Menu

konaného dne 24. listopadu 2005 v zasedací síni krajského úřadu

(zahájení zasedání v 9:00, ukončení ve 12:10)

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

7. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 51 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení zasedání se omluvili 4 členové zastupitelstva kraje. Hejtman kraje omluvil z dnešního jednání i ředitelku krajského úřadu JUDr. Evu Kafkovou z důvodu čerpání dlouhodobě plánované dovolené.

Ing. Tošenovský dále podal informaci o tom, že členům zastupitelstva kraje byly v průběhu měsíce listopadu předány pro jejich práci přenosné počítače, a dále o školení, kterého se členové zastupitelstva kraje zúčastnili. Uvedl, že pro zájemce je možné uspořádat ještě další běh školení, rovněž jsou k dispozici i písemné materiály.

Materiály pro 7. zasedání byly předány členům zastupitelstva kraje zkušebně jak v písemné, tak i v elektronické podobě. Jednací řád zastupitelstva kraje bude upraven na zasedání v únoru 2006.

Dále Ing. Tošenovský sdělil, že dnešnímu zasedání je předkládán "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje" (viz příloha č. 1), který byl předložen na stůl. Rada kraje doporučila na své schůzi dne 23. 11. 2005 zařadit do návrhu programu dnešního zasedání ještě materiály pod č. 58 a 59. Materiál č. 59 "Návrh na nabytí nemovitostí pro strategickou průmyslovou zónu Nošovice" doporučil projednat jako první materiál a následně po něm materiál č. 29, protože tyto materiály spolu souvisejí. Materiál pod č. 58 "Žádost Slezské diakonie o změnu rozpočtu projektu spolufinancovaného z dotace Moravskoslezského kraje" doporučil hejtman kraje projednat ihned za materiálem pod č. 17 z důvodu, že tyto materiály na sebe navazují.

Ing. Tošenovský sdělil, že materiály pod č. 58 a 59 se doporučují projednat s úvodním slovem předkladatele, stejně tak bude projednán i materiál pod číslem 29. Na stůl byl předložen ještě nový návrh usnesení k materiálům č. 22 a 29.

Hejtman kraje Ing. Tošenovský dále doporučil, aby materiál pod č. 54& týkající se volby přísedících krajského soudu byl projednán ihned po 1. přestávce, tj. cca v 11:15 hodin. U jeho projednávání bude přítomen předseda senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Milan Ihnát.

Ing. Tošenovský sdělil, že po ukončení zasedání se bude konat pro členy zastupitelstva kraje seminář k 1. znění návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006.

Připomínky k programu:

Ing. Vzientek – uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje navrhl zařadit do programu bod týkající se situace v Dětském domově Čeladná,

PhDr. Wenigerová – sdělila, že pro ni je podstatné to, co řekla na minulém zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 9. 2005, a přečetla část zápisu z tohoto zasedání, týkající se Dětského domova v Čeladné,

Ing. Tošenovský – upozornil, že nyní nevedeme rozpravu k danému materiálu, ale k návrhu programu,

Ing. Vzientek – sdělil, že doufá, že dnes bude navržený bod zařazen do programu a že bude umožněno vystoupení bývalých zaměstnanců Dětského domova v Čeladné,

Ing. Stanjura – poznamenal, že nebude hlasovat pro zařazení navrženého bodu, protože nebyl podrobně s touto záležitostí seznámen a rovněž nebyl připraven žádný materiál ani návrh na usnesení,

Ing. Vzientek – uvedl, že návrh usnesení by byl v tom smyslu, že zastupitelstvo kraje by ustavilo pracovní komisi, která by se zabývala situací v uvedeném dětském domově,

Ing. Tošenovský – sdělil, že dle jeho názoru by se zastupitelstvo nemělo obecně zabývat takovou věcí, která je v této chvíli šetřena orgány činnými v trestním řízení,

PhDr. Wenigerová – poznamenala, že krajský úřad se v této věci vůbec neangažuje,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o návrhu Ing. Vzientka na zařazení bodu "Informace o situaci v Dětském domově Čeladná" – neschváleno (13 pro, 31 proti, 13 se zdrž.) – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 7/664/1,

(Poznámka: Vzhledem k tomu, že při schvalování programu došlo k poruše hlasovacího zařízení, nebyly vytištěny protokoly o hlasování od č. 7/664/1 do č. 7/665/2.)


Hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský sdělil, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu p. Hana Novotná a p. Lydie Janečková.


Ověření zápisu:

Ověřovateli zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 9. 2005 byli paní MUDr. Dagmar Molendová a pan Ing. Lumír Mžik. Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem zasedání a doporučují jej ke schválení.

Zápis byl pak členy zastupitelstva kraje schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/665/1 (text uveden v příloze č. 2) a je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu.


Volba ověřovatelů zápisu:

Za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Ing. Alena Baráthová
pan Vít Gola.

Oba navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/665/2 (text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský dále sdělil, že dotazy, připomínky a podněty budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové.


Volba návrhové komise:

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Návrhová komise v tomto složení byla schválena (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/666/1 (text uveden v příloze č. 2).


Zpráva o činnosti rady kraje

Podle zákona o krajích podal hejtman kraje Ing. Tošenovský zprávu o činnosti rady kraje.

Rada kraje se od posledního zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 9. 2005 sešla na 8 schůzích:

Na schůzi dne 29. 9. 2005, která se konala po 6. zasedání zastupitelstva kraje, mj.:

uložila ředitelům 9 nemocnic – příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje uzavřít dohodu o předání a převzetí činností zabezpečovaných těmito nemocnicemi do 31. 12. 2005 s příslušnou nemocnicí – akciovou společností založenou za účelem nahrazení funkce této příspěvkové organizace

Na schůzi dne 5. 10. 2005 mj.:

Na schůzi dne 17. 10. 2005 mj.:

Na schůzi dne 19. 10. 2005 mj.:

Na schůzi dne 2. 11. 2005 mj.:

Na schůzi dne 16. 11. 2005 mj.:

Na schůzi dne 23. 11. 2005 mj.:

Na dnešní schůzi mj.:


K MATERIÁLU č. 59

Návrh na nabytí nemovitostí pro strategickou průmyslovou zónu Nošovice

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – konstatoval, že v této chvíli je vyřešeno cca 95 % výkupů pozemků, zbývajících 5 % je velmi složitých a pokud nebudou vyřešeny, dojde k velmi závažné situaci,

Ing. Pulchart – uvedl, že tento materiál byl projednán v komisi pro rozvoj Moravskoslezského kraje, která sice nebyla usnášeníschopná, ale přítomní členové doporučili předložený materiál schválit,

Ing. Tošenovský — dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení — schváleno (55 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/667/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 29 – nový návrh usnesení

Informace o dopisu hejtmana kraje obyvatelům Nošovic a Nižních Lhot

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Ing. Tošenovský – sdělil, že od doby, kdy byl tento materiál odeslán, došlo k několika dalším událostem,

RNDr. Ženatý, Ph.D. – sdělil, že uvedeným materiálem se zabýval výbor finanční a že navržené doplnění vystihuje to, co rovněž doporučovali členové tohoto výboru,

Ing. Tošenovský — dal hlasovat o novém návrhu na usnesení rozšířeném o bod 2) — schválen (49 pro, 0 proti, 7 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/668/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 1

Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/669/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 2

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybavení Centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (57 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/670/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 3

Odvody do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/671/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 4

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/672/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 5

Účelová dotace na Státní informační politiku ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 – Informační centra SIPVZ

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/673/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 6

Žádost Základní školy Milíkov 104, okres Frýdek‑Místek, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/674/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 7

Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA" vyhlášeného Moravskoslezským krajem v roce 2005

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/675/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 8

Návrh na zařazení akce reprodukce majetku do rozpočtu kraje na rok 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/676/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 9

Návrh využití úspor ve výdajové části rozpočtu vzniklých u akcí reprodukce majetku v odvětví školství v roce 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/677/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 10

Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončených v období od 20. 8. 2005 do 14. 10. 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/678/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 11

Žádost Národního divadla moravskoslezského o investiční dotaci

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (46 pro, 2 proti, 5 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/679/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 12

Žádost města Kopřivnice o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 1 proti, 6 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/680/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 13

Návrh na financování grantových schémat Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/681/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 14

Návrh na poskytnutí dotací vybraným projektům v rámci 1. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/682/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 15

Návrh na změnu podmínek dotace v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje" vyhlášeného Moravskoslezským krajem v roce 2005

