Menu

konaného dne 25. 7. 2013 v zasedací síni Radnice města Ostravy, Prokešovo nám. 8

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení v 10:26)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

5. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Miroslav Novák. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, což je nadpoloviční většina, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Uvedl, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 8 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje uvedl, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana NovotnáRenáta Dračková.


Miroslav Novák sdělil, že v souladu s tím, jak byli členové zastupitelstva kraje informováni již na červnovém zasedání, bylo z důvodu probíhající výměny hlasovacího a komunikačního zařízení v místnosti zastupitelstva kraje dohodnuto s vedením města Ostravy uspořádat dnešní zasedání zastupitelstva kraje v zasedací místnosti Radnice města Ostravy,


Ověření zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 20. 6. 2013, byli Ing. Lenka FojtíkováIng. Andreas Hahn. Oba ověřovatelé zápisu sdělili, že zápis přečetli a že odpovídá průběhu zasedání.

Zpráva o ověření zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/388 – pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2 (Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 7. 2013 – dále jen "příloha č. 2").


Volba ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje

Za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Ing. Jiří Vzientek
Bc. Radim Miklas

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli zvoleni (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/389 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Miroslav Novák sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Ing. Jiří Martinek – předseda
Ing. Jan Adámek
Ing. Petr Konůpka
Ing. Eva Šillerová
Ing. arch. Liana Janáčková

Miroslav Novák – dal hlasovat o navrženém složení návrhové komise – schváleno (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/390 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Miroslav Novák zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2013 se konaly 4 schůze rady kraje.

Na schůzi dne 20. 6. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 11. 7. 2013 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 15. 7. 2013 rada kraje mj.:

Na dnešní schůzi rada kraje mj. doplnila návrh programu dnešního zasedání o materiál pod číslem 12.


Miroslav Novák sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 25. 7. 2013,

Připomínky k programu:

Mgr. Daniel Havlík – sdělil, že na stůl dnes obdrželi členové zastupitelstva kraje informaci o nové ostravské výzvě, a doporučil rozšířit v závěru program dnešního jednání o bod "Informace o nové ostravské výzvě pro bezpečnost na silnicích Moravskoslezského kraje",

Miroslav Novák – vzhledem k tomu, že k uvedenému bodu je připravena prezentace a jsou zde za tímto účelem přítomni hosté, doporučil zařadit tento bod do programu již v úvodu zasedání,


K projednávaným materiálům:

K materiálu č. 0
Informace o nové ostravské výzvě pro bezpečnost na silnicích Moravskoslezského kraje

Miroslav Novák – předal slovo p. Liboru Václavíkovi, majiteli spol. LIBROS OSTRAVA, spol. s r.o.,

Libor Václavík – uvedl, že minulý týden o víkendu zahynulo na našich silnicích 12 osob a že většina řidičů není schopna zvládat krizové situace na silnicích, což ho jako majitele firmy LIBROS OSTRAVA, spol. s r. o., evokovalo k tomu, aby seznámil členy zastupitelstva kraje s klipem s názvem "Proč!", který vytvořili za účelem zvládání bezpečné jízdy na silnicích,

Miroslav Novák – poděkoval p. Liboru Václavíkovi za Centrum bezpečné jízdy a v podstatě i za "ostravskou výzvu".


K materiálu č. 1
Analýza rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014–2016

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák – sdělil, že dnešní jednání zastupitelstva obsahuje množství materiálů, ve kterých vyjadřujeme souhlas se zahájením příprav s realizací investičních akcí spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a že ambicí našeho kraje obecně je vyčerpat především Regionální operační program beze zbytku, ale i maximálně využít dalších evropských zdrojů v rámci národních operačních programů tak, abychom co nejvíce dokázali zhodnotit náš krajský majetek, popř. povýšit rozsah služeb, které v rámci našich příspěvkových organizací realizujeme – to s sebou samozřejmě přináší i povinnost nejenom profinancování, ale především kofinancování, a proto předkládá tento materiál,

