koronaweb
Menu

Číslo zasedání: 8.

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 16. 6. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

8. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 52 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvili tři členové zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 8. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Bc. Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Uvedl také, že na webových stránkách kraje bude přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 3. 2022, byli PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.Ing. Ivan Strachoň. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/699 (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/700 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Jana Krkošky, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/701 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 16. 6. 2022,

Ing. Pavel Kořízek – požádal o zařazení bodu – "Situace v nemocnici Frýdek‑Místek", kdy v pondělí došla petice z Frýdku‑Místku, kde bylo podepsáno více než 11 tis. občanů kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na jednání komise organizační se o tom bavili tak, že tento bod budou probírat v bodu "Různé", neví, proč to nebylo předloženo na jednání komise organizační,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 14 pro, 15 proti, 28 se zdrželo (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2). – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/702 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 14. 3. 2022, se konalo 6 schůzí rady kraje,

Ing. Tomáš Kotyza, MBA – informoval, že Moravskoslezský kraj se do řešení migrační krize zapojil naprosto konkrétním způsobem, od vypuknutí válečného konfliktu zasedal již osmkrát krizový štáb a na celém území kraje řešil krajský úřad řadu více či méně předvídatelných a často i kuriozních záležitostí,

plk. Ing. Radim Kuchař – sdělil, že Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Moravskoslezský kraj, konkrétně v Ostravě, zahájilo svoji činnost už šestý den zahájení vojenského konfliktu na Ukrajině, od té doby pracuje nepřetržitě, čili od 1. března 2022, má dvě části, kdy jedna je neveřejná, která sídlí v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, operují zde příslušníci HZS MSK a ve všech směnách jsou doplňování zaměstnanci krajského úřadu, za co velmi poděkoval, dodal, že tato část má na starosti analytickou, rozhodovací a také komunikační činnost celého KACPU, druhou částí, tou viditelnou, je veřejná část, kde ukrajinští uprchlíci přicházejí, aby si zejména zlegalizovali status pobytu v České republice, dále aby nabyli zdravotní pojištění a pakliže nemají zajištěno ubytování, aby jim bylo zajištěno nouzové ubytování, v krajním případě nouzové přístřeší, doplnil, že toto zajišťují hasiči, a to z databáze dobrovolných nabídek českých občanů, českých firem nebo českých municipalit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval všem, protože jsme již třetím rokem v krizovém stavu, kdy sháněli ochranné pomůcky, zajišťovali lůžka v nemocnicích, přístroje do nemocnic a také očkování, nyní zajišťují ubytování a dodal, že to nenechávají na externích dodavatelích, kdy sami zřídili ubytovací kapacity na Dr. Malého a také v jedné z našich středních škol, domnívá se tedy, že práce bylo odvedeno skutečně hodně a všem, kteří se na tom podíleli, poděkoval, protože to, že to probíhalo hladce a ne vždy to bylo jednoduché ke zvládnutí, je právě díky spolupráci, která zde byla před chvílí prezentována, domnívá se, že se situace bude časem uklidňovat, že nám nebudou hrozit další krizové situace, byť je lze předpokládat, např. další vlny COVID‑19,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/703 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/704 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2021

plk. Ing. Radim Kuchař – sdělil, že předkládá Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2021 podle zákona o požární ochraně, dle usnesení rady kraje, kdy zpráva pokrývá 4 hlavní oblasti, vyhodnocuje provádění záchranných likvidačních prací, výkon státního požárního dozoru, preventivně výchovnou činnost a také plnění koncepčních cílů a úkolů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval plk. Ing. Kuchařovi za jeho prezentaci, dodal, že je potřeba poděkovat všem našim hasičům a navrhl doplnit toto usnesení o bod číslo 2 tohoto znění:

"Zastupitelstvo kraje

2. oceňuje

práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje".

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/705 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/706 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/707 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/708 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh Memoranda o spolupráci v energetice s Košickým krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/709 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Opatření v souvislosti s řešením migrační vlny z Ukrajiny

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/710 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Služovice, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov a pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Morávka

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/711 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/712 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/713 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – HZS podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/714 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Horské službě ČR, o. p. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/715 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že Český červený kříž byl opět jeden z těch, který skutečně nesl na svých bedrech provoz našeho asistenční centra, proto se domnívá, že dotace je naprosto v pořádku.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/716 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na darování vybavení a techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/717 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Opava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/718 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Velký Mošnov – návrh na uzavření Memoranda o spolupráci

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tento materiál krátce uvede, protože se jedná o velmi významný projekt, který je v souladu s tím, co lze nazvat "Projekt Velký Mošnov", doplnil, že v okamžiku, kdy v roce 2016 nastoupili do vedení kraje, řešili problematiku Mošnova velmi intenzivně, protože letiště se dostávalo do velkých problémů z pohledu financování samotného provozu a samozřejmě i z pohledu financování leteckých linek, nikdo jim s tím nepomohl a hledali cestu, kudy se ubírat, aby dokázali využít tuto infrastrukturu, do které se nejen v minulosti, ale i v současné době investovaly výrazné prostředky,

JUDr. Josef Babka – poděkoval za úvodní slovo, kterým byl rozšířen předmětný materiál, uvedl, že žádal, aby materiály "memorandum" a "výkup pozemků" byly těsně za sebou, protože mají bezesporu svoji souvislost,

"Zastupitelstvo kraje

1. ukládá

Radě kraje pokračovat v jednání s Ministerstvem obrany ČR s cílem dosažení většího podílu České republiky-Ministerstva obrany ČR na financování výstavby infrastruktury, výkupy pozemků a zejména jednoznačných záruk za spolufinancování rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy na Letišti Ostrava-Mošnov",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – krátce okomentoval, že nalezení kompromisního znění tohoto memoranda není nic triviálního, není to nic jednoduchého, navíc se dostali do období, kdy proběhly změny v obsazení vedení tohoto ministerstva a on tomu do jisté míry rozumí, na druhou stranu tady hovoří o výkupu pozemků, které, i kdyby došlo k tomu, že to memorandum se naplní, jsou pro nás velmi lukrativní a přínosné čili, jinými slovy řečeno, neznamená to, že i kdyby armáda nakonec od tohoto bodu odstoupila, tak bychom na tom prodělali, ale spíše tomu bude naopak, to chtěl k tomuto říci, proto je to takto i navrženo, jak již řekl, na tomto memorandu, které bylo projednáno na všech úrovních, ať už vládních a podobně, již nemají moc velký prostor a je třeba si uvědomit, že tady vláda vstupuje do dalších projektů, nebo chce vstoupit do dalších projektů, které v tom memorandu nejsou obsaženy, to znamená, že bychom se dostali do velmi komplexního memoranda, jehož naplňování by bylo velmi problematické, ale toto považují za oficiální vstup a deklaraci toho, že Ministerstvo obrany má o to zájem, proto je to takto zformováno a takto dohodnuto,