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/683/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 16

Návrh na změnu účelového určení části finančních prostředků určených na reprodukci majetku příspěvkovým organizacím kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/684/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 17

Žádosti nestátních neziskových organizací a obce Háj ve Slezsku o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje a o změnu rozpočtu projektu spolufinancovaného z dotace kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

RSDr. Jaroš – dotázal se náměstka hejtmana kraje Ing. Carbola, v jakém režimu se financují domovy důchodců, které jsou začleněny do filozofie koncepce Moravskoslezského kraje v rámci sociální oblasti, když příslušná obec, konkrétně Háj ve Slezsku, vyhověla žádosti kraje, že může nastartovat režim jako jiné obce a požádat přes státní rozpočet o finance na činnost domova důchodců,

Ing. Carbol – sdělil, že problematika financování domovů důchodců obecně je složitá v tom, že domovy důchodců, které zřizují obce a města, mají nárok na tzv. příspěvek na lůžko, ale provozní ztrátu, která jim vzniká, mimo to, že dostávají samozřejmě také příspěvek od obyvatelů domova důchodců, musí hradit ze svých rozpočtů,

Ing. Tošenovský — uvedl, že všechny kraje vedou dlouhodobě jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí o nastavení jiného režimu financování domovů důchodců, než je ten současný,

Ing. Carbol – sdělil, že nyní je v parlamentu projednáván nový zákon o sociálních službách, po jehož schválení by došlo úplně k novému způsobu financování sociálních služeb a který by měl platit snad od 1. 1. 2007,

RSDr. Jaroš – poděkoval za toto vysvětlení a poznamenal, že ty obce, které převedly domovy důchodců na kraj, jsou v tomto režimu začleněny do finančního rozpočtu,

Ing. Carbol – sdělil, že obec Háj ve Slezsku byla hned na počátku procesu upozorněna na všechna rizika a dle jeho názoru má možnost obrátit se na ministerstvo financí, aby získala přímou dotaci,

Ing. Tošenovský — přečetl text usnesení dle návrhu RSDr. Jaroše:

"Zastupitelstvo kraje

  1. revokuje usnesení č. 25/1055/3 ze dne 30. 9. 2004 u věty "rozhodlo nepodílet se na financování provozu Domova důchodců Háj ve Slezsku – Smolkov, Poddubí 1, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov, IČ 71196978, po jeho převodu do vlastnictví obce
  2. rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace obci Háj ve Slezsku – Smolkov, Poddubí 1, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov, IČ 71196978, ve výši 4 mil. Kč pro rok 2006",

K MATERIÁLU č. 58

Žádost Slezské diakonie o změnu rozpočtu projektu spolufinancovaného z dotace Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (43 pro, 1 proti, 8 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/686/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 18

Návrh na změnu termínu použití investiční účelové dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky městu Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ 00297577

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/687/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 19

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Asociaci krajů České republiky k pokrytí neplánovaného mimorozpočtového výdaje Asociace za zpracování "Jednotné metodiky pro tvorbu regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti NUTS 2"

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – upozornil, že je velmi významné, že vznikla tato nová metodika zpracování regionálních operačních programů, protože to znamená, že v této chvíli nebudou dokumenty pravděpodobně projednávány za Českou republiku, ale jednání povedou jednotlivé kraje přímo s bruselskou komisí a bude to znamenat zvýšenou práci i pro členy zastupitelstva kraje,


K MATERIÁLU č. 20

Návrh rozpočtového opatření v odvětví životního prostředí v návaznosti na vyhlášení dotačního programu PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ŽPZ/03/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/689/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 21

Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 5/223/1 ze dne 23. 6. 2005, ve znění usnesení č. 6/653/1 ze dne 29. 9. 2005, ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ AKCE ŽPZ/02/2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – jako předseda výboru pro životní prostředí sdělil, že uvedený výbor se tímto materiálem zabýval a doporučil zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh usnesení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení — schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/690/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 22 – nový návrh usnesení

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení přípravy žádosti o podporu z Fondu soudržnosti statutárnímu městu Ostrava

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Nový návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/691/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 23

Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 5/225/1 ze dne 23. 6. 2005 ve věci poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – uvedl, že výbor pro životní prostředí se tímto materiálem zabýval a doporučil schválit předložený návrh usnesení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení — schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/692/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 24