Ing. David Sventek, MBA – poděkoval hejtmanovi kraje a vedoucí odboru financí Ing. Anně Klimšové za tento materiál a uvedl, že lepší přehled o tom, co nás čeká z pohledu vývoje případné zadluženosti kraje, jsme si ani přát nemohli; vítá tu možnost zúčastnit se těch technických diskusí dále,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/392 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny "Nad Barborou"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Radim Miklas – uvedl, že v předloženém materiálu se dočteme, že se jedná o průmyslovou zónu, která má mít rozsah 92 ha, nicméně se jedná o výkupy těch pozemků – předpokládá, že na základě znaleckých posudků – ale zároveň je tam právo spol. RPG RE Land, s.r.o., určit si pro 30 ha, což je 30 % celého území, investora – dotázal se, jaký je důvod a co z tohoto počinu kraj bude mít, co je pro něho vlastně přidanou hodnotou, že spol. RPG RE Land, s.r.o., svěřuje 30 % toho území, které nejdříve vykoupí,

Miroslav Novák – odpověděl, že v této chvíli je to řekněme smlouva o vzájemné spolupráci, není to smlouva o budoucí kupní smlouvě nebo kupní smlouva – tu samozřejmě dostane zastupitelstvo kraje také k dispozici; v této rovině je to ve fázi úvah – chápe požadavek spol. RPG RE Land, s.r.o., je to věc, kterou doporučuje schválit, protože díky jejich rezervaci je přesvědčen, že dosáhneme prostě nižší ceny, než je znalecký posudek; v okamžiku, že se nebudeme schopni dohodnout, tak ta jejich rezervace tam nebude,

Ing. Eva Šillerová – uvedla, že v materiálu je zmiňováno, že kraj bude platit spol. RPG RE Land, s.r.o., ušlý nájem probíhajících nájemních smluv, a dotázala se, zda už je nějaká představa, kolik tato částka obnáší,

Miroslav Novák – požádal o odpověď vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Martina Radvana, LL.M.,

Mgr. Martin Radvan, LL.M. – odpověděl, že se jedná o pozemky, které jsou v současné době částečně pronajaty – ta smlouva umožňuje, aby kraj, pokud to bude zapotřebí, požádal vlastníka, aby tyto smlouvy byly vypovězeny – předpokládá se, že k tomu stavu ani nedojde, byť to tam je hypoteticky uvedeno; stejně tak je tam uvedeno, že ty smlouvy jsou uzavřeny na dobu jednoho roku maximálně,

Miroslav Novák – uvedl, že samozřejmě bychom žádnou smlouvu o vzájemné spolupráci uzavírat nemuseli, mohli bychom jednat o budoucí kupní smlouvě nebo rovnou o kupní smlouvě,


K materiálu č. 3
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih", poř. č. 97/2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – vznesla dotaz k částce uvedené na str. 2 důvodové zprávy – kde by mělo být dle jejího názoru uvedeno správně "50 mil. Kč",

Miroslav Novák – poděkoval za toto upozornění s tím, že se jedná opravdu o uvedených 50 mil. Kč,


K materiálu č. 4
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Silnice 2014 – I. etapa", poř. č. 115/2013

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – sdělila, že v tomto materiálu je stejná chyba jako u předchozího materiálu,

Miroslav Novák – znovu poděkoval za upozornění a požádal o opravu chybné částky,


K materiálu č. 5
"Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel" – zmírnění podmínek – obec Hrčava

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/396 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).