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že před dvěma týdny měli jednání výboru pro dopravu zastupitelstva kraje a na tomto jednání se představoval územní plán, kde padlo, že se plánuje s vojenskou základnou, nikoliv s logistickým centrem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že o ničem takovém neví a nikde to tam není deklarováno, ani v materiálech, které dostali předloženy, neví, kde implikoval tuto věc, ale možná tady zaměňuje přání za skutečnost, pokud tuto základnu chce, ale oni se domluvili na úplně něčem jiném, na tom, co v podstatě už bylo schváleno a o čem už jednají už skoro několik let v oblasti využití této lokality k vybudování logistického hubu České armády,

Ing. Radek Podstawka – informoval, že byl na jednání výboru pro dopravu a neví o tom, že by tam něco takového bylo řečeno, a vyzval předsedu výboru pro dopravu, aby to komentoval, protože tam nic takového nezaznělo,

Ing. Vladimír Návrat – konstatoval, že základna ve smyslu bojové připravenosti, to na jednání výboru nepadlo, oni se konkrétně bavili v podstatě o dvou věcech, a to o přesunu logistické základny z Rakovníka k nám, protože středisko v Mošnově díky dopravním vazbám, jak železniční, silniční nebo letecké, je v tomto směru velice zajímavé a výhodné, šlo tam o přesun základny z Rakovníku, a dodal, že se omlouvá panu Ing. Vysockému, pokud slovo základna používají jinak, vždy se jedná o logistické centrum, tzn. jsou to sklady a další materiály, které jsou v Rakovníku uskladněny; za druhé se bavili, a to bylo poměrně závažné, už jenom o tom, že budou mít memorandum s Ministerstvem obrany, kdy to pomůže zvrátit rozhodnutí tzv. centrální komise pro vybudování přímé propojky železniční na Přerov, což vnímá jako velmi důležité, protože toto bylo zamítnuto a armádní zájem tomu samozřejmě dává velkou prioritu, ještě jednou se omluvil, pokud slovo základna padlo v jakémkoliv jiném slova smyslu než jako logistické centrum, vždy ve výsledku hovořil o přesunutí rakovnického vojenského centra k nám díky tomu, že tady máme vynikající dopravní dostupnosti, takže to bylo nedorozumění,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že jak již informoval, memorandum má mnohem širší kontext toho, co nám vláda v rámci budování tohoto logistického centra poskytne, a to je právě i to rozšíření propojení železničního, tzn. bezúvraťového napojení na hlavní tah od Prahy což je v řádu asi 1 až 2 mld. Kč, proto by chtěl říct, že to není o tom, že na tom prodělávají, naopak právě to memorandum sebou přináší jako počátek těchto jednání velmi důležitý efekt toho, že budou synergicky získávat další prostředky na další věci, včetně Čepra, které bude napojeno na naše letiště Mošnov, to jsou také investice, které stát bude do toho dávat,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že věří, že je schopen v širších souvislostech pochopit veškeré záležitosti, které jsou s tím spojené, byť by bylo lepší, a to zejména pro komunikaci s obyvateli Mošnova, Petřvaldu a dalších obcí v okolí, které se jak na vás, tak i na nás obrací, aby bylo zcela zřejmé, jaký přínos to pro zónu bude mít,

Ing. Vladimír Návrat – konstatoval, že tu železnici připravovali v zásadách územního rozvoje, věnovalo se tomu hodně práce a energie, a zamítnutí přímého napojení na Přerov by té zóně nepomohlo, proto je v tomto směru určitě přínos jednoznačný a poděkoval JUDr. Babkovi, že požádal o to, aby přínos třeba jen z té železnice ve výši 1 až 2 mld., byl zcela jasně definován, není to žádná malá věc,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – konstatoval, že jak zde již zaznělo, je to mnoho dalších dílčích kroků, v předchozím bodě bylo schváleno Memorandum s Košickým krajem o energetice, bude následovat smlouva mezi vysokými školami o vývoji vodíkové baterky, poté bude následovat smlouva o využití lodě na Slezské Hartě a následně budou další kroky, než se něco skutečně stane, dodal, že stejně to bude v případě Mošnova, kdy bude muset následovat smlouva mezi správou železnic, naším krajem, soukromým investorem a bude těch dalších dílčích kroků skutečně hodně, než se něco postaví a to memorandum je prvním krokem, které nám to celé umožní,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl vznesen požadavek na prohlasování pozměňovacího návrhu a je jeho povinnosti nechat jej prohlasovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Neschváleno – hlasovalo 11 pro, 19 proti, 31 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 22 – text uveden

v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/719 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Návrh nákupu pozemků v zóně R2 (Velký Mošnov)

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že to, co před chvílí schválili, považuje za první krok k tomu, co tady už všechno zaznělo, plně si uvědomuje, na co upozornil JUDr. Babka, že z určitého pohledu může být textace memoranda nevyvážená vůči kraji, nicméně tak, jak říkal pan hejtman, bylo to spoustu hodin projednávání tak, aby se vůbec posunuli do nějaké roviny a bylo oficiálně deklarováno, byť memorandem, ale i dopisem paní ministryně, že skutečně Armáda České republiky chce vybudovat logistický hub v Mošnově,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že se jedná o důležitý bod pro budoucnost rozvoje mošnovské zóny.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/720 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, Ph.D., MBA)

K materiálu č. 5/1
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – informoval, že de facto to, co se řeší v našem kraji, je naprostý atyp, protože zbytek republiky topí hnědým uhlím, kterého je dost a je levné, opravdu jsme jediný kraj, který topí černým uhlím a zbytek tento problém nemá,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal že se včera sešli se zástupci krajů dotčených těžbou uhlí a shodli se na tom, že požádají vládu, aby tuto Uhelnou komisi ustanovila, aby obnovila její činnost, aby se o těchto věcech skutečně bavilo, protože je to součást energetické soběstačnosti do dalších let a domnívá se, že je třeba odborné názory vyslechnout a vytvořit z toho koncept energetického mixu, který nás neohrozí do budoucna,

Mgr. Zuzana Klusová – vznesla dotaz, který se týká toho, že v materiálu i na jednání komise jim bylo představeno to, že OKD, a.s. zpracuje analýzu do konce května 2022, zda to má chápat tak, že ji nezpracovali v termínu,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – odpověděl, že oni ji zpracovali a předložili vlastníkovi, což je PRISKO, a.s., a Ministerstvo financí, výsledek je ten, že těží do poloviny roku 2023 a že mají souhlas s tím, že mohou zahájit obchodní jednání, aby prodali uhlí, které by se dalo vytěžit do konce roku 2023, víc ne,

