Menu

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 5

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 9. 2017 od 9:00 do 11:52 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

5. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 55 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat živý vstup na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání

Ověřovateli zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 15. 6. 2017 byli Ing. Zdeněk Husťák a pan Martin Schwarz. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Diskuse:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se do diskuse přihlásil občan kraje Mgr. Přepiora, a uvedl, že má časový limit 5 minut na vystoupení,

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že již v rámci červnového zasedání zastupitelstva kraje požádal o odpověď a zvážení, zda by členové zastupitelstva souhlasili s investicí, která by pomohla občanům, případně žurnalistům nebo sdělovacím prostředkům a taktéž ulehčila těžké práci zapisovatelkám při přenášení písemného zachycení průběhu jednání zasedání zastupitelstva kraje, neboť stávající zápisy vynechávají celou řadu velice důležitých situací a sdělení aktérů proběhlé diskuse,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že zápis není doslovný přepis jednání zastupitelstva kraje a dodal, že k tomu slouží videozáznam; zápis by dle něj měl být abstrakcí toho, co se na zasedání zastupitelstva kraje během celého jednání stane,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/382 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání

Za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/383 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/384 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 9. 2017,

Mgr. Lubomír Volný – sdělil, že od posledního zasedání zastupitelstva kraje se událo minimálně šest prokazatelných útoků teroristů, při kterém byla brutálně a zbaběle zavražděna i česká občanka paní Lenka ze Středočeského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že zazněl návrh na doplnění programu,

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že by svůj příspěvek začal zásadním bodem, a to umožněním férového dialogu pro oprávněnou veřejnost, a v této souvislosti připomněl poslední novelizaci jednacího řádu, a uvedl, že i na programu tohoto zasedání je navržena další pozitivní změna jednacího řádu, o které chce hovořit v rámci tohoto bodu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na to, že před 11. hodinou je naplánovaný bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", což je ekvivalent diskuse, a dále uvedl, že se může diskutovat ke každému bodu programu jednání,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyzval k minutě ticha.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/385 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 5 jednání rady kraje,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že zpráva o činnosti rady kraje je velmi významný materiál pro kontrolní činnost celého zastupitelstva kraje ve vztahu k radě kraje, nicméně přesto, že jsou zde uvedeny body, které jsou bezesporu pravdivé a rada kraje je projednala, je zde i řada bodů, které jsou rovněž důležité a které tam uvedené nejsou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že si tyto návrhy bere za své a budou zpracovány,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že uvede na pravou míru dvě otázky od JUDr. Babky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že každý odněkud pocházíme a těžko se dá vyhnout tomu, že nebudeme podporovat např. Vysokou školu Báňskou (dále jen "VŠB"),

Mgr. Stanislav Folwarczny – sdělil, že co se týká Českého Těšína, byla tato investice připravována již za minulého zastupitelstva kraje, výdaje již byly naprojektovány a v případě, že by se dále v těchto investicích nepokračovalo, tak by to byly zmařené peníze,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že záměrem jeho vystoupení nebylo, aby se jednotliví náměstci hejtmana kraje ihned vyjadřovali, ale že by na úvod volebního období měli toto vystoupení chápat spíše jako pomoc pro radu kraje a určitou preventivní činnost ve vztahu k tomu, jak se vyjádřili k otázkám Bruselu, ale i k otázkám jednotlivých měst a obcí, a uvedl, že jej zaráží, že někteří členové rady a náměstci hejtmana kraje ještě zůstávají v pozicích místostarostů jednotlivých měst, a přivítal rezignaci na post místostarosty Ing. Unucky, MBA,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tento projekt není zrušen, ale pouze pozastaven, což je zásadní rozdíl, že se musí počkat, až budou k dispozici finanční prostředky, a poznamenal, že nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace Moravskoslezského kraje příští rok,