K materiálu č. 6
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Hejtman kraje Miroslav Novák sdělil, že náměstek hejtmana kraje náměstek hejtmana kraje Martin Sikora bude mít nyní úvodní slovo k následujícím materiálům pod čísly 6 až 8 najednou s tím, že pak bude odpovídat na vznesené dotazy ke každému materiálu zvlášť, a předal mu slovo,

Martin Sikora – sdělil, že nyní se nacházíme v období, kdy končí plánovací období 2007–2013 a že s tím souvisí datum 31. 5. 2015, kdy nás čeká velmi významný deadline v tom, jakým způsobem jsme zvládli vyčerpat jednak finance a jednak zadministrovat, zkolaudovat investiční stavby vůči řídícím orgánům, které spravují operační programy,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/397 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7
Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury, návrh na zahájení přípravy projektů, schválení jejich profinancování a kofinancování a zahájení realizace

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/398 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8
Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – sdělila, že v předloženém materiálu se na str. 3 hovoří o organizaci Marianum a je tu uvedeno, že se jedná o část objektu v Karviné,

Miroslav Novák – požádal o odpověď vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Daniela Rychlika,

Mgr. Daniel Rychlik – odpověděl, že organizace Marianum je samozřejmě v Opavě, nicméně Opava byla historicky vybavena pobytovými službami tohoto charakteru nad potřeby okresu, takže 18 klientů by se mělo přestěhovat právě do Karviné, kde vznikne nové středisko,

Ing. Vít Slováček – sdělil, že má několik připomínek, které se týkají města Českého Těšína,

Miroslav Novák – požádal znovu o odpověď vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Daniela Rychlika,

Mgr. Daniel Rychlik – sdělil, že lidé s postižením by měli žít v komunitních službách v přirozeném prostředí a že dle jeho zkušeností jsou tito lidé, kteří mají poskytovanou individuální podporu, schopni v tomto prostředí žít; měli bychom jim v začleňování do běžné společnosti pomáhat,

Ing. Vít Slováček – uvedl, že většinová společnost by měla podporovat speciálně vyloučené občany, ale poukázal na to, kde je situováno toto zařízení,

Mgr. Daniel Rychlik – sdělil, že se s vysokou pravděpodobností bude jednat o kapacitu lidí, kteří jsou z oblasti Těšínska,

Ing. Vít Slováček – dotázal se, proč se tedy tento požadavek na tuto službu nedostal do komunitního plánu města; má zkušenosti, že když byla snaha dříve otevřít podobné zařízení pod kuratelou Slezské diakonie, vyvolalo to obrovskou nevoli nejbližšího okolí; nyní je tam poblíž mateřská škola a není to tedy vhodné řešení,

Jaroslav Kala – domnívá se, že starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček má samozřejmě nějaké obavy, a sdělil, že v Rýmařově, kde mají komunitní plán a mají také postižené občany, mají dobré zkušenosti s jejich začleňováním mezi klasickou komunitu – může k tomu poskytnout Ing. Vítu Slováčkovi i pár informací; cílem je nedávat tyto občany někam izolovaně,

Ing. David Sventek, MBA – uvedl, že z diskuse pochopil, že se jedná o rozhodování čistě na úrovni kraje a nekomunikuje se vůbec s městy, kterých se to týká,

Miroslav Novák – požádal o odpověď vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Daniela Rychlika,

Mgr. Daniel Rychlik – sdělil, že je to projekt ve fázi schválení přípravy a že se rozhodně nedá říci, že se nekomunikuje s obecními samosprávami,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (49 pro, 1 proti, 4 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/399 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9
Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením "Silnice 2014 – II. a III. etapa", poř. č. 136/2014

Předkladatel materiálu: Miroslav Novák, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/400 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10
Návrh na zahájení přípravy projektu "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa"

Předkladatel materiálu: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/401 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11
Návrh na realizaci investiční akce "Komplexní rekonstrukce staré budovy interny v areálu nemocnice v Novém Jičíně – II. etapa"

Předkladatel materiálu: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivan Strachoň sdělil, že obsahem tohoto materiálu je návrh na podpoření II. etapy rekonstrukce staré interny nemocnice v Novém Jičíně – jedná se o rekonstrukci 2. a 3. nadzemního patra, ze kterého bylo vystěhováno plicní oddělení; náklady jsou ve výši 45 mil. Kč, pokryla by je nemocnice v Novém Jičíně a kraj by je následně splácel formou reinvestice z nájmu tak, jak je uzavřeno ve smlouvě do roku 2016,