Mgr. Zuzana Klusová – požádala, aby analýza byla v nějaké podobě zveřejněna, a byla by ráda, kdyby se transparentně s obyvateli Karviné i dalšími lidmi řešilo to, k čemu a proč OKD, a.s., dospěla, docela ji fascinuje, že se hovoří o tom, jak je ta těžba strašně výhodná a že byla OKD, a.s., v zisku 2 mld. Kč, ale rok předtím byla 2,5 mld. Kč ve ztrátě a ještě rok předtím 860 mil. Kč ve ztrátě, zajímalo by ji, co se bude se ziskem dělat, další věc je, že tento měsíc vyšel článek, že DIAMO chce po vládě 1,75 mld. Kč navíc na sanace, rekultivace těch děl, která OKD, a.s. předalo, takové podnikání, kdy platí jenom to, co se nám hodí, to bychom si měli jako společnost ještě jednou zvážit, jestli skutečně to chceme takto podporovat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že je to v pořádku, ale nemůže to žádat po nás, mimochodem vy jste členy vládní koalice tzn., musíte si tyto věci vyřešit "na vlastním dvorečku", taková je daná situace a my máme jinou povinnost, musí pracovat na politice zabezpečení energetického zajištění fungování tohoto kraje, a to je věc, která je nesmírně důležitá, protože bez toho nemůžeme existovat, postavíme do ohrožení stovky tisíc obyvatel tohoto kraje,

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – dodal, že Krajská tripartita vyzvala Vládu České republiky, aby zrušila nebo prodloužila o rok, případně o dva teplárenskou výjimku pro 5 kotlů na černé uhlí v našem kraji, ať už to jsou kotle v Třebovicích, Karviné, Frýdku‑Místku, které podle dohody z roku 2012 mají být uzavřeny v prosinci letošního roku a pokud se nebude topit černým uhlím, tak se bude topit plynem a dnes energie z plynu je zhruba 5× dražší než z černého uhlí, je tedy asi jasné, proč chtějí ještě minimálně o rok nebo o dva prodloužit možnost spalovat černé uhlí, kdy bude sice nějaký prach ve vzduchu, nicméně to teplo bude ještě pořád sociálně únosné, protože se zdraží o desítky procent a nezdraží se o stovky procent, uvidí se, zda se to povede docílit, druhá věc je, že se nebavme jen o tom uhlí, které je pod zemí, ale je zde i uhlí, které je v kalových rybnících, kde je nějakých 6 mil. tun černého uhlí, což vystačí zhruba na 7 let plného provozu kraje, pokud by byly k dispozici uhelné kotle, toto je další možnost, jak netěžit pod zemí, ale zužitkovat to, co už tady je,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – dodal, že by chtěl reagovat na Mgr. Klusovou, a ubezpečit ji, že OKD, a.s. určitě nad rámec EIA netěží, ona sama ví, protože je v Zastupitelstvu města Karviné, že každoročně vyhodnocují těžbu a rekultivaci, opravdu se nad rámec netěží, a Polsko by určitě nestavěl na druhou kolej, vzhledem k tomu, že poruby jsou v těsné blízkosti státní hranice a vlivy přesahují do Polska, tak my to povolení od Polska potřebujeme, toto určitě není druhořadé a on sám by to nestavěl na druhou kolej,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že to co řekl, se vylučuje, pokud potřebují SEA z Polska, tzn., že se budou těžit nové zásoby a je třeba udělat novou EIA a SEA, pokud potřebujeme rozšířit těžbu a potřebujeme nové povolení od Polska, tak to znamená., že musí být zahájen nový proces posuzování vlivů na životní prostředí, pokud se jede podle staré EIA, nic od Polska nepotřebujeme, protože už je to vyřešeno, povoleno, dodala, že tomu teď vůbec nerozumí, vrátila by se k tomu, co říkal pan náměstek Ing. Unucka, chtěla by říct, že se teď vše zaklíná teplem, cenou tepla a podobně, ale těch záměrů je v Karviné nyní tolik, že jí není jasné, co je priorita, protože na jednu stranu se bavíme, že potřebujeme prodloužit těžbu černého uhlí, které je primárně koksovatelné, kolik z toho tedy půjde do energetiky, dle jejího názoru OKD, a.s. primárně řeší těžbu koksovatelného uhlí, ráda by se zeptala, kolik z toho má být podíl energetického a další věc se týká toho, že Dětmarovice mají pálit kaly, zase na Karvinsku, ona chápe, že je to potřeba, že je to další zdroj, k tomu Veolia plánuje kotel na 150 tis. tun TAPu, zase se baví o tom, že je potřeba teplo, kolik toho tepla potřebujeme, a co z toho je tedy priorita, protože ona odmítá, aby Karvinsko, resp. Karviná nesla zase celou ekologickou zátěž,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – dodal, že to, co řekl, se nevylučuje, protože i když je schválena EIA, tak Polsko dostalo informaci, že dochází k útlumu OKD a je potřeba obnovit povolení nebo souhlas s tím, že na polském území budou, pokud se bude v těžbě pokračovat a bude se "dotěžovat" to, co se mělo, protože ty poruby se nikdy neotevřely, my opravdu ten souhlas potřebujeme, a co se týká multipalivového kotle od Veolie, opravdu i na veřejném projednání bylo řečeno, že díky tomu, že dojde k uzavření teplárny ČSA, kde se dnes topí uhlím a bude pouze teplárna Karviná, která zásobuje Karvinou a Havířov, dojde ke snížení škodlivin, které v tom území jsou, i na tom veřejném projednání měla možnost toto slyšet

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – rád by podal informaci jako předseda dozorčí rady OKD a.s., analýza je zpracovaná, v tomto okamžiku prochází oponenturou zahraničních firem, v okamžiku, kdy oponentura bude hotová, analýza bude zveřejněna, tam není problém, co se týče zisku, zisk z letošního roku byl použit k umoření ztráty z předchozích let, jinak může v podstatě potvrdit všechny ty věci, které řekl předtím pan náměstek Ing. Unucka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že by věci, které jsou tematicky na zasedání Zastupitelstvo města Karviné, neřešil na zasedání zastupitelstva kraje, byl by rád, kdyby se věcně vrátili k řešení toho problému, protože od toho je právě to, co se snažíme prosadit, tedy jednání těch komisí, která by měla v podstatě stanovisko odborně připravit, v daný okamžik se již dostáváme do věcí, které se netýkají našich kompetencí, které v daný okamžik k tomuto máme, poděkoval za diskusi, který byla nepochybně zajímavá.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/721 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Návrh na založení subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA – omluvil se za pozdní předklad, právní záležitosti spojené se vznikem subjektu, ve kterém je kraj zainteresovaný, jsou komplikované, jde o formální a právní vznik zapsaného spolku, který bude mít pravděpodobně cca 20–30 členů, budou tam firmy, které vodík vyrábějí, ať to je ČEZ, a.s., Tatra a další, dále firmy, které vodík umí vozit, např. ČEPRO, a.s., Správa železnic, Air Products, dále firmy, které vodík budou spotřebovávat, tzn. České dráhy, Škodovka, Transgas, Dopravní podnik Ostrava a výsledkem je, že bude hotový celý ucelený projekt Moravskoslezského vodíkového údolí, který by měl gradovat někdy v letech 2028–2029, kdy by veškerá hromadná doprava v našem kraji měla přejít z fosilních paliv na bezemisní vodíkové technologie, zakládajícím členem klastru bude kraj, Vysoká škola báňská a Vítkovice Cylinders a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/722 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Individuální dotace v odvětví kultury