Ing. Jaroslav Kania – potvrdil slova hejtmana kraje s tím, že se nestihne termín podání žádosti a že se ukázalo, že dochází k značnému navýšení nejenom spoluúčasti, ale i realizační, tzn., že je zde otázka, zda neudělat revizi tohoto projektu a nenacházet redukci obsahu tak, abychom se dostali do těch finančních objemů, které byly v rámci kofinancování a profinancování schváleny,

Jan Krkoška – sdělil, že se vyjádří k projektu KARNOLA, který je již historicky několik let tvořen v Krnově,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že Ing. Kania řekl zcela zásadní informaci, že projekt, pokud nebude podán do 30. 9. 2017, tak bude pase, čili pozastavení znamená zrušení projektu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že si to nemyslí a že je otázkou, z čeho bude tento projekt financován, tzn., budou se hledat další cesty jak tento projekt profinancovat,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/386 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/387 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na prodloužení termínu realizace projektů v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/388 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000 na výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti při akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017"

Květa Kubíčková – sdělila, že k bodu programu 4/1 hlásí střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/389 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/390 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že začne důvodovou zprávou, která vysvětluje, proč nyní dochází k další novelizaci jednacího řádu, a vyjádřil poděkování, že byla přijata značná část proobčanských proseb, a vyzval k hlasování o navrhované změně jednacího řádu, která zavádí možnost využití elektronické přihlášky k diskusi při zachování klasické papírové přihlášky a umožní občanům, zdali budou chtít, reagovat v časovém intervalu alespoň jedné minuty na doplňující otázky, ale pouze v rámci programového bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za podněty a sdělil, že se el. přihláška připravuje a bude k dispozici, že problematika diskuse byla vyřešena systematickým bodem v programu zasedání zastupitelstva kraje, a tudíž bylo některým požadavkům Mgr. Přepiory již vyhověno,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/391 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/392 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se jedná o situaci, kdy se bohužel stává, že lidé umírají z důvodu, že nejsou jejich domovy vybaveny hlásiči požáru a hlásiči oxidu uhelnatého, tzn., je navrhováno instalovat a poskytnout tyto hlásiče pro naše seniory zdarma s využitím naších senior pointů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/393 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na rozšíření účelu použití daru poskytnutého České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/394 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh Memoranda o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/395 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na vědeckou konferenci VŠB-TU Ostrava

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/396 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/397 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/398 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na změnu Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/399 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/400 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Změna Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/401 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017

JUDr. Josef Babka – sdělil, že je spokojen, že rada kraje vyhověla návrhu z minulého zasedání zastupitelstva kraje a začala přizývat i zástupce Policie České republiky na zasedání zastupitelstva kraje, a že je rád, že zde vidí plk. Mgr. Daňka, náměstka ředitele Policie České republiky, který není všeobecně znám a má prostor se sám představit,

plk. Mgr. Radim Daněk, – sdělil, že je náměstek ředitele Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje pro vnější službu a že je v jeho úseku působí 2 800 policistů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/402 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/16
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal náměstka Krkošku, aby podal podrobnější informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou,

Jan Krkoška – sdělit, že co se týká průmyslové zóny Nad Barborou, rozdělil by své vystoupení do 3 částí, kdy v prvním bodě informuje o stavu územního řízení, ve druhém bodě o smluvních vztazích se společnosti Asental a ve třetím bodě budou zbylé (různé) informace,

Ing. Miroslav Hajdušík – sdělil, že je v materiálu shrnuto, co se událo, ale není tam informace, která se týká budoucnosti této průmyslové zóny, co se očekává a kam to dospěje, tedy aby město Karviná vědělo, zda může počítat s průmyslovou zónou Nad Barborou, nebo zda tento projekt už spadl pod stůl a bude mít stejný osud, jako projekt, na který upozornil JUDr. Babka a který byl pozastaven a on de facto končí, protože se nestihne přihlásit do určitého termínu,