Žádosti o poskytnutí účelových dotací v rámci odvětví životního prostředí

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (45 pro, 1 proti, 6 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/693/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 25

Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – uvedl, že výbor pro životní prostředí se tímto materiálem zabýval a doporučil jej schválit,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení — schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/694/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 54

Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Tošenovský – přivítal na zasedání zastupitelstva kraje přítomného předsedu senátu krajského soudu JUDr. Milana Ihnáta,

Ing. Stanjura – sdělil, že na minulém zasedání nebyl bohužel přijat materiál, který by dle názoru klubu ODS řešil podrobněji a lépe seznámení členů zastupitelstva kraje s jednotlivými kandidáty na přísedící krajského soudu,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o výše uvedeném návrhu Ing. Stanjury – neschváleno (32 pro, 19 proti, 2 se zdrž.) – usnesení nepřijato – pořadové hlasování č. 7/695/1,

Ing. Šlusař – konstatoval, že hlasoval pro a jeho hlas nebyl zřejmě zaznamenán,

Ing. Tošenovský – požádal o předložení protokolu o hlasování,

JUDr. Ihnát – poděkoval všem, kteří hlasovali pro zvolení přísedících krajského soudu, a také těm, kteří kandidáty navrhli,

Ing. Tošenovský – sdělil, že dle jeho názoru by byla vhodná legislativní změna postupu,

Ing. Stanjura – dotázal se předsedy senátu JUDr. Ihnáta, zda by bylo možno obdržet statistický přehled, kolik je přísedících a kolikrát jsou jednotliví přísedící během jednoho roku či 18 měsíců zváni k jednotlivým případům,

JUDr. Ihnát – odpověděl, že se vede přesná evidence účasti jednotlivých přísedících u projednávaných věcí a že je možné požadovaný seznam vyhotovit.


K MATERIÁLU č. 26

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva č. 6/655/1 ze dne 29. 9. 2005 ve věci poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – uvedl, že výbor pro životní prostředí materiál projednal a doporučuje jeho přijetí,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení — schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/696/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 27

Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/697/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 28

Žádosti obcí Ropice, Petrovice a Smilovice o dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na odstranění škod způsobených povodní dne 24. 8. 2005

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – uvedl, že výbor pro životní prostředí projednal uvedený materiál a doporučil jeho přijetí,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém materiálu — schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/698/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 29 – byl již projednán


K MATERIÁLU č. 30

Výstavba objektu manipulačních a skladovacích prostor pro stavební obory v areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Havířov-Šumbark, Lidická 600, IČ 68321261

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/699/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 31

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě evidenční číslo: 1770/2004/RR ze dne 24. 11. 2004

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/700/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 32

Návrh na krajské spolufinancování neziskových subjektů v rámci 5. kola výzvy pro předkládání projektů do opatření 2.2 Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/701/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 33

Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/702/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 34

Nakládání s nemovitým majetkem kraje — návrhy na přijetí darů

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/703/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 35

Nakládání s nemovitým majetkem kraje — návrhy prodeje

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/704/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 36

Informace o rozsahu nemovitého majetku, který bude předmětem bezúplatného převodu do vlastnictví Moravskoslezského kraje z vlastnictví ČR — Pozemkového fondu ČR a návrh svěřit nemovitosti do správy Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště zemědělského, Tyršova 611/2, Český Těšín

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (52 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/705/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 37

Zpráva o činnosti výboru sociálního za 1. pololetí 2005

Předkladatel materiálu: Mgr. Ivan Týle, předseda výboru sociálního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) – přij. usn. č. 7/706/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 38

Zpráva o činnosti výboru zdravotního za 1. pololetí 2005

Předkladatel materiálu: Ing. Vít Slováček, předseda výboru zdravotního

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/707/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 39

Informativní zpráva o schválení Memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při přípravě Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/708/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 40

Územní ochrana prostoru suché nádrže Horní Lomná

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Kučík – informoval o tom, že výbor pro životní prostředí doporučil předložený materiál schválit,

Ing. Tošenovský — dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení — schválen (54 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/709/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 41

Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/710/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 42

Informativní zpráva o vydání nařízení kraje, kterým se vydává Krajský regulační řád Moravskoslezského kraje, a o zpracování Systému podávání informací o výskytu zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/711/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 43