Ing. Vít Slováček – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/723 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 8/724–8/725 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Žádost spolku Hudební talenty z.s. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Jakub Dedek – sdělil, že v rámci materiálu by vznesl dotazy, kdy se v materiálu píše, že ověřením závěrečného vyúčtování bylo zjištěno, že příjemce z důvodu pandemické situace uskutečnil pouze 2 koncerty z původně plánovaných 16 a neproběhlo to v rámci "covidu", což je pochopitelné, že se to promíjí, dále je uvedeno, že současně příjemce porušil podmínky smlouvy tím, že nedodržel nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, příjemci byla na základě žádosti o poskytnutí dotace schválena výše dotace 285 tis. Kč pouze na umělecké honoráře, ale příjemce v rámci závěrečného vyúčtování chybně vyúčtoval doklady na technické zabezpečení produkce, ozvučení, osvětlení a pronájem techniky, po ověření skutečnosti předložením účetních dokladů bylo zjištěno, že příjemce čerpal dotaci na umělecké honoráře ve výši cca77 tis. Kč a zbývající dotaci, cca 208 tis. Kč, vyčerpal na technické zabezpečení atd., což není v souladu se smlouvou, která byla původně uzavřená, dohromady to dělá cca 73 % výše dotace, které vyčerpal na věci, které byly v nesouladu se smlouvou,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – odpověděl, že pravidla o prominutí jsou jasná, to prominutí dle našich doporučení a pravidel v rámci rady až do 90 % a ten návrh byl předložen výboru k projednání a výbor to odsouhlasil, jestliže je politická shoda na tom prominutí v takové výši, je to politické rozhodnutí a nebude to rozporovat, jestliže by to výbor nedoporučil, tak by se to nepromíjelo,

Jakub Dedek – sdělil, že ač není členem výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje, doneslo se mu, že byla ohledně této dotace bouřlivá diskuse, a promíjí se tam toho dost, není tam případ, který by se nepromíjel, výbor se může usnést, ale zastupitelstvo kraje rozhodne, a zajímal se, co je ten důvod prominutí, když člověk ani zdaleka nedodržel podmínky ve smlouvě,

Ing. Šárka Šimoňáková – reagovala na pana Dedka, který není členem výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje, sdělil zde zavádějící informace, protože ta diskuse nebyla bouřlivá, dodala, že diskutovali k tomuto tématu, nicméně bylo schváleno 8 hlasy, jen 1 se zdržel.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/726 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023

Mgr. Monika Brzesková – nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/727 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/728 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Individuální dotace v odvětví kultury na realizaci projektu "Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy"

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že v materiálu je projednávaná dotace ve výši 300 mil. Kč v několika následujících letech, 2023, 2024 až 2026, statutárnímu městu Ostrava na kofinancování výstavby jejich koncertního sálu nebo koncertní síně, vychází to na základě uzavřených memorand se statutárním městem Ostrava a s Ministerstvem kultury v roce 2018, kdy se uzavřela memoranda na 3 klíčové stavby, a to je koncertní síň, tzv. Černá kostka neboli výstavba nového sídla vědecké knihovny a na výstavbu Bílého stínu (přístavba Moravskoslezské galerie výtvarného uměn),

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že je v šoku, protože byla několikrát ubezpečován o tom, že koncertní sál není projekt, který má transformační potenciál, i když tomu fandí, je to krásná stavba a líbí se ji, určitě by byla ráda, aby se postavila, ale proč z transformačních peněz,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – odpověděl, že to tady vůbec nezaznělo,

Mgr. Zuzana Klusová – se doptala, z jakých peněz to tedy bude financováno, z jaké dotace,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že knihovna půjde z transformačních peněz,

Mgr. Zuzana Klusová – se omluvila, že to špatně pochopila, lekla se, protože se o tom hovořilo, že ten koncertní sál bude také mezi strategickými projekty, doptala se, z čeho půjdou peníze na koncertní sál,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na to se musí zeptat primátora města Ostravy, a dodal, že jí pan Mgr. Karásek odpoví, jakým způsobem to má vazbu na Fond spravedlivé transformace,

Mgr. Zdeněk Karásek – konstatoval, že ten projekt je zařazen nebo se jedná o zařazení do III. pilíře, ve kterém Evropská investiční banka s částečnou dotací Evropské komise je připravena financovat významné projekty veřejného sektoru, probíhá k tomu už řadu měsíců jednání mezi statutárním městem Ostrava a Evropskou investiční bankou s tím, že pokud má informace od pana primátora, v současné době zpracovávají na základě požadavků EIB feasibility studii, čili jednání jsou v takovém stadiu, že by měla vést k financování ze III. pilíře, čili to není z částky 18,9 mld. dotačních zdrojů pro transformaci, ale z III. pilíře, který může financovat i další veřejné stavby,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že je to zjednodušeně úvěr,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že na poradě předsedů požádal pana náměstka, aby sdělil, jak je tedy garantováno financování ze státního rozpočtu ve smyslu memoranda a dnes je 16. 6. 2022, možná, že všichni členové Poslanecké sněmovny zde sedící v sále mají už nějaký nástřel státního rozpočtu, změny státního rozpočtu, pokud tedy nemají, tak sliby ať už ministra Ing. Stanjury anebo někoho jiného, že to prostě bude, ho vůbec nepřesvědčují o tom, že to tak opravdu bude,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – sdělil, že vzhledem k tomu, že, jak řekl předseda klubu KSČM správně, momentálně probíhají jednání k přípravě rozpočtu a skutečně ty částky by se tam měly objevit, protože příprava rozpočtu je teprve na začátku, co se týká těchto věcí, domnívá se, že jak již řekl, i kdyby to stálo více, i když to nepředpokládá, tak pořád jsou ve výši 450 mil. Kč předpokladu ze strany našeho rozpočtu, je to pořád v souladu s tím, co bylo v roce 2018 odsouhlaseno a k čemu se zavázali, byla by obrovská škoda, kdybychom od tohoto projektu upustili, protože zajistit kofinancování ve výši 1,7 mld. Kč z EU je obtížný úkol a pracují na tom více než rok a v případě, že to nedokofinancují, tak o ten projekt přijdou, a domnívá se, že takové peníze už tady neseženeme, přiklonil by se ke stanovisku, nebo respektive aby ten názor ještě přehodnotili a skutečně ty peníze do tohoto regionu získali.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/729 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/730 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na poskytnutí dotace právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o. na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/731 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/732–8/733 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na přípravě a realizaci záměru souboru dopravních staveb "Modernizace ulice Na Karolině"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/734 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku‑Místku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/735 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/736 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Návrh na schválení závazku kraje na období 2023–2026 k zajištění financování celoživotního vzdělávání všeobecných sester