Jan Krkoška – uvedl, že o průmyslovou zónu Nad Barborou je stále zájem, je potřeba této zóny, ale je také potřeba splnit podmínky smlouvy, které byly na začátku sděleny,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že předpokládá realizaci tohoto projektu, že se musí na tento projekt sehnat peníze, které musí poskytnout Ministerstvo průmyslu a obchodu, na rozvoj průmyslových zón,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/403 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Projednání územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje – aktualizace 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/404 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Žádost společnosti MERANO, a.s. o změnu územně plánovací dokumentace kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/405 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/406 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/407 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí, navýšení a změnu účelu poskytnutých dotací v odvětví kultury

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/408-5/409 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/410 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/411 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/412 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/413 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji" pro rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/414 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření Dohody o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/415 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/416 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Nýdek na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek – Čantoryje

Mgr. Ing. Josef Pukančík – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/417 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Zrušení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/418 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/419 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje – Rýmařovsko, Krnovsko, Bruntálsko

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/420 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/421 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Chytrý region – Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) – podpora v KODIS"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/422 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou a návrh dalšího postupu

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že se omlouvá, že byl tento materiál dán až na stůl, ale Ministerstvo dopravy dalo šibeniční podmínky, a dodal, že bez tohoto bychom nemohli dosáhnout na peníze poskytnuté z OPD 2 na vlaky do Frenštátu pod Radhoštěm,

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že je rád za tento materiál, protože čas v tomto směru kvapí, že množství finančních prostředků dotačního titulu je velmi omezené a že Moravskoslezský kraj je naštěstí i díky tomuto rozhodnutí na špici pelotonu, tzn., že je reálná šance dosáhnout na vlaky, kdy dnes víme, jak vypadá doprava mezi Frýdkem‑Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm, kde jsou snad nejstarší a nejhorší vlaky v podstatě v celém Moravskoslezském kraji, tedy je logické, že tyto vlaky, u kterých se díval na technické specifikace, jsou nastavené tak, jak bylo požadováno v minulém volebním období,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že zájem o tuto trať vyjádřili tři dopravci, a to České dráhy, RegioJet a LEO expres, se kterými se jedná, a že bude vybráno nejlepší řešení.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/423 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů

Ing. Zdeněk Husťák – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/424 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/425 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na zajištění financování veřejné zakázky na operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/426 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh souhlasu s převodem nemovitých věcí z majetku Střední odborné školy Třineckých železáren do majetku Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/427 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a obcí Kyjovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/428 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh nabýt darem pozemky od města Nový Jičín pro příspěvkové organizace ZZSMSK a Domov Duha

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/429 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví, návrhy dodatků zřizovacích listin

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/430-5/432 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na nákup bytu v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/433 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na nabytí pozemků v Českém Těšíně

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmů, protože bude podepisovat smlouvu na straně darujícího, dodal, že Zastupitelstvo města Český Těšín tak rozhodlo, bez vazby na to, že zastává funkci člena rady Moravskoslezského kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/434 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na uzavření "Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/435 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh zahájení přípravy projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/436 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy vzájemných převodů s městem Vítkov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/437 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Návrh změn profinancování a kofinancování projektu "Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/438 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/439 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh koupě nemovité věci v souvislosti s projektem "Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí""

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/440 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/441 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/442 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na poskytnutí dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu na území Moravskoslezského kraje

JUDr. Josef Babka – požádal prof. Vondráka, aby pro příští zasedání zastupitelstva kraje k bodům, které jsou předloženy na stůl, bylo krátké úvodní slovo, že zrovna tento materiál řeší problematiku platů či mezd naších zdravotních pracovníků, a toto úvodní slovo by si zasloužil,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že s návrhy souhlasí a že do dalšího zasedání zastupitelstva kraje budou úvodní slova připravená,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil doplňující informace k materiálu, kdy tento dotační titul byl vypsán velmi nešťastně, co se týká příspěvkových organizací, nebo organizací, které jsou v soukromém držení,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že souhlasí s tím, že materiály, které budou dávány na stůl, budou s krátkým úvodním slovem, a že v rámci transparentnosti to považuje za vhodné,