Diskuse:

Bc. Věra Pražáková – vznesla technickou připomínku k příloze č. 2 předloženého materiálu, a to k textu v čl. II, odst. 2.3, kde by dle jejího názoru mělo být správně uvedeno "kontrolní dny stavby" místo "kontrolní stavby",

Miroslav Novák – poděkoval za tuto připomínku,

Bc. Věra Pražáková – dotázala se, zda není nějakým způsobem ohrožena péče o nemocné osoby v Novém Jičíně – tato informace totiž nezazněla na zdravotním výboru,

Ing. Jiří Martinek – uvedl, že ti pacienti byli sestěhováni do určitých prostor této nemocnice,

Miroslav Novák – udělil slovo řediteli Nemocnice Nový Jičín a.s. MUDr. Karlu Dostalíkovi,

MUDr. Karel Dostalík – uvedl, že v materiálu je detailně popsáno, co se stalo a co se děje; to, že je v tuto chvíli ohrožena péče o nemocné osoby, tam uvedeno není, je to dlouhodobý stav,

Miroslav Novák – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení – schválen (52 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 5/402 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12
Smlouva o vzájemné spolupráci při pořádání a organizování Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v České republice

Předkladatel materiálu: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

Mgr. Věra Palková sdělila, že zastupitelstvo kraje již při schvalování rozpočtu kraje schválilo záměr dát 30 mil. Kč z krajského rozpočtu na pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 a dnes je předkládáno znění smlouvy, která zavazuje kraj o uvolnění 1. částky ve výši 10 mil. Kč včetně stanovení podmínek, za kterých tato akce proběhne.

Diskuse:

Bc. Radim Miklas – vznesl technickou připomínku, že předložený materiál neobdržel písemně,

Miroslav Novák – odpověděl, že na minulém zasedání zastupitelstva jsme si schválili, že materiály projednané radou města ráno v den zasedání zastupitelstva kraje již nebudou předkládány písemně, ale budou zveřejněny jen na vzdáleném přístupu na intranetu; je zapotřebí se tam připojit,

Mgr. Věra Palková – uvedla, že to, že jsme se rozhodli podpořit toto mistrovství, je velká příležitost zpropagovat celosvětově Ostravu a Moravskoslezský kraj,

Miroslav Novák – sdělil, že to je vlastně precizace toho, že jsme již počátkem roku schválili dohodu s hokejovým svazem,


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že neobdržela od členů zastupitelstva kraje žádné písemné podněty.


Různé:

Ing. arch. Liana Janáčková – sdělila, že je starostkou městského obvodu, na jehož území leží opět neřešené laguny; je zde slepá ulička a požádala proto hejtmana kraje a náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka k iniciování schůzky s Magistrátem města Ostravy, která by posunula celé tyto záležitosti, které jsou v této chvíli neřešené – situace se dle jejích informací zastavila těsně před pádem vlády, kdy už šla do vlády žádost o přidělení 3,8 mld. Kč,

Miroslav Novák – potvrdil, že je to obrovský problém, a uvedl, že s ním již seznámil premiéra i nového ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Podivínského a že náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík uskuteční toto fórum za účasti města, aby mohla být podána společná výzva.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Martinek sdělil, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným na dnešním zasedání, byla platně přijata. V průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Závěr:

Miroslav Novák – uvedl, že jsme vyčerpali všechny body programu, poděkoval všem za vstřícnost k tomuto mimořádnému zasedání zastupitelstva kraje o prázdninách a popřál těm, kteří se chystají na dovolenou, aby načerpali co nejvíce sil.


Přílohy:

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva kraje

Usnesení č. 5/388–5/403

Listiny přítomných


Zapsaly:
Hana Novotná
Renáta Dračková
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 31. 7. 2013

Zápis včetně příloh ověřili:

Ing. Jiří Vzientek
Bc. Radim Miklas

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.