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/737 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na schválení závazku kraje na období 2023–2026 k zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/738 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost Ostravské univerzity o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/739 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 1 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/740 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/741–8/742 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektů a zrušení projektu z oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/743 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že přechází do části, která je věnována možnosti vystoupení našich hostů, a dodal, že je přihlášen xxxxx (občan MSK), se dvěma vstupy, první je na téma politická kultura, a poté mu hejtman kraje předal slovo,

xxxxx (občan MSK) – oznámil, že vzhledem k tomu, že se 4. 6. stala vážná dopravní nehoda v úseku restaurace Zátiší a Vaňkův kopec na silnici II. třídy 2/465, o které už se diskutovalo tady od roku 2015, a to od 22. 7., požadavkem bylo zajistit bezpečnost na této silnici, bohužel bezpečnost na této silnici se nezajistila, došlo ke srážce motocyklu a auta, následkem vážného úrazu řidič motorky v nemocnici zemřel, řidiči na silnici, kde je dovolena maximální povolená rychlost 40 km/h, jezdí i 120 km/h, možná chvilkami i více,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že zde mluví o bezpečnosti na silnici, jen je třeba říct, sdělil mu opět to, co již sdělovali opakovaně několik let, úsekové měření rychlosti na daném úseku silnice je plně v kompetenci obce, s tímto příspěvkem "politická kultura" je třeba jít na zastupitelstvo obce a požádat je o to, aby tam tento systém měření úsekové rychlosti zavedli, s tímto zastupitelstvo kraje nemůže pomoci, není toto v jeho kompetenci,

xxxxx (občan MSK) – doplnil, že již o této záležitosti jednal se starostou obce Ing. Bergerem a bylo mu sděleno, že silnice je krajská, ať se stará kraj, protože obec nemá peníze,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že toto je nesmysl, v obci Velká Polom je úsekové měření rychlosti, je to silnice I. třídy, úsekové měření rychlosti si tam dělá obec, my silnice spravujeme, ale neměříme tam rychlost, my je opravujeme, musíme s nimi nakládat, ale nemáme žádnou kompetenci tam regulovat rychlost, to je v kompetenci obce a Policie České republiky,

xxxxx (občan MSK) – požádal o písemnou odpověď,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že písemně odpoví pan náměstek Ing. Podstawka,

xxxxx (občan MSK) – sdělil, že druhé téma je Ukrajina, má za to, že se stalo jakýmsi folklórem potlačit pozice Evropské unie vůči Ukrajině, Česká republika je členem Evropské unie, tudíž veškeré úřady by měly tento hold vzdát vlajkou Evropské unie a vlajkou České republiky, a ne upřednostňovat před tímto vlajkou Ukrajiny, Ukrajina není ani členem Evropské unie a co se týká Ukrajiny samotné, Ukrajina je osmá nejbohatší země co se týká nerostného bohatství, Ukrajina je první v Evropě, co se týká korupce, Ukrajina, co se týká životní úrovně, je jedna z nejchudších zemí, ne‑li nejchudší, možná i Moldávie, a my pomáháme, neřeknu těm chudým lidem, kteří, postiženi válkou, tu pomoc bezpodmínečně potřebují, ale pomáháme i těm, kteří jsou zasypáni penězi, dolary, ty stěhují z Ukrajiny přes celní přechody, Maďarsko, tam byli přichyceni s 28 mil. USD, tady v České republice, jestli mají Ukrajinci dostatek peněz na to, aby si tady ve velkém kupovali auta a převáželi je bezcelně na Ukrajinu, dle něj to správné není, na to, kdy u nás drahota, stoupá enormně rychle nahoru a sociálně slabé vrstvy obyvatelstva a senioři to poznávají velmi tvrdě, takže je třeba zvážit, co se týká Ukrajiny, jak se k této věci chovat, protože i když je pan hejtman dnes vyfocený v Mladé frontě, jak tam tleská Ukrajině a hlavně Zelenskému, jeho názor je na Zelenského takový, že jen klade požadavky, ale skromnosti a pokory v něm není, takže je třeba tuto situaci zvážit a jednat tak, jak si to stát může dovolit, a ne až příliš na úkor nás, obyvatel České republiky, dodal, že i k tomuto chce písemnou odpověď,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že k tomuto písemnou odpověď dávat nelze, toto je jasně dáno jakousi politikou, která dle něj je oprávněna pomoci Ukrajině v rámci válečného konfliktu, písemnou odpověď k tomu dávat nebude, dodal, že je to jeho názor a domnívá se, že názor drtivé většiny lidí je jiný, upozornil, že dostal více času než je definováno v jednacím řádu.


K materiálu č. 9/2
Návrh na zahájení přípravy projektu Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/744 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci Interreg Česko‑Polsko 2021–2027

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/745 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy projektu Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/746 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky informačních technologií III

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/747 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na změnu doby financování projektu "Obědy do škol V"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/748 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/749 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu Obnova vozového parku sanitních vozidel ZZS MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/750 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na zahájení přípravy projektu "Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě" v oblasti školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/751 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Zahájení přípravy projektu Transformace Zámku Dolní Životice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/752 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na ukončení přípravy projektů týkajících se rekonstrukce silnic pro období IROP 2014–2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/753 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti EKOBAU INVEST, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/754 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/755 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na změny v rámci dotačních programů "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva a 4. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/756 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že v následujících 10 minutách seznámí přítomné se současnými aktuálními informacemi k přípravě tohoto operačního programu – dále viz prezentace,

Mgr. Martina Dušková – vznesla dotaz, zda v rámci např. tematických výzev nebo jiným nástrojem bude řešeno i téma vyrovnání socioekonomických problémů, které přinese transformace průmyslu, a těch nepřímých dopadů,

Mgr. Zdeněk Karásek – konstatoval, že vyrovnání ekonomických dopadů je široké téma, berou to tak, že mají jednu část těch území, která jsou postižena hornickou těžbou a je to např. typicky Karvinsko, a v rámci alokace zdrojů celá řada ať už strategických projektů nebo výzev, např. výzva na transformaci pohornické krajiny, směřuje právě do těchto území, ale nesměřují do programů, které dnes pokrývá Operační program zaměstnanost, protože to by ani nešlo, proto se spíš zaměřili na to, aby tam byli lidé dobře připraveni, aby se tam realizovaly větší, menší a střední projekty, a tím aby se pozvedla úroveň těchto území a tím tedy, aby docházelo k jistému vyrovnání socioekonomických dopadů, ale není to tak, že by byly přímo programy, které by řešily např. nezaměstnané, na to jsou jiné operační programy.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/757 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/758 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/759 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/760 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám a na provedení úprav v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/761 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě na projekt "Kampus OU – Černá louka II."

