Ústavní soud s Nejvyšším správním soudem; bylo to podáno tak, že je třeba tyto věci napravit a napraveny byly.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise; poté se k bodu programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje" zeptal, zda přišly nějaké připomínky ze strany členů zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka - upozornil, že v eKLEP se objevil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, je tam samozřejmě znovu navržena trasa Frýdek-Místek – Ostrava, čili exit 40 až 54, a v této souvislosti požádal, aby rada kraje, případně ti, co podepisují stanoviska kraje, opětovně protestovali proti tomuto zpoplatnění tak, aby náhodou na Ministerstvo dopravy neodešlo stanovisko kraje, že s návrhem vyhlášky, který je jinak technický, souhlasí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že toto směřuje na náměstka hejtmana kraje Ing. Podstawku, který má dát připomínku do eKLEP.


Ing. Petr Kajnar - konstatoval za návrhovou komisí, že všechna usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval Ing. Kajnarovi, konstatoval, že byly projednány všechny body programu, poděkoval za spolupráci a prohlásil zasedání zastupitelstva kraje za ukončené, uvedl, že věří, že se zde opět sejdou na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje, doplnil, že v daný okamžik jsou sice narůstající počty nakažených, ale zatím nevedou k dramatickému nárůstu počtu hospitalizovaných, pro informaci sdělil, že dnes probíhá koordinační schůzka všech zástupců nemocnic, které se budou starat o případný nárůst, který by mohl nějakým způsobem ohrozit jejich fungování, dodal, že toto zdravotnictví obstálo v rámci České republiky z pohledu zajištění ochrany obyvatel před COVID-19 nejlépe v celé České republice.


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Vít Slováček k materiálu č. 6/2, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/1, a 11/9.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 24. 9. 2021

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.