JUDr. Josef Babka – dodal, že v pozvánce, nebo v programu by mohly být tyto materiály s předkladem označené např. hvězdičkou, a tím bude vše vyřešeno,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/443 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/444 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/445 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům TATRA TRUCKS a.s. a SKI Vítkovice – Bílá z.s.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/446-5/447 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na změnu názvu projektu z "Na kole k sousedům" na "Na bicykli k susedom" a potvrzení zabezpečení spolufinancování dle podmínek programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/448 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na ukončení přípravy projektů "MS Kariéra" a "Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/449 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na profinancování a kofinancování projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/450 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na poskytnutí účelové dotace a uzavření dotační smlouvy s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/451 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací finančním partnerům projektu "Genderově korektní Moravskoslezský kraj".

Marian Bojko – sdělil, že zásadně nesouhlasí s genderovými projekty, které se nám snaží vnutit Evropská unie, že by se nechtěl dožít toho, že by se na úřadě musely zřizovat unisex toalety, nebo aby v obsazování funkcí nerozhodovala odbornost, ale příslušnost k LGBT komunitě,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že si nemyslí, že budou pochody financovány z některých výše uvedených prostředků, a vyzval členy zastupitelstva kraje, ať jsou gentlemani a nevidí problém v genderové vyváženosti,

Mgr. Lubomír Volný – požádal zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo proti tomuto projektu, když se podívá na to, jak je genderově nevyvážená Rada a Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, ale i IT oddělení na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje,

Jiří Čejka – dotázal se, pokud by audit nedopadl dobře, jaký by to mělo dopad na zaměstnance krajského úřadu,

Jan Krkoška – sdělil, že na toto téma by se měl vyjádřit ředitel krajského úřadu Ing. Kotyza,

Ing. Tomáš Kotyza – sdělil, že předpokládá, že výsledek auditu bude mít doporučující charakter k tomu, aby vedení krajského úřadu přijalo opatření, které povede k odstranění případných zjištěných nedostatků v genderové problematice,

Mgr. Lubomír Volný – zeptal se, zda ředitel krajského úřadu může zaručit, že tato zpráva bude mít pouze doporučující charakter a že ví s naprostou jistotou, že do budoucna nebude Evropská unie podmiňovat projekty pro Moravskoslezský kraj tím, že budeme nuceni podřídit se výsledkům tohoto auditu a budeme povinni zajistit např. v IT oddělení rovnoměrné genderové podmínky, tzn. sehnat asi 10 žen, které si vybraly IT jako svou profesi, a dodal, že víme, že ženy si IT profesi ani politiku nevybírají tak často a dobrovolně jako muži, a upozornil na to, že zde může vyvstat problém,

Ing. Tomáš Kotyza – sdělil, že toto zaručit nemůže,

Jiří Čejka – navázal dotazem, zda pak opravdu nebudeme hledat méně kvalifikovanou ženu místo kvalifikovaného muže, jen proto, aby to bylo genderově vyvážené,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že nasazujeme tomuto projektu psí hlavu a že v době, kdy byl rektorem na VŠB, tímto auditem také prošel, že na VŠB je 90% můžu a 10% žen a že s tím nebyl problém, protože jsou oblasti, kde opravdu ženy nepracují, nebo pracují méně, a jsou naopak oblasti, kde žen pracuje více než mužů,

Mgr. Lubomír Volný – podotkl, že moudří lidé se učí z historie a ze svého okolí, pokud mají přístup k informacím, a že se stačí podívat, jak to probíhá v zemích Evropské unie, kde to podobnými nevinnými projekty zašlo až k hlasování o kvótách, a že jak poznamenal pan Bojko, nepůjde zde jen o muže a ženy, ale bude se zde jednat možná i o pohlaví,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že na rozdíl od Mgr. Volného několik let žil ve Spojených státech Amerických, kdy v Evropské unii ještě netušili co je to genderová vyváženost, a že jsou tam pravidla striktní a dodržují se přirozenou cestou,