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že na základě požadavku z jednání organizační komise bude tento materiál s úvodním slovem pana náměstka Krkošky, a je zde přítomna paní kancléřka Mgr. Monika Šumberová pro případné zodpovězení dotazů,

Jan Krkoška, MBA. – konstatoval, že v roce 2020 došlo mezi krajem a Ostravskou univerzitou k uzavření memoranda, které se týkalo výstavby kampusu na Černé louce, hlavním závazkem tohoto memoranda byla investiční dotace ve výši 25 mil. Kč, první polovinu této částky poskytli loni a v tuto chvíli by měli rozhodovat o druhé polovině, na tuto výstavbu čerpala univerzita také z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání částku ve výši 950 mil. Kč, poté předal slovo paní kancléřce Mgr. Šumberové,

Mgr. Monika Šumberová – sdělila, že se o tomto projektu dá hovořit dlouho, jelikož je opravdu unikátní a symbolicky představuje transformaci Ostravy v moderní metropoli, stavba začala v lednu 2020, v únoru se narazilo na dva hlavní problémy, tím jedním byl "covid", tím druhým byla kontaminovaná zemina, zdrželo je to o 3 měsíce, tím se protáhl termín realizace, stavba měla být dokončena v lednu tohoto roku, tzn., po 24 měsících, "covid" a kontaminovaná zemina je opozdily o 3 měsíce, tzn. na duben,

JUDr. Josef Babka – dodal, že v první fázi viděli prezentaci obou kampusů v nějakém rozsahu, v průběhu výstavby došlo ke změně projektové dokumentace, resp. i zmenšení jednoho z kampusů, dotázal se, zda se jedná čistě o kolaudaci, anebo se nejdříve jedná o změnu stavby před dokončením,

Mgr. Monika Šumberová – odpověděla, že se jedná o stavbu hotovou, schválenou, jdou kolaudovat to, co mají aktuálně ve stavebním povolení a nevidí tam žádné problémy, kolaudací bude několik, protože stavebních povolení bylo několik, jedna se týkala čistě sportů, jedna budovy fakulty umění, mají zvlášť venkovní plochy, zvlášť vodoprávní dílo, protože je tam retenční nádrž, a ještě zvlášť jsou příchozí cesty, které budují, neočekávají problém, všechno je v podstatě schváleno,

JUDr. Josef Babka – doplnil, že jsou to bezesporu velmi pěkné stavby, které dotvoří centrum Ostravy, ale zda tomu rozumí dobře, že žádost, kterou podali na Moravskoslezský kraj, a kde pan rektor deklaruje, že by to mělo být do 30. 6. 2022, resp.do poloviny roku, že se to v podstatě prodlužuje o 3 měsíce, tj., do konce září,

Mgr. Monika Šumberová – doplnila, že původně byl termín 27. 4. 2022 a nyní se prodlužuje do 10. září 2022, resp. již je prodlouženo, dodatek ke smlouvě byl uzavřen,

JUDr. Josef Babka – dodal, že tím pádem zastupitelstvo kraje bere na vědomí, že oproti žádosti, která deklaruje plnění do 30. 6. 2022, se toto prodlužuje na září 2022.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/762 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/763 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/764 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v krajském kole soutěže "Vesnice roku 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/765 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/766 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/767 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/768 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2022–2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/769 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/28
Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/770 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/29
Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektů v sociální oblasti v rámci OPZ+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/771 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/30
Návrh na poskytnutí dotací kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/772 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/31
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/773 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/32
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/774 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/33
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/775 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/34
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/776 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/35
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/777 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/36
Návrh na darování majetku pořízeného v rámci projektu "CHEMON"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/778 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/779 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/780–8/782 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s

Róber Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – informoval, že výbor finanční na svém zasedání tento bod projednal a hlasováním všech přítomných ho schválil.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/783 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2022

Róber Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – sdělil, že i tento bod byl na výboru finančním projednán a jednohlasně schválen.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/784 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2021

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky uvedené ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje, kdy každý z členů schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval a každý z členů má právo své hlasování písemně odůvodnit, proto vyzval členy zastupitelstva kraje, kteří chtějí využít svého práva, aby předali svá písemná vyjádření do konce jednání zastupitelstva kraje panu náměstkovi Ing. Kaniovi, toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky,

Róber Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – dodal, že i tento bod byl předmětem jednání výboru finančního zastupitelstva kraje a byl všemi přítomnými schválen.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/785 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžního fondu kraje

Róber Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M – sdělil, že i tento bod byl jednohlasně schválen na výboru finančním.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/786 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/787 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrhy na uzavření dodatků k darovacím smlouvám s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/788 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/789 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál č. 10/10Návrh nákupu pozemků v zóně R2 (Velký Mošnov) byl již projednán.


K materiálu č. 10/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/790 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Návrhy převodů nemovitého majetku s městem Hlučín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/791 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Nakládání s nemovitým majetkem na letišti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/792 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/14
Návrh na změnu výkupních cen u staveb "Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská" a "Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/793 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/15
Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/794 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/16
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/795–8/797 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 44 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/798 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil 10 min. přestávku.


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/799 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/800 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/801 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/802 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/803–8/806 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 7

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/807 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/808 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/809 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/810 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro centra duševního zdraví a multidisciplinární tým v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Bc. Jiří Navrátil, MBA – doplnil, že tento materiál se týká tří center duševního zdraví a jednoho multidisciplinárního týmu na území Moravskoslezského kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/811 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2020/2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/812 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/813 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Žádosti o poskytnutí finanční podpory v oblasti soutěží a uzavření dodatku ke smlouvě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/814 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/815 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/816 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Závazek kraje na zajištění licencí Microsoft v odvětví školství do roku 2025

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/817 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návratné finanční výpomoci v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/818 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Poskytnutí dotace na projekt Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/819 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, významné akce kraje v oblasti volného času a nevyhovění žádosti

Ing. Bohuslav Niemiec – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/820 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh založení subjektu Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/821 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Plán rozvoje sportu v MSK 2019–2025 – schválení přehledu investičních akcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/822 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá

část bude mít své vlastní číslo usnesení (6 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 8/823–8/828 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – 2. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/829 (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Financování dotačního programu "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/830 (pořadové hlasování č. 119 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na identifikaci vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/831 (pořadové hlasování č. 120 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/832 (pořadové hlasování č. 121 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/833 (pořadové hlasování č. 122 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14/2
Návrh na vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Ing. Petr Kajnar – dodal, pokud by se tento materiál předložil až na podzim, došlo by ke zdržení některých staveb, které jsou důležité v našem kraji, jde především o silnici 11 – kolem Opavy, je to dále silnice II. třídy a je to také č. 57, tk. silnice I. třídy kolem Šenova, to jsou ty hlavní věci, proč to spěchalo, protože tam se čeká na vydání územního rozhodnutí, je to tak, že projektant udělal nesmírně kvalitní a rychlou práci, protože měl termín 2 měsíce na to, aby dopracoval studii k předložení a udělal to asi za 3 týdny, takže díky němu se to může předložit a schválit již dnes,

Mgr. Zuzana Klusová – vznesla dotaz ohledně územní rezervy pro kanál, protože dostali informace, že vláda plánuje zrušit územní rezervu po celé délce, jestli už k tomu kraj dostal nějaké informace nebo se to plánuje realizovat,

Ing. Petr Kajnar – dodal, že toto se netýká projednávaného bodu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/834 (pořadové hlasování č. 123 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/835 (pořadové hlasování č. 124 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 15/2
Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 8/836 (pořadové hlasování č. 125 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise, a otevřel bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje".

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že by se rád vyjádřil k situaci kolem dětského oddělení Nemocnice Frýdek‑Místek, ale i obecně kolem Nemocnice Frýdek‑Místek, protože tímto snad už naposledy rozptýlí veškeré fámy a nepravdy, které se šíří, moc nechybělo, aby před půlrokem Zastupitelstvo města Ostravy řešilo stejnou situaci, kdy byli před zavřením dětského oddělení, protože nám avizovali nemožnost plnit závazky vůči Moravskoslezskému kraji, co se týče dětského oddělení, pro nedostatek lékařů, můžeme jen spekulovat o tom, proč polovina lékařů, kteří odešli z frýdecké nemocnice, saturovali zrovna nemocnici Fifejdy, dodal, že tato situace hrozí téměř v každé nemocnici, která má dětské oddělení, až na světlé výjimky, a stalo se to, že 7 lékařů odešlo, pokud odejde zhruba polovina lékařů daného oddělení, tak to to oddělení samozřejmě citelně zasáhne a management nemocnice spolu s panem primářem opravdu udělali to nejlepší, co mohli za dané situace, a to, že zachovali chod novorozeneckého oddělení, který je stěžejní pro chod porodnického oddělení, zachovali chod akutních ošetření, co se týče traumat, ortopedie, chirurgie, ORL, očního, to jsou hlavně náhlé a úrazové stavy, tzn. tyto děti tam jsou ošetřovány, a v podstatě požádali o odklon stavu dětí, kdy jsou dlouhodobější teploty nebo zvracení, zde je úplně jedno, jestli je to jedno za den nebo deset denně, protože se jedná o děti, a to byste asi měli vědět, že se jedná do dvou dětí denně, tyto akutní stavy jsou ošetřeny, v případě, že se jakýkoliv dítě s jakýmikoliv teplotami, průjmovým onemocněním nebo jakýmkoliv jiným interním onemocněním, dostane do Nemocnice Frýdek‑Místek, nebude vykázáno, vyloučeno, posláno pryč, dostane se mu minimálně prvotního ošetření a podle závažnosti stavu bude potom odesláno domů, ponecháno na jednotce intenzivní péče nebo převezeno do jiného oddělení, tzn., že stav ve frýdecké nemocnici není tak strašný,

Mgr. Igor Juriček – konstatoval, že v současné době je náměstkem primátora města Frýdek‑Místek a chtěl by se vyjádřit ke zmiňované petici, petice vznikla v době, kdy se vedení města dozvědělo ze sociální sítě, z dopisu, který primář dětského oddělení Nemocnice Frýdek‑Místek, MUDr. Kobza rozeslal praktickým pediatrům ve městě s tím, že "k 31. březnu 2022 se zastavuje provoz dětského oddělení", tato petice vznikla v atmosféře po tom, co jsme se dozvěděli tuto informaci a navíc ze sociální sítě, ne přímo od nemocnice, v dubnu a v květnu proběhlo několik vln ujištění našich občanů o tom, že provoz dětského oddělení není zastaven, že funguje dál, nemocnice rozeslala leták do schránek občanům, ve kterém ujišťuje občany o tom, že toto oddělení funguje dál, nicméně občané, kdy se s důvěrou potom obrátí se svou ratolestí na dětské oddělení, tak zjistí, že jejich dítě bude muset být odvezeno se spoustou problémů někam jinam, občané se na radnici obracejí s tím, že jsou překvapení tím, jak péče je či není zajištěna a on má příklad z blízkého okolí, že jeho blízká spolupracovnice, která bydlí na Čeladné, si zavolala rychlou záchrannou službu, protože její dceři se udělalo velmi zle, a scénář je takový, a teď to nemyslí tak, že by to byla vina rychlé záchranné služby, ale že zdravotníci jsou nuceni, vzhledem k tomu, jaká situace nastala v Nemocnici Frýdek‑Místek, obvolávat okolní nemocnice a teprve na místě potom zjišťovat, která nemocnice je ochotna to dítě přijmout,

Ing. Pavel Kořízek – dodal, že se dotazuje, zda se opravdu dělá všechno pro to, aby se dětské oddělení ve Frýdku‑Místku vrátilo do původního stavu, aby bylo dětské oddělení ve Frýdku‑Místku plně funkční, doplnil, že se to musí celkově rozdělit na dětskou lékařskou pohotovostní službu, která je nyní v nějakém v omezeném režimu, tam je pátek a sobota, a potom klasické dětské oddělení, jeho otázka zní, zda a jaké kroky se v této věci dělají,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – odpověděl, že pan náměstek primátora města Frýdek‑Místek řekl, že celá podpisová akce a celá petice vznikla na základě toho, že si něco přečetli na sociálních sítích, toto je dle něj šílené, že primátor a náměstek primátora se nejdou domluvit s ředitelem nemocnice, nejdou zjistit faktický stav a několik týdnů "papouškují", že se to dozvěděli ze sociálních sítí a nemohli zareagovat nějak jinak, teprve asi po šesti nebo osmi týdnech byli svolní, že se přijdou podívat na to uzavřené dětské oddělení, ale celou dobu tam nebyli, a jejich argument je, že to slyšeli, to je pro něj šílené, že takto se chovají zástupci občanů na radnici města, poté proběhlo ještě několikrát setkání, kde se vysvětlovalo, že se dětské oddělení opravdu nezavřelo a oni to opakovaně rozmíchávali, a byl z toho takový poplach v mediích, že si to jeden nebo dva lékaři, kteří tam chtěli nastoupit, rozmysleli a nastoupili někam jinam, díky vytrvalosti pana ředitele tam teď nastoupila nová paní doktorka, která dělá dětskou kardiologii, v srpnu nastupují další tři posily a v září další tři posily, takže i přes to, že Magistrát města Frýdku‑Místku dělá vše pro to, aby tam ti lékaři nenastoupili, tak se jim to daří,