Změna č. 2 územního plánu velkého územního celku Beskydy – vedení VVN 110 kV Příbor – Mošnov

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Jalůvka – sdělil, že výbor pro územní plán projednal tento návrh a doporučil zastupitelstvu jeho schválení,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení — schválen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/712/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 44

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/713/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 45

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/714/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 46

Začlenění dětského domova v Havířově dosud provozovaného při Nemocnici s poliklinikou v Havířově, příspěvková organizace, pod Kojenecký ústav s dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě, příspěvková organizace, od 1. 1. 2006

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

Diskuse:

Ing. Vzientek – dotázal se náměstka hejtmana kraje Ing. Veverky, zda rozhodnutí zastupitelstva kraje týkající se převodu nemocnic na akciové společnosti jsou v souladu se zákonem č. 392/2005 Sb. (§ 99a), který je v platnosti od 27. září t. r.,

Ing. Veverka – odpověděl, že již při schvalování převodu nemocnic na akciové společnosti dne 28. dubna t. r. ve svém projevu jasně uvedl, že se kraj snaží jít cestou, která bude legislativně naprosto bezpečná, protože se zde jedná o zdraví každého z nás,

JUDr. Mlčoch – připomenul, že zmiňovaný zákon byl schválen po tom, co zastupitelstvo kraje rozhodlo o zřízení obchodních společností,

Ing. Vzientek — požádal náměstka hejtmana Ing. Veverku o poskytnutí obou uvedených právních rozborů v závěru zasedání zastupitelstva kraje,

Ing. Tošenovský – dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení — schválen (41 pro, 2 proti, 9 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/715/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 47

Informace o změnách provedených v grantových schématech s finanční alokací roku 2005 realizovaných Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (53 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/716/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 48

Změna záměru předložení projektu "Člověk" Moravskoslezským krajem

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (55 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/717/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 49

Vyhodnocení činnosti Destinačního managementu Moravsko-Slezského o.p.s. za období 2004/2005, návrh činností – Akčního plánu pro období 2005/2006 a návrh na úpravu výše dotace na tyto činnosti

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/718/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 50

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb

Předkladatel materiálu: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (42 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/719/1—7/720/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 51

Sloučení příspěvkových organizací kraje Dětský domov a Speciální školy, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, a Dětského domova, Vrbno pod Pradědem, Žižkova 134, příspěvková organizace

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/721/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 52

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Předkladatel materiálu: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (51 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/722/1 – 7/731/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 53

Zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné služby a bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště

Předkladatel materiálu: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/732/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 54 — byl již projednán


K MATERIÁLU č. 55

Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje statutárnímu městu Ostrava na dokončení průmyslové zóny v Mošnově v letech 2005—2007

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (49 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/733/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 56

Návrh na dotaci pro obec Zbyslavice v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Předkladatel materiálu: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (50 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/734/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLU č. 57

Nákup nemovitostí pro Muzeum Novojičínska v k. ú. Šenov u Nového Jičína

Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (48 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) — přij. usn. č. 7/735/1 (text uveden v příloze č. 2).


K MATERIÁLům č. 58 a 59 — byly již projednány


DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY:

Náměstkyně hejtmana kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová sdělila, že na tomto zasedání obdržela od členů zastupitelstva kraje 1 písemný podnět, a to od Ing. Vzientka, který požaduje bližší informace k problematice Dětského domova Čeladná. Na dotaz bude odpovězeno písemně.


PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ:

Předseda návrhové komise Ing. Zbyněk Stanjura přednesl rekapitulaci usnesení přijatých na 7. zasedání zastupitelstva kraje s tím, že v průběhu jednání nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, ani nové návrhy, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat. Návrhová komise konstatovala, že přijatá usnesení jsou platná.


ZÁVĚR:

Hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský ukončil 7. zasedání zastupitelstva kraje a sdělil, že nyní se bude konat pro členy zastupitelstva kraje seminář k 1. znění návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006.


Přílohy:

  1. Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje
  2. Usnesení č. 7/664/2—7/735/1
  3. Přehled hlasování
  4. Prezenční listiny

Zapsala: Hana Novotná
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 1. 12. 2005

Zápis včetně příloh ověřili:

Ing. Alena Baráthová
Vít Gola


Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.