Mgr. Lubomír Volný – podotkl, že také žil a pracoval v zahraničí, a to tři roky jako trenér na Novém Zélandu a dva roky jako pedagog v Anglii na prestižní škole, kde problematika genderové vyváženosti a politické korektnosti dosáhla obludných rozměrů, na které si stěžovaly i ženy, kterým nebylo povoleno být ženami, a muži, kteří se nesměli chovat jako muži,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že o "TO" v projektu nepůjde,

Bc. Josef Bělica – navrhl ukončení diskuse a projednávat další body v programu,

Marian Bojko – dodal, že v žádném případě nemá nic proti příslušníkům LGBT komunity, že pracoval s celou řadou děvčat v jedné firmě, kde byla dobrá skupina, která neměla potřebu se ukazovat, a dodal, že nemá nic proti těmto lidem, má mezi mimy i přátele, a sdělil, že nepodporují tyto projekty, které si nárokují něco, na co nemají nárok,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 33 pro, 7 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/452 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Místní Agenda 21 – vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/453 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/454 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na profinancování a kofinancování a na zajištění udržitelnosti projektu "Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/455 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/456 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí individuálních dotací a uzavření dohody o narovnání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/457 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotace městu Krnov

Jan Krkoška – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/458 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/459 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/460 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na změnu názvu projektu, na zahájení realizace projektu "Cooperation in vocational education for Europeanlabour market" a informace o stavu projektu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/461 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/462 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/463 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/464 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/465 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektů z oblasti elektronizace veřejné správy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/466 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" – 2. skupina

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/467 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na prominutí pohledávky Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/468 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj a návrh na navýšení provozních výdajů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/469 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál č. 9/26 Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci, byl stažen z programu zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 9/27
Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2014–2016

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/470 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Návrh na uzavření memoranda se Zlínským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/471 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/472 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/473 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/474 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/475 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na projekt "Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/476 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s. a městu Krnov v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/477 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace spolku SK K2 z.s. na projekt "Adopce turistických tras"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/478 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Návrh na neposkytnutí navýšení dotace pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál na obnovu včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál

Ing. Jitka Hanusová – navrhla změnit usnesení z "neposkytnutí" na "poskytnutí" dotace, neboli na "navýšení o 100 000 Kč", protože se jedná o stav, kdy včelaři již mají včelí úly zakoupené a je zde možnost tuto dotaci řádně vyúčtovat,

Jarmila Uvírová – uvedla, že tuto skutečnost, kdy včelí úly již byly zakoupeny, nebyly v žádosti uvedeny,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že by chtěl tento materiál podpořit, a dodal, že se nejedná jenom o životní cyklus včel, ale jde i o další produkty, např. včely úly atd.,

Ing. Jiří Martinek – sdělil, že pokud byla po dlouhé diskusi zastupitelstva kraje schválena dotace na 2,5 milionu korun na genderové projekty, tak se domnívá, že 100 tisíc korun na včely má jednoznačný přínos,

RSDr. Ing. Svatomír Recman – sdělil, že se na jeho osobu táké obrátili včelaři,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že vzhledem k tomu, že je 10:59 hodin, přerušuje projednávaný bod 10/4, ke kterému by se zastupitelstvo kraje vrátilo opět po bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", který dává prostor naším občanům,

Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že děkuje za oficiálně zaslanou písemnou podporu myšlence na uspořádání ústavně správní konference, kterou zde prezentoval, že bude i nadále tuto ideu rozvíjet, pokusí se sehnat podporu seriózního organizátora, a poté předložit Moravskoslezskému kraji projekt,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poprosil o klid v sále, když občan hovoří, sdělil, že Mgr. Přepiora již dohovořil, a uvedl, že do diskuse není přihlášen další občan, a proto navrhl pokračovat v projednávání bodu 10/4,

