Menu

konaného dne 13. 7. 2009 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení v 10:00)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

6. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 40 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvilo 9 členů zastupitelstva kraje.

V úvodu zasedání uctili všichni přítomní minutou ticha památku obětí letošních povodní.

Poté hejtman kraje sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu "Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva kraje", který byl předložen na stůl. Tento návrh programu byl pak bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/351 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že zápis z 6. zasedání zastupitelstva kraje provede pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu Hana Novotná.


Ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje:

Ověřovateli zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 6. 2009, byli Mgr. Jindřich BerkaIng. David Maňas. Oba ověřovatelé zápisu uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a že k němu nemají žádné připomínky.

Zpráva o ověření tohoto zápisu byla pak členy zastupitelstva kraje vzata na vědomí (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/352 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).

Zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje:

Za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/353 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas sdělil, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/354 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Jaroslav Palas zprávu o činnosti rady kraje. Od minulého zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 6. 2009 se konalo 8 schůzí rady kraje.

Na schůzi dne 24. 6. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 26. 6. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 30. 6. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 1. 7. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 2. 7. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 3. 7. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 7. 7. 2009 rada kraje mj.:

Na schůzi dne 9. 7. 2009 rada kraje mj.:


K materiálu č. 1
Ústní informace hejtmana kraje o povodňové situaci na území Moravskoslezského kraje a o řešení jejích následků

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Ing. Jaroslav Palas – podal informaci o situaci v územích, která byla postižena záplavami, a o činnosti krizového štábu kraje, složek Integrovaného záchranného systému a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

Diskuse:

Mgr. Ivan Týle – sdělil, že během záplav došlo k vážné devastaci železniční trati Nový Jičín – Horní nádraží Hostašovice, a jelikož se v tisku objevovaly informace o snahách Českých drah, a. s., o likvidaci této železnice, přijalo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém zasedání ve čtvrtek usnesení, ve kterém zásadně nesouhlasí se zrušením trati a také se zrušením spoje ani v budoucnosti – příslušný výpis z usnesení bude předán dodatečně,

Ing. Jaroslav Palas – vyzvedl také aktivitu všech starostů postižených obcí a jejich zastupitelstev, kteří rovněž vykonali nesmírný kus práce,

Mgr. Ivan Týle – konstatoval, že v médiích a následně i mezi politiky byly postižené obce děleny a označovány jako "postižené obce 1. kategorie a 2. kategorie",

Jaroslav Štekbauer – uvedl, že představitelé města Fulnek se podíleli na sbírkách pro nejbližší postižené obce a že později bylo docela značným způsobem postiženo i samotné město Fulnek,

Ing. Jaroslav Palas – doporučil zastupitelstvu kraje schválit tento návrh na usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

  1. bere na vědomí ústní informaci hejtmana kraje o povodňové situaci na území Moravskoslezského kraje a o řešení jejích následků
  2. vyslovuje poděkování všem složkám Integrovaného záchranného systému a jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí za mimořádné úsilí při řešení krizových situací v souvislosti s letošními povodněmi
  3. vyslovuje poděkování všem dárcům finančních prostředků a věcných darů na pomoc obcím a občanům postiženým letošními povodněmi",

JUDr. Josef Babka – sdělil, že z úvodního vystoupení hejtmana kraje bylo zcela zřejmé, že na řešení povodňové situace se podílely i další složky,

Mgr. Ivan Týle – dotázal se, zda měl JUDr. Josef Babka tímto návrhem na mysli i nesčetné množství dobrovolníků, kteří se sjížděli z celé republiky – pokud ano, tak s jeho návrhem souhlasí,

Ing. Jaroslav Palas – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení doplněném v bodě 2) JUDr. Josefem Babkou – schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/355 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2
Návrh na poskytnutí peněžité podpory obcím postiženým povodněmi

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/356 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na řešení dopadů vzniklých při odstranění následků povodně po přívalových deštích na území Moravskoslezského kraje v červnu a červenci 2009

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (47 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 6/357 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Dotazy, připomínky a podněty:

Náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková sdělila, že na tomto zasedání obdržela jeden dotaz od členky zastupitelstva kraje Bc. Dany Váhalové, týkající se "Prošetření způsobu sanitní přepravy pacientů v Novém Jičíně".

Na tento dotaz bude odpovězeno písemně.


Přehled přijatých usnesení:

Předseda návrhové komise JUDr. Josef Babka sdělil, že návrhová komise konstatovala, že usnesení ke všem bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.

Uvedl, že návrhové komisi nebyly kromě jeho návrhu na rozšíření poděkování v bodě 2) usnesení k materiálu č. 1, čímž měl na mysli veterinární správu, hygienickou správu aj., doručeny žádné další návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat.


Závěr:

Ing. Jaroslav Palas poděkoval členům zastupitelstva kraje za jejich účast na tomto neplánovaném zasedání a také všem, kteří se podíleli na odstraňování důsledků ničivých povodní. Popřál všem hezký zbytek léta a ukončil 6. zasedání zastupitelstva kraje.


Přílohy:

  1. Schválený program 6. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 6/351–6/357
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny
  5. Informace hejtmana kraje o povodňové situaci na území Moravskoslezského kraje a o řešení jejích následků

Zapsala:
Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 14. 7. 2009

Zápis včetně příloh ověřili:
Mgr. Iva Tichá
Dušan Doležel

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.