Ing. Josef Bělica, MBA – vznesl dotaz na pana náměstka primátora, kolik za poslední tři roky nainvestovalo statutární město Frýdek‑Místek do nemocnice na svém území, kolik se jim do tohoto zařízení podařilo, aktivní politikou podpory krajského zařízení, sehnat lékařů, jakým způsobem toto krajské zařízení podporují, když reagovali na petici, kterou podepsali na základě výzvy na Facebooku, požádal, aby mu tyto informace byly podány v písemné podobě, pokud ne, tak si je vyžádá na Magistrátu města Frýdku‑Místku na základě zákona o svobodném přístupu k informacím,

Marcel Sikora – konstatoval, že by chtěl zareagovat na pana kolegu Ing. Bělicu, protože coby náměstek primátora měl na starost zdravotnictví ve Frýdku‑Místku před Mgr. Juričkem, a s frýdeckou nemocnicí vždycky vycházeli velmi dobře, spolupracovali s ní, každoročně do frýdecká nemocnice ze statutárního města Frýdek‑Místek "připutoval" na základě smlouvy minimálně 1 mil. Kč, ale bylo to daleko více financí, ten 1 mil. Kč byl garantovaný a například v době "covidu" to bylo kolem 4 mil. Kč ročně, takže dle něj Frýdek‑Místek vždycky nemocnici podporoval,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – doplnil, že podle zákona o zdravotních službách by primárně sloužit pohotovost měli dětští lékaři, pediatři terénní, že tam nějakých pár let téměř nesloužili, to je fakt, samozřejmě tady odbor zdravotnictví funguje dobře, kdy je už několikrát obesílal, několikrát vyzýval k součinnosti, na které se ze zákona musí podílet, ale přišly i e‑maily od nejmenované paní doktorky "nesloužila jsem, nesloužím a sloužit nebudu a už mě neotravujte takovými ptákovinami"

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA, LL.M. – doplnil, že se s odborem zdravotnictví zabývají financováním nemocnic už nějakou dobu, skončili covidové příplatky a vedení našich nemocnic jsou překvapena, že dochází peníze, ale meritum problému frýdecké nemocnice je jedno, a to, že se přeplácí lékaři, jestli jedna nemocnice v kraji přeplatí lékaře, tak s tím MUDr. Gebauer ani oni nic neudělají, tento trend je velmi nebezpečný, pakliže si uvědomíme, že v krajských nemocnicích máme průměrný plat lékaře vysoce nad ministrem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že by rád zareagovat datovou analýzou, kterou udělalo Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem vnitra, to je analýza toho, jaký je převis poptávky nad nabídkou jednotlivých lékařů, jsou tam praktičtí lékaři, ale i lékaři dětští, v České republice jsou dva kraje, které jsou v situaci, kdy nejsou přetížené více než 100 %, to je Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, tam je kolem 50–60 %, Jihomoravský kraj je na 100 % vytížený, což samozřejmě vychází z toho, že tam jsou dvě velké lékařské fakulty, které samozřejmě produkují poměrně velké množství dětských lékařů, toto byla věc, kterou jsme nechtěli nechat bez povšimnutí, nachystali jsme dopis, kterým jsme reagovali na situace v oblasti dětských lékařů u nás, napsal se dopis na Ministerstvo zdravotnictví, že je třeba toto začít systémově řešit, toto není jen otázka aktuální situace ve Frýdku‑Místku, toto je obecný problém a netýká se to jenom dětských lékařů, máme velký problém zajistit i praktické lékaře, aby sloužili pohotovost v našich nemocnicích, stačilo by, kdyby jednou za čtvrt roku přišli a podstatě máme "vymalováno", v tom pozitivním slova smyslu,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – konstatoval, že by se rád vrátil k bodu programu č. 14/2Návrh na vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, protože nějakým omylem hlasoval proti, ale považuje za důležité říct, že proti tomuto materiálu nic nemá, protože je sám členem výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje, a tam hlasoval pro, hlasovat se znovu nemusí, ale chtěl jen říct, že to byl omyl,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že jsou demokratická instituce, určitě mu nikdo nebude dávat na krk oprátku za to, že hlasoval proti, každý má právo na svůj názor,

Mgr. Stanislav Folwarczny – v krátkosti doplnil, že taktéž byl jednou červený u jednoho materiálu u zdravotnictví, byla to jeho chyba, je pro ten materiál, a nechce opakovat hlasování,

Ing. Radek Podstawka – konstatoval, že na organizační komisi byl vznesen dotaz ohledně podání informace o zabezpečení autobusové dopravy na Vítkovsku, minulý týden dopravce sdělil, že neodjede několik spojů, bylo to z důvodu absence, nemocenské, nebylo to z důvodu, že by mu odešli řidiči, již je všechno v pořádku, ale bylo to tak rychlé, že jsme nedokázali zajistit nějaké náhradní řešení, a proto vznikl tento dotaz, dodal, že v Pardubickém kraji není odvezeno dnes skoro 200 spojů, kdy dopravce nemá řidiče a toto je problém, který nás trápí všude, ale naštěstí tady na Moravě to tak ještě není, byla to klasická nemocnost a na Vítkovsku není ohrožena doprava,

Ing. Petr Kajnar – sdělil, že by rád odpověděl Mgr. Klusové na dotaz s průplavem, předpokládá, že bude odpovídat správně, na vládní úrovni je dohoda, že průplav skončí u nás tzn. přístavem u nás, že vláda dala stanovisko, že dál nepůjde, čili teď by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo požádat Ministerstvo dopravy, aby prostřednictvím své organizace správy vodních cest, nebo jak se přesně jmenují, aby zpracovalo studii, která se stane podkladem pro politiku územního rozvoje, a ta bude potom přijata do podřízených územních dokumentací, tzn. do ZÚR a do plánu města Bohumína, případně nějakého jiného, pokud se to jiného města dotkne,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal paní předsedkyni návrhové komise MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, aby nás seznámila se správou této komise.


Zpráva návrhové komise:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – informovala, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – ukončil jednání, poděkoval za spolupráci, dodal, že diskuse byly velmi zajímavé, popřál hezké letní prázdniny, pěknou dovolenou, dodal, aby zastupitelé nasáli trošku optimismu do budoucích období a připomenul setkání v září


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Vít Slováček k materiálu č. 6/1, Mgr. Monika Brzesková k materiálu č. 6/4, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 11/2, a Ing. Bohuslav Niemiec k materiálu č. 12/9.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 24. 6. 2022

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.