Jarmila Uvírová – sdělila, že v průběhu vystoupení občana kraje si nechala ověřit skutečnosti, které se týkaly již zakoupených včelích úlů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 45 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/479 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/480 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/481 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Dobrovolné dohody v oblasti ochrany ovzduší

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/482 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Žádost o prošetření opakovaných obtěžujících způsobů vytápění souseda

Mgr. Radek Přepiora – sdělil, že v podkladových materiálech, které byly zveřejněny na krajském webu k projednávanému bodu, si mohla široká veřejnost přečíst detaily ze soukromého života občanů Moravskoslezkého kraje, a uvedl, že předmětná dokumentace je na krajském webu zveřejněna bez anonymizace osobních údajů,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/483 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/484 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/485 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Změna názvu projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/486 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/487-5/490 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/491 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mezinárodní konferenci SEKEL 2017 a seminář Elektrotechnika v dopravě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/492 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/493 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/494 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Českým olympijským výborem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/495 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Memorandum o spolupráci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/496 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila)

K materiálu č. 12/1
Návrh na zajištění udržitelnosti projektu Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/497 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 5/498-5/502 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Vznik pobytové sociální služby pro seniory"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/503 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmů.

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/504 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Mgr. Martina Nováková, DiS. – nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/505 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Květa Kubíčková – nahlásila střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/506 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01248/2017/SOC

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/507 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/508 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Květa Kubíčková – nahlásila střet zájmů,

Jiří Navrátil – sdělil, že stát na Moravskoslezský kraj převedl povinnost související se zajištěním sociální péče v kraji, avšak o peníze vždy žádáme stát, protože stát finanční prostředky automaticky neposkytuje,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/509 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/510 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


14. Ostatní materiály

K materiálu č. 14/1
Návrh postupu při prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 5/511 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byly projednány všechny materiály zastupitelstva kraje dle předloženého materiálu a dodal, že Ing. Unucka, podá další informace k Prodloužené Rudné,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že plní usnesení zastupitelstva kraje, které dává za úkol informovat zastupitelstvo kraje a občany o tom, co se děje ohledně Prodloužené Rudné,

Mgr. Lubomír Volný – vznesl osobní otázku vůči hejtmanovi kraje, zda existuje funkce v poslanecké sněmovně ČR nebo ve Vládě ČR, kvůli které by opustil post hejtmana Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že nepočítá s odstoupením z funkce hejtmana Moravskoslezského kraje, protože funkce hejtmana kraje je jeho priorita,

Ing. Zdeněk Husťák – vznesl dotaz ohledně programu restart, který je určen pro tři postižené kraje, na restrukturalizaci těchto krajů, na což je určeno cca 42 miliard korun, a dodal, že v letošním roce se má proinvestovat cca 6 miliard a že tento program je zaměřený na brownfieldy, a uvedl, že slyšel, že se prof. Vondrák sám účastnil jednání s paní ministryní Šlechtovou k tomuto programu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je zde celá pracovní skupina a je třeba se domluvit s panem náměstkem Krkoškou, který má brownfieldy na starosti, jaké jsou zde priority a domluvit se, jaký je zde problém, protože tyto priority byly definovány pracovní skupinou, která program připravovala,

Jan Krkoška – sdělil, že se do restartu mohou nové priority zahrnout do května 2018, a byl by rád, kdyby jakékoliv nápady přinesli na odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,

Ing. Zdeněk Husťák – dodal, že pokud bude zasedat tato pracovní skupina v nejbližší době, aby se tyto návrhy stihly projednat, a požádal, jestli by mohl být k této skupině přizván,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že se nechtěl vyjadřovat k restartu, ale po komentářích Ing. Husťáka a pana náměstka Krkošky by chtěl připomenout, že 42 miliard na tři roky pro tři kraje je od Vlády ČR ve vztahu k Moravskoslezskému kraji "sranda", a podotkl, že kdo bude připraven, nebude překvapen, tzn., že to bude velký souboj o 42 miliard korun, a dodal, že pro ty, kteří to nevědí, tak jenom pan Bakala vytáhnul 100 miliard z tohoto revíru, tak je to opravdu velká "sranda", ale jak se říká, zaplať pánbůh za ty drobné, které se dostanou do tohoto kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA – přečetl dopis od ministra Ťoka, který došel ráno v den zasedání zastupitelstva kraje, a sdělil, že zaslal panu ministrovi dopis, kde hovořil o statisících podporovatelů, a v této souvislosti požádal, že je zde hodně starostů, tak kdyby se zahájila akce na podporu EIA, tak by mohlo být těchto 6 kladných stanovisek nahrazeno možná 60 tisíci kladnými stanovisky, a dodal, že kladné stanovisko je takové, které říká "já to chci",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že někteří členové zastupitelstva kraje, kteří zde byli na společném setkání s panem prezidentem Zemanem, slyšeli výtku vůči nám všem, že jsme se nepřidali k žalobě na pana Bakalu,

"ZASTUPITELSTVO KRAJE

  1. vyslovuje podporu

aktivitám příslušných orgánů směřující k tomu, aby ti bývalí vlastníci společnosti OKD, a. s., kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti

  1. apeluje

na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje – dosavadních nájemců "bytů OKD", spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s."

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že vedení kraje dává toto usnesení jako návrh do usnesení zasedání zastupitelstva kraje, a zopakoval, že je to reakce na výtku, která zde zazněla z úst pana prezidenta Zemana, že se nestaráme o své občany a že se za tyto občany nechceme postavit,

Petr Zábojník – sdělil, že se chtěl ještě vyjádřit k Prodloužené Rudné, a že se vyjádří později,

Ing. Jiří Carbol – sdělil, že podporuje toto usnesení, ale navrhl by změnu v bodě 2, a to nahrazením formulace "příslušné orgány" za "vyzývá Vládu ČR", protože Vláda ČR může konat více,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že vzhledem k tomu, že společností OKD se zabývají i jiné orgány, tak je vhodnější původní návrh usnesení,

Ing. Jiří Carbol – sdělil, že po poznámce JUDr. Babky bere svůj návrh zpět,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Bylo přijato usnesení č. 5/512

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se pokračuje v dotazech,

Petr Zábojník – sdělil, že reaguje na Ing. Unucku, že včera měli zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba, že opět byla na programu Prodloužená Rudná, a že není pravda, že by to lidé nevnímali,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za nabídku, a zeptal se paní Uvírové, zda došly nějaké "Dotazy, připomínky a podněty",

Jarmila Uvírová – sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišli žádné dotazy, připomínky ani podněty, od členů zastupitelstva kraje,


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány, v průběhu zasedání zastupitelstva kraje došlo k změně usnesení u materiálu č. 10/4 o navýšení dotace včelařům v Bruntále, a bylo přijato upravené usnesení v této podobě, dále zastupitelstvo kraje vyslovuje podporu aktivitám přílišných orgánů, směřující k tomu, aby bývalí vlastníci OKD, kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti a "Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje apeluje na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje – dosavadních nájemců "bytů OKD", spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s.".


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál zajímavé a málo deštivé DNY NATO v Ostravě a na brzkou shledanou.


Přílohy:
Schválený program 5. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování

Soupis usnesení č. 4/382-5/512
Listiny přítomných


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: paní Květy Kubíčkové k materiálům č. 4/1, 12/6 a 12/9, Mgr. Martiny Novákové, DiS k materiálům č. 12/4 a 12/5, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. k materiálu č. 4/9, Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla k materiálům č. 12/4, 12/8 a 12/9, pana Jana Krkošky k materiálu č. 9/14, Ing. Víta Slováčka k materiálu č. 7/9, Ing. Zdeňka Husťáka k materiálu č. 7/1 a Mgr. Ing. Josefa Pukančíka k materiálu č. 6/6.


Zapsaly:
Bc. Daniela Bártová
Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 22. 9. 2017

Zápis včetně příloh ověřili:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.